09150566946
محتوای اخبار سیاسی
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند متعادل - شاخص هم وزن روند اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۰۹۷ – ۲۲٫۲۹۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۸۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، الکیل بنزن خطی ۴۱۴ میلیون ریال، اوره پریل شیراز و ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۵۶ – ۲۲٫۳۵۹ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۲۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۵میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ۴۱۵ میلیون ریال، ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۶ – ۲۲٫۳۶۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۱۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، استایرن بوتادین رابر ۴۰۰ – ۴۱۵ میلیون ریال، استایرن منومر پارس ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۰۰ – ۲۲٫۴۰۲ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۸۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۸۰ – ۳۴۰ میلیون ریال، PVC هر تن ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل - اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۴ – ۲۲٫۳۶۵ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۵۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۸٫۷ میلیون ریال، شمش فایرا ۵۷۸ ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۰۰ – ۲۲٫۴۰۲ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۶۹۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آمونیاک (مایع) پتروشیمی شیراز ۷۳٫۶ میلیون ریال، اوره پریل شیراز ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۲۶ – ۲۲٫۴۲۸ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۷۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آروماتیک سنگین نوری ۱۴۸ میلیون ریال، ارتوزایلن نوری ۱۶۰ میلیون ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲۱,۵۵۰ --- ۲۲۳,۵۶۳ ریال، اسکناس تهران ۲۴٫۸۳۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۳ – ۸۵ میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند متعادل - شاخص هم وزن روند متعادل ۲٫ دلار حواله سنا ( ۲۲٫۰۲۸ – ۲۲٫۲۸۸) تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۹۲۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آمونیاک پتروشیمی شیراز ۷۱٫۲میلیون ریال، استایرن منومر پارس ۲۴۱-۳۱۳ ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫  شاخص کل روند متعادل-اصلاحی – شاخص هم وزن روند نزولی  ۲٫  دلار حواله سنا ۲۰٫۳۸۴-۲۰٫۵۶۹ تومان. اسکناس تهران ۲۴٫۰۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۵۶-۳۵۶ میلیون ریال، PVC شغدیر ۲۸۶میلیون ریال، روغن پایه SN500 ...
1 2