09150566946
محتوای تحلیل ناقص
۱۶۵۲۴۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟ قسمت ۲۷

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟ قسمت ۲۷

در ادامه پست قبل بخوانید... در تمام این موارد (در کودکی) چیزی از بیرون بر ما اعمال قدرت کرده و مانع از این شده که به آرزوی درونی مان برسیم.پس خیلی طبیعی است که فرض کنیم این بازار است که ...