09150566946
محتوای اطلاعات بیرونی
۱۷۲۵۱۸ 522x295 - تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟قسمت۴۶

تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟قسمت۴۶

در ادامه قسمت قبل بخوانید لحظه ای در این مورد فکر کنید:اگر من داستان را به نحوی تغییر دهم که دو س معامله اخیر شما همراه با سود بوده باشد،آیا راجع به این سیگنال طور دیگری فکر نمیکردید؟آیا پیروزی های ...