09150566946
محتوای ارزش قیمتی سهم
watermark Recovered Recovered Recovered Recovered Recovered Recovered Recovered Recovered Recovere454578 Recovered Copy 522x295 - سود نقدی سهام یا DPS چیست؟

سود نقدی سهام یا DPS چیست؟

سود نقدی سهام که آن را با DPS نشان می‌دهند، بیان‌گر مبلغی است که شرکت از محل سود محقق‌شده به سرمایه‌گذاران خود در پایان هر سال مالی پرداخت می‌کند. البته این نکته به معنای آن نیست که همه شرکت‌ها باید در پایان سال مالی ...