09150566946
محتوای تخلفات سهام عدالت
14189 522x295 - ارجاع تخلفات مرتبط با سهام عدالت به قوه قضائیه

ارجاع تخلفات مرتبط با سهام عدالت به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: ارجاع تخلفات مرتبط با سهام عدالت به قوه قضائیه رئیس کمیسیون انرژی از ارسال پرونده افرادی که از نحوه واگذاری و ترکیب سهام عدالت عدول کرده‌اند به دستگاه قضا در صورت موافقت نمایندگان خبر ...