09150566946
محتوای آموزش کاهش سرمایه برای شرکت
کاهش سرمایه شرکت سهامی (اجباری و اختیاری)

کاهش سرمایه شرکت سهامی (اجباری و اختیاری)

در مقابل افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه وجود دارد . شرکت ها به دلایلی ممکن است مایل یا مجبور به کاهش سرمایه باشند. تصویب کاهش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است و م مجمع میتواند بنابر پیشنهاد هیات ...