09150566946
محتوای الگوی شمعی
کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

معرفی کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی شمارا اشنا میکند با: ساختار شمع ها الگوی ستاره ثاقب و شمع های موج بلند الگوهای پوشا شمع های بزرگ با بدنه های کوچک  باز گشت به صفحه لیست جامع از ...