09150566946
محتوای https://virasarmaye.ir/–/https://virasarmaye.ir/–/
Definition of cognitive and social learning 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴۱

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴۱

در ادامه قسمت قبل بخوانید.... پذیرش و یادگیری باید مراقب باشیم که فرآیند ذخیره اطلاعات را با فرآیند یادگیری اشتباه نگیریم.یادگیری و آگاه بودن از آنچه می توان آموخت،تنها تابعی از توانایی ذخیره سازی نیست زیرا اگر این گونه بود،همه ...