09150566946
محتوای ارز دیجیتال کوساما
what is kusama 522x295 - معرفی ارز دیجیتال کوساما یا کوزاما (Kusama)

معرفی ارز دیجیتال کوساما یا کوزاما (Kusama)

ارز دیجیتال کوساما (Kusama) چیست؟ علی‌رغم اینکه ارز دیجیتال کوساما یا کوزاما نسخۀ زودتر منتشرشده و حسابرسی‌نشدۀ پولکادات است اما با کدی کاملاً مشابه با پولکادات نوشته شده است. Kusama چیزی بیش از یک شبکۀ آزمایشی است و قرار است ...