09150566946
محتوای سرمایه گداری
IMG637537492858446133

موفقیت تیم بازارهای مالی

از یک نگاه سرمایه گذاری شبیه فوتبال است! و شمایی که سرمایه گذاری میکنید سرمربی این تیم فوتبال هستید،بازیکنان شما بازار های مختلف هستند که هرکدام شرایط متفاوتی دارند و بسته به شرایط بازی،شرایط تیم حریف و حتی ورزشگاهی که ...