09150566946
محتوای اقتصاد توکنی
۱۰-۵-copy

توکنومیک یا اقتصاد توکنی (Tokenomics)

توکن چیست؟ در دنیای واقعیف یک توکن چیزی است که بیانگر یک حقیقت قابل رئویت یا محسوس، کیفیت، احساس و غیره است. خوشبختانه تعداد زیادی توکن واقعی موجود است. کارت باشگاه شما یک توکن است که نشان می دهد که ...