09150566946
محتوای آموزشگاه های فنی حرفه ای
image 2021 5 11 12 12 6 963 KHz 522x295 - نامه تعطیلی کلیه آموزشگاه ها در شرایط قرمز و نارنجی کرونا

نامه تعطیلی کلیه آموزشگاه ها در شرایط قرمز و نارنجی کرونا

  با عنایت به طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها مصوب ستاد ملی کرونا (پیوست) در شرایط نارنجی و قرمز وضعیت شیوع بیماری کووید – ١٩کلیه فعالیتهای آموزشی، مدارس ودانشگاهها، موسسات آموزش عالی، آموزشگاهها مشمول تعطیلی کامل میباشد. لازم به ذکراست ...