09150566946
محتوای سبد دارایی
۱۱۲۱۲۱

پرتفوی سرمایه گذاری چیست؟

پرتفو چیست؟ در زبان انگلیسی به آن Portfolio گفته میشود که به معنای پرتفو،پرتفوی یا سبد دارایی می باشد که این سبد دارای توسط سرمایه گذار خریداری می شود سبد دارایی شامل سهام ،اوراق مشارکت و اوراق قرضه و معادل ...