09150566946

تیم کاری آکادمی سبز اندیشان ویرا سرمایه

تیم مجموعه ویرا سرمایه

مهندس زین البعادین پرورش

مهندس زین العابدین پرورش

موسس و مدیرعامل | مدرس

مهدی هراتی

مهندس مهدی هراتی

مدیر اجرایی | تحلیلگر

تیم پشتیبانی مجموعه ویرا سرمایه

rezvani 150x150 - تیم کاری آکادمی سبز اندیشان ویرا سرمایه

محمد رضوانی

مدرس / پشتیبان آموزشی / تحلیلگر

خانم آریانا

خانم آریانا

مربی آموزشی / تحلیلگر