09150566946
محتوای الگو ادامه دهنده
الگوی های بازگشتی و ادامه دهنده 8297 522x295 - الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده

برای موفقیت در تحلیل تکنیکال از یک سری قواعد باید استفاده کرد. از ابزارهای کارآمد تحلیل تکنیکال که بسیار حائز اهمیت هستند، الکوهای قیمتی می باشند. الگوهای قیمتی به دو نوع تقسیم بندی می شوند، بازگشتی و ادامه دهنده. این الگوها نشان ...