09150566946
محتوای 7 باور غلط در سرمایه گذاری با لینک مستقیم
7 باور غلط در سرمایه گذاری

۷ باور غلط در سرمایه گذاری

این مقاله در قالب ۷ اشتباه نابخشودنی در سرمایه گذاری، از کتاب مارک تایر برگرفته شده است. اشتباه بزرگ اول: باور داشتن این موضوع که برای دست آوردن بازده‌های بیشتر باید حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کرد. واقعیت: سرمایه گذاران بسیار موفق ...