09150566946
محتوای الکترود جوشکاری
۲۰۲۱-۱۰-۰۹ (۱)

تولید الکترود جوشکاری

• الکترود جوشکاری همانطوریکه از نام آن مشخص است برای جوشکاری فلزات از طریق قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول از نوع الکترود ذوب شونده و مصرفی است و لذا با فلز پایه ترکیب می گردد ...