09150566946
محتوای adjusted price
Stock trading volume and its application in technical analysis 1 522x295 - اثرات DPS و افزایش سرمایه بر روی نمودار

اثرات DPS و افزایش سرمایه بر روی نمودار

سود نقدی(DPS)  سود نقدی در بورس ما به مبلغ نقدی گفته می‌شود که پس از تصویب در مجمع عمومی‌سالانه بین افرادی که تا قبل از تاریخ برگزاری مجمع مالک سهم بوده‌اند، تقسیم می‌شود. از آنجا که سهم بعد از برگزاری ...