09150566946
محتوای ارزشیابی (IVS)
کتاب استانداردهای بین المللی ارزشیابی (IVS)

معرفی کتاب استانداردهای بین المللی ارزشیابی (IVS)

باتوجه به افزایش معاملات در بازارهای مالی و توسعه آن، نیاز به استانداردهای به روز و متناسب با حوزه های مختلف بیش از پیش احساس می شود و موجب حرکت به سوی استانداردهای بین المللی می شود. این کتاب شامل ...