09150566946

ارگذاری کلیه دستورالعمل ها، شیوه نامه و بخشنامه در حوزه در زمینه آموزش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سایت سازمان

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها
رئیس محترم مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کرج
باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
احتراماً، به استحضار می رساند ایـن دفتـر بـه منظـور سـهولت دسترسـی بـه دسـتورالعمل هـا، بخشـنامه هـا،
شیوه نامه ها و مکاتبات صورت گرفته در خصوص ابهامات و پرسـش هـای پرتکـرار در زمینـه آمـوزش در دانشـگاه هـا و
موسسات آموزش عالی به ویژه مراکز مدیریت مهـارت آمـوزی و مشـاوره شـغلی ( TMC ، ( اقـدام بـه بارگـذاری کلیـه
دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های حوزه مذکور در سایت سازمان با مسیر دسترسی به شرح زیر، نموده اسـت.
شایسته است به منظور بهره برداری کلیه کارشناسان و رؤسای مراکز آموزشی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد تحـت
پوشش، دستور فرمایید مراتب را به نحوه شایسته اطلاع رسانی نمایند.
قبلا از زحمات جنابعالی/سرکارعالی و همکاران گران سنگ آن اداره کل سپاسگزار می باشد.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *