09150566946
محتوای neckline
How to Trade Double Tops and Double Bottoms 2 768x390 1 522x295 - آشنایی با الگوی دو دره و دو قله

آشنایی با الگوی دو دره و دو قله

الگوی دوقله و دودره الگوی دوقله و دودره بسیار شبیه به یکدگیر می باشند برای همین تصمیم گرفتیم این دو را کنار هم شرح دهیم . الگوی دوقله و دودره زیرمجموعه الگوهای بازشگتی می باشند به این معنی که روند ...