09150566946
محتوای تحلیل صنعت سیمان
img videoblocks stock exchange statistics on screen index prices growing and falling trade electronic chart with stock market fluctuations bk5mbky0e thumbnail full15 1 1200x900 1 522x295 - تحلیل صنعت سیمان

تحلیل صنعت سیمان

تحلیل صنعت سیمان ۱) تولید کلینکر و سیمان در سال ۹۸ و ۹۹ رشد قابل توجهی داشته و بخش قابل توجهی از رشد نسبت به سال ۹۵ در دو سال اخیر اتفاق افتاده است. این در حالی است که راندمان ...