09150566946
محتوای اصول راهبری شرکتی
jpg 522x295 - معرفی کتاب اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

معرفی کتاب اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

راهبری شرکتی خوب،به خودی خود یک هدف نیست.راهبری شرکتی وسیله ‌ای برای ایجاد اعتماد بازار و درستی کسب و کار می‌باشد.بسیار ضروری است،به ویژه شرکت‌هایی که به دنبال سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت هستند.برای شرکت های رشدی آتی نگر ...