09150566946
محتوای تخصیص ارز
23418 522x295 - از نقشه کشیدن علیه یکدیگر فاصله بگیریم

از نقشه کشیدن علیه یکدیگر فاصله بگیریم

رییس جمهور: از نقشه کشیدن علیه یکدیگر فاصله بگیریم رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید با دنیا تعامل گسترده سازنده داشته باشیم، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت درخط مقدم مبارزه در شرایط تحریم است و بار مسئولیت تامین ...