09150566946
محتوای تحلیل روند
financial statement analysis 370x370 1 370x295 - تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند به‌منظور ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی آینده شرکت‌ها استفاده شود. برای نیل به این هدف رویکردهای مختلفی متصور است. برخی معتقدند که تجزیه و تحلیل‌ های افقی و عمودی صورت‌ های مالی روند ملموسی از ...