09150566946
محتوای ترفندهای سرمایه گذاری
کتاب ترفندهای سرمایه گذاری در بازار بورس

معرفی کتاب ترفندهای سرمایه گذاری در بازار بورس

نکات کلیدی سمایه گذاری در بازار بورس ترفندهایی که موجب سوددهی و فرصت هایی طلایی در شرایط خوب و بد میشود        باز گشت به صفحه لیست جامع از کتب مربوط به بازارهای مالی