09150566946
محتوای سام گروه
ImageHandler (3)

بیمه زندگی خاورمیانه به بازار اول فرابورس ایران ارتقا یافت

امروز شاهد گشایش نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در بازار اول فرابورس بودیم که هر سهم آن ۸۰۱۰ ریال کشف قیمت شد. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از امروز دوم تیرماه وارد گردونه معاملاتی بازار اول فرابورس ایران شد تا نخستین ...