09150566946
محتوای ارکان تصمیم گیری در شرکت سهامی
Assembly 522x295 - ارکان تصمیم گیری در شرکت سهامی

ارکان تصمیم گیری در شرکت سهامی

ساختار شرکت سهامی مانند یک نظام سیاسی دموکراتیک است و از ۳ رکن تصمیم گیری ، اجرایی و نظارت تشکیل شده است. رکن تصمیم گیری در شرکت سهامی ، مجامع عمومی است که از جمع کلیه صاحبان سهام تشکیل شده ...