09150566946
محتوای سپاها
download

صنعت سیمان امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

#سیمان در میان سیمانی ها بهترین p.e ttm را #ساروم #سکرما #ساوه #سمازن #سخوز #سهگمت #سپاها #سبزوا #سرود دارند که البته با تغییرات قیمت سهام این P.e ttm روند نزولی داشته و بهتر شده اند. طی فروردین، #سخزر #سپاها #سمازن ...