09150566946
محتوای آموزش نوسان گیری با فیلتر ها
فیلتر های نوسان گیری در بورس

فیلتر های نوسان گیری در بورس

فیلتر نوسان گیری شماره ۱ : این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که بعد از آغاز یک روند شارپ و افزایش قیمت سهم در روز دوم یا سوم ممکن است قیمت سهم حول و حوش ساعت ۱۰ ...