09150566946

انواع رشته ها فنی حرفه ای و مبالغ شهریه سال ۱۴۰۰

دانلود فایل pdf شهریه رشته های فنی حرفه ای سال ۱۴۰۰

 

ردیف خوشه گروه نام حرفه کد استاندارد ساعت نظری ساعت عملی جمع ساعت
شهریه گروه اول کلان شهر های
کشور( تهران، مشهد، اصفهان،شهریه-سال-۱۴۰۰-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور-۱
تبریز، اهواز، کرمانشاه، ارومیه،
شیراز، قم، رشت، اردبیل،
همدان، کرمان، یزد، اراک، بندر
عباس و کرج ) (ریال)
شهریه گروه دوم سایر مراکز استان ها
و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر
جمعیت(اسلام شهر، زنجان، سنندج،
قزوین، خرم آباد، گرگان، ساری،
شهریار، قدس، کاشان، ملارد، دزفول،
نیشابور، بابل، خمینی شهر، سبزوار،
گلستان، آمل، پاکدشت، نجف آباد،
بروجرد، آبادان، قرچک، بجنورد،
ورامین، بوشهر، ساوه، قائم شهر،
بیرجند، نسیم شهر، سیرجان، خوی،
یاسوج-زاهدان) (ریال) ایلام، بوکان، شهرکرد، سمنان،
مجازی گروه اول
۸۰ درصددوره
حضوری (ریال)
مجازی گروه دوم
۸۰درصد دوره
حضوری(ریال)
۷۷۷,۶۰۰ ۸۳۵,۲۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۴۳۱۱۰۴۵۰۰۵ محاسبات در حساب ماشین از استفاده بازرگانی و مالی امور خدمات ۱ ۳,۷۶۳,۲۰۰ ۳,۹۵۵,۲۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۲۶۳۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ کاربردی سنجی اقتصاد بازرگانی و مالی امور خدمات ۲
۱۱,۹۸۰,۸۰۰ ۱۲,۵۵۶,۸۰۰ ۱۴,۹۷۶,۰۰۰ ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ۱۹۲ ۱۲۲ ۷۰ ۴۳۲۱۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ انباردار بازرگانی و مالی امور خدمات ۳
۶,۵۳۷,۶۰۰ ۶,۷۸۷,۲۰۰ ۸,۱۷۲,۰۰۰ ۸,۴۸۴,۰۰۰ ۹۰ ۱۵ ۷۵ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ بیمه یاب بازار بازرگانی و مالی امور خدمات ۴
۱,۶۲۲,۴۰۰ ۱,۷۳۷,۶۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۱۷۲,۰۰۰ ۲۴ ۱۸ ۶ ۵۲۴۲۲۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ تلفنی بازاریابی بازرگانی و مالی امور خدمات ۵
۱۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۰,۹۱۵,۲۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۴۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۰ ۶۰ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲ بازاریاب بازرگانی و مالی امور خدمات ۶
۱,۲۱۹,۲۰۰ ۱,۴۱۱,۲۰۰ ۱,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ ای شبکه بازاریابی بازرگانی و مالی امور خدمات ۷
۷,۷۵۶,۸۰۰ ۷,۹۷۷,۶۰۰ ۹,۶۹۶,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۴۶ ۷۴ ۴۳۱۲۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ بازرگانی های بیمه گر بیمه بازرگانی و مالی امور خدمات ۸ ۷,۶۲۲,۴۰۰ ۷,۹۲۰,۰۰۰ ۹,۵۲۸,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۴۶ ۷۴ ۴-۴۱/۲۵/۱/۲ * بازرگانی های بیمه گر بیمه بازرگانی و مالی امور خدمات ۹ ۸,۷۷۴,۴۰۰ ۹,۰۸۱,۶۰۰ ۱۰,۹۶۸,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱۱۸ ۹۱ ۲۷ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ بورس تکنیکال تحلیلگر بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۵,۸۸۴,۸۰۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰ ۷,۳۵۶,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۳۱ (فاندامنتال( بنیادی تحلیلگری بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۱ ۷,۶۴۱,۶۰۰ ۸,۰۳۵,۲۰۰ ۹,۵۵۲,۰۰۰ ۱۰,۰۴۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۰ ۴۰ ۴-۴۱/۴۵/۱/۲ (دانش و کار ( بورس گر تحلیل بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۲
۹,۰۵۲,۸۰۰ ۹,۳۲۱,۶۰۰ ۱۱,۳۱۶,۰۰۰ ۱۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۵ ۳۵ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ بهادار اوراق بورس گر تحلیل بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۳
۹,۵۳۲,۸۰۰ ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۹۱۶,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۳ ۳۷ ۲۴۱۳۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ المللی بین مالی بازارهای تحلیلگر بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۴
۶,۰۲۸,۸۰۰ ۶,۳۶۴,۸۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۳۳۳۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ گمرکات کار ترخیص بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۵ ۶,۱۱۵,۲۰۰ ۶,۳۶۴,۸۰۰ ۷,۶۴۴,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰ ۸۰ ۲۰ ۶۰ ۴-۰۰/۲۷/۱/۳ * گمرکات کار ترخیص بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۶
۲,۹۱۸,۴۰۰ ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۳,۸۶۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۸ ۲۲ ۳۳۲۴۳۰۴۵۰۰۳۰۰۱۱ بازرگانی کارت اخذ تشریفات بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۷
۱۷,۳۳۷,۶۰۰ ۱۷,۸۶۵,۶۰۰ ۲۱,۶۷۲,۰۰۰ ۲۲,۳۳۲,۰۰۰ ۲۲۸ ۱۵۴ ۷۴ ۳۳۵۴۳۰۴۵۰۰۰۰۰۱۱ شرکت ثبت بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۸
۲۲,۷۶۱,۶۰۰ ۲۳,۱۴۵,۶۰۰ ۲۸,۴۵۲,۰۰۰ ۲۸,۹۳۲,۰۰۰ ۳۸۰ ۲۴۱ ۱۳۹ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۸۰۰۰۱ حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۱۹ ۲۱,۳۲۱,۶۰۰ ۲۲,۰۶۰,۸۰۰ ۲۶,۶۵۲,۰۰۰ ۲۷,۵۷۶,۰۰۰ ۳۴۰ ۲۲۱ ۱۱۹ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۹۰۰۰۱ شده تمام بهای حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۰ ۷,۳۷۲,۸۰۰ ۷,۵۱۶,۸۰۰ ۹,۲۱۶,۰۰۰ ۹,۳۹۶,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۲ ۳۸ ۴۳۱۳۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲ دستمزد و حقوق حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۱ ۷,۴۲۰,۸۰۰ ۷,۶۷۰,۴۰۰ ۹,۲۷۶,۰۰۰ ۹,۵۸۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۸۰ ۳-۳۹/۳۴/۱/۴ * دستمزد و حقوق حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۲
۹,۰۲۴,۰۰۰ ۹,۳۰۲,۴۰۰ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۱,۶۲۸,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۰ ۵۰ ۱-۱۰/۱۲/۲/۳ * ۲ درجه صنعتی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۳
۱۳,۹۶۸,۰۰۰ ۱۴,۴۷۶,۸۰۰ ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ ۱۸,۰۹۶,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۵ ۵۵ ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ ۱درجه صنعتی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۴ ۸,۹۶۶,۴۰۰ ۹,۲۸۳,۲۰۰ ۱۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱۱,۶۰۴,۰۰۰ ۱۴۰ ۸۰ ۶۰ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ پیشرفته عمومی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۵
۹,۱۲۹,۶۰۰ ۹,۴۹۴,۴۰۰ ۱۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱۴۰ ۸۰ ۶۰ ۱-۱۰/۱۵/۱/۴/۲ * پیشرفته عمومی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۶
۹,۴۳۶,۸۰۰ ۹,۹۹۳,۶۰۰ ۱۱,۷۹۶,۰۰۰ ۱۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۱ ۵۹ ۱-۱۰/۱۵/۱/۳/۱ * تکمیلی عمومی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۷
۸,۶۵۹,۲۰۰ ۹,۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۴,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۷۰ ۶۰ ۱-۱۰/۱۵/۲/۵ (دانش و کار ( مقدماتی عمومی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۸
۵,۷۰۲,۴۰۰ ۶,۱۱۵,۲۰۰ ۷,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۶۴۴,۰۰۰ ۸۸ ۵۵ ۳۳ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۴۰۰۰۱ فروش حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۲۹
۹,۰۸۱,۶۰۰ ۹,۵۵۲,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱۱,۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۶ ۸۶ ۵۰ ۱-۱۰/۹۶/۲/۱ * مالی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۰
۱۹,۳۸۲,۴۰۰ ۱۹,۴۹۷,۶۰۰ ۲۴,۲۲۸,۰۰۰ ۲۴,۳۷۲,۰۰۰ ۲۱۵ ۱۰۳ ۱۱۲ ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۵۰۰۰۲ مالیاتی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۱ ۷,۶۸۰,۰۰۰ ۸,۱۳۱,۲۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۶۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۳۸ ۷۲ ۱-۱۰/۱۴/۱/۱ * مالیاتی حسابدار بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۲ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۵,۸۸۴,۸۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۳۵۶,۰۰۰ ۸۸ ۵۶ ۳۲ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۲۰۰۱۱ پیشرفته حسابداری بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۳
۳,۹۰۷,۲۰۰ ۴,۱۱۸,۴۰۰ ۴,۸۸۴,۰۰۰ ۵,۱۴۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۱۰۱۰۱ شهرداریها ثابت داراییهای حسابداری بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۴
۹,۲۰۶,۴۰۰ ۹,۶۰۹,۶۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۵۰۰۱۲ دولتی حسابداری بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۵
۲,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۹۰۸,۸۰۰ ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۱۰۰۷۱ ۱ صنفی واحدهای حسابداری بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۶
۲,۷۲۶,۴۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲۸ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۱۰۰۶۱ ۲ صنفی واحدهای حسابداری بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۷
۹,۲۶۴,۰۰۰ ۹,۸۱۱,۲۰۰ ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ ۱۰۲ ۶۸ ۳۴ ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۶۰۰۰۱ ارشد حسابرس بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۸
۲,۱۶۹,۶۰۰ ۲,۳۳۲,۸۰۰ ۲,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ ۳۲ ۲۴ ۸ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ (مقدماتی سطح( عملیاتی حسابرسی بازرگانی و مالی امور خدمات ۳۹ ۳,۸۳۰,۴۰۰ ۴,۳۷۷,۶۰۰ ۴,۷۸۸,۰۰۰ ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۵۹ ۳۰ ۲۹ ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۷۱ نوآورانه کار و کسب اندازی راه بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۰ ۵,۹۲۳,۲۰۰ ۶,۲۴۹,۶۰۰ ۷,۴۰۴,۰۰۰ ۷,۸۱۲,۰۰۰ ۹۶ ۴۰ ۵۶ ۱-۱۰/۱۸/۱/۵ (دانش و کار ( مالی حسابداری کار رایانه بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۷,۲۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۸۸۴,۰۰۰ ۸۸ ۷۵ ۱۳ ۳۳۳۱۳۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ محصول ترخیص سرپرست بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۲ ۶,۵۱۸,۴۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۸,۱۴۸,۰۰۰ ۸,۵۸۰,۰۰۰ ۸۸ ۷۵ ۱۳ ۳-۹۱/۲۹/۱/۲ محصول ترخیص سرپرست بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۳
۴,۰۴۱,۶۰۰ ۴,۳۲۹,۶۰۰ ۵,۰۵۲,۰۰۰ ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۵۵ ۴۰ ۱۵ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۱۰۰۲۱ سرمایه بازار اصول شناسایی بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۴
۱,۴۷۸,۴۰۰ ۱,۵۶۴,۸۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰ ۱,۹۵۶,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۲۱ (SME )کوچک و متوسط کارهای و کسب اندازی راه اصول شناسایی بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۵
۱,۴۹۷,۶۰۰ ۱,۶۰۳,۲۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۰۰۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۳۳۵۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ پولشویی با مبارزه مبانی و اصول شناسایی بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۶
۵,۱۱۶,۸۰۰ ۵,۴۸۱,۶۰۰ ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۶,۸۵۲,۰۰۰ ۷۷ ۵۴ ۲۳ ۵۲۳۰۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ فروشگاه دار صندوق بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۷
شهریه گروه های یک و دو کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد (حضوری و مجازی) در سال ۱۴۰۰۲,۹۴۷,۲۰۰ ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۲۱ صنفی واحدهای یابی عارضه بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۸
۸,۴۷۶,۸۰۰ ۸,۹۸۵,۶۰۰ ۱۰,۵۹۶,۰۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۳۰ ۵۰ ۸۰ ۵۲۲۳۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ فروشنده بازرگانی و مالی امور خدمات ۴۹ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۹,۲۲۵,۶۰۰ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۲,۰۰۰ ۱۳۰ ۵۰ ۸۰ ۴-۵۱/۳۵/۱/۱ * فروشنده بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۰ ۶,۷۷۷,۶۰۰ ۷,۴۴۹,۶۰۰ ۸,۴۷۲,۰۰۰ ۹,۳۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۴ ۲۶ ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۵۱ (کامل سطح( KAB رویکرد با کارافرینی بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۱ ۳,۵۱۳,۶۰۰ ۳,۸۸۸,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۷ ۱۳ ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۴۱ (تکمیلی سطح( KAB رویکرد با کارآفرینی بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۲ ۳,۴۸۴,۸۰۰ ۳,۹۶۴,۸۰۰ ۴,۳۵۶,۰۰۰ ۴,۹۵۶,۰۰۰ ۵۰ ۳۷ ۱۳ ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۳۱ (مقدماتی سطح( KAB رویکرد با کارآفرینی بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۳
۴,۵۲۱,۶۰۰ ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۵ ۲۴۳۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۳۱ SYBکارآفرینی بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۴
۱۸,۲۶۸,۸۰۰ ۱۸,۹۰۲,۴۰۰ ۲۲,۸۳۶,۰۰۰ ۲۳,۶۲۸,۰۰۰ ۲۸۹ ۱۷۱ ۱۱۸ ۴۲۱۱۲۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ بانکی امور کاربر بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۵
۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰,۵۸۲,۴۰۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۲۸,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۳۲ ۸۸ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۵۰۰۰۲ مالی افزار نرم کاربر بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۶ ۷,۶۶۰,۸۰۰ ۸,۰۹۲,۸۰۰ ۹,۵۷۶,۰۰۰ ۱۰,۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴ ۷۰ ۳۴ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۰۵۰۰۰۱ اشخاص های بیمه ارزیابی کارشناس بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۷ ۳۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳۴,۳۳۹,۲۰۰ ۴۱,۵۸۰,۰۰۰ ۴۲,۹۲۴,۰۰۰ ۴۵۰ ۳۲۰ ۱۳۰ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۰۷۰۰۰۱ خودرو بیمه خسارت ارزیابی کارشناس بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۸
۵,۰۰۱,۶۰۰ ۵,۴۶۲,۴۰۰ ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۶,۸۲۸,۰۰۰ ۶۵ ۳۹ ۲۶ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۰۶۰۰۰۱ اشخاص های بیمه خسارت ارزیابی کارشناس بازرگانی و مالی امور خدمات ۵۹ ۲۵,۸۲۴,۰۰۰ ۲۶,۶۱۱,۲۰۰ ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ ۳۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳۹۵ ۲۶۳ ۱۳۲ ۴۲۱۱۲۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ روستایی بانکی خدمات دفاتر کارگزار بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۰
۱۰,۷۲۳,۲۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۳,۴۰۴,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۷۴ ۱۱۴ ۶۰ ۳-۹۱/۴۲/۲/۱ (دانش و کار ( انبارداری کمک بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۱
۱۸,۴۳۲,۰۰۰ ۱۸,۸۸۳,۲۰۰ ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ۲۳,۶۰۴,۰۰۰ ۳۰۰ ۱۹۵ ۱۰۵ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۷۰۰۰۱ حسابدار کمک بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۲
۲۱,۳۶۹,۶۰۰ ۲۱,۹۲۶,۴۰۰ ۲۶,۷۱۲,۰۰۰ ۲۷,۴۰۸,۰۰۰ ۳۴۰ ۲۰۷ ۱۳۳ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۱۰۰۰۰۲ مالی اسناد تنظیم متصدی کمک بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۳
۳۳,۹۰۷,۲۰۰ ۳۵,۱۲۶,۴۰۰ ۴۲,۳۸۴,۰۰۰ ۴۳,۹۰۸,۰۰۰ ۵۳۰ ۳۴۳ ۱۸۷ ۴۳۱۲۲۰۴۵۰۰۴۰۰۰۱ بهادار اوراق فروش و خرید سفارش پذیرش متصدی کمک بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۴
۶,۱۹۲,۰۰۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۹۴ ۶۱ ۳۳ ۴-۲۲/۲۳/۱/۱ * خرید مامور بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۵
۱۶,۳۸۷,۲۰۰ ۱۷,۱۱۶,۸۰۰ ۲۰,۴۸۴,۰۰۰ ۲۱,۳۹۶,۰۰۰ ۲۵۶ ۱۵۶ ۱۰۰ ۵۲۴۴۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ بازاریابی متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۶ ۴۰,۴۱۶,۰۰۰ ۴۱,۶۴۴,۸۰۰ ۵۰,۵۲۰,۰۰۰ ۵۲,۰۵۶,۰۰۰ ۶۴۳ ۳۹۸ ۲۴۵ ۴۳۱۲۲۰۴۵۰۰۳۰۰۰۲ بهادار اوراق فروش و خرید سفارش پذیرش متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۷
۶,۰۶۷,۲۰۰ ۶,۳۶۴,۸۰۰ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰ ۸۶ ۳۵ ۵۱ ۴-۴۱/۲۳/۱/۲ * مسیولیت های بیمه صدور متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۸
۶,۳۹۳,۶۰۰ ۶,۶۳۳,۶۰۰ ۷,۹۹۲,۰۰۰ ۸,۲۹۲,۰۰۰ ۸۶ ۳۵ ۵۱ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۱۱۰۰۰۱ مسئولیت های بیمه صدور متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۶۹
۱۶,۱۳۷,۶۰۰ ۱۶,۷۲۳,۲۰۰ ۲۰,۱۷۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۴,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۵۶ ۹۴ ۵۲۴۲۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲ فروش متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۰ ۹,۵۸۰,۸۰۰ ۹,۸۰۱,۶۰۰ ۱۱,۹۷۶,۰۰۰ ۱۲,۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۳ ۹۳ ۶۰ ۴۳۲۱۲۰۴۵۰۰۴۰۰۰۲ موجودی کنترل و کاردکس متصدی بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۱ ۴۵,۲۴۴,۸۰۰ ۴۵,۹۲۶,۴۰۰ ۵۶,۵۵۶,۰۰۰ ۵۷,۴۰۸,۰۰۰ ۵۰۰ ۳۷۸ ۱۲۲ ۲۴۲۳۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ MBA کار و کسب ارشد مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۲
۱۴,۴۱۹,۲۰۰ ۱۴,۸۳۲,۰۰۰ ۱۸,۰۲۴,۰۰۰ ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ ۱۶۰ ۵۶ ۱۰۴ ۲۴۳۱۴۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ المللی بین بازاریابی مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۳
۱۰,۰۵۱,۲۰۰ ۱۰,۴۵۴,۴۰۰ ۱۲,۵۶۴,۰۰۰ ۱۳,۰۶۸,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۷ ۲۳ ۲۴۱۱۴۰۴۵۰۰۸۰۰۰۱ حسابرسی مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۴
۱۱,۸۶۵,۶۰۰ ۱۲,۲۹۷,۶۰۰ ۱۴,۸۳۲,۰۰۰ ۱۵,۳۷۲,۰۰۰ ۱۳۰ ۵۹ ۷۱ ۲۴۲۴۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ الکترونیکی کار و کسب مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۵
۱۷,۳۹۵,۲۰۰ ۱۸,۱۲۴,۸۰۰ ۲۱,۷۴۴,۰۰۰ ۲۲,۶۵۶,۰۰۰ ۱۸۵ ۱۱۳ ۵۲ ۱۲۱۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ مالی مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۶
۱۶,۲۹۱,۲۰۰ ۱۷,۰۳۰,۴۰۰ ۲۰,۳۶۴,۰۰۰ ۲۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۱۸ ۶۰ ۱۲۲۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲ فروش و بازاریابی مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۷
۵,۸۵۶,۰۰۰ ۶,۱۹۲,۰۰۰ ۷,۳۲۰,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۷۹ ۶ ۷۳ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۴۰۰۰۱ ۱ درجه بازاریابی و تبلیغات مدیر بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۸
۵,۰۱۱,۲۰۰ ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۶,۲۶۴,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۶۶ ۳۹ ۲۷ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۹۰۰۱۱ (CRM ) مشتری با ارتباط مدیریت بازرگانی و مالی امور خدمات ۷۹ ۸,۰۰۶,۴۰۰ ۸,۶۳۰,۴۰۰ ۱۰,۰۰۸,۰۰۰ ۱۰,۷۸۸,۰۰۰ ۸۸ ۵۳ ۳۵ ۱۲۱۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱ مالی مدیریت بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۰ ۲,۰۵۴,۴۰۰ ۲,۲۱۷,۶۰۰ ۲,۵۶۸,۰۰۰ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۲ ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۱۰۱۶۱ مالی غیر مدیران برای مالی مدیریت بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۱
۱۲,۰۴۸,۰۰۰ ۱۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ ۱۷۰ ۶۸ ۱۰۲ ۴-۰۰/۲۸/۱/۳ * واردات و صادرات مسیول بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۲
۱۱,۶۳۵,۲۰۰ ۱۱,۹۸۰,۸۰۰ ۱۴,۵۴۴,۰۰۰ ۱۴,۹۷۶,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۰۵ ۵۵ ۳۳۲۳۳۰۴۵۰۰۷۰۰۰۱ سفارشات مسئول بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۳
۸,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۲۵۴,۴۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۶۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۸ ۳۲ ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۱۱۰۰۰۱ خارجی سفارشات مسئول بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۴
۱۲,۶۷۲,۰۰۰ ۱۲,۹۹۸,۴۰۰ ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ۱۶,۲۴۸,۰۰۰ ۱۷۰ ۶۸ ۱۰۲ ۳۳۲۴۳۰۴۵۰۰۳۰۰۰۱ واردات و صادرات مسئول بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۵
۵,۱۶۴,۸۰۰ ۵,۴۲۴,۰۰۰ ۶,۴۵۶,۰۰۰ ۶,۷۸۰,۰۰۰ ۶۸ ۴۲ ۲۶ ۳۳۲۳۳۰۴۵۰۰۶۰۰۰۱ قراردادها مسئول بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۶
۶,۲۴۹,۶۰۰ ۶,۴۴۱,۶۰۰ ۷,۸۱۲,۰۰۰ ۸,۰۵۲,۰۰۰ ۸۵ ۵۸ ۲۷ ۳۳۵۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ افزوده ارزش بر مالیات مشاور بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۷
۴,۱۳۷,۶۰۰ ۴,۳۰۰,۸۰۰ ۵,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۵۴ ۴۰ ۱۴ ۳۳۱۱۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۱ بهادار اوراق بورس گر معامله بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۸ ۳,۵۱۳,۶۰۰ ۳,۸۱۱,۲۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۴,۷۶۴,۰۰۰ ۴۶ ۳۴ ۱۲ ۳۳۲۴۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ کالایی های بورس گر معامله بازرگانی و مالی امور خدمات ۸۹
۱۷,۵۸۷,۲۰۰ ۱۷,۹۱۳,۶۰۰ ۲۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲۲,۳۹۲,۰۰۰ ۱۹۵ ۱۱۵ ۸۰ ۲۴۳۳۴۰۴۵۰۰۱۰۰۱۲ فروش مهندس بازرگانی و مالی امور خدمات ۹۰ ۴,۹۷۲,۸۰۰ ۵,۲۶۰,۸۰۰ ۶,۲۱۶,۰۰۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۶۸ ۳۱ ۳۷ ۳۳۲۱۳۰۴۵۰۰۲۰۰۰۱ بیمه فروش نماینده بازرگانی و مالی امور خدمات ۹۱ ۴,۷۹۰,۴۰۰ ۴,۹۸۲,۴۰۰ ۵,۹۸۸,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۰۰۰ ۶۸ ۳۱ ۳۷ ۴-۴۱/۲۸/۱/۲ * بیمه فروش نماینده بازرگانی و مالی امور خدمات ۹۲
۱,۲۷۶,۸۰۰ ۱,۴۶۸,۸۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱,۸۳۶,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۴۴۱۶۲۰۴۳۰۰۶۰۰۳۱ دفتری امور اداره اموراداری خدمات ۹۳
۵,۷۹۸,۴۰۰ ۵,۹۰۴,۰۰۰ ۷,۲۴۸,۰۰۰ ۷,۳۸۰,۰۰۰ ۶۴ ۳۸ ۲۶ ۱۲۱۲۴۰۴۳۰۰۲۰۰۳۱ سازمانی ارتباطات اموراداری خدمات ۹۴
۹۸۸,۸۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۰ ۴ ۴۴۱۶۰۴۳۰۰۱ ساده اداری مکاتبات انجام اموراداری خدمات ۹۵
۵,۹۳۲,۸۰۰ ۶,۱۸۲,۴۰۰ ۷,۴۱۶,۰۰۰ ۷,۷۲۸,۰۰۰ ۹۶ ۴۰ ۴۸ ۴۴۱۵۲۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ بایگان اموراداری خدمات ۹۶
۵,۹۸۰,۸۰۰ ۶,۱۲۴,۸۰۰ ۷,۴۷۶,۰۰۰ ۷,۶۵۶,۰۰۰ ۹۶ ۴۰ ۴۸ ۳-۹۵/۳۱/۱/۲ (دانش و کار ( بایگان اموراداری خدمات ۹۷
۲,۶۶۸,۸۰۰ ۲,۸۳۲,۰۰۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۳,۵۴۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۴۴۱۶۲۰۴۳۰۰۳۰۰۱۱ اداری مکاتبات و نگارش آیین بکارگیری اموراداری خدمات ۹۸ ۷,۲۶۷,۲۰۰ ۷,۵۴۵,۶۰۰ ۹,۰۸۴,۰۰۰ ۹,۴۳۲,۰۰۰ ۱۱۲ ۴۸ ۱۶ ۵۱۳۱۲۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ اداری پیشخدمت اموراداری خدمات ۹۹ ۶,۴۴۱,۶۰۰ ۶,۶۲۴,۰۰۰ ۸,۰۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۰,۰۰۰ ۹۶ ۴۸ ۱۶ ۸۳۲۱۲۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ پیک اموراداری خدمات ۱۰۰ ۷,۴۳۰,۴۰۰ ۷,۸۵۲,۸۰۰ ۹,۲۸۸,۰۰۰ ۹,۸۱۶,۰۰۰ ۱۰۵ ۶۵ ۲۵ ۴۲۱۱۲۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ دار تحصیل اموراداری خدمات ۱۰۱ ۳,۸۱۱,۲۰۰ ۳,۹۳۶,۰۰۰ ۴,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۶ ۱۴ ۱۲۱۲۴۰۴۳۰۰۲۰۰۲۱ کارکنان سازی توانمند اموراداری خدمات ۱۰۲
۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۱,۶۹۲,۸۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۱۶,۰۰۰ ۱۷۶ ۸۰ ۹۶ ۳-۰۰/۹۸/۱/۲ * دبیرخانه سرپرست اموراداری خدمات ۱۰۳
۱۳,۰۹۴,۴۰۰ ۱۳,۴۸۸,۰۰۰ ۱۶,۳۶۸,۰۰۰ ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۱ ۴۹ ۲۴۲۳۴۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ اداری امور کارشناس اموراداری خدمات ۱۰۴ ۸,۷۷۴,۴۰۰ ۹,۱۲۹,۶۰۰ ۱۰,۹۶۸,۰۰۰ ۱۱,۴۱۲,۰۰۰ ۹۵ ۲۳ ۷۲ ۲۴۲۳۴۰۴۳۰۰۲۰۰۰۱ مشاغل بندی طبقه کارشناس اموراداری خدمات ۱۰۵
۲۲,۱۰۸,۸۰۰ ۲۲,۶۸۴,۸۰۰ ۲۷,۶۳۶,۰۰۰ ۲۸,۳۵۶,۰۰۰ ۳۵۰ ۲۲۵ ۱۲۵ ۴۴۱۶۲۰۴۳۰۰۶۰۰۰۲ اداری امور کارمند اموراداری خدمات ۱۰۶ ۷,۳۷۲,۸۰۰ ۷,۶۴۱,۶۰۰ ۹,۲۱۶,۰۰۰ ۹,۵۵۲,۰۰۰ ۱۱۰ ۸۰ ۳۰ ۴۴۱۵۲۰۴۳۰۰۷۰۰۰۱ دبیرخانه کارمند اموراداری خدمات ۱۰۷
۲,۷۴۵,۶۰۰ ۲,۸۸۹,۶۰۰ ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۴۴۱۶۲۰۴۳۰۰۵۰۰۲۱ نویسی گزارش اموراداری خدمات ۱۰۸
۱۰,۹۸۲,۴۰۰ ۱۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱۳,۷۲۸,۰۰۰ ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۲۸ ۹۲ ۱۲۱۲۴۰۴۳۰۰۵۰۰۰۱ ارشد مدیر اموراداری خدمات ۱۰۹ ۶,۰۵۷,۶۰۰ ۶,۱۷۲,۸۰۰ ۷,۵۷۲,۰۰۰ ۷,۷۱۶,۰۰۰ ۹۲ ۶۸ ۲۴ ۴۳۲۱۲۰۴۳۰۰۲۰۰۰۱ صنعتی انبارهای مدیر اموراداری خدمات ۱۱۰۱۰,۴۷۳,۶۰۰ ۱۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۳,۰۹۲,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۳۵ ۱۰۵ ۱۲۱۲۳۰۴۳۰۰۳۰۰۰۱ پایه مدیر اموراداری خدمات ۱۱۱ ۵,۹۷۱,۲۰۰ ۶,۲۰۱,۶۰۰ ۷,۴۶۴,۰۰۰ ۷,۷۵۲,۰۰۰ ۶۵ ۴۶ ۱۹ ۱۳۴۹۴۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ تجاری و مسکونی های ساختمان مدیر اموراداری خدمات ۱۱۲
۱۷,۷۳۱,۲۰۰ ۱۸,۵۴۷,۲۰۰ ۲۲,۱۶۴,۰۰۰ ۲۳,۱۸۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۲۸ ۷۲ ۱۲۱۲۴۰۴۳۰۰۱۰۰۰۲ انسانی منابع مدیر اموراداری خدمات ۱۱۳
۳,۰۵۲,۸۰۰ ۳,۱۷۷,۶۰۰ ۳,۸۱۶,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴۰ ۲۴ ۱۶ ۱۲۱۲۳۰۴۳۰۰۳۰۰۳۱ سازمانی تحول و تغییر مدیریت اموراداری خدمات ۱۱۴
۵,۴۹۱,۲۰۰ ۵,۷۴۰,۸۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۷,۱۷۶,۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۵ ۱۲۱۲۴۰۴۳۰۰۳۰۰۱۱ سازمانی رفتار مدیریت اموراداری خدمات ۱۱۵ ۷,۵۵۵,۲۰۰ ۷,۸۲۴,۰۰۰ ۹,۴۴۴,۰۰۰ ۹,۷۸۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۶ ۴۴ ۱-۹۱/۳۳/۱/۲ (دانش و کار ( اطلاعاتی بانک و بایگانی مسیول اموراداری خدمات ۱۱۶
۹,۶۰۹,۶۰۰ ۱۰,۱۳۷,۶۰۰ ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ ۱۲,۶۷۲,۰۰۰ ۱۵۲ ۱۰۶ ۴۶ ۳-۹۱/۳۱/۱/۲ (دانش و کار ( موجودی کنترل و کاردکس مسیول اموراداری خدمات ۱۱۷
۷,۱۸۰,۸۰۰ ۷,۵۵۵,۲۰۰ ۸,۹۷۶,۰۰۰ ۹,۴۴۴,۰۰۰ ۱۰۸ ۷۵ ۳۳ ۴۴۱۶۲۰۴۳۰۰۷۰۰۰۱ غیاب و حضور مسئول اموراداری خدمات ۱۱۸
۱۸,۹۲۱,۶۰۰ ۱۹,۵۲۶,۴۰۰ ۲۳,۶۵۲,۰۰۰ ۲۴,۴۰۸,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۰۳ ۹۷ ۴۱۱۰۲۰۴۳۰۰۱۰۰۰۲ دفتر مسئول اموراداری خدمات ۱۱۹
۱۷,۵۴۸,۸۰۰ ۱۷,۹۲۳,۲۰۰ ۲۱,۹۳۶,۰۰۰ ۲۲,۴۰۴,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۸۰ ۶۰ ۳۳۴۳۳۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ (نگارش آیین ( فارسی متون نگارنده اموراداری خدمات ۱۲۰
۱۳,۶۹۹,۲۰۰ ۱۴,۲۷۵,۲۰۰ ۱۷,۱۲۴,۰۰۰ ۱۷,۸۴۴,۰۰۰ ۱۸۶ ۱۱۴ ۷۲ ۳۳۴۳۳۰۴۳۰۰۳۰۰۰۱ (نگارش آئین( خارجی متون ی نگارنده اموراداری خدمات ۱۲۱ ۵,۹۹۰,۴۰۰ ۶,۲۱۱,۲۰۰ ۷,۴۸۸,۰۰۰ ۷,۷۶۴,۰۰۰ ۸۰ ۵۷ ۲۳ ۳۳۴۳۳۰۴۳۰۰۲۰۰۰۱ انگلیسی زبان به نامه ی نگارنده اموراداری خدمات ۱۲۲ ۴,۶۲۷,۲۰۰ ۴,۸۵۷,۶۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۳ ۱۷ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۵۰۰۲۱ شغلی بهداشت و ایمنی ریسک ارزیاب ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۳
۱۸,۵۴۷,۲۰۰ ۱۸,۸۷۳,۶۰۰ ۲۳,۱۸۴,۰۰۰ ۲۳,۵۹۲,۰۰۰ ۲۴۲ ۱۳۲ ۱۱۰ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ (زیست محیط و ایمنی بهداشت( HSEافسر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۴
۱۰,۰۷۰,۴۰۰ ۱۰,۳۱۰,۴۰۰ ۱۲,۵۸۸,۰۰۰ ۱۲,۸۸۸,۰۰۰ ۱۳۰ ۳۳ ۹۷ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۲۰۰۰۱ نفتی های درپروژهHSEافسر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۵
۹,۷۰۵,۶۰۰ ۱۰,۴۳۵,۲۰۰ ۱۲,۱۳۲,۰۰۰ ۱۳,۰۴۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۳ ۵۷ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۲۰۰۰۱ حوادث امدادگر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۶
۹۸۸,۸۰۰ ۱,۲۰۹,۶۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۳۲۵۷۰۴۷۰۰۱ اولیه های کمک انجام ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۷
۲,۵۱۵,۲۰۰ ۲,۶۱۱,۲۰۰ ۳,۱۴۴,۰۰۰ ۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳۵ ۲۰ ۱۵ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۲۰۰۷۱ دستی های کننده خاموش با حریق اطفاء و ایمنی ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۸
۱۶,۳۵۸,۴۰۰ ۱۶,۹۹۲,۰۰۰ ۲۰,۴۴۸,۰۰۰ ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۹۵ ۸۵ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۷۰۰۰۱ نشان آتش ایمنی و بهداشت خدمات ۱۲۹
۱۰,۹۶۳,۲۰۰ ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۴,۰۰۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۱ ۷۰ ۹۱ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۴۰۰۰۱ صنعتی نشان آتش ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۰
۱۷,۹۷۱,۲۰۰ ۱۸,۸۴۴,۸۰۰ ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۲۳,۵۵۶,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۸۰ ۶۰ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۴۰۰۰۱ ساختمان ایمنی بازرس ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۱
۱۰,۸۸۶,۴۰۰ ۱۱,۱۲۶,۴۰۰ ۱۳,۶۰۸,۰۰۰ ۱۳,۹۰۸,۰۰۰ ۱۵۶ ۱۰۷ ۳۹ ۵۴۱۱۲۰۷۴۰۰۹۰۰۵۱ حریق علل بررسی بازرس ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۲ ۴,۶۲۷,۲۰۰ ۴,۷۷۱,۲۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۵,۹۶۴,۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۵ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۴۱ (پیشرفته ( صنایع در HSE بکارگیری ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۳
۳,۲۹۲,۸۰۰ ۳,۳۶۹,۶۰۰ ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۴,۲۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۱۷ ۲۳ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۳۱ (مقدماتی ( صنایع در HSE بکارگیری ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۴
۵,۸۹۴,۴۰۰ ۶,۰۲۸,۸۰۰ ۷,۳۶۸,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۲۰ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۲۱ ( خدمات بخش ( کار محیط در ایمنی و بهداشت الزامات بکارگیری ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۵
۹,۴۳۶,۸۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۹۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۲۴ ۳۱۳۲۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ صنعتی های آلاینده محیطی زیست پایشگر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۶ ۷,۴۵۹,۲۰۰ ۷,۸۱۴,۴۰۰ ۹,۳۲۴,۰۰۰ ۹,۷۶۸,۰۰۰ ۱۰۴ ۵۷ ۴۷ ۵۳۲۹۲۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ دارو چینی قفسه دستیار ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۷
۴,۱۹۵,۲۰۰ ۴,۲۸۱,۶۰۰ ۵,۲۴۴,۰۰۰ ۵,۳۵۲,۰۰۰ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۰۹۱ ای تغذیه کارخدمات درمحیط وایمنی بهداشت’ سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۸
۴,۴۱۶,۰۰۰ ۴,۵۲۱,۶۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۵۷ ۳۱ ۲۶ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۱۵۱ غذایی کارصنایع درمحیط وایمنی بهداشت’ سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۳۹ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۱۲۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۵۳ ۳۰ ۲۳ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۱۸۱ ساختمان کارصنعت درمحیط وایمنی بهداشت’ سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۵,۱۲۶,۴۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۸,۰۰۰ ۶۴ ۳۷ ۲۷ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۲۲۱ صنایع کارمدیریت درمحیط وایمنی بهداشت’ سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۱ ۴,۹۱۶,۸۰۰ ۵,۰۱۷,۶۰۰ ۶,۱۴۶,۰۰۰ ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۲۳۱ وزیبایی کارمراقبت درمحیط وایمنی بهداشت’ سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۲ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۵,۰۲۸,۸۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۶,۲۸۶,۰۰۰ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۰۶۱ ایمنی و بهداشت کار محیط در وایمنی بهداشت’سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۳
۵,۹۱۳,۶۰۰ ۶,۱۲۶,۴۰۰ ۷,۳۹۲,۰۰۰ ۷,۶۵۸,۰۰۰ ۶۲ ۳۴ ۲۸ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۰۱۱ لیزر با کار ایمنی و بهداشت،سلامت الزامات رعایت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۴ ۷,۰۶۵,۶۰۰ ۷,۳۰۵,۶۰۰ ۸,۸۳۲,۰۰۰ ۹,۱۳۲,۰۰۰ ۹۰ ۵۰ ۴۰ ۳۲۳۰۳۰۴۷۰۰۲۰۰۱۱ سبز و طبیعی زندگی سبک ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۵
۱۷,۵۷۷,۶۰۰ ۱۸,۲۵۹,۲۰۰ ۲۱,۹۷۲,۰۰۰ ۲۲,۸۲۴,۰۰۰ ۲۷۰ ۹۰ ۱۱۰ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۸۰۰۰۱ نشان آتش سر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۶
۱۲,۲۷۸,۴۰۰ ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ۱۵,۳۴۸,۰۰۰ ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷۵ ۱۲۷ ۴۸ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۱۰۰۰۲ نشانی آتش نجات و امداد عملیات سرپرست ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۷
۱,۸۴۳,۲۰۰ ۱,۹۵۸,۴۰۰ ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۲۴ ۱۲ ۱۲ ۳۲۳۰۳۰۴۷۰۰۲۰۰۳۱ جمعیت کلی های سیاست ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۸
۲,۷۵۵,۲۰۰ ۲,۹۰۸,۸۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۳۶ ۱۵ ۲۱ ۳۲۳۰۳۰۴۷۰۰۲۰۰۲۱ سلامت کلی های سیاست ایمنی و بهداشت خدمات ۱۴۹
۱,۹۰۴,۰۰۰ ۲۱,۳۸۰,۸۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲۶,۷۲۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۹۳ ۸۷ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ ماساژ کاربر ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۰ ۵,۴۲۰,۸۰۰ ۵,۷۱۲,۰۰۰ ۶,۷۷۶,۰۰۰ ۷,۱۴۰,۰۰۰ ۵۵ ۳۰ ۲۴ ۳۴۲۳۳۰۴۷۰۰۱۰۰۲۱ اندام تناسب و زیبایی های دستگاه و تجهیزات کاربرد ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۱ ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۵,۴۷۶,۸۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۶,۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۱۱ ایرانی ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۲ ۳,۹۸۰,۸۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۳۰ ۱۷ ۱۳ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۵۱ آروماتراپی ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۳
۳,۴۶۰,۸۰۰ ۴,۶۳۶,۸۰۰ ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۳۲ ۱۹ ۱۳ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۶۱ (تیشو دیپ( عمقی بافت ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۴
۱۰,۱۱۳,۶۰۰ ۱۰,۸۱۹,۲۰۰ ۱۲,۶۴۲,۰۰۰ ۱۳,۵۲۴,۰۰۰ ۹۰ ۷۰ ۲۰ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۷۱ تای ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۵ ۴,۰۲۰,۸۰۰ ۵,۳۸۷,۲۰۰ ۵,۰۲۶,۰۰۰ ۶,۷۳۴,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۸۱ رفلکسولوژی ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۶ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۵,۹۵۸,۴۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۷,۴۴۸,۰۰۰ ۴۵ ۲۹ ۱۶ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۳۱ سنگ ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۷ ۳,۷۹۶,۸۰۰ ۴,۸۰۴,۸۰۰ ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۶,۰۰۶,۰۰۰ ۳۵ ۲۰ ۱۵ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۴۱ سوئدی ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۸ ۳,۳۹۳,۶۰۰ ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۲,۰۰۰ ۵,۶۷۰,۰۰۰ ۳۲ ۱۸ ۱۴ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۹۱ شمع ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۵۹ ۵,۴۶۰,۴۸۰ ۶,۱۴۸,۸۰۰ ۶,۸۲۵,۶۰۰ ۷,۶۸۶,۰۰۰ ۴۸ ۲۵ ۲۳ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۲۱ (فشاری( شیاتسو ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۰ ۳,۶۰۶,۴۰۰ ۴,۵۵۸,۴۰۰ ۴,۵۰۸,۰۰۰ ۵,۶۹۸,۰۰۰ ۳۲ ۱۸ ۱۴ ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۱۰۱ گیاهی کمپرس ماساژ ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۱ ۸,۴۱۹,۲۰۰ ۸,۸۷۰,۴۰۰ ۱۰,۵۲۴,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۹ ۴۱ ۵۴۱۱۲۰۴۷۰۰۶۰۰۰۱ نشانی آتش شارژ دستگاه متصدی ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۲ ۴,۷۴۲,۴۰۰ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۹۲۸,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۱۵ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۱۱ آزمایشگاهی و پژوهشی امور در زیست ومحیط ایمنی,سلامت مدیریت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۳
۱۵,۱۰۰,۸۰۰ ۱۶,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۸۷۶,۰۰۰ ۲۰,۹۴۰,۰۰۰ ۲۳۴ ۱۴۱ ۹۳ ۵۳۲۲۲۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ خانواده سلامت و بهداشت امور مراقب ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۴
۱۵,۰۰۴,۸۰۰ ۱۵,۷۱۵,۲۰۰ ۱۸,۷۵۶,۰۰۰ ۱۹,۶۴۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۷۰ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۰۰۱ ایمنی و حفاظت مسئول ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۵ ۷,۸۴۳,۲۰۰ ۸,۵۳۴,۴۰۰ ۹,۸۰۴,۰۰۰ ۱۰,۶۶۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۲۴ ۹۶۱۳۱۰۴۷۰۰۲۰۰۰۱ بیمارستانی های زباله دفع و امحا مسئول ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۶
۲۵,۳۵۳,۶۰۰ ۲۶,۲۳۶,۸۰۰ ۳۱,۶۹۲,۰۰۰ ۳۲,۷۹۶,۰۰۰ ۳۳۹ ۲۷۱ ۶۸ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۷۰۰۰۱ کار بهداشت مسئول ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۷
۷,۰۹۴,۴۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۸۶۸,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰ ۵۸ ۳۲ ۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۵۱ hse-ms مدیریت سامانه سازی پیاده مسئول ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۸
۶,۰۰۹,۶۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۵۱۲,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۸۸ ۵۶ ۳۲ ۸۱۵۷۲۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ (بیمارستان خانه رختشوی ( لنژری مسئول ایمنی و بهداشت خدمات ۱۶۹ ۳۴,۴۷۳,۶۰۰ ۳۴,۹۳۴,۴۰۰ ۴۳,۰۹۲,۰۰۰ ۴۳,۶۶۸,۰۰۰ ۴۶۹ ۱۳۰ ۳۳۹ ۳۲۳۰۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱ سالم زندگی سبک های مهارت مشاور ایمنی و بهداشت خدمات ۱۷۰ ۴,۷۳۷,۶۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۵,۹۲۲,۰۰۰ ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۲۷ ۳۴۲۳۳۰۴۷۰۰۱۰۰۳۱ ها کرم و بهداشتی محصولات از صحیح استفاده مشاوره ایمنی و بهداشت خدمات ۱۷۱ ۶,۳۷۲,۸۰۰ ۶,۷۳۱,۲۰۰ ۷,۹۶۶,۰۰۰ ۸,۴۱۴,۰۰۰ ۷۰ ۳۷ ۲۳ ۳۴۲۳۳۰۴۷۰۰۱۰۰۱۱ اندام تناسب و زیبایی٬ مو٬ پوست مراقبت در مشاوره ایمنی و بهداشت خدمات ۱۷۲ ۸,۸۸۹,۶۰۰ ۸,۹۴۷,۲۰۰ ۱۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۳ ۳۷ ۳۳۴۴۳۰۴۷۰۰۲۰۰۰۲ پزشکی امور منشی ایمنی و بهداشت خدمات ۱۷۳۲۰,۲۴۶,۴۰۰ ۲۰,۳۷۱,۲۰۰ ۲۵,۳۰۸,۰۰۰ ۲۵,۴۶۴,۰۰۰ ۲۹۵ ۱۳۲ ۱۶۳ ۵-۹۹/۴۰/۱/۲ (دانش و کار) ( پیشرفته و مقدماتی ( زیستن سالم های مهارت ایمنی و بهداشت خدمات ۱۷۴ ۷۱۰,۴۰۰ ۷۵۸,۴۰۰ ۸۸۸,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰ ۱۰ ۶ ۴ ۲۳۵۱۰۴۹۰۱۱ زمان از بهینه استفاده آموزشی خدمات خدمات ۱۷۵ ۸۶۴,۰۰۰ ۹۳۱,۲۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱۲ ۹ ۳ ۳۳۴۳۰۴۹۰۰۱ مقدماتی پژوهشی های طرح انجام آموزشی خدمات خدمات ۱۷۶ ۳,۸۷۸,۴۰۰ ۳,۹۴۵,۶۰۰ ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۲ ۸ ۲۳۲۰۴۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ آزمونگر آموزشی خدمات خدمات ۱۷۷
۸,۴۹۶,۰۰۰ ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۹۰ ۶۶ ۲۴ ۲۶۵۹۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ آفرینشگر آموزشی خدمات خدمات ۱۷۸ ۳,۶۱۹,۲۰۰ ۳,۷۴۴,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۱۵ ۳۳۳۳۳۰۴۹۰۰۰۰۰۱۱ شغلی آمادگی آموزشی خدمات خدمات ۱۷۹ ۶,۷۸۴,۰۰۰ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۹,۴۸۰,۰۰۰ ۳۲۴ ۱۳۰ ۱۹۴ ۵۳۲۲۲۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ خانواده اجتماعی -اقتصادی امور ریز برنامه آموزشی خدمات خدمات ۱۸۰
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۱ ۳۷۷ ۲۰۴ ۹۹/۹۵/۱/۳-۷ خانواده ریزامورهنری برنامه آموزشی خدمات خدمات ۱۸۱ ۲,۱۴۰,۸۰۰ ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲۲ ۱۵ ۷ ۱۲۱۳۴۰۴۹۰۰۰۰۰۱۱ شخصی های توانمندی توسعه استراتژیک ریزی برنامه آموزشی خدمات خدمات ۱۸۲ ۷۱۰,۴۰۰ ۷۷۷,۶۰۰ ۸۸۸,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۲۳۵۱۰۴۹۰۰۱ شهروندی حقوق اصول بکارگیری آموزشی خدمات خدمات ۱۸۳
۱,۱۲۳,۲۰۰ ۱,۳۱۵,۲۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۵۱۱۳۰۴۹۰۰۱ مقدماتی بیان فن اصول بکارگیری آموزشی خدمات خدمات ۱۸۴ ۸,۳۲۳,۲۰۰ ۸,۳۹۰,۴۰۰ ۱۰,۴۰۴,۰۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۹۰ ۶۳ ۲۷ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۱۲ پداگوژی آموزشی خدمات خدمات ۱۸۵
۲۵,۲۴۸,۰۰۰ ۲۶,۱۶۰,۰۰۰ ۳۱,۵۶۰,۰۰۰ ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶۸ ۲۰۰ ۶۸ ۲۶۴۱۴۰۴۹۰۰۳۰۰۰۱ پژوهشگر آموزشی خدمات خدمات ۱۸۶
۱۸,۴۷۰,۴۰۰ ۱۹,۰۱۷,۶۰۰ ۲۳,۰۸۸,۰۰۰ ۲۳,۷۷۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳۷ ۶۳ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ آموزشی استاندارد کننده تدوین آموزشی خدمات خدمات ۱۸۷
۹,۰۶۲,۴۰۰ ۹,۱۰۰,۸۰۰ ۱۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱۱,۳۷۶,۰۰۰ ۱۰۱ ۶۵ ۳۶ ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۲۱ (پیشرفته سطح( نوجوان و کودک پروری نخبه و خلاقیت مربی تربیت آموزشی خدمات خدمات ۱۸۸
۶,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۸۴۴,۸۰۰ ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۸,۵۵۶,۰۰۰ ۷۱ ۴۵ ۲۶ ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۱۱ (مقدماتی سطح( نوجوان و کودک پروری نخبه و خلاقیت مربی تربیت آموزشی خدمات خدمات ۱۸۹ ۵,۴۹۱,۲۰۰ ۵,۵۹۶,۸۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۵۷ ۳۴ ۲۳ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۳۱ انداز چشم تدوین تکنیکهای آموزشی خدمات خدمات ۱۹۰
۱۲,۸۹۲,۸۰۰ ۱۳,۲۲۸,۸۰۰ ۱۶,۱۱۶,۰۰۰ ۱۶,۵۳۶,۰۰۰ ۱۸۷ ۱۵۲ ۳۵ ۴۴۱۹۲۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ خوان تند آموزشی خدمات خدمات ۱۹۱
۱۲,۳۱۶,۸۰۰ ۱۲,۷۳۹,۲۰۰ ۱۵,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۲۴,۰۰۰ ۱۸۷ ۱۵۲ ۳۵ ۱-۳۵/۹۲/۱/۲ * خوان تند آموزشی خدمات خدمات ۱۹۲ ۳,۷۱۵,۲۰۰ ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۴,۶۴۴,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۲۶۴۱۴۰۴۹۰۰۳۰۰۲۱ پروپوزال تدوین و تهیه آموزشی خدمات خدمات ۱۹۳
۷,۸۷۲,۰۰۰ ۷,۹۴۸,۸۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۸۲ ۵۱ ۳۱ ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۳۱ کتی حر هوش های مهارت تقویت و توسعه آموزشی خدمات خدمات ۱۹۴
۴,۶۷۵,۲۰۰ ۴,۸۳۸,۴۰۰ ۵,۸۴۴,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۵۰ ۳۶ ۱۴ ۲۴۲۳۴۰۴۹۰۰۱۰۰۵۱ کار محیط در مسئله حل آموزشی خدمات خدمات ۱۹۵ ۴,۸۶۷,۲۰۰ ۵,۰۰۱,۶۰۰ ۶,۰۸۴,۰۰۰ ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۵۱ ۳۶ ۱۵ ۲۴۲۳۴۰۴۹۰۰۱۰۰۱۱ کار محیط در آوری نو و خلاقیت آموزشی خدمات خدمات ۱۹۶ ۸۶۴,۰۰۰ ۸۸۳,۲۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱۰ ۵ ۵ ۳۴۱۳۳۰۴۹۰۰۱۰۰۶۱ کریم قرآن خوانی روان و روخوانی آموزشی خدمات خدمات ۱۹۷
۴,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۴۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۹۸۸,۰۰۰ ۵۰ ۳۴ ۱۶ ۲۴۲۳۴۰۴۹۰۰۱۰۰۷۱ (۵S ) کار محیط ساماندهی آموزشی خدمات خدمات ۱۹۸
۹,۲۱۶,۰۰۰ ۹,۳۵۰,۴۰۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۵۸ ۴۲ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۲۱ ای حرفه سخنرانی آموزشی خدمات خدمات ۱۹۹
۱۳,۸۷۲,۰۰۰ ۱۴,۰۲۵,۶۰۰ ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۳۲,۰۰۰ ۱۴۸ ۱۰۲ ۴۶ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۳۰۰۰۱ (IQ MAS )ذهنی سریع محاسبات آموزش کارشناس آموزشی خدمات خدمات ۲۰۰
۱۲,۷۲۹,۶۰۰ ۱۳,۰۸۴,۸۰۰ ۱۵,۹۱۲,۰۰۰ ۱۶,۳۵۶,۰۰۰ ۱۳۵ ۹۰ ۴۵ ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ اجتماعی های آسیب کارشناس آموزشی خدمات خدمات ۲۰۱
۱۴,۶۱۱,۲۰۰ ۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۴,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵۵ ۱۰۱ ۵۴ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ آموزش کارشناس آموزشی خدمات خدمات ۲۰۲
۹,۹۰۷,۲۰۰ ۱۰,۲۶۲,۴۰۰ ۱۲,۳۸۴,۰۰۰ ۱۲,۸۲۸,۰۰۰ ۱۰۵ ۷۰ ۳۵ ۲۶۳۵۴۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ خلاق کودکان پرورش کارشناس آموزشی خدمات خدمات ۲۰۳
۱۱,۸۷۵,۲۰۰ ۱۲,۲۹۷,۶۰۰ ۱۴,۸۴۴,۰۰۰ ۱۵,۳۷۲,۰۰۰ ۱۵۱ ۱۰۸ ۴۳ ۳۴۱۱۳۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ قضایی نویس لایحه آموزشی خدمات خدمات ۲۰۴ ۷,۵۴۵,۶۰۰ ۷,۷۰۸,۸۰۰ ۹,۴۳۲,۰۰۰ ۹,۶۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۵ ۲۵ ۱۳۴۵۳۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ آزاد ای حرفه و فنی آموزشگاه مدیر آموزشی خدمات خدمات ۲۰۵
۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۴۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۴۱ نافذ بیان و اضطراب مدیریت آموزشی خدمات خدمات ۲۰۶
۲۷,۰۱۴,۴۰۰ ۲۷,۲۵۴,۴۰۰ ۳۳,۷۶۸,۰۰۰ ۳۴,۰۶۸,۰۰۰ ۲۹۶ ۲۰۰ ۹۶ ۱۳۴۵۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ آموزش مدیر آموزشی خدمات خدمات ۲۰۷
۲۴,۳۳۶,۰۰۰ ۲۴,۸۱۶,۰۰۰ ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ ۳۱,۰۲۰,۰۰۰ ۲۶۰ ۸۹ ۱۷۱ ۱۳۴۲۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ کودک مهد مدیر آموزشی خدمات خدمات ۲۰۸ ۳,۸۲۰,۸۰۰ ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۴,۷۷۶,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۵۱ زمان مدیریت آموزشی خدمات خدمات ۲۰۹
۱۲,۶۵۲,۸۰۰ ۱۳,۴۰۱,۶۰۰ ۱۵,۸۱۶,۰۰۰ ۱۶,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸۴ ۶۴ ۱۲۰ ۷-۲۰/۱۲/۱/۳ * خانواده امور ریزی برنامه و مدیریت آموزشی خدمات خدمات ۲۱۰
۱۷,۵۸۷,۲۰۰ ۱۸,۲۷۸,۴۰۰ ۲۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲۲,۸۴۸,۰۰۰ ۲۲۹ ۱۶۶ ۶۳ ۳۴۱۳۳۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ کریم قرآن مفاهیم و ترجمه مربی آموزشی خدمات خدمات ۲۱۱
۱۳,۸۶۲,۴۰۰ ۱۴,۳۸۰,۸۰۰ ۱۷,۳۲۸,۰۰۰ ۱۷,۹۷۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲۶ ۵۴ ۳۴۱۳۳۰۴۹۰۰۲۰۰۰۱ کریم قرآن روانخوانی و روخوانی مربی آموزشی خدمات خدمات ۲۱۲
۱۸,۱۸۲,۴۰۰ ۱۸,۴۴۱,۶۰۰ ۲۲,۷۲۸,۰۰۰ ۲۳,۰۵۲,۰۰۰ ۱۹۸ ۱۳۵ ۶۳ ۲۳۴۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ (یک سطح( آموزی سواد مربی آموزشی خدمات خدمات ۲۱۳
۱۷,۶۳۵,۲۰۰ ۱۷,۹۵۲,۰۰۰ ۲۲,۰۴۴,۰۰۰ ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۴ ۵۶ ۲۳۴۲۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۲ کودک مهد مربی آموزشی خدمات خدمات ۲۱۴ ۷,۰۶۵,۶۰۰ ۷,۵۶۴,۸۰۰ ۸,۸۳۲,۰۰۰ ۹,۴۵۶,۰۰۰ ۱۰۴ ۶۶ ۳۸ ۴۳۲۲۲۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ آموزشی تجهیزات و ها دوره مسئول آموزشی خدمات خدمات ۲۱۵ ۷,۹۰۰,۸۰۰ ۸,۲۶۵,۶۰۰ ۹,۸۷۶,۰۰۰ ۱۰,۳۳۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۴ ۲۶ ۳۴۱۱۳۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ خانواده قضائی امور مشاور آموزشی خدمات خدمات ۲۱۶ ۷,۱۱۳,۶۰۰ ۷,۶۲۲,۴۰۰ ۸,۸۹۲,۰۰۰ ۹,۵۲۸,۰۰۰ ۱۰۵ ۷۹ ۲۶ ۵۲۴۹۲۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ اتومبیل فروش و خرید مشاور آموزشی خدمات خدمات ۲۱۷ ۳۵,۵۱۰,۴۰۰ ۳۵,۹۱۳,۶۰۰ ۴۴,۳۸۸,۰۰۰ ۴۴,۸۹۲,۰۰۰ ۳۸۳ ۲۳۵ ۱۱۸ ۲۴۲۳۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ مشاغل مشاور آموزشی خدمات خدمات ۲۱۸
۴,۶۲۷,۲۰۰ ۴,۷۷۱,۲۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۵,۹۶۴,۰۰۰ ۵۰ ۳۲ ۱۸ ۲۳۵۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۷۱ آموزشی هدایت و مشاوره آموزشی خدمات خدمات ۲۱۹
۱,۱۶۱,۶۰۰ ۱,۲۲۸,۸۰۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱۷ ۱۰ ۷ ۵۳۲۲۰۴۹۰۰۱ خانواده خرج و دخل سازی بهینه در همکاری آموزشی خدمات خدمات ۲۲۰
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ ۳۸۰ ۲۷۰ ۱۱۰ ۵۱۲,۰۲۰,۶۷۰,۶۰۰,۰۰۱ ریزامورتغذیه برنامه آموزشی خدمات خدمات ۲۲۱ ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۹,۵۲۳,۲۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۴,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۲۰ ۵-۳۱/۳۲/۱/۲ (دانش و کار ( سنتی اشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۲
۲,۹۳۷,۶۰۰ ۳,۱۷۷,۶۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۵-۳۱/۹۴/۱/۱ * مایکروویو با اشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۳
۲۷,۴۲۷,۲۰۰ ۲۸,۰۰۳,۲۰۰ ۳۴,۲۸۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۴,۰۰۰ ۳۹۲ ۲۸۷ ۱۰۵ ۵-۳۱/۳۱/۲/۱ (دانش و کار ( ۲درجه اشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۴
۲,۳۶۱,۶۰۰ ۲,۴۷۶,۸۰۰ ۲,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳۱ ۸ ۲۳ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۶۱ غذا برای مناسب ادویه انتخاب ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۵
۱۹,۸۷۲,۰۰۰ ۲۰,۴۸۶,۴۰۰ ۲۴,۸۴۰,۰۰۰ ۲۵,۶۰۸,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۸۰ ۷۰ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۰۱ آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۵۳۴,۴۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۶۸,۰۰۰ ۱۰۵ ۷۶ ۲۹ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۴۰۰۰۱ ۱ درجه آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۷
۱۵,۱۷۷,۶۰۰ ۱۶,۰۴۱,۶۰۰ ۱۸,۹۷۲,۰۰۰ ۲۰,۰۵۲,۰۰۰ ۱۹۶ ۱۶۹ ۲۷ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۶۰۰۰۱ سنتی آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۸
۲۳,۹۰۴,۰۰۰ ۲۴,۳۱۶,۸۰۰ ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ ۳۰,۳۹۶,۰۰۰ ۳۳۹ ۱۷۵ ۱۰۴ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۹۰۰۰۱ رژیمی غذاهای آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۲۹
۱۴,۷۰۷,۲۰۰ ۱۵,۱۵۸,۴۰۰ ۱۸,۳۸۴,۰۰۰ ۱۸,۹۴۸,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۴۲ ۴۸ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۱۴۰۰۰۱ ۱ درجه کشتی آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۰ ۶,۷۷۷,۶۰۰ ۷,۰۱۷,۶۰۰ ۸,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۵ ۲۵ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۱۵۰۰۰۱ ۲ درجه کشتی آشپز ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۱
۱۴,۹۱۸,۴۰۰ ۱۵,۵۱۳,۶۰۰ ۱۸,۶۴۸,۰۰۰ ۱۹,۳۹۲,۰۰۰ ۱۹۴ ۱۳۶ ۵۸ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۱۷۰۰۰۱ آشپزملل ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۲ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۲۵۴,۴۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۰۶۸,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۳۱ مایکروویو با آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۳
۴,۰۶۰,۸۰۰ ۴,۱۶۶,۴۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۵۵ ۴۳ ۱۲ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۷۲ ایتالیایی غذاهای آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۴
۴,۸۵۷,۶۰۰ ۴,۹۳۴,۴۰۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰ ۶,۱۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۵۶ ۸ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۸۱ ای ترکیه غذاهای آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۵ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۴,۹۸۲,۴۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۲۲۸,۰۰۰ ۶۲ ۴۸ ۱۴ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۱۱ فوری غذاهای آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۶۶,۳۲۶,۴۰۰ ۶,۴۱۲,۸۰۰ ۷,۹۰۸,۰۰۰ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۸۱ ۴۸ ۳۳ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۹۰۰۱۱ گیاهی غذاهای آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۷
۶,۵۹۵,۲۰۰ ۷,۰۴۶,۴۰۰ ۸,۲۴۴,۰۰۰ ۸,۸۰۸,۰۰۰ ۸۷ ۶۳ ۲۴ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۹۱ شرقی آذربایجان محلی غذاهای آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۸
۸,۲۳۶,۸۰۰ ۸,۳۴۲,۴۰۰ ۱۰,۲۹۶,۰۰۰ ۱۰,۴۲۸,۰۰۰ ۱۰۴ ۷۳ ۳۱ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۱۲۱ روز – مخصوص آشپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۳۹ ۲۶,۲۵۶,۰۰۰ ۲۶,۹۵۶,۸۰۰ ۳۲,۸۲۰,۰۰۰ ۳۳,۶۹۶,۰۰۰ ۳۸۰ ۲۷۰ ۱۱۰ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۶۰۰۰۰۱ خانواده تغذیه امور ریز برنامه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۰
۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۶۰۳,۲۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۰۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵۱۲۰۰۶۷۰۱۲ پلو انواع پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۱
۱,۱۲۳,۲۰۰ ۱,۲۰۹,۶۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۷۵۱۲۰۶۷۰۰۳ (زرد شله و ساده حلوای- فرنی ( سنتی دسرهای پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۲
۱,۲۷۶,۸۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۷۵۲۱۰۶۷۰۰۱ فر بدون و ساده های شیرینی پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۳
۴,۱۵۶,۸۰۰ ۴,۵۸۸,۸۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۶۰ ۵۱ ۹ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۲۱ خمیری پوشش با غذا پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۴
۹۴۰,۸۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۵ (بادمجان کشک و زمینی سیب کوکو ( ایرانی غذاهای پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۵
۱,۰۸۴,۸۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۶ (اسپاگتی و گوشت پیراشکی ، مرغ ناگت ( فرنگی غذاهای پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۶ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۸۷,۲۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۴ (سبزیجات کوکوی و سبزیجات با نودل خوراک ( گیاهی غذاهای پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۷
۱,۴۰۱,۶۰۰ ۱,۴۲۰,۸۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۳ تازه فودهای فست پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۸
۱,۲۱۹,۲۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۷۵۱۲۰۶۷۰۰۲ ساده کیک پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۴۹
۱,۰۶۵,۶۰۰ ۱,۱۹۰,۴۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۹ ماهی پخت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۰
۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱,۵۹۳,۶۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۹۹۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵۱۲۰۰۶۷۰۱۰ پیتزاپزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۱ ۳,۷۴۴,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۸۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۵۰ ۲۷ ۶ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۱۹۱ پیشرفته سازی تر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۲ ۴,۴۵۴,۴۰۰ ۴,۷۶۱,۶۰۰ ۵,۵۶۸,۰۰۰ ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۵۹ ۳۳ ۸ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۱۸۱ مقدماتی سازی تر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۳
۶,۲۵۹,۲۰۰ ۶,۶۶۲,۴۰۰ ۷,۸۲۴,۰۰۰ ۸,۳۲۸,۰۰۰ ۸۳ ۶۴ ۱۹ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۴۰۰۱۱ کیک تزئین ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۴
۱,۹۰۰,۸۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲۷ ۱۸ ۹ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۱۳۱ اردور سینی تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۵ ۷۱۰,۴۰۰ ۷۲۹,۶۰۰ ۸۸۸,۰۰۰ ۹۱۲,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۵۱۲۰۰۶۷۰۱۱ تست نان با اسنک تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۶
۱,۴۳۰,۴۰۰ ۱,۴۵۹,۲۰۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۷ ۳ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۲ مایونز سس و سالاد انواع تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۷
۱,۰۷۵,۲۰۰ ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۷۵۱۲۰۶۷۰۰۴ تزریقی و ای ژله دسرهای تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۸
۴,۲۸۱,۶۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۵,۳۵۲,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۵۷ ۴۷ ۱۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۲۲۰۰۱۱ آن تزئینات و ای ژله دسرهای تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۵۹ ۲,۵۳۴,۴۰۰ ۲,۹۱۸,۴۰۰ ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۳۶ ۲۲ ۱۴ ۵۱۳۲۲۰۶۷۰۴۵۰۰۱۱ ها نوشیدنی تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۵۸,۴۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۵۱۳۲۰۶۷۰۰۱ سرد های نوشیدنی تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۱ ۷۰۰,۸۰۰ ۷۲۹,۶۰۰ ۸۷۶,۰۰۰ ۹۱۲,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۵۱۳۲۰۶۷۰۰۲ گرم های نوشیدنی تهیه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۲ ۳,۸۵۹,۲۰۰ ۴,۰۱۲,۸۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۰۶۱ (شرقی آذربایجان( پزی حلوا ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۳
۲۱,۲۷۳,۶۰۰ ۲۲,۵۵۰,۴۰۰ ۲۶,۵۹۲,۰۰۰ ۲۸,۱۸۸,۰۰۰ ۳۱۰ ۲۶۰ ۵۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۲۴۰۰۰۱ ساز دسر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۴
۱۱,۷۰۲,۴۰۰ ۱۲,۱۲۴,۸۰۰ ۱۴,۶۲۸,۰۰۰ ۱۵,۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۱۶ ۳۴ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۲۲۰۰۰۱ المللی بین ساز دسر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۵
۱۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱۱,۸۸۴,۸۰۰ ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱۴,۸۵۶,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۱۶ ۳۴ ۷-۷۶/۳۷/۱/۱ * المللی بین ساز دسر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۶ ۷,۰۰۸,۰۰۰ ۷,۴۷۸,۴۰۰ ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۹,۳۴۸,۰۰۰ ۹۶ ۷۷ ۱۹ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۲۳۰۰۰۱ سنتی ساز دسر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۷
۷,۱۷۱,۲۰۰ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۸,۹۶۴,۰۰۰ ۹,۴۸۰,۰۰۰ ۹۶ ۷۷ ۱۹ ۷-۷۶/۳۵/۱/۲ * سنتی ساز دسر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۸
۵,۴۹۱,۲۰۰ ۵,۷۳۱,۲۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۵-۳۱/۹۹/۱/۱ (دانش و کار ( ساز اردور و ساز سالاد ای تغذیه خدمات خدمات ۲۶۹ ۳,۹۵۵,۲۰۰ ۴,۰۷۰,۴۰۰ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰ ۵۰ ۳۶ ۱۴ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۱۱۱ سازی اردور و سازی سالاد ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۰ ۳,۸۷۸,۴۰۰ ۴,۰۹۹,۲۰۰ ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۱۲۴,۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۶ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۶۰۱۴۱ آرایی میوه و آرایی سفره ، آرایی سبزی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۱
۱,۱۱۳,۶۰۰ ۱,۲۵۷,۶۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰ ۱۷ ۱۳ ۴ ۵۱۲۰۰۶۷۰۰۱ میز چیدمان و آرایی سفره ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۲
۹,۵۴۲,۴۰۰ ۹,۷۶۳,۲۰۰ ۱۱,۹۲۸,۰۰۰ ۱۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۹ ۲۱ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۶۰۰۰۱ ساز شکلات ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۳
۴,۶۷۵,۲۰۰ ۴,۸۶۷,۲۰۰ ۵,۸۴۴,۰۰۰ ۶,۰۸۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۲ ۱۸ ۷-۷۶/۶۶/۱/۱ * (کار اجاق ( فر بدون پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۴
۹,۰۹۱,۲۰۰ ۹,۳۱۲,۰۰۰ ۱۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱۱۸ ۹۶ ۲۲ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۰۰۰۰۱ ۱ درجه پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۵
۱۵,۰۳۳,۶۰۰ ۱۵,۴۰۸,۰۰۰ ۱۸,۷۹۲,۰۰۰ ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۴۵ ۴۵ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۰۰۱ ۲ درجه پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۶
۲۳,۷۰۲,۴۰۰ ۲۴,۱۱۵,۲۰۰ ۲۹,۶۲۸,۰۰۰ ۳۰,۱۴۴,۰۰۰ ۳۳۲ ۲۵۲ ۸۰ ۷-۷۶/۶۵/۲/۱ (دانش و کار ( ۲درجه پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۷
۱۹,۲۱۹,۲۰۰ ۱۹,۵۲۶,۴۰۰ ۲۴,۰۲۴,۰۰۰ ۲۴,۴۰۸,۰۰۰ ۲۶۰ ۲۲۰ ۴۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۵۰۰۰۱ خشک های شیرینی پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۸
۹,۹۴۵,۶۰۰ ۱۰,۰۲۲,۴۰۰ ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ۱۲,۵۲۸,۰۰۰ ۱۳۶ ۱۰۰ ۳۶ ۷-۷۶/۶۷/۱/۱ (دانش و کار ( خشک های شیرینی پز شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۷۹ ۷,۰۰۸,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۹۸ ۷۵ ۲۳ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۲۰۱ خرما با پزی شیرینی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۰ ۷,۷۸۵,۶۰۰ ۸,۱۱۲,۰۰۰ ۹,۷۳۲,۰۰۰ ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۳ ۲۷ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۴۷۰۰۰۱ آبزیان طباخ ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۱ ۶۲,۹۰۸,۸۰۰ ۶۴,۰۳۲,۰۰۰ ۷۸,۶۳۶,۰۰۰ ۸۰,۰۴۰,۰۰۰ ۹۳۰ ۶۶۰ ۲۷۰ ۷۵۱۱۲۰۶۷۰۳۷۰۰۰۱ قصاب ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۲
۱۴,۲۲۷,۲۰۰ ۱۴,۳۱۳,۶۰۰ ۱۷,۷۸۴,۰۰۰ ۱۷,۸۹۲,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۶۰ ۳۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۳۰۰۰۱ قناد ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۳
۲۰,۲۳۶,۸۰۰ ۲۰,۳۷۱,۲۰۰ ۲۵,۲۹۶,۰۰۰ ۲۵,۴۶۴,۰۰۰ ۲۷۰ ۲۱۰ ۶۰ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۴۰۰۰۱ ساز کیک ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۴ ۳,۱۷۷,۶۰۰ ۳,۲۰۶,۴۰۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۰۰۸,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۶۰۰۳۱ کاری تخته و زنی کباب ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۵
۵,۲۱۲,۸۰۰ ۵,۲۸۹,۶۰۰ ۶,۵۱۶,۰۰۰ ۶,۶۱۲,۰۰۰ ۷۰ ۴۶ ۲۴ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۲۱۱ سنتی پزی کلوچه ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۶ ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۳۹۶,۸۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۵۵ ۴۶ ۹ ۷۵۱۲۲۰۶۷۰۳۱۰۱۲۱ فر بدون پزی کیک ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۷
۷,۰۲۷,۲۰۰ ۷,۱۸۰,۸۰۰ ۸,۷۸۴,۰۰۰ ۸,۹۷۶,۰۰۰ ۹۰ ۶۶ ۲۴ ۷-۷۶/۳۶/۱/۲ * ساز تر و ساز کیک ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۸
۹,۷۲۴,۸۰۰ ۱۰,۲۴۳,۲۰۰ ۱۲,۱۵۶,۰۰۰ ۱۲,۸۰۴,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۰۲ ۲۸ ۵۱۳۲۲۰۶۷۰۴۵۰۰۰۲ شاپ کافی متصدی ای تغذیه خدمات خدمات ۲۸۹ ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۵,۶۷۳,۶۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۰۹۲,۰۰۰ ۷۰ ۲۷ ۴۳ ۷-۷۴/۹۰/۱/۱ * غذایی صنایع و تغذیه ، غذا بخش بهداشتی مدیر ای تغذیه خدمات خدمات ۲۹۰
۱۴,۶۶۸,۸۰۰ ۱۵,۲۳۵,۲۰۰ ۱۸,۳۳۶,۰۰۰ ۱۹,۰۴۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۲۲۴۰۴۰۶۷۰۰۱۰۰۰۱ اینترنتی تغذیه مشاور ای تغذیه خدمات خدمات ۲۹۱ ۵,۰۷۸,۴۰۰ ۵,۴۹۱,۲۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۶۱ ۳۹ ۲۲ ۳۲۵۷۳۰۶۷۰۰۰۰۰۱۱ نوشیدنی و غذا واحد در ایمنی و بهداشت بر نظارت ای تغذیه خدمات خدمات ۲۹۲
۲,۹۹۵,۲۰۰ ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۳,۷۴۴,۰۰۰ ۳,۸۶۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۶۱۹۴۱۰۹۰۰۰۰۰۳۱ المللی بین لیسانس و تکنولوژی انتقال، صنعتی قراردادهای تنظیم حقوقی خدمات خدمات ۲۹۳
۱۶,۵۶۹,۶۰۰ ۱۷,۱۹۳,۶۰۰ ۲۰,۷۱۲,۰۰۰ ۲۱,۴۹۲,۰۰۰ ۲۱۶ ۱۵۲ ۶۴ ۳۳۳۴۳۱۰۹۰۰۱۰۰۰۱ املاک معاملات متصدی حقوقی خدمات خدمات ۲۹۴
۶۰۴,۸۰۰ ۶۷۲,۰۰۰ ۷۵۶,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۹ ۸ ۱ ۹۱۲۱۰۵۱۰۰۱ البسه ساده اتوکاری پوشاک صنایع خدمات ۲۹۵ ۷,۱۲۳,۲۰۰ ۷,۱۲۳,۲۰۰ ۸,۹۰۴,۰۰۰ ۸,۹۰۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۹ ۳۱ ۷-۹۱/۴۴/۱/۱ * رایانه با لباس ساز الگو پوشاک صنایع خدمات ۲۹۶
۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ۲۶,۰۱۶,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ ۴۱۰ ۳۵۸ ۵۲ ۷-۹۱/۴۶/۱/۱ * حجمی روش به لباس ساز الگو پوشاک صنایع خدمات ۲۹۷ ۳۱,۱۱۳,۶۰۰ ۳۱,۶۵۱,۲۰۰ ۳۸,۸۹۲,۰۰۰ ۳۹,۵۶۴,۰۰۰ ۴۹۰ ۴۳۷ ۵۳ ۷-۹۱/۴۱/۲/۳/۱ (دانش و کار ) ( تکدوزی ( زنانه لباس برشکار و ساز الگو پوشاک صنایع خدمات ۲۹۸ ۳۱,۱۴۲,۴۰۰ ۳۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳۸,۹۲۸,۰۰۰ ۴۱,۷۶۰,۰۰۰ ۴۴۰ ۲۹۰ ۱۵۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۲۰۰۰۲ حجمی روش به لباس الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۲۹۹۱۳,۰۸۴,۸۰۰ ۱۳,۴۰۱,۶۰۰ ۱۶,۳۵۶,۰۰۰ ۱۶,۷۵۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۷۰۰۰۱ عروس و شب لباس برشکار و الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۳۰۰ ۲۵,۵۰۷,۲۰۰ ۲۷,۶۵۷,۶۰۰ ۳۱,۸۸۴,۰۰۰ ۳۴,۵۷۲,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۴۰۰۰۱ زنانه ضخیم لباس برشکار و الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۳۰۱
۱۵,۸۸۸,۰۰۰ ۱۶,۱۸۵,۶۰۰ ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰,۲۳۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۷۸ ۶۲ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۵۰۰۰۲ مردانه ضخیم لباس برشکار و الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۳۰۲
۲۶,۵۰۵,۶۰۰ ۲۷,۱۱۰,۴۰۰ ۳۳,۱۳۲,۰۰۰ ۳۳,۸۸۸,۰۰۰ ۳۸۸ ۲۹۴ ۹۴ ۷-۹۱/۴۵/۱/۳/۲ (دانش و کار ( مردانه لباس برشکار و الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۳۰۳
۲۲,۷۶۱,۶۰۰ ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ۲۸,۴۵۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۴۰ ۲۵۲ ۸۸ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۳۰۰۰۲ زنانه نازک لباس برشکار و الگوساز پوشاک صنایع خدمات ۳۰۴
۴,۰۸۹,۶۰۰ ۴,۳۰۰,۸۰۰ ۵,۱۱۲,۰۰۰ ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۴۰۰۴۱ بارانی برشکاری و الگوسازی پوشاک صنایع خدمات ۳۰۵
۵,۷۶۰,۰۰۰ ۶,۰۲۸,۸۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸۵ ۶۵ ۲۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۴۰۰۲۱ پالتو برشکاری و الگوسازی پوشاک صنایع خدمات ۳۰۶
۲,۰۰۶,۴۰۰ ۲,۱۵۰,۴۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۴۰۰۳۱ جلیقه برشکاری و الگوسازی پوشاک صنایع خدمات ۳۰۷
۲۰,۱۴۰,۸۰۰ ۲۱,۲۹۲,۸۰۰ ۲۵,۱۷۶,۰۰۰ ۲۶,۶۱۶,۰۰۰ ۳۰۷ ۲۵۳ ۵۴ ۷-۹۱/۴۳/۱/۲ (دانش و کار ( دوز دخترانه و گانه بچه پوشاک صنایع خدمات ۳۰۸
۱۶,۳۱۰,۴۰۰ ۱۶,۵۴۰,۸۰۰ ۲۰,۳۸۸,۰۰۰ ۲۰,۶۷۶,۰۰۰ ۲۴۶ ۲۰۲ ۴۴ ۷-۹۱/۴۳/۱/۳ * دوز دخترانه و گانه بچه پوشاک صنایع خدمات ۳۰۹ ۲۵,۳۷۲,۸۰۰ ۲۶,۱۸۸,۸۰۰ ۳۱,۷۱۶,۰۰۰ ۳۲,۷۳۶,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۷۵۳۴۲۰۵۱۰۰۱۰۰۰۱ دوز پرده پوشاک صنایع خدمات ۳۱۰
۱۳,۵۲۶,۴۰۰ ۱۴,۰۹۲,۸۰۰ ۱۶,۹۰۸,۰۰۰ ۱۷,۶۱۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷-۹۵/۹۷/۱/۱ (دانش و کار ( دوز پرده پوشاک صنایع خدمات ۳۱۱ ۹,۰۸۱,۶۰۰ ۹,۴۸۴,۸۰۰ ۱۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ ۱۲۸ ۹۴ ۳۴ ۱-۹۵/۹۷/۱/۲ (دانش و کار ( ۱ درجه دوز پرده پوشاک صنایع خدمات ۳۱۲
۱۵,۹۰۷,۲۰۰ ۱۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۸۸۴,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۸۰ ۷۰ ۷-۹۵/۹۷/۲/۴ (دانش و کار ( ۲ درجه دوز پرده پوشاک صنایع خدمات ۳۱۳
۱۰,۷۹۰,۴۰۰ ۱۱,۰۶۸,۸۰۰ ۱۳,۴۸۸,۰۰۰ ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ ۱۵۶ ۱۲۱ ۳۵ ۷-۹۱/۳۵/۱/۳ (دانش و کار ( گانه بچه و زنانه شومیزه و مردانه دوز پیراهن پوشاک صنایع خدمات ۳۱۴
۹,۵۰۴,۰۰۰ ۹,۹۶۴,۸۰۰ ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۵۶,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۱۰۰۴۱ زنانه نازک لباس الگوی ترسیم پوشاک صنایع خدمات ۳۱۵
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۱۵,۸۲۰,۸۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۷۶,۰۰۰ ۲۴۵ ۱۶۱ ۸۴ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۶۰۰۰۱ دوز تریکو پوشاک صنایع خدمات ۳۱۶
۲۴,۰۳۸,۴۰۰ ۲۵,۶۸۹,۶۰۰ ۳۰,۰۴۸,۰۰۰ ۳۲,۱۱۲,۰۰۰ ۳۶۰ ۳۰۰ ۶۰ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۱۵۰۰۴۱ (ویژه نیازهای با افراد خاص ( البسه تزیین پوشاک صنایع خدمات ۳۱۷
۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۸ ۱۶ ۲ ۸۱۵۳۰۵۱۰۰۱ لباس ساده تعمیر پوشاک صنایع خدمات ۳۱۸ ۷,۹۳۹,۲۰۰ ۸,۲۸۴,۸۰۰ ۹,۹۲۴,۰۰۰ ۱۰,۳۵۶,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۰ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۰۳۰۰۰۱ لباس تعمیرکار پوشاک صنایع خدمات ۳۱۹
۱۷,۴۳۳,۶۰۰ ۱۷,۹۲۳,۲۰۰ ۲۱,۷۹۲,۰۰۰ ۲۲,۴۰۴,۰۰۰ ۲۶۰ ۱۹۴ ۶۶ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۳۰۰۰۲ زنانه و مردانه شومیز پیراهن خیاط پوشاک صنایع خدمات ۳۲۰
۱۳,۳۸۲,۴۰۰ ۱۳,۵۰۷,۲۰۰ ۱۶,۷۲۸,۰۰۰ ۱۶,۸۸۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۷ ۵۳ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۴۰۰۰۲ زنانه حمام پوشاک و راحتی لباس خیاط پوشاک صنایع خدمات ۳۲۱ ۲۰,۶۰۱,۶۰۰ ۲۱,۶۷۶,۸۰۰ ۲۵,۷۵۲,۰۰۰ ۲۷,۰۹۶,۰۰۰ ۳۳۰ ۲۱۲ ۱۱۸ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۸۰۰۰۱ زنانه زیر لباس خیاط پوشاک صنایع خدمات ۳۲۲
۱۴,۴۹۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۴,۸۰۰ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۵۶,۰۰۰ ۲۱۶ ۱۷۰ ۴۶ ۷-۹۱/۹۷/۱/۳/۱ (دانش و کار ( عروس و شب لباس خیاط پوشاک صنایع خدمات ۳۲۳
۸,۵۸۲,۴۰۰ ۸,۸۶۰,۸۰۰ ۱۰,۷۲۸,۰۰۰ ۱۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۰۵ ۲۵ ۷-۹۲/۲۱/۱/۱ (دانش و کار ( کشی های لباس خیاط پوشاک صنایع خدمات ۳۲۴ ۷۰۰,۸۰۰ ۷۶۸,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۱ مقنعه انواع دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۲۵
۱,۰۳۶,۸۰۰ ۱,۰۶۵,۶۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۹ ای پارچه خرد پول کیف ، تبلت و موبایل کیف ، مدادی جا دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۲۶
۶۹۱,۲۰۰ ۷۳۹,۲۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۹۲۴,۰۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۶ ساده نماز چادر دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۲۷
۱,۲۳۸,۴۰۰ ۱,۳۰۵,۶۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰ ۱۸ ۱۲ ۶ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۳ (کلوش-فون-تنگ ( دامن دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۲۸
۱,۷۴۷,۲۰۰ ۱,۷۹۵,۲۰۰ ۲,۱۸۴,۰۰۰ ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۵ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۴ آشپزخانه سرویس دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۲۹
۱,۲۰۹,۶۰۰ ۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۲ ساده) پانچ ( شنل دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۰
۱,۲۵۷,۶۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۵ الگو بدون شومیز دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۱ ۴,۲۱۴,۴۰۰ ۴,۲۸۱,۶۰۰ ۵,۲۶۸,۰۰۰ ۵,۳۵۲,۰۰۰ ۵۹ ۴۴ ۱۵ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۷۰۰۳۱ پسرانه لباس دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۲
۹,۱۷۷,۶۰۰ ۹,۶۸۶,۴۰۰ ۱۱,۴۷۲,۰۰۰ ۱۲,۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۷ ۱۰۳ ۳۴ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۷۰۰۲۱ دخترانه لباس دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۳
۱,۲۵۷,۶۰۰ ۱,۲۸۶,۴۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰ ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۱۸ ۱۶ ۲ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۸ نوزاد شلوار و سرهمی لباس دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۴
۱۱,۸۴۶,۴۰۰ ۱۲,۶۵۲,۸۰۰ ۱۴,۸۰۸,۰۰۰ ۱۵,۸۱۶,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۱۲ ۶۰ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۱۰۰۶۱ زنانه نازک لباس دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۵
۱,۲۳۸,۴۰۰ ۱,۲۸۶,۴۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۱۸ ۱۶ ۲ ۷۵۳۱۰۵۱۰۰۷ الگو بدون مانتو دوخت پوشاک صنایع خدمات ۳۳۶ ۸,۷۱۶,۸۰۰ ۹,۵۱۳,۶۰۰ ۱۰,۸۹۶,۰۰۰ ۱۱,۸۹۲,۰۰۰ ۱۳۲ ۱۰۴ ۲۸ ۷-۹۱/۳۷/۱/۲ * حمام پوشاک دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۳۷
۱۱,۶۳۵,۲۰۰ ۱۲,۰۷۶,۸۰۰ ۱۴,۵۴۴,۰۰۰ ۱۵,۰۹۶,۰۰۰ ۱۸۸ ۱۱۲ ۷۶ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱ مقنعه و چادر دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۳۸
۱۱,۴۲۴,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۸۰۰ ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۶,۰۰۰ ۱۷۵ ۱۲۹ ۴۶ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۳۱۰۰۰۲ ای پارچه کیف دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۳۹
۱۷,۱۲۶,۴۰۰ ۱۷,۸۴۶,۴۰۰ ۲۱,۴۰۸,۰۰۰ ۲۲,۳۰۸,۰۰۰ ۲۷۵ ۱۷۸ ۹۷ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۳۳۰۰۰۱ الگو بدون لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۰
۱۹,۵۳۶,۰۰۰ ۱۹,۹۹۶,۸۰۰ ۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ۲۴,۹۹۶,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۵ ۷۵ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۳۰۰۰۰۲ عروس و شب لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۱ ۲۱,۲۵۴,۴۰۰ ۲۲,۱۲۸,۰۰۰ ۲۶,۵۶۸,۰۰۰ ۲۷,۶۶۰,۰۰۰ ۳۲۵ ۲۴۳ ۸۲ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۷۰۰۰۱ کودک لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۲ ۷,۲۷۶,۸۰۰ ۷,۵۰۷,۲۰۰ ۹,۰۹۶,۰۰۰ ۹,۳۸۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۶۶ ۴۴ ۷۵۳۴۲۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱ مبل لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۳
۷,۴۴۹,۶۰۰ ۷,۸۹۱,۲۰۰ ۹,۳۱۲,۰۰۰ ۹,۸۶۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۶۶ ۴۴ ۷-۹۱/۳۶/۱/۱ (دانش و کار ( مبل لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۴
۲۴,۸۲۵,۶۰۰ ۲۵,۶۷۰,۴۰۰ ۳۱,۰۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۸۸,۰۰۰ ۳۸۰ ۲۷۶ ۱۰۴ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۴۰۰۰۱ زنانه ورزشی لباس دوزنده پوشاک صنایع خدمات ۳۴۵
۱۷,۳۳۷,۶۰۰ ۱۷,۷۶۹,۶۰۰ ۲۱,۶۷۲,۰۰۰ ۲۲,۲۱۲,۰۰۰ ۲۷۵ ۲۰۷ ۶۸ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۱۰۰۰۰۱ دوز راسته پوشاک صنایع خدمات ۳۴۶
۱۳,۱۳۲,۸۰۰ ۱۳,۴۹۷,۶۰۰ ۱۶,۴۱۶,۰۰۰ ۱۶,۸۷۲,۰۰۰ ۱۹۷ ۱۳۴ ۶۳ ۷-۹۱/۴۸/۱/۲ (دانش و کار ( دوز راسته پوشاک صنایع خدمات ۳۴۷
۶۴,۶۱۷,۶۰۰ ۶۸,۷۳۶,۰۰۰ ۸۰,۷۷۲,۰۰۰ ۸۵,۹۲۰,۰۰۰ ۹۹۰ ۸۱۰ ۱۸۰ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۰۸۰۰۰۱ (ویژه نیازهای افرادبا خاص ( الف گروه دوز راسته پوشاک صنایع خدمات ۳۴۸
۶۴,۶۱۷,۶۰۰ ۶۸,۷۵۵,۲۰۰ ۸۰,۷۷۲,۰۰۰ ۸۵,۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۰ ۸۱۰ ۱۸۰ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۰۹۰۰۰۱ (ویژه نیازهای با افراد خاص ( ب گروه دوز راسته پوشاک صنایع خدمات ۳۴۹
۱۴,۴۰۹,۶۰۰ ۱۵,۰۸۱,۶۰۰ ۱۸,۰۱۲,۰۰۰ ۱۸,۸۵۲,۰۰۰ ۲۱۸ ۱۵۴ ۶۴ ۷-۹۱/۴۷/۱/۲ بند پیش و سربند ، پیژاما و کت ، دوز ربدوشامبر و روپوش پوشاک صنایع خدمات ۳۵۰ ۶,۵۲۸,۰۰۰ ۶,۹۶۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۷ ۱۳ ۷۴۱۲۲۰۵۱۰۰۱۰۰۰۱ خانگی دوخت های ماشین کار سرویس پوشاک صنایع خدمات ۳۵۱
۱۰,۹۹۲,۰۰۰ ۱۱,۱۹۳,۶۰۰ ۱۳,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۲,۰۰۰ ۱۶۴ ۱۲۶ ۳۸ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۱۲۰۰۰۱ ای حرفه دوز سری پوشاک صنایع خدمات ۳۵۲
۱۱,۷۳۱,۲۰۰ ۱۱,۹۴۲,۴۰۰ ۱۴,۶۶۴,۰۰۰ ۱۴,۹۲۸,۰۰۰ ۱۶۴ ۱۲۶ ۳۸ ۷-۹۱/۳۰/۱/۱ * ای حرفه دوز سری پوشاک صنایع خدمات ۳۵۳
۷,۶۱۲,۸۰۰ ۷,۸۷۲,۰۰۰ ۹,۵۱۶,۰۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۹ ۳۱ ۷-۹۱/۳۱/۱/۱ * خواب سرویس دوز سری پوشاک صنایع خدمات ۳۵۴
۱۰,۴۴۴,۸۰۰ ۱۰,۵۶۹,۶۰۰ ۱۳,۰۵۶,۰۰۰ ۱۳,۲۱۲,۰۰۰ ۱۵۵ ۱۰۳ ۵۲ ۷۵۳۴۲۰۵۱۰۰۳۰۰۰۲ خواب دوزسرویس سری پوشاک صنایع خدمات ۳۵۵ ۷,۶۲۲,۴۰۰ ۷,۷۷۶,۰۰۰ ۹,۵۲۸,۰۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰۸ ۸۶ ۲۲ ۷-۹۱/۳۴/۱/۳ * دوز شلوار پوشاک صنایع خدمات ۳۵۶
۱۲,۹۸۸,۸۰۰ ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ ۱۶,۲۳۶,۰۰۰ ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۱ ۴۹ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۶۰۰۰۲ زنانه شلواردوز پوشاک صنایع خدمات ۳۵۷
۲۸,۴۴۴,۸۰۰ ۲۸,۷۳۲,۸۰۰ ۳۵,۵۵۶,۰۰۰ ۳۵,۹۱۶,۰۰۰ ۴۴۵ ۳۳۶ ۱۰۹ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۰۰۰۰۱ زنانه دوز ضخیم پوشاک صنایع خدمات ۳۵۸
۲۰,۸۰۳,۲۰۰ ۲۱,۸۶۸,۸۰۰ ۲۶,۰۰۴,۰۰۰ ۲۷,۳۳۶,۰۰۰ ۳۰۶ ۲۴۱ ۶۵ ۷-۹۱/۴۱/۱/۴/۵ (دانش و کار ( زنانه دوز ضخیم پوشاک صنایع خدمات ۳۵۹
۱۷,۰۳۰,۴۰۰ ۱۷,۱۶۴,۸۰۰ ۲۱,۲۸۸,۰۰۰ ۲۱,۴۵۶,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۸۳ ۶۷ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲ مردانه دوز ضخیم پوشاک صنایع خدمات ۳۶۰
۱۴,۸۶۰,۸۰۰ ۱۵,۲۴۴,۸۰۰ ۱۸,۵۷۶,۰۰۰ ۱۹,۰۵۶,۰۰۰ ۲۰۹ ۱۵۱ ۵۸ ۷-۹۱/۴۵/۱/۲ (دانش و کار ( مردانه دوز ضخیم پوشاک صنایع خدمات ۳۶۱ ۷۴,۱۶۰,۰۰۰ ۷۵,۱۹۶,۸۰۰ ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ۹۳,۹۹۶,۰۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۲۱۶۳۴۰۵۱۰۰۳۰۰۰۱ بازارمحور ویژه مردانه پوشاک صنعتی طراح پوشاک صنایع خدمات ۳۶۲۱۴,۰۰۶,۴۰۰ ۱۴,۲۷۵,۲۰۰ ۱۷,۵۰۸,۰۰۰ ۱۷,۸۴۴,۰۰۰ ۱۵۲ ۱۲۳ ۲۹ ۲۱۶۳۴۰۵۱۰۰۴۰۰۰۱ رایانه با لباس طراح پوشاک صنایع خدمات ۳۶۳
۴۸,۰۱۹,۲۰۰ ۴۸,۲۴۹,۶۰۰ ۶۰,۰۲۴,۰۰۰ ۶۰,۳۱۲,۰۰۰ ۵۴۰ ۴۲۷ ۱۱۳ ۲۱۶۳۴۰۵۱۰۰۱۰۰۰۱ زنانه لباس طراح پوشاک صنایع خدمات ۳۶۴
۲۷,۰۰۴,۸۰۰ ۲۷,۳۵۰,۴۰۰ ۳۳,۷۵۶,۰۰۰ ۳۴,۱۸۸,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۲ ۷۸ ۲۱۶۳۴۰۵۱۰۰۵۰۰۰۱ مردانه لباس طراح پوشاک صنایع خدمات ۳۶۵
۲۱,۰۳۳,۶۰۰ ۲۱,۱۲۹,۶۰۰ ۲۶,۲۹۲,۰۰۰ ۲۶,۴۱۲,۰۰۰ ۲۳۵ ۱۶۰ ۷۵ ۲۱۶۳۴۰۵۱۰۰۲۰۰۰۱ زنانه ورزشی لباس طراح پوشاک صنایع خدمات ۳۶۶
۱۹,۳۰۵,۶۰۰ ۱۹,۴۹۷,۶۰۰ ۲۴,۱۳۲,۰۰۰ ۲۴,۳۷۲,۰۰۰ ۲۶۴ ۲۱۰ ۵۴ ۷-۹۱/۴۱/۱/۳/۳ (دانش و کار ( دخترانه و زنانه لباس طراحی پوشاک صنایع خدمات ۳۶۷
۱۵,۷۰۵,۶۰۰ ۱۶,۰۰۳,۲۰۰ ۱۹,۶۳۲,۰۰۰ ۲۰,۰۰۴,۰۰۰ ۲۲۴ ۱۷۰ ۵۴ ۷-۹۱/۴۲/۱/۲ (دانش و کار ( دوز کاپشن پوشاک صنایع خدمات ۳۶۸
۲۴,۰۵۷,۶۰۰ ۲۴,۵۷۶,۰۰۰ ۳۰,۰۷۲,۰۰۰ ۳۰,۷۲۰,۰۰۰ ۳۶۵ ۲۷۱ ۹۴ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۲۰۰۰۱ زنانه دوز کاپشن پوشاک صنایع خدمات ۳۶۹
۱۱,۹۴۲,۴۰۰ ۱۲,۲۴۹,۶۰۰ ۱۴,۹۲۸,۰۰۰ ۱۵,۳۱۲,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۳۹ ۳۱ ۷۵۳۲۲۰۵۱۰۰۱۰۰۰۲ لباس سازی الگو افزار نرم کاربر پوشاک صنایع خدمات ۳۷۰ ۶۹,۹۶۴,۸۰۰ ۷۲,۳۱۶,۸۰۰ ۸۷,۴۵۶,۰۰۰ ۹۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۰۶۵ ۸۷۵ ۱۹۰ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۱۶۰۰۰۱ (ویژه نیازهای با افراد خاص( دامن دوخت خیاط کمک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۱ ۵۹,۳۰۸,۸۰۰ ۶۱,۰۴۶,۴۰۰ ۷۴,۱۳۶,۰۰۰ ۷۶,۳۰۸,۰۰۰ ۸۸۸ ۷۴۵ ۱۴۳ ۸۱۵۳۲۰۵۱۰۲۰۰۰۰۱ (ویژه نیازهای با افراد خاص( آشپزخانه سرویس دوخت خیاط کمک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۲
۱۲,۹۶۹,۶۰۰ ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ ۱۶,۲۱۲,۰۰۰ ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۵ ۴۵ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۵۰۰۰۲ دوز مانتو پوشاک صنایع خدمات ۳۷۳
۱۱,۸۹۴,۴۰۰ ۱۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱۴,۸۶۸,۰۰۰ ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۳۴ ۴۶ ۷-۹۱/۴۰/۱/۱ * دوز مانتو پوشاک صنایع خدمات ۳۷۴
۲۸,۰۸۹,۶۰۰ ۳۰,۷۸۷,۲۰۰ ۳۵,۱۱۲,۰۰۰ ۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۴۶۰ ۳۲۱ ۱۳۹ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۱۰۰۰۱ زنانه دوز نازک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۵
۲۸,۸۲۸,۸۰۰ ۳۱,۶۰۳,۲۰۰ ۳۶,۰۳۶,۰۰۰ ۳۹,۵۰۴,۰۰۰ ۴۶۰ ۳۰۰ ۱۶۰ ۷-۹۱/۴۱/۲/۴ *۲ درجه زنانه دوز نازک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۶
۱۹,۹۱۰,۴۰۰ ۲۰,۳۹۰,۴۰۰ ۲۴,۸۸۸,۰۰۰ ۲۵,۴۸۸,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۵ ۷۵ ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۲۳۰۰۰۲ مردانه دوز نازک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۷ ۳۳,۱۰۰,۸۰۰ ۳۳,۲۶۴,۰۰۰ ۴۱,۳۷۶,۰۰۰ ۴۱,۵۸۰,۰۰۰ ۵۰۶ ۳۹۲ ۱۱۴ ۷-۹۱/۴۵/۲/۲ (دانش و کار ( مردانه دوز نازک پوشاک صنایع خدمات ۳۷۸
۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۸۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۴۷ ۲۴ ۲۳ ۲۵۱۲۴۰۵۳۱۴۲۰۰۱۱ (LPIC-1 ) لینوکس اطلاعات فناوری خدمات ۳۷۹ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۵,۵۵۸,۴۰۰ ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۶,۹۴۸,۰۰۰ ۵۴ ۳۴ ۲۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۲۰۰۱۱ Web Design fundamental (HTML5, CSS3 ) اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۰ ۵,۳۹۵,۲۰۰ ۵,۸۹۴,۴۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰ ۷,۳۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۱۲۲۱۳۰۵۳۰۰۵۰۰۱۱ الکترونیکی بازاریابی اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۱ ۷,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۸۰ ۶۲ ۱۸ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۹۶۰۰۱۱ Anime Studio Pro کارور اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۲ ۶,۴۳۲,۰۰۰ ۷,۰۴۶,۴۰۰ ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸,۸۰۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۴ ۲۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۷۷۰۰۲۱ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA ) اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۳
۴,۰۵۱,۲۰۰ ۴,۴۷۳,۶۰۰ ۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵,۵۹۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۸۷۰۰۳۱ VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV ) اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۴
۵,۴۱۴,۴۰۰ ۵,۵۱۰,۴۰۰ ۶,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۸۸۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۴۶۰۰۱۱ CompTIA A+ اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۵ ۳,۲۴۴,۸۰۰ ۳,۵۴۲,۴۰۰ ۴,۰۵۶,۰۰۰ ۴,۴۲۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۵۹۰۳۴۱ CompTIA Network+ اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۶ ۳,۲۹۲,۸۰۰ ۳,۵۲۳,۲۰۰ ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۴,۴۰۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۹۰۳۳۱ CompTIA Security+ اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۷
۴,۰۶۰,۸۰۰ ۴,۳۰۰,۸۰۰ ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۸۷۰۰۵۱ Administering Windows Server 2012 اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۸
۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۶۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۱۳۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۱۶۶۲۰۵۳۰۸۵۰۰۱۱ After Effects 101: Yellow Belt اطلاعات فناوری خدمات ۳۸۹ ۲,۹۸۵,۶۰۰ ۳,۰۶۲,۴۰۰ ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۲۱۶۶۲۰۵۳۰۸۵۰۰۵۱ After Effects Jumpstart: zero to HERO اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۰
۱۹,۳۵۳,۶۰۰ ۱۹,۶۹۹,۲۰۰ ۲۴,۱۹۲,۰۰۰ ۲۴,۶۲۴,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲۰ ۶۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۹۱۰۰۰۱ Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۱ ۳,۲۷۳,۶۰۰ ۳,۲۹۲,۸۰۰ ۴,۰۹۲,۰۰۰ ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۸۷۰۰۲۱ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۲ ۳۰,۷۵۸,۴۰۰ ۳۱,۱۶۱,۶۰۰ ۳۸,۴۴۸,۰۰۰ ۳۸,۹۵۲,۰۰۰ ۳۴۰ ۲۴۰ ۱۰۰ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۹۹۰۰۲۱ Graphic design technology skills in international competitions اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۳
۳,۹۴۵,۶۰۰ ۴,۲۶۲,۴۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۸۷۰۰۱۱ Installing and Configuring Windows Server 2012 اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۴
۵,۵۹۶,۸۰۰ ۵,۸۷۵,۲۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۳۴۴,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵۲۱۳۰۵۳۱۰۴۰۰۴۱ Microsoft Access 2016 اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۵ ۴,۷۷۱,۲۰۰ ۴,۸۵۷,۶۰۰ ۵,۹۶۴,۰۰۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۴۰۰۲۱ Microsoft Excel 2016 اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۶ ۳,۵۶۱,۶۰۰ ۳,۶۱۹,۲۰۰ ۴,۴۵۲,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۵ ۲۱۶۶۲۰۵۳۱۰۴۰۰۳۱ Microsoft Power Point 2016 اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۷ ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۴۰۰۱۱ Microsoft Word 2016 اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۸
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۴۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱۶ ۱۳ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۴ PowerPoint با مطلب ارائه اطلاعات فناوری خدمات ۳۹۹ ۵,۱۹۳,۶۰۰ ۵,۲۸۹,۶۰۰ ۶,۴۹۲,۰۰۰ ۶,۶۱۲,۰۰۰ ۸۰ ۵۶ ۲۴ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۳۰۰۱۱ (E-Citizen ) الکترونیکی شهروند های مهارت از استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۰ ۴,۸۸۶,۴۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۱ ۱۹ ۲۵۱۹۴۰۵۳۱۸۳۰۰۲۱ Comfar افزار نرم از استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۱ ۲,۷۲۶,۴۰۰ ۲,۸۶۰,۸۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۳۰۰۱۱ ۱ درجه SPSS افزار نرم از استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۲
۲,۷۲۶,۴۰۰ ۲,۸۷۰,۴۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۹۰۰۱۱ ۱ درجه MS-PROJECT پروژه کنترل افزار نرم از استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۳
۲,۷۲۶,۴۰۰ ۲,۸۷۰,۴۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۸۰۰۱۱ ۲ درجه MS-PROJECT پروژه کنترل افزار نرم از استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۴
۲,۷۲۶,۴۰۰ ۲,۸۶۰,۸۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۷۴۰۰۱۱ ۲ درجه SPSS افزار ازنرم استفاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۵
۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۶۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۲۵۲۱۰۵۳۰۲۰ ساده کامپیوتری سیستم اسمبل اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۶ ۸,۲۳۶,۸۰۰ ۸,۸۱۲,۸۰۰ ۱۰,۲۹۶,۰۰۰ ۱۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۰۲۰۰۰۱ شخصی کامپیوترهای دهنده ارتقاء و اسمبل اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۷
۵,۵۳۹,۲۰۰ ۵,۶۴۴,۸۰۰ ۶,۹۲۴,۰۰۰ ۷,۰۵۶,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۰۴۰۰۱۱ MAYA با کامپیوتری های بازی و فیلم سازی انیمیشن اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۸
۱,۲۵۷,۶۰۰ ۱,۴۲۰,۸۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۵ Illustrator در بعدی سه اشیاء ایجاد اطلاعات فناوری خدمات ۴۰۹ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۹۰۰۲۱ شبکه در نفوذ تست و سازی آماده اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۰ ۶,۲۱۱,۲۰۰ ۶,۹۵۰,۴۰۰ ۷,۷۶۴,۰۰۰ ۸,۶۸۸,۰۰۰ ۷۵ ۵۲ ۲۳ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۰۶۰۰۰۱ یونیتی موتور با مقدماتی ساز بازی اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۱ ۶,۶۵۲,۸۰۰ ۶,۸۹۲,۸۰۰ ۸,۳۱۶,۰۰۰ ۸,۶۱۶,۰۰۰ ۸۵ ۵۰ ۳۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۰۰۰۱۱ (Scratch )اسکرچ افزار نرم با سازی بازی اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۲ ۴۳۲,۰۰۰ ۴۵۱,۲۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰ ۶ ۵ ۱ ۱۲۱۲۰۵۳۰۱۱ ساده روش به ای رایانه سیستمهای اطلاعات بازیابی اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۳
۱۰,۸۳۸,۴۰۰ ۱۱,۱۵۵,۲۰۰ ۱۳,۵۴۸,۰۰۰ ۱۳,۹۴۴,۰۰۰ ۱۱۵ ۸۰ ۳۵ ۲۵۱۴۴۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱ MVC نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۴ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۲۰۰ ۹,۴۸۰,۰۰۰ ۹,۶۸۴,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۳۰۰۰۱ ارشدجاوا نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۵
۱۶,۴۱۶,۰۰۰ ۱۶,۹۵۳,۶۰۰ ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ ۲۱,۱۹۲,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۳۵ ۴۵ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱ Android کاربردی های برنامه نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۶ ۸,۳۳۲,۸۰۰ ۸,۴۵۷,۶۰۰ ۱۰,۴۱۶,۰۰۰ ۱۰,۵۷۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۴۰۰۱۱ (اندرویدی های دستگاه وسایر تبلت- همراه تلفن ( Basic 4 Android نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۷ ۳,۹۴۵,۶۰۰ ۴,۰۱۲,۸۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۳۰۰۱۱ ( Core Java / J2SE ) جاوا مقدماتی نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۸
۴,۳۴۸,۸۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۵,۴۳۶,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۶ ۱۴ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۵۰۰۱۱ (Java EE/J2EE ) جاوا پیشرفته نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۱۹
۱۸,۶۱۲,۷۰۰ ۱۱,۶۴۶,۷۲۰ ۲۳,۲۶۵,۸۷۵ ۱۴,۵۵۸,۴۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۸۰۰۰۱ * C# (Web Application ) نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۰
۱۱,۰۹۹,۲۰۰ ۱۱,۲۷۸,۴۰۰ ۱۳,۸۷۴,۰۰۰ ۱۴,۰۹۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۷ ۳۳ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۷۰۰۰۱ * C# (Windows Application ) نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۱ ۳۳,۴۵۶,۰۰۰ ۳۴,۱۵۶,۸۰۰ ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ ۴۲,۶۹۶,۰۰۰ ۴۶۰ ۳۵۴ ۱۰۶ ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۳ * (DELPHI، VB ) نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۲ ۴۰,۸۸۶,۴۰۰ ۴۱,۱۹۳,۶۰۰ ۵۱,۱۰۸,۰۰۰ ۵۱,۴۹۲,۰۰۰ ۴۶۰ ۳۵۴ ۱۰۶ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۱۹۰۰۰۱ * (DELPHI، VB ) نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۳
۸,۶۹۷,۶۰۰ ۸,۸۲۲,۴۰۰ ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ ۱۱,۰۲۸,۰۰۰ ۹۰ ۶۳ ۲۷ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۲۰۰۰۱ ASP.NET نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۴
۹,۶۱۹,۲۰۰ ۹,۷۶۳,۲۰۰ ۱۲,۰۲۴,۰۰۰ ۱۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۷ ۳۳ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۱۰۰۰۱ (Windows Application) VB.NET نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۵۱۵,۵۷۱,۲۰۰ ۱۵,۷۳۴,۴۰۰ ۱۹,۴۶۴,۰۰۰ ۱۹,۶۶۸,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۱۰ ۶۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۲۰۰۰۱ * WEB p صفحات طراحی برای HTML زبان نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۶
۱۲,۴۳۰,۴۰۰ ۱۲,۴۵۴,۴۰۰ ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۱۵,۵۶۸,۰۰۰ ۱۰۸ ۷۲ ۳۶ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۳۰۰۰۱ JAVA زبان نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۷
۱۶,۹۶۳,۲۰۰ ۱۷,۱۹۳,۶۰۰ ۲۱,۲۰۴,۰۰۰ ۲۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۲۰ ۶۴ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۴۰۰۰۱ VISUAL- C زبان نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۸
۱۳,۹۲۹,۶۰۰ ۱۴,۰۵۴,۴۰۰ ۱۷,۴۱۲,۰۰۰ ۱۷,۵۶۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۱۰ ۴۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۶۰۰۰۱ VISUAL-FOXPRO زبان نویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۲۹
۹,۵۷۱,۲۰۰ ۹,۷۳۴,۴۰۰ ۱۱,۹۶۴,۰۰۰ ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۲ ۸۴ ۴۸ ۰-۸۴/۸۰/۱/۳ * VISUAL-BASICنویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۰
۱۲,۱۰۵,۶۰۰ ۱۲,۳۱۶,۸۰۰ ۱۵,۱۳۲,۰۰۰ ۱۵,۳۹۶,۰۰۰ ۱۳۲ ۸۴ ۴۸ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۳۹۰۰۰۱ * VISUAL-BASICنویس برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۱
۱۱,۶۳۲,۰۰۰ ۱۲,۳۵۳,۶۰۰ ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ ۱۵,۴۴۲,۰۰۰ ۱۱۰ ۸۳ ۲۷ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۹۶۰۰۱۱ ++c نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۲
۹,۲۹۱,۲۰۰ ۹,۳۰۷,۲۰۰ ۱۱,۶۱۴,۰۰۰ ۱۱,۶۳۴,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۶۰۰۰۱ Python نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۳
۴,۶۳۶,۸۰۰ ۴,۸۰۹,۶۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۴۵ ۳۰ ۱۵ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۳۱ Matlab با نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۴
۱۹,۹۹۶,۸۰۰ ۲۰,۲۳۶,۸۰۰ ۲۴,۹۹۶,۰۰۰ ۲۵,۲۹۶,۰۰۰ ۲۱۶ ۱۶۲ ۵۴ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۴۰۰۰۰۱ ای رایانه های بازی نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۵
۱۳,۹۷۷,۶۰۰ ۱۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱۷,۴۷۲,۰۰۰ ۱۷,۵۸۰,۰۰۰ ۱۵۲ ۱۲۶ ۲۶ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۵۱ Matlab در تصویر پردازش نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۶
۶,۹۵۰,۴۰۰ ۷,۲۹۶,۰۰۰ ۸,۶۸۸,۰۰۰ ۹,۱۲۰,۰۰۰ ۹۰ ۶۱ ۲۹ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۹۰۰۱۱ JavaScript زبان نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۷
۸,۰۹۲,۸۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۱۰,۱۱۶,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ۸۵ ۷۱ ۱۴ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۶۱ Matlab در فازی سیستم نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۸
۹,۴۵۶,۰۰۰ ۹,۶۲۸,۸۰۰ ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۷ ۲۳ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۴۱ Matlab در عصبی های شبکه نویسی برنامه اطلاعات فناوری خدمات ۴۳۹
۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۴۴۹,۶۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱۷ ۱۲ ۵ ۲۵۱۲۰۵۳۰۱۹ مقدماتی++ C نویسی برنامه مفاهیم بکارگیری اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۰ ۲,۴۵۷,۶۰۰ ۲,۶۲۰,۸۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۷۵۰۰۱۱ TCP/IP پروتکل اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۱ ۴,۵۶۹,۶۰۰ ۴,۶۴۶,۴۰۰ ۵,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۸۰۸,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵۱۳۳۰۵۳۰۱۳۰۰۱۱ (Helpdesk )شبکه پشتیبانی اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۲ ۷,۱۹۰,۴۰۰ ۷,۵۲۶,۴۰۰ ۸,۹۸۸,۰۰۰ ۹,۴۰۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۹۰۰۹۱ شبکــه امنیت سازی پیاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۳
۶,۶۴۳,۲۰۰ ۶,۸۸۳,۲۰۰ ۸,۳۰۴,۰۰۰ ۸,۶۰۴,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۵۹۰۱۲۱ شبکه سازی پیاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۴
۱۳,۳۰۵,۶۰۰ ۱۴,۸۷۰,۴۰۰ ۱۶,۶۳۲,۰۰۰ ۱۸,۵۸۸,۰۰۰ ۱۶۵ ۱۱۳ ۵۲ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۰۱۰۰۰۱ SQL SERVER با اطلاعاتی بانک سازی پیاده اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۵ ۶,۲۱۱,۲۰۰ ۶,۳۷۴,۴۰۰ ۷,۷۶۴,۰۰۰ ۷,۹۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۵۹۰۱۳۱ شبکه امنیت تحلیل اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۶
۵,۹۵۲,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۸۰۰ ۷,۴۴۰,۰۰۰ ۷,۴۷۶,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۴۴۰۰۱۱ ABAQUS تحلیل اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۷
۷,۰۶۵,۶۰۰ ۷,۲۱۹,۲۰۰ ۸,۸۳۲,۰۰۰ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۴۲۰۰۰۱ ANSYS تحلیلگر اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۸
۴,۷۶۱,۶۰۰ ۴,۸۹۶,۰۰۰ ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۶,۱۲۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۳ ۱۷ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۴۵۰۰۱۱ هوشمند ساعت و فبلت’تبلت تعمیر اطلاعات فناوری خدمات ۴۴۹ ۸,۳۴۲,۴۰۰ ۸,۸۴۱,۶۰۰ ۱۰,۴۲۸,۰۰۰ ۱۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۴۶۰۰۰۱ شخصی رایانه عمومی تعمیرکار اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۰ ۸,۳۹۰,۴۰۰ ۸,۹۴۷,۲۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۱۱,۱۸۴,۰۰۰ ۹۵ ۶۷ ۲۸ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۴۷۰۰۰۱ (Lap Top )تاپ لپ تعمیرکار اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۱
۱۷,۲۲۲,۴۰۰ ۱۸,۵۱۸,۴۰۰ ۲۱,۵۲۸,۰۰۰ ۲۳,۱۴۸,۰۰۰ ۲۰۲ ۱۰۴ ۶۸ ۳۵۱۲۳۰۵۳۰۴۸۰۰۰۱ PC-Laptop ماهر تعمیرکار اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۲
۹,۰۰۴,۸۰۰ ۹,۰۷۲,۰۰۰ ۱۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ ۹۵ ۷۰ ۲۵ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۴۹۰۰۰۱ MSعامل سیستم پشتیبانی تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۳
۱۲,۷۸۷,۲۰۰ ۱۲,۹۰۲,۴۰۰ ۱۵,۹۸۴,۰۰۰ ۱۶,۱۲۸,۰۰۰ ۱۴۰ ۵۶ ۲۴ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۵۱۰۰۰۱ سیم بی کامپیوتری های شبکه تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۴ ۳۳,۹۱۶,۸۰۰ ۳۴,۳۱۰,۴۰۰ ۴۲,۳۹۶,۰۰۰ ۴۲,۸۸۸,۰۰۰ ۳۶۸ ۱۶۰ ۴۸ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۳۰۰۰۱ Linux سیستمهای امنیت تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۵
۲۲,۰۵۱,۲۰۰ ۲۲,۲۰۴,۸۰۰ ۲۷,۵۶۴,۰۰۰ ۲۷,۷۵۶,۰۰۰ ۲۴۰ ۶۰ ۲۰ ۲۵۱۲۴۰۵۳۰۵۴۰۰۰۱ C++ با OO نویس برنامه تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۶
۲۴,۴۹۹,۲۰۰ ۲۴,۸۰۶,۴۰۰ ۳۰,۶۲۴,۰۰۰ ۳۱,۰۰۸,۰۰۰ ۲۷۲ ۷۶ ۳۶ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۶۰۰۰۱ (ms ) کاربران عامل سیستم پشتیبانی تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۷
۲۷,۷۶۳,۲۰۰ ۲۷,۸۲۰,۸۰۰ ۳۴,۷۰۴,۰۰۰ ۳۴,۷۷۶,۰۰۰ ۳۰۴ ۹۶ ۴۸ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۵۷۰۰۰۱ کوچک های شبکه تجهیزات تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۸
۲۱,۶۷۶,۸۰۰ ۲۱,۸۳۰,۴۰۰ ۲۷,۰۹۶,۰۰۰ ۲۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰ ۶۳ ۱۷ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۸۰۰۰۱ شبکه امنیت عمومی تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۵۹ ۳۴,۶۶۵,۶۰۰ ۳۷,۵۴۵,۶۰۰ ۴۳,۳۳۲,۰۰۰ ۴۶,۹۳۲,۰۰۰ ۴۵۰ ۲۸۵ ۱۶۵ ۳۵۱۳۳۰۵۳۰۵۹۰۰۰۱ کامپیوتری های شبکه عمومی تکنسین اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۰ ۲۴,۴۹۹,۲۰۰ ۲۵,۲۱۹,۲۰۰ ۳۰,۶۲۴,۰۰۰ ۳۱,۵۲۴,۰۰۰ ۳۴۰ ۲۶۳ ۷۷ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۲۰۰۰۱ WordPress با محتوای مدیریت های سیستم دهنده توسعه اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۱ ۲۶,۲۳۶,۸۰۰ ۲۷,۱۹۶,۸۰۰ ۳۲,۷۹۶,۰۰۰ ۳۳,۹۹۶,۰۰۰ ۳۷۰ ۲۷۸ ۹۲ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۳۰۰۰۱ Mysql و php با وب صفحات دهنده توسعه اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۲
۱۲,۱۶۳,۲۰۰ ۱۲,۳۰۷,۲۰۰ ۱۵,۲۰۴,۰۰۰ ۱۵,۳۸۴,۰۰۰ ۱۳۰ ۷۵ ۵۵ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۶۱۰۰۰۱ PHP با وب دهنده توسعه اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۳
۳۴,۸۲۸,۸۰۰ ۳۶,۱۵۳,۶۰۰ ۴۳,۵۳۶,۰۰۰ ۴۵,۱۹۲,۰۰۰ ۵۲۰ ۴۳۸ ۸۲ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۴۰۰۰۱ بعدی دو ای رسانه چند کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۴
۴۲,۶۶۲,۴۰۰ ۴۴,۴۰۹,۶۰۰ ۵۳,۳۲۸,۰۰۰ ۵۵,۵۱۲,۰۰۰ ۶۵۰ ۵۲۶ ۱۲۴ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۷۰۰۰۱ بعدی سه ای رسانه چند کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۵
۹,۳۷۹,۲۰۰ ۹,۴۲۷,۲۰۰ ۱۱,۷۲۴,۰۰۰ ۱۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۶ ۲۴ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۶۳۰۰۰۱ * Authorware با ای چندرسانه کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۶ ۷,۰۸۴,۸۰۰ ۷,۳۷۲,۸۰۰ ۸,۸۵۶,۰۰۰ ۹,۲۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۶ ۲۴ ۰-۸۴/۸۷/۱/۲ (کارودانش ( autoware با ای چندرسانه کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۷ ۳۹,۲۶۴,۰۰۰ ۴۰,۳۶۸,۰۰۰ ۴۹,۰۸۰,۰۰۰ ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ ۵۷۰ ۴۷۰ ۱۰۰ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۵۰۰۰۱ عمومی الکترونیکی محتوای کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۸ ۳۱,۴۲۰,۸۰۰ ۳۱,۹۶۸,۰۰۰ ۳۹,۲۷۶,۰۰۰ ۳۹,۹۶۰,۰۰۰ ۴۵۰ ۳۴۴ ۱۰۶ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۶۰۰۰۱ اینترنتی های پایگاه دهنده توسعه و کننده تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۶۹
۱,۳۷۲,۸۰۰ ۱,۴۱۱,۲۰۰ ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۱۹ ۱۶ ۳ ۲۵۱۳۰۵۳۰۱۳ camtasia با محتوا تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۰
۱,۲۸۶,۴۰۰ ۱,۳۱۵,۲۰۰ ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۵۱۳۰۵۳۰۱۴ snagit با محتوا تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۱ ۵,۰۰۱,۶۰۰ ۵,۱۰۷,۲۰۰ ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۴۸ ۳۶ ۱۲ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۶۲۰۰۱۱ Camtasia Studio با آموزشی محتوای تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۲ ۸,۱۵۰,۴۰۰ ۸,۳۹۰,۴۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۶ ۳۴ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۸۰۰۰۱ Storyline افزار نرم با محتوا و تولید اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۳
۳,۹۲۶,۴۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۹۰۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵۶ ۴۵ ۱۱ ۲۱۶۶۲۰۵۳۰۶۶۰۰۱۱ وارائه آموزش برای الکترونیکی محتوای تولیدویدئو اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۴
۱,۱۴۲,۴۰۰ ۱,۱۹۰,۴۰۰ ۱,۴۲۸,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱۶ ۱۳ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۶ In Design با اشیاء و متن چیدمان اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۵
۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱۹ ۱۵ ۴ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۹ تبلت و موبایل با کار و اندازی راه اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۶ ۴,۷۴۲,۴۰۰ ۴,۸۳۸,۴۰۰ ۵,۹۲۸,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵۱۱۴۰۵۳۰۶۸۰۰۰۱ (نابینایان ویژه ( ۲ درجه ICDL کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۷
۸,۸۴۱,۶۰۰ ۸,۹۵۶,۸۰۰ ۱۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱۱,۱۹۶,۰۰۰ ۹۴ ۷۲ ۲۲ ۳۵۱۱۴۰۵۳۰۶۷۰۰۰۱ (نابینایان ویژه ( ۱ درجهICDL کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۸
۲۱,۹۱۶,۸۰۰ ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۹۶,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ ۱۸۵ ۹۵ ۰-۲۶/۵۷/۱/۳ (دانش و کار ( CIW کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۷۹ ۷,۴۳۰,۴۰۰ ۷,۵۷۴,۴۰۰ ۹,۲۸۸,۰۰۰ ۹,۴۶۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۲ ۲۸ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۷۰۰۰۰۱ * DIRECTOR کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۰ ۵,۷۶۹,۶۰۰ ۶,۱۲۴,۸۰۰ ۷,۲۱۲,۰۰۰ ۷,۶۵۶,۰۰۰ ۸۰ ۵۲ ۲۸ ۱-۶۱/۴۷/۱/۲ (دانش و کار ( DIRECTOR کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۱ ۶,۷۵۸,۴۰۰ ۷,۰۸۴,۸۰۰ ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۸,۸۵۶,۰۰۰ ۹۸ ۸۰ ۱۸ ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱ ۱درجه ICDL کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۲
۲,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۳۷۱,۲۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۹۶۴,۰۰۰ ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۰-۱ ۲درجه ICDL کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۳
۸,۲۷۵,۲۰۰ ۸,۵۲۴,۸۰۰ ۱۰,۳۴۴,۰۰۰ ۱۰,۶۵۶,۰۰۰ ۱۰۴ ۶۴ ۴۰ ۱-۶۱/۴۵/۱/۲ Visual Interdev کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۴
۹,۶۰۹,۶۰۰ ۹,۸۷۸,۴۰۰ ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ ۱۲,۳۴۸,۰۰۰ ۱۰۴ ۶۴ ۴۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۷۶۰۰۰۱ Visual Interdev کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۵
۱۴,۵۹۲,۰۰۰ ۱۴,۹۴۷,۲۰۰ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۸,۶۸۴,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۳۲ ۵۲ ۱-۶۳/۵۱/۱/۲ SSP با صدا و فیلم تدوین کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۶
۱۶,۵۵۰,۴۰۰ ۱۶,۷۵۲,۰۰۰ ۲۰,۶۸۸,۰۰۰ ۲۰,۹۴۰,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۳۲ ۵۲ ۲۶۵۴۴۰۵۳۰۷۷۰۰۰۱ * SSP با صدا و فیلم تدوین کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۷
۱,۱۳۲,۸۰۰ ۱,۱۸۰,۸۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۱-۶۱/۳۴/۱/۳ (دانش و کار ( POWER POINT افزار نرم کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۸۷,۰۷۵,۲۰۰ ۷,۲۳۸,۴۰۰ ۸,۸۴۴,۰۰۰ ۹,۰۴۸,۰۰۰ ۷۲ ۴۸ ۲۴ ۲۵۲۱۴۰۵۳۰۸۰۰۰۰۱ ORACLE(ORACLE OPERATOR )کار رایانه اطلاعات فناوری خدمات ۴۸۹
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۷ Max 3ds در دوبعدی تصاویر رسم اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۰ ۸۹۲,۸۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۷۳۲۱۰۵۳۰۱۰ Excel با نمودار و جدول رسم اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۱ ۵,۱۷۴,۴۰۰ ۵,۳۴۷,۲۰۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۶,۶۸۴,۰۰۰ ۵۵ ۳۹ ۱۶ ۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۲۱ اجتماعی های شبکه در تحقیق روش اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۲
۱,۵۶۴,۸۰۰ ۱,۵۹۳,۶۰۰ ۱,۹۵۶,۰۰۰ ۱,۹۹۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۶ ۴ ۲۵۱۳۰۵۳۰۱۵ MMB با ساده ای رسانه چند ساخت اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۳
۱,۵۱۶,۸۰۰ ۱,۵۴۵,۶۰۰ ۱,۸۹۶,۰۰۰ ۱,۹۳۲,۰۰۰ ۱۹ ۱۶ ۳ ۲۱۶۶۰۵۳۰۲۵ adobe animate با متحرک فیلم ساخت اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۴
۹,۳۵۰,۴۰۰ ۹,۷۵۳,۶۰۰ ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ ۱۲,۱۹۲,۰۰۰ ۹۶ ۶۸ ۲۸ ۲۶۵۴۴۰۵۳۰۸۱۰۰۰۱ تدوین برای) EDIUS ) با ای رسانه چند سازنده اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۵ ۸,۶۳۰,۴۰۰ ۸,۸۸۹,۶۰۰ ۱۰,۷۸۸,۰۰۰ ۱۱,۱۱۲,۰۰۰ ۸۵ ۶۳ ۲۲ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۸۲۰۰۰۱ (سازی آهنگ ( CUBASE با ای رسانه چند سازنده اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۶ ۷,۱۵۲,۰۰۰ ۷,۳۹۲,۰۰۰ ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹,۲۴۰,۰۰۰ ۹۰ ۳۹ ۵۱ ۳۱۱۹۳۰۵۳۰۸۳۰۰۰۱ روبوتیک افزار سخت اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۷
۵,۹۴۲,۴۰۰ ۵,۹۹۰,۴۰۰ ۷,۴۲۸,۰۰۰ ۷,۴۸۸,۰۰۰ ۷۷ ۳۲ ۱۵ ۳۵۱۱۳۰۵۳۰۸۴۰۰۰۱ (E-Citizen ) الکترونیکی شهروند اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۸
۵,۴۹۱,۲۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰ ۷۷ ۳۲ ۱۵ ۳-۴۲/۲۴/۱/۵/۲ * (E-Citizen ) الکترونیکی شهروند اطلاعات فناوری خدمات ۴۹۹
۱۶,۴۴۴,۸۰۰ ۱۸,۱۷۲,۸۰۰ ۲۰,۵۵۶,۰۰۰ ۲۲,۷۱۶,۰۰۰ ۲۱۲ ۱۵۶ ۵۶ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۸۵۰۰۰۱ AFTER EFFECTS با ساز انیمیشن طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۰
۱۶,۴۴۴,۸۰۰ ۱۸,۱۷۲,۸۰۰ ۲۰,۵۵۶,۰۰۰ ۲۲,۷۱۶,۰۰۰ ۲۱۲ ۱۵۶ ۵۶ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۸۶۰۰۰۱ AFTER EFFECTSویژه های جلوه طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۱
۱۴,۴۶۷,۲۰۰ ۱۴,۸۹۹,۲۰۰ ۱۸,۰۸۴,۰۰۰ ۱۸,۶۲۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱-۶۶/۵۱/۱/۳ (دانش و کار ( ای رایانه گرافیک طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۲ ۸,۱۴۰,۸۰۰ ۸,۳۸۰,۸۰۰ ۱۰,۱۷۶,۰۰۰ ۱۰,۴۷۶,۰۰۰ ۹۰ ۵۱ ۲۹ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۸۹۰۰۰۱ WEB صفحات مقدماتی طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۳
۲۱,۹۵۵,۲۰۰ ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۲۷,۴۴۴,۰۰۰ ۲۸,۰۸۰,۰۰۰ ۲۳۰ ۱۸۰ ۵۰ ۲۱۶۶۴۰۵۳۱۰۵۰۰۰۱ ۳ds Max با بعدی سه های انیمیشن ساز پیاده و طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۴ ۸,۹۳۷,۶۰۰ ۹,۶۷۶,۸۰۰ ۱۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱۲,۰۹۶,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۹۴۰۰۰۱ JOOMLAبا محتوای مدیریت های سیستم دهنده توسعه و طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۵
۹,۲۷۳,۶۰۰ ۹,۶۷۶,۸۰۰ ۱۱,۵۹۲,۰۰۰ ۱۲,۰۹۶,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۹۶۰۰۰۱ CINEMA 4D با بازی و فیلم سازنده و طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۶
۱۳,۰۲۷,۲۰۰ ۱۴,۷۷۴,۴۰۰ ۱۶,۲۸۴,۰۰۰ ۱۸,۴۶۸,۰۰۰ ۱۷۴ ۱۰۷ ۶۷ ۳۵۱۴۳۰۵۳۰۰۱۰۰۰۱ (CIW ) وب طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۷
۱۰,۶۴۶,۴۰۰ ۱۱,۱۰۷,۲۰۰ ۱۳,۳۰۸,۰۰۰ ۱۳,۸۸۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۶۵ ۴۵ ۲۵۱۳۴۰۵۳۰۹۸۰۰۰۱ (CMS )محتوا مدیریت های سامانه دهنده وتوسعه طراح اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۸
۱,۴۴۹,۶۰۰ ۱,۴۹۷,۶۰۰ ۱,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۷ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۲۴ Corel Draw افزار نرم با ساده گرافیک طراحی اطلاعات فناوری خدمات ۵۰۹
۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۶۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۵۱۳۰۵۳۰۲۶ dream weaver با وب صفحات ساده مقدماتی طراحی اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۰
۱,۳۰۵,۶۰۰ ۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۵۱۳۰۵۳۰۲۷ HTML با وب صفحات ساده مقدماتی طراحی اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۱
۱۳,۲۶۷,۲۰۰ ۱۳,۷۰۸,۸۰۰ ۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ۱۷,۱۳۶,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۴۵ ۴۵ ۱-۶۶/۴۳/۱/۳ (دانش و کار ( WEB صفحات مقدماتی طراحی اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۲ ۶,۶۰۴,۸۰۰ ۷,۲۱۹,۲۰۰ ۸,۲۵۶,۰۰۰ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۹۰۱۷۱ شبکه امنیت کارآگاهی اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۳
۲,۱۰۲,۴۰۰ ۲,۲۶۵,۶۰۰ ۲,۶۲۸,۰۰۰ ۲,۸۳۲,۰۰۰ ۲۷ ۱۸ ۹ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۹۱ iOS کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۴
۲,۲۹۴,۴۰۰ ۲,۴۵۷,۶۰۰ ۲,۸۶۸,۰۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۸۱ Tablet کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۵ ۳,۸۸۸,۰۰۰ ۴,۲۰۴,۸۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۴۸ ۳۲ ۱۶ ۳۵۱۲۳۰۵۳۱۰۳۰۱۰۱ (هوشمند دستگاههای سایر و ها تلفن ( Android کاربری اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۶
۲,۳۲۳,۲۰۰ ۲,۵۷۲,۸۰۰ ۲,۹۰۴,۰۰۰ ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۳۲ ۲۴ ۸ ۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۴۰۰۱۱ Portal کاربری اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۷ ۳,۷۲۴,۸۰۰ ۴,۰۵۱,۲۰۰ ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۵,۰۶۴,۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۳۵۱۳۳۰۵۳۰۱۲۰۰۱۱ Network plus+ با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۸
۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۳۵۱۱۰۵۳۰۱۶ مقدماتی swish mx با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۱۹
۱,۱۳۲,۸۰۰ ۱,۱۸۰,۸۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۲ اینترنت با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۰
۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۳۸۲,۴۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۸ Photoshopتصاویردر با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۱
۱,۱۲۳,۲۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۱ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۱ Windows عامل سیستم با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۲
۹۱۲,۰۰۰ ۹۸۸,۸۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰ ۱۲ ۹ ۳ ۲۱۶۶۰۵۳۰۲۹ Arc Soft Media Converter فیلم های فرمت تبدیل افزار نرم با کار اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۳
۱۰,۳۲۶,۶۶۰ ۱۱,۶۱۶,۰۰۰ ۱۲,۹۰۸,۳۲۵ ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۳۰ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱ ICDL کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۴
۱۴,۴۵۷,۶۰۰ ۱۵,۵۱۳,۶۰۰ ۱۸,۰۷۲,۰۰۰ ۱۹,۳۹۲,۰۰۰ ۲۳۰ ۱۸۵ ۴۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۵۰۰۰۱ اداری اتوماسیون کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۵
۱۲,۸۸۳,۲۰۰ ۱۳,۲۴۸,۰۰۰ ۱۶,۱۰۴,۰۰۰ ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۱۱ ۶۹ ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۲ * SQL Server Access اطلاعاتی بانک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۶
۱۶,۱۷۶,۰۰۰ ۱۶,۳۳۹,۲۰۰ ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰,۴۲۴,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۱۱ ۶۹ ۲۵۲۱۴۰۵۳۱۰۲۰۰۰۱ * SQL Server، Access اطلاعاتی بانک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۷
۱۹,۱۸۰,۸۰۰ ۱۹,۵۵۵,۲۰۰ ۲۳,۹۷۶,۰۰۰ ۲۴,۴۴۴,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۱۹ ۸۱ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۳۰۰۰۱ رایانه کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۸
۱۸,۴۴۱,۶۰۰ ۱۹,۷۸۵,۶۰۰ ۲۳,۰۵۲,۰۰۰ ۲۴,۷۳۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۵ ۵ ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳ (دانش و کار ( رایانه کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۲۹ ۲۱,۶۲۸,۸۰۰ ۲۱,۸۹۷,۶۰۰ ۲۷,۰۳۶,۰۰۰ ۲۷,۳۷۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۱۷ ۸۳ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۰۱ (دانش و کار ( رایانه کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۰ ۲۰,۱۸۸,۸۰۰ ۲۱,۲۱۶,۰۰۰ ۲۵,۲۳۶,۰۰۰ ۲۶,۵۲۰,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۴۴ ۵۶ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۱۰۰۰۱ Adobe Illustrator با ای رایانه گرافیک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۱
۱۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۳,۲۰۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۸ ۵۲ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۱۰۰۰۱ Corel Draw با ای رایانه گرافیک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۲
۱۷,۷۱۲,۰۰۰ ۱۸,۷۴۸,۸۰۰ ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲۳,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۹۶ ۵۴ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۸۰۰۰۱ InDesign با ای رایانه گرافیک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۳
۲۸,۸۲۸,۸۰۰ ۲۹,۰۹۷,۶۰۰ ۳۶,۰۳۶,۰۰۰ ۳۶,۳۷۲,۰۰۰ ۴۲۰ ۳۴۵ ۷۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۲۰۰۰۱ PhotoShop با ای رایانه گرافیک کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۴
۲۴,۷۷۷,۶۰۰ ۲۵,۸۱۴,۴۰۰ ۳۰,۹۷۲,۰۰۰ ۳۲,۲۶۸,۰۰۰ ۳۵۰ ۲۷۵ ۷۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۹۰۰۰۱ آموزشی محتوای گرافیکی کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۵
۱۶,۳۵۸,۴۰۰ ۱۶,۵۹۸,۴۰۰ ۲۰,۴۴۸,۰۰۰ ۲۰,۷۴۸,۰۰۰ ۲۳۰ ۱۵۸ ۵۸ ۳-۴۲/۲۴/۱/۴ * اداری افزار نرم کاربر اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۶ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸,۱۶۹,۶۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۱۰,۲۱۲,۰۰۰ ۹۰ ۵۲ ۳۸ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۱۴۱ کار محیط در اینترنت و رایانه کاربرد اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۷
۱۵,۳۹۸,۴۰۰ ۱۶,۶۲۷,۲۰۰ ۱۹,۲۴۸,۰۰۰ ۲۰,۷۸۴,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۴۲ ۴۸ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۸۵۰۰۶۱ After Effects کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۸
۱۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۲,۱۶۳,۲۰۰ ۱۴,۹۴۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۴,۰۰۰ ۱۳۲ ۸۷ ۴۵ ۲۵۲۱۴۰۵۳۱۰۶۰۰۰۱ ACCESS کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۳۹
۱۱,۹۱۳,۶۰۰ ۱۲,۱۵۳,۶۰۰ ۱۴,۸۹۲,۰۰۰ ۱۵,۱۹۲,۰۰۰ ۱۲۸ ۸۸ ۴۰ ۲۱۶۶۴۰۵۳۱۰۸۰۰۰۱ AUTO CAD کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۴۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۶۲۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۱-۶۲/۵۴/۱/۴ (دانش و کار ( CORELDRAW کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۱ ۵,۰۳۰,۴۰۰ ۵,۱۴۵,۶۰۰ ۶,۲۸۸,۰۰۰ ۶,۴۳۲,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۱-۶۱/۴۸/۱/۳ (دانش و کار ( Dreamweaver کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۲ ۶,۷۵۸,۴۰۰ ۶,۹۰۲,۴۰۰ ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۸,۶۲۸,۰۰۰ ۹۶ ۶۴ ۳۲ ۱-۶۱/۴۶/۱/۳ (دانش و کار ( Flash MX کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۳
۱۰,۳۹۶,۸۰۰ ۱۰,۵۷۹,۲۰۰ ۱۲,۹۹۶,۰۰۰ ۱۳,۲۲۴,۰۰۰ ۱۱۲ ۸۰ ۳۲ ۲۱۶۶۴۰۵۳۰۹۶۰۰۳۱ Iclone Pro کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۴
۶,۸۰۶,۴۰۰ ۷,۱۵۲,۰۰۰ ۸,۵۰۸,۰۰۰ ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹۰ ۷۴ ۱۶ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۷۰۰۰۱ Illustrator کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۵ ۶,۳۷۴,۴۰۰ ۶,۸۱۶,۰۰۰ ۷,۹۶۸,۰۰۰ ۸,۵۲۰,۰۰۰ ۹۰ ۷۵ ۱۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۶۰۰۰۱ Photoshop کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۶ ۳,۴۹۴,۴۰۰ ۳,۶۹۶,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۲ ۱۶ ۲۶۵۴۲۰۵۳۱۲۰۰۰۰۱ PREMIERE کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۷
۵,۰۹۷,۶۰۰ ۵,۴۳۳,۶۰۰ ۶,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۷۹۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۸ ۱۲ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۲۴۰۰۱۱ اینترنت شبکه کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۸
۵,۶۹۲,۸۰۰ ۵,۸۴۶,۴۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۳۰۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۳-۴۲/۲۴/۱/۵ (دانش و کار ( شخصی رایانه عمومی کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۴۹
۹,۷۶۳,۲۰۰ ۱۰,۴۹۲,۸۰۰ ۱۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱۳,۱۱۶,۰۰۰ ۱۲۵ ۸۶ ۲۹ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۲۸۰۰۰۱ دستمزد و حقوق افزار نرم کارور اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۶,۹۶۰,۰۰۰ ۸,۵۸۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۱۱۰۰۱۱ * Dreamweaver کاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۱۴,۱۴۷,۲۰۰ ۴,۵۲۱,۶۰۰ ۵,۱۸۴,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۵۸ ۳۰ ۱۲ ۲۱۶۶۲۰۵۳۱۱۳۰۰۱۱ FLASH کاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۲ ۵,۶۵۴,۴۰۰ ۵,۷۳۱,۲۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰ ۷۲ ۴۷ ۲۵ ۲۱۶۶۳۰۵۳۱۱۵۰۰۱۱ FREEHAND کاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۳
۴,۳۵۸,۴۰۰ ۴,۵۸۸,۸۰۰ ۵,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۴۰۰۶۱ Word کاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۴
۴,۱۲۸,۰۰۰ ۴,۳۶۸,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۳ ۱۵ ۲۱۶۶۳۰۵۳۰۹۶۰۰۲۱ Captivateکاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۵
۵,۳۳۷,۶۰۰ ۵,۴۹۱,۲۰۰ ۶,۶۷۲,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۵۷ ۳۲ ۲۵ ۲۵۲۱۴۰۵۳۱۲۹۰۰۱۱ EXCELکاروری اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۶
۱۰,۹۰۵,۶۰۰ ۱۱,۱۱۶,۸۰۰ ۱۳,۶۳۲,۰۰۰ ۱۳,۸۹۶,۰۰۰ ۱۳۶ ۷۸ ۵۸ ۳۵۱۹۳۰۵۳۱۳۰۰۰۰۱ روبوتیک مبانی اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۷
۹,۹۰۷,۲۰۰ ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۳۸۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۵ ۸۴ ۲۱ ۲۵۱۹۴۰۵۳۱۳۲۰۰۰۱ Rapid Miner با کاوی داده متخصص اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۸
۱۶,۷۰۴,۰۰۰ ۱۷,۸۷۵,۲۰۰ ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ ۲۲,۳۴۴,۰۰۰ ۲۵۰ ۲۰۵ ۴۵ ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱ الکترونیکی آموزش ساز محتوا اطلاعات فناوری خدمات ۵۵۹
۱۹,۹۰۰,۸۰۰ ۲۰,۲۰۸,۰۰۰ ۲۴,۸۷۶,۰۰۰ ۲۵,۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۰ ۱۰۰ ۴۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۳۷۰۰۰۱ seo مدیر اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۰ ۲,۱۹۸,۴۰۰ ۲,۲۶۵,۶۰۰ ۲,۷۴۸,۰۰۰ ۲,۸۳۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۰۰۰۱۱ وبلاگ مدیریت اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۱
۱۲,۲۸۸,۰۰۰ ۱۲,۶۰۴,۸۰۰ ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ۱۵,۷۵۶,۰۰۰ ۱۳۲ ۸۶ ۳۱ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۹۰۰۱۱ (تجاری هوش ( اطلاعات فناوری در BI مدیر اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۲
۲۷,۵۹۰,۴۰۰ ۲۷,۹۳۶,۰۰۰ ۳۴,۴۸۸,۰۰۰ ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ ۳۰۴ ۹۶ ۴۸ ۲۵۲۱۴۰۵۳۱۴۳۰۰۰۱ SQL SERVER مدیر اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۳
۳۷,۴۲۰,۸۰۰ ۳۷,۹۱۰,۴۰۰ ۴۶,۷۷۶,۰۰۰ ۴۷,۳۸۸,۰۰۰ ۴۱۶ ۱۶۰ ۹۶ ۲۵۱۲۴۰۵۳۱۴۷۰۰۰۱ مایکروسافت های دهنده سرویس مدیر اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۴ ۸,۳۴۲,۴۰۰ ۸,۵۴۴,۰۰۰ ۱۰,۴۲۸,۰۰۰ ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ۸۴ ۲۸ ۱۶ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۵۱۰۰۰۱ ۲۰۱۲سرور ویندوز مدیر اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۵
۵,۴۳۳,۶۰۰ ۵,۷۳۱,۲۰۰ ۶,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰ ۶۴ ۳۴ ۳۰ ۱۳۳۰۳۰۵۳۱۵۱۰۰۱۱ الکترونیکی آموزش مدیریت اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۶
۵,۲۱۲,۸۰۰ ۵,۷۲۱,۶۰۰ ۶,۵۱۶,۰۰۰ ۷,۱۵۲,۰۰۰ ۷۰ ۴۷ ۲۳ ۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۹۰۰۱۱ اینترنتی فروشگاه مدیریت اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۷ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۸۸۸,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۴۴ ۳۰ ۱۴ ۲۳۵۶۳۰۵۳۱۵۴۰۰۱۱ الکترونیکی آموزش مربی اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۸
۱,۱۶۱,۶۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۲۵۲۳۰۵۲۰۲۲ مجازی های شبکه تهدیدات با مقابله اطلاعات فناوری خدمات ۵۶۹ ۲۳,۱۳۶,۰۰۰ ۲۴,۰۸۶,۴۰۰ ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ ۳۰,۱۰۸,۰۰۰ ۳۲۵ ۲۷۴ ۵۱ ۰-۸۴/۸۰/۱/۳/۴ * نویسی برنامه عمومی مهارت اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۰ ۲۵,۷۵۶,۸۰۰ ۲۷,۱۱۰,۴۰۰ ۳۲,۱۹۶,۰۰۰ ۳۳,۸۸۸,۰۰۰ ۳۲۵ ۲۷۴ ۵۱ ۲۵۱۴۳۰۵۳۱۵۵۰۰۰۱ * نویسی برنامه عمومی مهارت اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۱
۱,۶۴۱,۶۰۰ ۱,۷۶۶,۴۰۰ ۲,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰ ۲۲ ۱۹ ۳ ۴۱۱۰۲۰۵۳۰۰۱۰۰۱۱ رایانه با کار اداری و ای حرفه های مهارت اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۲
۲,۶۹۷,۶۰۰ ۲,۹۳۷,۶۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۳۴ ۲۷ ۷ ۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۶۱ آنلاین زندگی های مهارت اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۳
۲۷,۴۹۴,۴۰۰ ۲۷,۷۲۴,۸۰۰ ۳۴,۳۶۸,۰۰۰ ۳۴,۶۵۶,۰۰۰ ۳۰۴ ۱۰۰ ۴۴ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۳۰۰۰۱ Java Script با وب دهنده توسعه مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۴ ۳۶,۲۳۰,۴۰۰ ۳۷,۱۱۳,۶۰۰ ۴۵,۲۸۸,۰۰۰ ۴۶,۳۹۲,۰۰۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۵۰۰۰۱ ASP.NET با Enterprise های وب توسعه در مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۵
۲۱,۸۷۸,۴۰۰ ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲۷,۳۴۸,۰۰۰ ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴۰ ۵۲ ۲۸ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۸۰۰۰۱ WEB سازی بهینه و تبلیغات طراح مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۶ ۳۲,۴۰۹,۶۰۰ ۳۲,۷۲۶,۴۰۰ ۴۰,۵۱۲,۰۰۰ ۴۰,۹۰۸,۰۰۰ ۳۶۰ ۱۴۶ ۵۴ ۲۵۱۳۴۰۵۳۱۶۹۰۰۰۱ الکترونیک تجارت طراح مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۷
۲۳,۹۶۱,۶۰۰ ۲۴,۴۷۰,۴۰۰ ۲۹,۹۵۲,۰۰۰ ۳۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲۶۴ ۸۱ ۲۳ ۲۵۲۹۴۰۵۳۱۷۵۰۰۰۱ الکترونیکی کار و کسب امنیت در کامپیوتر مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۸
۲۵,۱۸۰,۸۰۰ ۲۵,۴۸۸,۰۰۰ ۳۱,۴۷۶,۰۰۰ ۳۱,۸۶۰,۰۰۰ ۲۸۰ ۶۸ ۵۲ ۱۲۱۲۴۰۵۳۱۷۶۰۰۰۱ دور راه و مجازی تیمهای سرپرستی در کامپیوتر مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۷۹ ۵۰,۱۵۰,۴۰۰ ۵۰,۵۱۵,۲۰۰ ۶۲,۶۸۸,۰۰۰ ۶۳,۱۴۴,۰۰۰ ۵۶۰ ۱۳۲ ۲۶۸ ۲۵۱۹۴۰۵۳۱۸۰۰۰۰۱ دانش مدیریت در کامپیوتر مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۰ ۲۵,۵۲۶,۴۰۰ ۲۵,۹۷۷,۶۰۰ ۳۱,۹۰۸,۰۰۰ ۳۲,۴۷۲,۰۰۰ ۲۸۰ ۸۰ ۴۰ ۲۵۱۹۴۰۵۳۱۸۱۰۰۰۱ اولویت و زمان مدیریت در کامپیوتر مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۱ ۴۸,۷۹۶,۸۰۰ ۴۹,۰۲۷,۲۰۰ ۶۰,۹۹۶,۰۰۰ ۶۱,۲۸۴,۰۰۰ ۵۳۶ ۲۵۸ ۱۱۸ ۲۵۲۹۴۰۵۳۱۸۴۰۰۰۱ نفوذگری در کامپیوتر مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۲
۲۹,۲۶۰,۸۰۰ ۲۹,۴۲۴,۰۰۰ ۳۶,۵۷۶,۰۰۰ ۳۶,۷۸۰,۰۰۰ ۳۲۰ ۱۰۴ ۵۶ ۲۵۱۹۴۰۵۳۱۸۵۰۰۰۱ افزار نرم کیفیت مهندس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۳
۵,۹۲۳,۲۰۰ ۶,۰۶۷,۲۰۰ ۷,۴۰۴,۰۰۰ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۶۴ ۴۱ ۲۳ ۲۵۲۳۴۰۵۳۰۶۰۰۰۱۱ میکروتیک بر مبتنی های شبکه مهندسی اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۴
۵,۸۷۵,۲۰۰ ۶,۱۴۴,۰۰۰ ۷,۳۴۴,۰۰۰ ۷,۶۸۰,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۳۵۱۲۴۰۵۳۰۵۹۰۲۳۱ رایانه مونتاژ اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۵
۵,۶۹۲,۸۰۰ ۶,۰۲۸,۸۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸۰ ۵۶ ۲۴ ۸-۵۲/۹۲/۱/۳ (دانش و کار ( شخصی کامپیوترهای ارتقاء و کار مونتاژ اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۶
۹,۶۶۷,۲۰۰ ۱۰,۳۴۸,۸۰۰ ۱۲,۰۸۴,۰۰۰ ۱۲,۹۳۶,۰۰۰ ۱۲۲ ۷۲ ۵۰ ۳۱۱۹۳۰۵۳۱۸۸۰۰۰۱ روبوتیک در میکروکنترلرها اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۷
۱,۱۱۳,۶۰۰ ۱,۱۸۰,۸۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۵ ۲۱۶۶۰۵۳۰۱۷ ساده روش به صدا و فیلم میکس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۸
۸۲۵,۶۰۰ ۸۵۴,۴۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱۱ ۸ ۳ ۲۱۶۶۰۵۳۰۲۳ Ulead افزار نرم توسط فیلم مونتاژ و میکس اطلاعات فناوری خدمات ۵۸۹ ۷,۳۰۵,۶۰۰ ۷,۹۰۰,۸۰۰ ۹,۱۳۲,۰۰۰ ۹,۸۷۶,۰۰۰ ۹۰ ۳۹ ۳۱ ۲۵۱۲۳۰۵۳۱۸۹۰۰۰۱ ۲۰۰۸ سرور بندی پیکر و نصاب اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۰
۱,۱۶۱,۶۰۰ ۱,۲۲۸,۸۰۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۲۵۲۳۰۵۳۰۲۱ دی سی رایت و درایوها مدیریت و بندی پارتیشن، عامل سیستم و افزار نرم نصب اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۱ ۷,۷۷۶,۰۰۰ ۷,۸۷۲,۰۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۸۳ ۲۵ ۱۸ ۲۵۲۳۴۰۵۳۱۵۱۰۰۱۱ ۲۰۱۲ سرور ویندوز پیکربندی و نصب اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۲ ۶,۰۱۹,۲۰۰ ۶,۲۵۹,۲۰۰ ۷,۵۲۴,۰۰۰ ۷,۸۲۴,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۳۵۱۲۴۰۵۳۰۵۹۰۲۵۱ ویندوز عامل سیستم تنظیم و نصب اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۳
۵,۹۶۱,۶۰۰ ۶,۰۹۶,۰۰۰ ۷,۴۵۲,۰۰۰ ۷,۶۲۰,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۵۲۹۴۰۵۳۰۵۹۰۳۲۱ سیم بی های شبکه کننده مقابله و گری نفوذ اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۴
۹۴۰,۸۰۰ ۹۸۸,۸۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰ ۱۳ ۱۰ ۳ ۷۳۲۱۰۵۳۰۰۳ Word با پردازی واژه اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۵
۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۱۳۳۰۰۵۳۰۱۸ مقدماتی نویسی وبلاگ اطلاعات فناوری خدمات ۵۹۶
۱,۶۲۲,۴۰۰ ۱,۸۶۲,۴۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۲۴ ۱۴ ۱۰ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۹۱ مذاکره فنون و اصول گردشگری خدمات ۵۹۷
۶,۰۲۸,۸۰۰ ۶,۶۶۲,۴۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸,۳۲۸,۰۰۰ ۹۳ ۶۰ ۳۳ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۴۱ (پیشرفته سطح( انگلیسی زبان به گردشگران با ارتباط برقراری گردشگری خدمات ۵۹۸
۶,۰۲۸,۸۰۰ ۶,۶۶۲,۴۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۸,۳۲۸,۰۰۰ ۹۳ ۶۰ ۳۳ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۳۱ (متوسطه سطح( انگلیسی زبان به گردشگران با ارتباط برقراری گردشگری خدمات ۵۹۹ ۶,۶۴۳,۲۰۰ ۷,۰۳۶,۸۰۰ ۸,۳۰۴,۰۰۰ ۸,۷۹۶,۰۰۰ ۹۶ ۶۰ ۳۶ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۲۱ (مقدماتی سطح( انگلیسی زبان به گردشگران با ارتباط برقراری گردشگری خدمات ۶۰۰
۱۶,۲۵۲,۸۰۰ ۱۶,۸۸۶,۴۰۰ ۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۲۱,۱۰۸,۰۰۰ ۲۳۰ ۱۴۷ ۸۳ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۹۱ روسی زبان به گردشگران با ارتباط برقراری گردشگری خدمات ۶۰۱ ۴,۶۳۶,۸۰۰ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۷۰ ۴۶ ۱۵ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۴۱ آموزشی اردوی برگزاری گردشگری خدمات ۶۰۲ ۵,۲۵۱,۲۰۰ ۵,۶۰۶,۴۰۰ ۶,۵۶۴,۰۰۰ ۷,۰۰۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۹ ۲۱ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۷۱ سفر بسته طراحی و ریزی برنامه گردشگری خدمات ۶۰۳
۹,۱۲۹,۶۰۰ ۹,۹۱۶,۸۰۰ ۱۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۱ ۴۹ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۶۰۰۰۱ گردشگری تخصصی زبان راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۴ ۸,۳۵۹,۸۵۳ ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۹,۸۱۶ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸۸ ۱۸۴ ۱۵۶ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۰۱ (اکوتوریسم ( گردی طبیعت راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۵
۹,۱۵۹,۹۲۶ ۹,۵۰۴,۰۰۰ ۱۱,۴۴۹,۹۰۷ ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ۳۳۰ ۱۸۷ ۱۱۳ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۰۱ گردشگری عمومی راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۶ ۸,۵۷۲,۱۴۷ ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۷۱۵,۱۸۳ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۸ ۶۴ ۲۴ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ سلامت گردشگری راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۷
۸,۶۹۵,۳۱۴ ۸,۸۳۲,۰۰۰ ۱۰,۸۶۹,۱۴۳ ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۰ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۵۰۰۰۱ بومی محلی راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۸
۸,۵۸۳,۲۵۱ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۱۰,۷۲۹,۰۶۳ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰ ۱۸۳ ۹۷ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۷۰۰۰۱ موزه راهنمای گردشگری خدمات ۶۰۹ ۷,۴۶۸,۸۰۰ ۷,۷۵۶,۸۰۰ ۹,۳۳۶,۰۰۰ ۹,۶۹۶,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۵ ۳۵ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۸۰۰۱۱ ویژه گیاهی پوشش دارای مناطق در گردشگران راهنمایی گردشگری خدمات ۶۱۰ ۹,۸۱۱,۲۰۰ ۱۰,۱۱۸,۴۰۰ ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ ۱۲,۶۴۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۹ ۵۱ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۷۰۰۰۱ انگلیسی زبان به) شیراز- قم- مشهد( ایران مذهبی شهرهای زائرین راهنمای گردشگری خدمات ۶۱۱ ۸,۹۳۷,۶۰۰ ۹,۱۶۸,۰۰۰ ۱۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۴۴ ۷۶ ۵-۹۱/۹۴/۱/۲ * محلی راهنمای گردشگری خدمات ۶۱۲
۱,۳۸۲,۴۰۰ ۱,۴۵۹,۲۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۴ ۶ ۵۱۱۳۰۵۵۰۰۳ (گردشگری بوم ( اکوتوریسم راهنمایی گردشگری خدمات ۶۱۳
۸,۳۰۴,۳۹۰ ۹,۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۳۸۰,۴۸۸ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۵,۱۱۳,۰۵۵,۰۰۵ فرهنگی گردشگری راهنمایی گردشگری خدمات ۶۱۴۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۶۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ ۱۸ ۱۴ ۴ ۵۱۱۳۰۵۵۰۰۶ محلی گردشگری راهنمایی گردشگری خدمات ۶۱۵
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۵۱۱۳۰۵۵۰۰۲ موزه راهنمایی گردشگری خدمات ۶۱۶
۱,۲۸۶,۴۰۰ ۱,۳۳۴,۴۰۰ ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۱,۶۶۸,۰۰۰ ۱۸ ۱۵ ۳ ۳۳۳۹۰۵۵۰۰۱ محلی گردشگری در کار و کسب های فرصت شناسایی گردشگری خدمات ۶۱۷ ۳,۰۵۲,۸۰۰ ۳,۳۱۲,۰۰۰ ۳,۸۱۶,۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۴۶ ۳۲ ۱۴ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۸۱ گردشگری تورهای عکاسی گردشگری خدمات ۶۱۸ ۷,۲۶۷,۲۰۰ ۷,۸۰۴,۸۰۰ ۹,۰۸۴,۰۰۰ ۹,۷۵۶,۰۰۰ ۱۱۵ ۶۲ ۳۳ ۵۲۳۰۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ بلیط فروش مقدماتی کارمند گردشگری خدمات ۶۱۹
۹,۰۹۱,۲۰۰ ۹,۴۲۷,۲۰۰ ۱۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱۲۲ ۷۴ ۴۸ ۱۴۳۱۳۰۵۵۰۰۳۰۰۰۱ ورزشی گردشگری های باشگاه مدیر گردشگری خدمات ۶۲۰ ۳,۰۴۳,۲۰۰ ۳,۲۴۴,۸۰۰ ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۰۵۶,۰۰۰ ۴۵ ۲۶ ۱۹ ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۱۰۰۰۳۱ (پرورش و آموزش وزارت فرهنگیان ویژه( اردو در ریزی برنامه و مدیریت گردشگری خدمات ۶۲۱
۱۰,۱۷۶,۰۰۰ ۱۰,۳۴۸,۸۰۰ ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۲,۹۳۶,۰۰۰ ۱۴۱ ۹۸ ۴۳ ۳۳۳۹۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ تور مدیر گردشگری خدمات ۶۲۲
۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ ۱۴۵ ۷۷ ۴۸ ۱۴۳۹۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ جهانگردی و مسافرتی خدمات دفاتر مدیر گردشگری خدمات ۶۲۳
۸,۸۷۰,۴۰۰ ۹,۰۹۱,۲۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۳ ۳۰ ۲۳۴۲۳۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱ کودکان گردشگری مربی گردشگری خدمات ۶۲۴
۱,۴۲۰,۸۰۰ ۱,۴۷۸,۴۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰ ۲۰ ۱۴ ۶ ۵۱۱۳۰۵۵۰۰۱ (مقدماتی سطح ( انگلیسی زبان به گردشگران با مکالمه گردشگری خدمات ۶۲۵
۱۳,۷۴۷,۲۰۰ ۱۴,۹۴۷,۲۰۰ ۱۷,۱۸۴,۰۰۰ ۱۸,۶۸۴,۰۰۰ ۲۰۳ ۱۲۳ ۸۰ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۴۰۰۰۱ عروس ارایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۲۶ ۴,۳۲۹,۶۰۰ ۴,۴۱۶,۰۰۰ ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۶۳ ۴۱ ۲۲ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۳۱ زنانه آرایش در گیاهی و سنتی رنگهای از استفاده زیبایی و مراقبت خدمات ۶۲۷
۹۴۰,۸۰۰ ۹۶۹,۶۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۰۰۰ ۱۴ ۱۱ ۳ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۲۱ بابند صورت اصلاح زیبایی و مراقبت خدمات ۶۲۸ ۳,۳۹۸,۴۰۰ ۳,۶۶۷,۲۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴,۵۸۴,۰۰۰ ۴۸ ۳۹ ۹ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۶۱ (اکستنشن هر ( سر به مو کردن اضافه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۲۹ ۲۳,۳۱۷,۴۵۹ ۲۰,۵۶۳,۲۰۰ ۲۹,۱۴۶,۸۲۴ ۲۵,۷۰۴,۰۰۰ ۲۰۵ ۱۴۴ ۶۱ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۵۰۰۰۱ (زنانه( صورت دائم آرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۰ ۸,۱۵۹,۵۰۸ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۱۰,۱۹۹,۳۸۵ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱۰ ۸۰ ۳۰ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۰۱ ناخن آرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۱ ۲,۳۹۰,۴۰۰ ۲,۵۱۵,۲۰۰ ۲,۹۸۸,۰۰۰ ۳,۱۴۴,۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۵ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۷۱ چشم آرایش زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۲ ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰ ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۵۴ ۴۷ ۷ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۹۱ عروس و شب و روز آرایش زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۳
۳,۰۷۲,۰۰۰ ۳,۱۲۹,۶۰۰ ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۴۴ ۳۶ ۸ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۵۱ (شنیون ( مو آرایش زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۴ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۰۹,۶۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۱۲,۰۰۰ ۴۸ ۳۹ ۹ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۸۱ عروس موی آرایش زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۵
۲۳,۰۴۹,۶۰۰ ۲۳,۷۲۱,۶۰۰ ۲۸,۸۱۲,۰۰۰ ۲۹,۶۵۲,۰۰۰ ۳۸۰ ۳۰۴ ۷۶ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۰۱ زنانه موی آرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۶
۲۴,۵۶۸,۹۵۴ ۲۵,۳۴۴,۰۰۰ ۳۰,۷۱۱,۱۹۳ ۳۱,۶۸۰,۰۰۰ ۳۲۳ ۲۰۰ ۱۲۳ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۱۰۰۰۲ زنانه پیرایشگر و آرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۷
۷۹۶,۸۰۰ ۸۳۵,۲۰۰ ۹۹۶,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱۲ ۷ ۵ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۴۱ فردی بهداشت و حفاظت محیطی زدایی آلودگی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۸
۵,۲۵۵,۲۰۰ ۵,۲۷۵,۲۰۰ ۶,۵۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۲ ۱۸ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۱۱ مو بافت زیبایی و مراقبت خدمات ۶۳۹ ۲,۹۱۸,۴۰۰ ۳,۱۸۷,۲۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۴۰ ۲۹ ۱۱ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۸۰۰۰۱ مردانه ناخن کار بهداشت زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۰ ۲,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۲ ۲ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۴۱ سازی متعادل جهت پوست سازی پاک زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۱ ۵,۷۴۵,۶۰۰ ۶,۳۷۲,۸۰۰ ۷,۱۸۲,۰۰۰ ۷,۹۶۶,۰۰۰ ۶۴ ۴۳ ۲۱ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۱۱ زنانه صورت پوست پاکسازی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۲
۹,۷۱۲,۸۴۸ ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۱۴۱,۰۶۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۸ ۹۷ ۳۱ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۰۱ زنانه صورت و ابرو پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۳
۸,۰۳۵,۲۰۰ ۸,۳۰۴,۰۰۰ ۱۰,۰۴۴,۰۰۰ ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲۷ ۸۳ ۴۴ ۵-۷۰/۳۲/۱/۱ * زنانه صورت و ابرو پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۴
۴,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۷۷۱,۲۰۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰ ۵,۹۶۴,۰۰۰ ۷۰ ۴۳ ۲۷ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۲۱ (دخترانه( کودک پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۵
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۳۲,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۰,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲۱ ۵۹ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۰۱ مردانه پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۶
۱۳,۹۸۴,۰۰۰ ۱۴,۰۱۶,۰۰۰ ۱۷,۴۸۰,۰۰۰ ۱۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۴ ۵۶ ۵-۷۰/۳۰/۱/۴ * ۱ درجه مردانه پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۷
۱۵,۷۰۶,۴۰۰ ۱۵,۷۵۰,۴۰۰ ۱۹,۶۳۳,۰۰۰ ۱۹,۶۸۸,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۲۳ ۶۱ ۵-۷۰/۳۰/۲/۴ * ۲ درجه مردانه پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۸
۵,۱۴۵,۶۰۰ ۵,۳۸۵,۶۰۰ ۶,۴۳۲,۰۰۰ ۶,۷۳۲,۰۰۰ ۷۰ ۵۰ ۲۰ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۳۰۰۰۱ موم با زائد موهای پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۴۹
۱۳,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳,۵۶۴,۸۰۰ ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ۱۶,۹۵۶,۰۰۰ ۱۹۸ ۱۵۶ ۴۲ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۰۱ زنانه موی پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۰
۱۲,۳۴۵,۶۰۰ ۱۲,۷۷۷,۶۰۰ ۱۵,۴۳۲,۰۰۰ ۱۵,۹۷۲,۰۰۰ ۱۸۸ ۱۴۹ ۳۹ ۵-۷۰/۳۱/۱/۱ * زنانه موی پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۱ ۹,۲۰۶,۴۰۰ ۹,۳۶۹,۶۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۰ ۵۰ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۱۱ تصویر و عکس روی از زنانه موی پیرایشگر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۲
۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۶۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۶۱ اصلاح ماشین و قیچی با گردن و سر اطراف خطوط ترسیم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۳
۲۴,۳۰۴,۰۰۰ ۲۴,۳۸۴,۰۰۰ ۳۰,۳۸۰,۰۰۰ ۳۰,۴۸۰,۰۰۰ ۳۱۲ ۲۲۰ ۹۲ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۶۰۰۰۱ (مردانه ( مو کننده ترمیم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۴
۶,۳۴۵,۶۰۰ ۶,۴۲۲,۴۰۰ ۷,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۰۲۸,۰۰۰ ۹۵ ۴۶ ۳۹ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۳۱ (دخترانه ( کودک پرداز چهره زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۵
۹,۳۶۰,۰۰۰ ۹,۸۸۸,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ ۱۰۵ ۷۳ ۳۲ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۷۰۰۰۲ مردانه پرداز چهره زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۶
۱۳,۱۲۳,۲۰۰ ۱۳,۶۷۰,۴۰۰ ۱۶,۴۰۴,۰۰۰ ۱۷,۰۸۸,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۲۳ ۶۱ ۵-۷۰/۹۷/۱/۱ * مردانه پردازی چهره زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۷
۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۸ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۸۱ سشوار با مو کردن وخشک دهی حالت زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۸
۶,۹۹۸,۴۰۰ ۷,۰۲۲,۴۰۰ ۸,۷۴۸,۰۰۰ ۸,۷۷۸,۰۰۰ ۸۲ ۵۹ ۲۳ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۲۱ زنانه آرایی خود زیبایی و مراقبت خدمات ۶۵۹ ۲,۰۲۵,۶۰۰ ۲,۱۰۲,۴۰۰ ۲,۵۳۲,۰۰۰ ۲,۶۲۸,۰۰۰ ۲۷ ۲۲ ۵ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۸۱ خودآرایی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۶,۴۹۶,۰۰۰ ۷,۹۲۰,۰۰۰ ۸,۱۲۰,۰۰۰ ۷۶ ۵۰ ۲۶ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۲۱ ( زنانه ( مو کردن بیرنگ یا دکلراسیون زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۱ ۷۷۷,۶۰۰ ۸۲۵,۶۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱۱ ۸ ۳ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۵۱ ابرو کردن رنگ زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۲ ۴,۳۵۸,۴۰۰ ۴,۵۷۹,۲۰۰ ۵,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۷۲۴,۰۰۰ ۶۲ ۳۵ ۲۷ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۱۱ زنانه موی کردن رنگ زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۳
۲,۹۴۷,۲۰۰ ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۳,۸۶۴,۰۰۰ ۴۰ ۳۲ ۸ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۲۰۰۳۱ مو کشیدن سشوار زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۴
۲,۹۵۶,۸۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۶۹۶,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۴۳ ۳۳ ۱۰ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۱۱ بدن روی بر حنا با طراحی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۵ ۴۸۹,۶۰۰ ۵۱۸,۴۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۷ ۵ ۲ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۷۱ وپا دست روی حنا با طراحی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۶
۵۲۸,۰۰۰ ۵۶۶,۴۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰ ۷ ۵ ۲ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۴۱ مصنوعی ناخن نصب و طراحی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۷
۲,۶۶۸,۸۰۰ ۲,۶۷۶,۸۰۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۳,۳۴۶,۰۰۰ ۳۱ ۲۵ ۶ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۴۱ ابرو به دادن فرم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۸ ۷۱۰,۴۰۰ ۷۸۷,۲۰۰ ۸۸۸,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱۰ ۶ ۴ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۲۱ (مانیکور( دست ناخن به دادن فرم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۶۹ ۷۱۰,۴۰۰ ۷۸۷,۲۰۰ ۸۸۸,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱۰ ۶ ۴ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۳۱ (پدیکور( پا ناخن به دهی فرم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۰
۱۲,۸۷۲,۰۰۰ ۱۲,۹۳۶,۰۰۰ ۱۶,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۷ ۴۳ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۹۰۰۰۱ مردانه پیرایش در شیمیایی مواد کاربر زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۱ ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ ۲۷,۹۹۳,۶۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ ۴۱۳ ۳۳۰ ۸۳ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۰۱ زنانه آرایش در شیمیایی مواد بر کار زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۲
۱۲,۵۵۶,۸۰۰ ۱۲,۸۱۶,۰۰۰ ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۳۶ ۴۸ ۷۵۳۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۰۱ ( زنانه ( طبیعی موی با باف گیس کلاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۳
۱۰,۳۵۸,۴۰۰ ۱۰,۷۶۱,۶۰۰ ۱۲,۹۴۸,۰۰۰ ۱۳,۴۵۲,۰۰۰ ۱۴۵ ۱۰۵ ۴۰ ۵-۷۰/۹۰/۱/۱ * زنانه طبیعی موی با باف گیس کلاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۴
۱,۹۶۸,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۶۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۲,۰۰۰ ۲۷ ۲۲ ۵ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۵۱ (پیتاژ ( مو کردن حجم کم زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۵
۱۱,۱۵۵,۲۰۰ ۱۱,۱۷۷,۶۰۰ ۱۳,۹۴۴,۰۰۰ ۱۳,۹۷۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۶ ۴۴ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۹۱ مردانه پیرایش در قیچی با مختلف زوایای با مو کردن کوتاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۶ ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸,۰۶۴,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ۹۶ ۶۸ ۲۸ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۱۰۱ مردانه پیرایش در تیغ و ماشین با مو کردن کوتاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۷۲,۲۳۶,۸۰۰ ۲,۴۵۷,۶۰۰ ۲,۷۹۶,۰۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۴ ۶ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۶۱ ( تصویر و عکس روی از ( ترکیبی روش به مو کردن کوتاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۸
۲,۳۴۲,۴۰۰ ۲,۴۷۶,۸۰۰ ۲,۹۲۸,۰۰۰ ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۴۱ قیچی و شانه با سر موی کردن کوتاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۷۹ ۲,۴۹۶,۰۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳۴ ۱۹ ۱۵ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۵۱ ماشین و شانه با سر موی کردن کوتاه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۰ ۳,۷۶۳,۲۰۰ ۳,۸۵۹,۲۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰ ۵۱ ۴۱ ۱۰ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۴۱ مختلف زاویه با سر موی کوتاهی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۱ ۲,۱۸۸,۸۰۰ ۲,۳۱۳,۶۰۰ ۲,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۶ ۴ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۵۱ آنها تزیین و ها ناخن زدن لاک زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۲
۱۹,۳۳۴,۴۰۰ ۲۰,۳۷۱,۲۰۰ ۲۴,۱۶۸,۰۰۰ ۲۵,۴۶۴,۰۰۰ ۲۸۶ ۲۰۶ ۸۰ ۵-۷۰/۳۶/۱/۱ * ( صورت ارایش ( زنانه چهره ساز متعادل زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۳
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۵۶,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ ۲۹۰ ۲۳۲ ۵۸ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۳۰۰۰۱ (صورت آرایش ( زنانه چهره ساز متعادل زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۴
۲۱,۳۷۹,۲۰۰ ۲۱,۷۱۵,۲۰۰ ۲۶,۷۲۴,۰۰۰ ۲۷,۱۴۴,۰۰۰ ۳۱۲ ۲۲۰ ۹۲ ۵-۷۰/۹۸/۱/۱ (صورت آرایش ( زنانه چهره ساز متعادل زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۵ ۸,۹۷۱,۲۰۰ ۹,۵۶۴,۸۰۰ ۱۱,۲۱۴,۰۰۰ ۱۱,۹۵۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۵ ۲۵ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲ مردانه چهره ساز متعادل زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۶
۹,۶۱۹,۲۰۰ ۹,۹۰۷,۲۰۰ ۱۲,۰۲۴,۰۰۰ ۱۲,۳۸۴,۰۰۰ ۱۳۳ ۹۲ ۴۱ ۵-۷۰/۹۴/۱/۱ * مردانه چهره ساز متعادل زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۷
۸۵۴,۴۰۰ ۹۰۲,۴۰۰ ۱,۰۶۸,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱۲ ۹ ۳ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۳۱ زدایی مو از بعد پوست از مراقبت زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۸
۴۷۰,۴۰۰ ۴۸۹,۶۰۰ ۵۸۸,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۶ ۴ ۲ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۶۰۰۶۱ ناخن و پا پوست از مراقبت زیبایی و مراقبت خدمات ۶۸۹
۱,۸۶۲,۴۰۰ ۱,۹۲۹,۶۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۲,۴۱۲,۰۰۰ ۲۸ ۲۱ ۷ ۵۱۴۲۲۰۵۷۰۰۷۰۰۵۱ مشتری پذیرش و مشاوره زیبایی و مراقبت خدمات ۶۹۰
۱,۳۷۲,۸۰۰ ۱,۴۵۹,۲۰۰ ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۶ ۴ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۲۰۰۱۱ صورت ) دپیلاسیون ( موزدایی زیبایی و مراقبت خدمات ۶۹۱ ۹۹۸,۴۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۴ ۱۰ ۴ ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۱۰۰۸۱ مو کردن ویتامینه زیبایی و مراقبت خدمات ۶۹۲
۱۷,۳۰۸,۸۰۰ ۱۷,۸۰۸,۰۰۰ ۲۱,۶۳۶,۰۰۰ ۲۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۸۴ ۶۶ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل دار اتاق هتلداری خدمات ۶۹۳
۱۷,۳۰۸,۸۰۰ ۱۷,۸۰۸,۰۰۰ ۲۱,۶۳۶,۰۰۰ ۲۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۸۴ ۶۶ ۵-۴۰/۵۴/۱/۲ * هتل دار اتاق هتلداری خدمات ۶۹۴
۱۰,۷۳۲,۸۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۳,۴۱۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۵۴ ۹۸ ۵۶ ۵-۳۱/۳۷/۱/۲ * ۱ درجه هتل اشپز هتلداری خدمات ۶۹۵
۱۴,۷۲۶,۴۰۰ ۱۵,۱۸۷,۲۰۰ ۱۸,۴۰۸,۰۰۰ ۱۸,۹۸۴,۰۰۰ ۲۱۸ ۱۳۸ ۸۰ ۵-۳۱/۳۷/۲/۲ * ۲ درجه هتل اشپز هتلداری خدمات ۶۹۶
۱۰,۸۶۷,۲۰۰ ۱۱,۲۴۱,۶۰۰ ۱۳,۵۸۴,۰۰۰ ۱۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱۵۴ ۹۸ ۵۶ ۵۱۲۰۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ ۱ درجه هتل آشپز هتلداری خدمات ۶۹۷
۱۵,۳۶۹,۶۰۰ ۱۵,۷۸۲,۴۰۰ ۱۹,۲۱۲,۰۰۰ ۱۹,۷۲۸,۰۰۰ ۲۱۸ ۱۳۸ ۸۰ ۵۱۲۰۲۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ ۲ درجه هتل آشپز هتلداری خدمات ۶۹۸
۱۰,۰۴۱,۶۰۰ ۱۰,۲۵۲,۸۰۰ ۱۲,۵۵۲,۰۰۰ ۱۲,۸۱۶,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۲ ۱۸ ۳۳۳۲۳۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ تشریفات و ها جشن ریز برنامه هتلداری خدمات ۶۹۹ ۲,۸۹۹,۲۰۰ ۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۶۲۴,۰۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۵۱۳۱۲۰۵۹۰۰۱۰۰۱۱ هتل در میهمان با رفتار هتلداری خدمات ۷۰۰ ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۴,۷۴۲,۴۰۰ ۵,۸۲۰,۰۰۰ ۵,۹۲۸,۰۰۰ ۶۵ ۴۰ ۲۵ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۰۷۰۰۱۱ هتلداری تخصصی زبان هتلداری خدمات ۷۰۱ ۶,۲۸۸,۰۰۰ ۶,۴۴۱,۶۰۰ ۷,۸۶۰,۰۰۰ ۸,۰۵۲,۰۰۰ ۸۵ ۵۴ ۳۱ ۵۱۳۲۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ رستوران میزبان سر هتلداری خدمات ۷۰۲
۱۱,۲۸۹,۶۰۰ ۱۱,۷۴۰,۸۰۰ ۱۴,۱۱۲,۰۰۰ ۱۴,۶۷۶,۰۰۰ ۱۶۰ ۹۶ ۶۴ ۵-۳۱/۲۲/۱/۲ * هتل قنادی و اشپزخانه کل سراشپز هتلداری خدمات ۷۰۳
۱۴,۶۴۰,۰۰۰ ۱۵,۱۵۸,۴۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۴۸,۰۰۰ ۱۸۰ ۹۶ ۶۴ ۳۴۳۴۳۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل های قنادی و آشپزخانه کل سرآشپز هتلداری خدمات ۷۰۴ ۸,۷۳۶,۰۰۰ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲۲ ۷۴ ۴۸ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۰۳۰۰۰۱ هتل رستوران سرپرست هتلداری خدمات ۷۰۵
۱۲,۹۳۱,۲۰۰ ۱۳,۲۹۶,۰۰۰ ۱۶,۱۶۴,۰۰۰ ۱۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۹۰ ۹۷ ۶۲ ۷۵۱۲۲۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ هتل قنادی سرپرست هتلداری خدمات ۷۰۶
۱۲,۵۰۸,۸۰۰ ۱۲,۹۰۲,۴۰۰ ۱۵,۶۳۶,۰۰۰ ۱۶,۱۲۸,۰۰۰ ۱۹۰ ۹۷ ۶۲ ۷-۷۶/۶۱/۱/۲ * هتل قنادی سرپرست هتلداری خدمات ۷۰۷
۲,۹۵۶,۸۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۶۹۶,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۵۱۳۱۲۰۵۹۰۰۱۰۰۲۱ تشریفات و پذیرایی فنون هتلداری خدمات ۷۰۸
۱۷,۵۸۷,۲۰۰ ۱۷,۹۲۳,۲۰۰ ۲۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲۲,۴۰۴,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۰۵ ۸۴ ۷۵۱۱۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل قصاب هتلداری خدمات ۷۰۹
۱۲,۵۳۷,۶۰۰ ۱۲,۸۴۴,۸۰۰ ۱۵,۶۷۲,۰۰۰ ۱۶,۰۵۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲۷ ۳۳ ۷۵۱۲۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل قناد هتلداری خدمات ۷۱۰
۱۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱۲,۸۴۴,۸۰۰ ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۵۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۲۷ ۳۳ ۷-۷۶/۶۲/۱/۲ * هتل قناد هتلداری خدمات ۷۱۱
۱۲,۱۱۵,۲۰۰ ۱۲,۳۷۴,۴۰۰ ۱۵,۱۴۴,۰۰۰ ۱۵,۴۶۸,۰۰۰ ۱۷۶ ۱۳۲ ۴۴ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۰۷۰۰۰۱ هتل پذیرش کارمند هتلداری خدمات ۷۱۲
۱۱,۰۶۸,۸۰۰ ۱۱,۳۵۶,۸۰۰ ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ ۱۴,۱۹۶,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۴۰ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۰۹۰۰۰۱ هتل رزرواسیون کارمند هتلداری خدمات ۷۱۳
۱۳,۱۶۱,۶۰۰ ۱۳,۵۶۴,۸۰۰ ۱۶,۴۵۲,۰۰۰ ۱۶,۹۵۶,۰۰۰ ۱۶۴ ۱۲۳ ۴۱ ۲۴۳۱۳۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل بازاریابی و فروش کارمند هتلداری خدمات ۷۱۴
۲۴,۱۵۳,۶۰۰ ۲۵,۰۲۷,۲۰۰ ۳۰,۱۹۲,۰۰۰ ۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۳۵۰ ۸۰ ۱۹۰ ۳-۹۴/۲۷/۱/۲ (دانش و کار) ( افیس فرانت( پذیره کارمند هتلداری خدمات ۷۱۵
۱۴,۶۹۷,۶۰۰ ۱۵,۰۸۱,۶۰۰ ۱۸,۳۷۲,۰۰۰ ۱۸,۸۵۲,۰۰۰ ۲۱۰ ۶۲ ۴۸ ۴۲۲۴۲۰۵۹۰۱۳۰۰۰۱ هتل در طبقات متصدی هتلداری خدمات ۷۱۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۷۴,۴۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۶۸,۰۰۰ ۲۰۸ ۱۳۸ ۴۶ ۵۱۳۲۲۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ درهتل شاپ کافی متصدی هتلداری خدمات ۷۱۷
۴,۹۵۳,۶۰۰ ۵,۲۱۲,۸۰۰ ۶,۱۹۲,۰۰۰ ۶,۵۱۶,۰۰۰ ۷۰ ۴۲ ۱۸ ۸۱۵۷۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل در لباسشویی متصدی هتلداری خدمات ۷۱۸ ۷,۱۹۰,۴۰۰ ۷,۴۴۰,۰۰۰ ۸,۹۸۸,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۴۵ ۵-۶۰/۱۶/۱/۲ (دانش و کار ( هتل در البسه متصدی هتلداری خدمات ۷۱۹
۱۴,۹۵۶,۸۰۰ ۱۵,۵۳۲,۸۰۰ ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۹,۴۱۶,۰۰۰ ۲۱۰ ۶۲ ۴۸ ۵-۴۰/۲۹/۱/۲ * هتل در طبقات متصدی هتلداری خدمات ۷۲۰ ۸,۱۵۰,۴۰۰ ۸,۴۲۸,۸۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۵۲ ۲۳ ۱۴۳۹۳۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ گردشگری های خانه بوم مدیر هتلداری خدمات ۷۲۱ ۸,۳۰۴,۰۰۰ ۸,۵۹۲,۰۰۰ ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۵۰ ۴۵ ۵۱۵۱۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ (اقامت مدیر ( هتل داری خانه مدیر هتلداری خدمات ۷۲۲
۱۶,۶۹۴,۴۰۰ ۱۷,۰۴۹,۶۰۰ ۲۰,۸۶۸,۰۰۰ ۲۱,۳۱۲,۰۰۰ ۲۰۸ ۱۵۶ ۵۲ ۱۴۱۲۳۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ هتل نوشابه و مدیرغذا هتلداری خدمات ۷۲۳
۱۶,۵۵۰,۴۰۰ ۱۶,۹۵۳,۶۰۰ ۲۰,۶۸۸,۰۰۰ ۲۱,۱۹۲,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۵۸ ۵۲ ۱۴۱۲۳۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ هتل مدیر هتلداری خدمات ۷۲۴
۶,۹۶۰,۰۰۰ ۷,۱۱۳,۶۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۸۹۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۸ ۳۴ ۵۱۵۱۲۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ هتل داری خانه معاون هتلداری خدمات ۷۲۵ ۴,۹۱۵,۲۰۰ ۵,۰۹۷,۶۰۰ ۶,۱۴۴,۰۰۰ ۶,۳۷۲,۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۲۵ ۳۴۳۴۳۰۵۹۰۰۲۰۰۰۱ هتل قنادی و آشپزخانه کل معاون هتلداری خدمات ۷۲۶ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۴۳۵,۲۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۵۴۴,۰۰۰ ۶۰ ۲۵ ۲۵ ۵-۳۱/۲۳/۱/۲ * هتل قنادی و اشپزخانه کل معاون هتلداری خدمات ۷۲۷
۷,۹۷۷,۶۰۰ ۸,۲۸۴,۸۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰ ۱۰,۳۵۶,۰۰۰ ۱۱۵ ۶۱ ۳۹ ۵۱۳۲۲۰۵۹۰۰۳۰۰۰۱ هتل آرای میز هتلداری خدمات ۷۲۸
۹,۰۱۴,۴۰۰ ۹,۲۰۶,۴۰۰ ۱۱,۲۶۸,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۶۵ ۴۲ ۵۱۳۱۲۰۵۹۰۰۱۰۰۰۱ رستوران میزبان هتلداری خدمات ۷۲۹ ۵۴,۳۶۴,۸۰۰ ۵۶,۳۱۳,۶۰۰ ۶۷,۹۵۶,۰۰۰ ۷۰,۳۹۲,۰۰۰ ۷۱۵ ۳۸۵ ۳۳۰ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۱۰۰۰۱ صنعتی کار الکترونیک الکترونیک صنعت ۷۳۰ ۵۴,۳۶۴,۸۰۰ ۵۶,۳۱۳,۶۰۰ ۶۷,۹۵۶,۰۰۰ ۷۰,۳۹۲,۰۰۰ ۷۱۵ ۳۸۵ ۳۳۰ ۸-۵۲/۵۳/۱/۵ * صنعتی کار الکترونیک الکترونیک صنعت ۷۳۱
۱۸,۸۶۴,۰۰۰ ۱۹,۴۱۱,۲۰۰ ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ ۲۴,۲۶۴,۰۰۰ ۲۲۰ ۱۳۰ ۹۰ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۲۵۰۰۱۱ ظرفشویی و لباسشویی برد تعمیر الکترونیک صنعت ۷۳۲
۱۵,۱۰۰,۸۰۰ ۱۵,۵۲۳,۲۰۰ ۱۸,۸۷۶,۰۰۰ ۱۹,۴۰۴,۰۰۰ ۱۸۵ ۱۲۲ ۶۳ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۲۳۰۰۰۱ همراه تلفن افزار نرم کار تعمیر الکترونیک صنعت ۷۳۳
۱۰,۰۴۱,۶۰۰ ۱۰,۵۲۱,۶۰۰ ۱۲,۵۵۲,۰۰۰ ۱۳,۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۵ ۷۱ ۵۴ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۹۰۰۱۱ سامسونگ تبلت و موبایل تعمیر الکترونیک صنعت ۷۳۴
۱۵,۰۶۲,۴۰۰ ۱۵,۶۱۹,۲۰۰ ۱۸,۸۲۸,۰۰۰ ۱۹,۵۲۴,۰۰۰ ۱۶۷ ۱۱۰ ۵۷ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱ پزشکی ازمایشگاهی تجهیزات تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۳۵
۱۰,۶۴۶,۴۰۰ ۱۱,۰۶۸,۸۰۰ ۱۳,۳۰۸,۰۰۰ ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ ۱۳۸ ۸۶ ۵۲ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱ داخلی ارتباطات و رومیزی تلفن تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۳۶
۱۰,۴۵۴,۴۰۰ ۱۰,۹۷۲,۸۰۰ ۱۳,۰۶۸,۰۰۰ ۱۳,۷۱۶,۰۰۰ ۱۳۸ ۸۶ ۵۲ ۸-۵۶/۳۵/۱/۳ * داخلی وارتباطات رومیزی تلفن تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۳۷
۱۰,۸۳۸,۴۰۰ ۱۱,۵۱۰,۴۰۰ ۱۳,۵۴۸,۰۰۰ ۱۴,۳۸۸,۰۰۰ ۱۳۰ ۷۲ ۵۸ ۸-۵۶/۳۶/۱/۳ (کارودانش ( همراه تلفن تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۳۸
۴۰,۰۶۰,۸۰۰ ۴۱,۷۰۲,۴۰۰ ۵۰,۰۷۶,۰۰۰ ۵۲,۱۲۸,۰۰۰ ۵۳۵ ۲۹۱ ۲۴۴ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۸۰۰۰۱ رنگی تلویزیون تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۳۹ ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ ۴۱,۵۲۰,۰۰۰ ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳۵ ۲۹۱ ۲۴۴ ۸-۵۴/۲۳/۱/۳ * رنگی تلویزیون تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۰۷,۷۴۷,۲۰۰ ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۹,۶۸۴,۰۰۰ ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۰۲ ۳۶ ۶۷ ۸-۵۴/۲۳/۱/۳/۱ * (پلاسما و LCD ) پیشرفته های تلویزیون تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۱ ۸,۰۰۶,۴۰۰ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۸,۰۰۰ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱۰۲ ۳۶ ۶۶ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۹۰۰۰۱ (پلاسما و LCD )پیشرفته های تلویزیون تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۲
۱۲,۶۸۱,۶۰۰ ۱۳,۲۶۷,۲۰۰ ۱۵,۸۵۲,۰۰۰ ۱۶,۵۸۴,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۱۰ ۵۰ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۲۰۰۰۱ ATM دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۳
۲۵,۱۷۱,۲۰۰ ۲۶,۳۸۰,۸۰۰ ۳۱,۴۶۴,۰۰۰ ۳۲,۹۷۶,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۲۲ ۹۸ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۰۰۰۰۱ فتوکپی دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۴
۲۴,۹۷۹,۲۰۰ ۲۵,۹۳۹,۲۰۰ ۳۱,۲۲۴,۰۰۰ ۳۲,۴۲۴,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۲۲ ۹۸ ۸-۵۲/۴۸/۱/۲ * فتوکپی دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۵ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۸,۳۱۳,۶۰۰ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۵۳ ۴۷ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۲۰۰۰۰۱ برق محافظ دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۶
۱۰۳,۸۸۱,۶۰۰ ۱۰۴,۷۷۴,۴۰۰ ۱۲۹,۸۵۲,۰۰۰ ۱۳۰,۹۶۸,۰۰۰ ۱,۱۸۱ ۶۰۶ ۵۷۵ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۰۹۰۰۰۱ بیمارستانی و پزشکی های دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۷
۸۹,۴۴۳,۲۰۰ ۹۱,۶۱۲,۸۰۰ ۱۱۱,۸۰۴,۰۰۰ ۱۱۴,۵۱۶,۰۰۰ ۱,۱۸۱ ۶۰۶ ۵۷۵ ۸-۵۲/۳۲/۱/۲ وبیمارستانی پزشکی های دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۸
۴۸,۷۷۷,۶۰۰ ۵۰,۷۴۵,۶۰۰ ۶۰,۹۷۲,۰۰۰ ۶۳,۴۳۲,۰۰۰ ۶۵۰ ۴۴۸ ۲۰۲ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۲۴۰۰۰۱ چاپگر های دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۴۹ ۲۹,۳۱۸,۴۰۰ ۳۰,۴۸۰,۰۰۰ ۳۶,۶۴۸,۰۰۰ ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸۲ ۲۴۰ ۱۴۲ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۳۰۰۰۱ (فکس ( دورنگار های دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۰ ۲۸,۴۴۴,۸۰۰ ۲۹,۱۳۶,۰۰۰ ۳۵,۵۵۶,۰۰۰ ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ ۳۸۲ ۲۴۰ ۱۴۲ ۸-۵۴/۲۷/۱/۲ (فکس( دورنگار های دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۱ ۵۳,۹۷۱,۲۰۰ ۵۶,۶۴۰,۰۰۰ ۶۷,۴۶۴,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹۶ ۴۳۴ ۱۶۲ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۱۰۰۰۰۱ دندانپزشکی وتجهیزات دستگاه تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۲ ۴۸,۴۴۱,۶۰۰ ۵۰,۳۷۱,۲۰۰ ۶۰,۵۵۲,۰۰۰ ۶۲,۹۶۴,۰۰۰ ۶۴۰ ۳۵۳ ۲۸۷ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۴۰۰۰۱ صوت ضبط و رادیو تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۳
۴۶,۳۲۰,۰۰۰ ۴۸,۲۳۰,۴۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ۶۰,۲۸۸,۰۰۰ ۶۴۰ ۳۵۳ ۲۸۷ ۸-۵۴/۲۵/۱/۴ * صوت وضبط رادیو تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۴
۱۳,۴۳۰,۴۰۰ ۱۳,۶۴۱,۶۰۰ ۱۶,۷۸۸,۰۰۰ ۱۷,۰۵۲,۰۰۰ ۱۶۲ ۱۰۷ ۵۵ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۹۰۰۰۲ همراه تلفن افزار سخت تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۵
۱۸,۸۷۳,۶۰۰ ۱۹,۵۴۵,۶۰۰ ۲۳,۵۹۲,۰۰۰ ۲۴,۴۳۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۴۵ ۹۵ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۵۰۰۰۱ (بسته مدار دوربین ( تصویری نظارت های سیستم تعمیرکار الکترونیک صنعت ۷۵۶
۱۲,۳۹۳,۶۰۰ ۱۲,۹۷۹,۲۰۰ ۱۵,۴۹۲,۰۰۰ ۱۶,۲۲۴,۰۰۰ ۱۳۷ ۷۷ ۶۰ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۱۱۰۰۰۱ بیمارستانی و پزشکی تجهیزات کالیبراسیون تکنسین الکترونیک صنعت ۷۵۷
۱,۸۰۴,۸۰۰ ۲,۰۰۶,۴۰۰ ۲,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲۲ ۱۲ ۱۰ ۷۴۲۱۰۰۳۰۰۱ ساده الکترونیکی مدارات ساخت الکترونیک صنعت ۷۵۸
۱۶,۱۶۶,۴۰۰ ۱۶,۶۶۵,۶۰۰ ۲۰,۲۰۸,۰۰۰ ۲۰,۸۳۲,۰۰۰ ۱۸۲ ۱۱۲ ۷۰ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۱ رباتها موبایل الکترونیکی – برقی های سیستم طراح الکترونیک صنعت ۷۵۹ ۴۳,۶۸۹,۶۰۰ ۴۴,۲۱۷,۶۰۰ ۵۴,۶۱۲,۰۰۰ ۵۵,۲۷۲,۰۰۰ ۵۰۰ ۲۹۷ ۲۰۳ ۳۱۱۴۳۰۰۳۰۰۲۰۰۰۱ دیجیتال مدارات تحلیلگر و طراح الکترونیک صنعت ۷۶۰ ۳۸,۴۸۶,۴۰۰ ۳۹,۵۴۲,۴۰۰ ۴۸,۱۰۸,۰۰۰ ۴۹,۴۲۸,۰۰۰ ۵۰۰ ۲۹۷ ۲۰۳ ۰-۳۲/۹۰/۱/۳ * دیجیتال مدارات تحلیلگر و طراح الکترونیک صنعت ۷۶۱
۱۷,۲۸۹,۶۰۰ ۱۷,۶۷۳,۶۰۰ ۲۱,۶۱۲,۰۰۰ ۲۲,۰۹۲,۰۰۰ ۲۰۱ ۱۳۶ ۶۵ ۳۱۱۴۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۱ آردوینو بردهای با دیجیتال مدارات تحلیلگر و طراح الکترونیک صنعت ۷۶۲
۲۷,۶۶۷,۲۰۰ ۲۷,۹۹۳,۶۰۰ ۳۴,۵۸۴,۰۰۰ ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ ۳۱۴ ۱۹۲ ۱۲۲ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۰۲۰۰۰۱ رباتها موبایل مکانیکی های تحلیلگرسازه و طراح الکترونیک صنعت ۷۶۳
۱۰,۹۱۵,۲۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱۳,۶۴۴,۰۰۰ ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۳ ۲۷ ۲۱۵۲۴۰۰۳۰۰۱۰۰۰۱ تغذیه منابع یاب عیب و طراح الکترونیک صنعت ۷۶۴
۶,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۹۳۱,۲۰۰ ۸,۴۶۰,۰۰۰ ۸,۶۶۴,۰۰۰ ۷۵ ۴۹ ۲۶ ۳۱۱۴۳۰۰۳۰۰۱۰۱۱۱ Proteus افزار نرم با الکترونیک مدارات مدارچاپی برد طراحی الکترونیک صنعت ۷۶۵ ۷,۲۳۸,۴۰۰ ۷,۳۲۴,۸۰۰ ۹,۰۴۸,۰۰۰ ۹,۱۵۶,۰۰۰ ۸۲ ۶۹ ۱۳ ۳۱۱۴۳۰۰۳۰۰۱۰۰۴۱ Altium Designer افزار بانرم PCB های نقشه طراحی الکترونیک صنعت ۷۶۶ ۷,۸۰۴,۸۰۰ ۸,۰۹۲,۸۰۰ ۹,۷۵۶,۰۰۰ ۱۰,۱۱۶,۰۰۰ ۸۵ ۵۵ ۳۰ ۳۱۱۴۳۰۰۳۰۰۱۰۱۰۱ HSPICE افزار نرم با الکترونیک مدارات سازی شبیه و طراحی الکترونیک صنعت ۷۶۷
۱,۸۲۴,۰۰۰ ۱,۹۵۸,۴۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۲,۴۴۸,۰۰۰ ۲۱ ۱۲ ۹ ۷۴۲۱۰۰۳۰۰۳ تبلت و همراه تلفن گوشی مقدماتی تعمیر و یابی عیب الکترونیک صنعت ۷۶۸
۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۳۷۱,۲۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۶۴,۰۰۰ ۱۰۸ ۶۵ ۴۳ ۵۲۲۳۲۰۰۳۰۰۱۰۰۰۱ همراه تلفن گوشی فروشنده الکترونیک صنعت ۷۶۹ ۲,۹۳۷,۶۰۰ ۳,۱۳۹,۲۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ ۳۰ ۱۳ ۱۷ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۱۲۰۰۱۱ (ECG ) حیاتی علایم مانیتورینگ های دستگاه نگهداشت و کاربری الکترونیک صنعت ۷۷۰ ۶۲,۲۹۴,۴۰۰ ۶۶,۳۵۵,۲۰۰ ۷۷,۸۶۸,۰۰۰ ۸۲,۹۴۴,۰۰۰ ۸۲۰ ۵۴۰ ۲۸۰ ۸-۴۴/۱۳/۱/۱ (دانش و کار ( کار مکاترونیک الکترونیک صنعت ۷۷۱ ۲۴,۰۳۸,۴۰۰ ۲۵,۱۰۴,۰۰۰ ۳۰,۰۴۸,۰۰۰ ۳۱,۳۸۰,۰۰۰ ۳۱۵ ۲۰۰ ۱۱۵ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۸۰۰۰۱ ارتباطی و امنیتی- حفاظتی های سیستم یاب عیب و نصاب الکترونیک صنعت ۷۷۲
۱۴,۳۹۰,۴۰۰ ۱۴,۹۵۶,۸۰۰ ۱۷,۹۸۸,۰۰۰ ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۰۳ ۶۲ ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۹۰۰۱۱ سامسونگLED و LCD، پلاسما های تلویزیون تعمیر و نصب الکترونیک صنعت ۷۷۳
۷۷۴ صنعت الکترونیک نصب و حذف برنامه های کاربردی و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت ۷۴۲۱۰۰۳۰۰۲ ۵ ۹ ۱۴ ۰۰۰,۶۶۸,۱ ۰۰۰,۶۳۲,۱ ۴۰۰,۳۳۴,۱ ۶۰۰,۳۰۵,۱
۱۲,۴۴۱,۶۰۰ ۱۲,۸۸۳,۲۰۰ ۱۵,۵۵۲,۰۰۰ ۱۶,۱۰۴,۰۰۰ ۱۲۸ ۶۵ ۳۵ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۰۹۰۰۲۱ ICU,CCU,NICU,PICU ویژه بخشهای پزشکی تجهیزات و یابی عیب و گیرانه پیش نگهداری الکترونیک صنعت ۷۷۵ ۷,۲۰۹,۶۰۰ ۷,۶۱۲,۸۰۰ ۹,۰۱۲,۰۰۰ ۹,۵۱۶,۰۰۰ ۷۶ ۴۴ ۳۲ ۳۱۱۹۳۰۰۳۰۱۰۰۰۱۱ دندانپزشکی تجهیزات تعمیر و پیشگیرانه نگهداری الکترونیک صنعت ۷۷۶
۵,۳۸۵,۶۰۰ ۵,۶۵۴,۴۰۰ ۶,۷۳۲,۰۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۲۱ ساختمان هوشمند مدیریت سیستم اجرای برق صنعت ۷۷۷
۲,۶۲۰,۸۰۰ ۲,۷۲۶,۴۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳۴ ۱۷ ۱۷ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۸۰۰۱۱ نگهدار خود کابل شبکه ونگهداری سرویس،تعمیر،احداث برق صنعت ۷۷۸
۲۹,۸۲۷,۲۰۰ ۳۰,۰۸۶,۴۰۰ ۳۷,۲۸۴,۰۰۰ ۳۷,۶۰۸,۰۰۰ ۳۸۴ ۲۴۸ ۱۳۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۱۰۰۰۱ ساختمان برقکار برق صنعت ۷۷۹ ۲۹,۳۵۶,۸۰۰ ۳۰,۲۷۸,۴۰۰ ۳۶,۶۹۶,۰۰۰ ۳۷,۸۴۸,۰۰۰ ۳۹۰ ۲۷۱ ۱۱۹ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱ ۱ درجه ساختمان برقکار برق صنعت ۷۸۰ ۲۸,۶۸۴,۸۰۰ ۲۹,۲۲۲,۴۰۰ ۳۵,۸۵۶,۰۰۰ ۳۶,۵۲۸,۰۰۰ ۳۹۰ ۲۷۱ ۱۱۹ ۸-۵۵/۲۸/۱/۴ * ۱ درجه ساختمان برقکار برق صنعت ۷۸۱ ۴۶,۵۸۸,۸۰۰ ۴۸,۹۷۹,۲۰۰ ۵۸,۲۳۶,۰۰۰ ۶۱,۲۲۴,۰۰۰ ۷۰۰ ۴۱۰ ۲۹۰ ۸-۵۵/۲۸/۲/۴ * ۲ درجه ساختمان برقکار برق صنعت ۷۸۲ ۳۹,۲۷۳,۶۰۰ ۴۰,۰۸۹,۶۰۰ ۴۹,۰۹۲,۰۰۰ ۵۰,۱۱۲,۰۰۰ ۵۲۰ ۳۵۰ ۱۷۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۰۱ صنعتی برقکار برق صنعت ۷۸۳
۱۲,۰۵۷,۶۰۰ ۱۲,۵۷۶,۰۰۰ ۱۵,۰۷۲,۰۰۰ ۱۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۶۰ ۹۴ ۶۶ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۸۰۰۰۱ (پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه خاص ( پروژه صنعتی برقکار برق صنعت ۷۸۴ ۷۲,۹۲۱,۶۰۰ ۷۳,۸۶۲,۴۰۰ ۹۱,۱۵۲,۰۰۰ ۹۲,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۰۹۰ ۶۴۲ ۴۴۸ ۸-۵۵/۱۵/۲/۴ (دانش و کار ( ۲ درجه صنعتی برقکار برق صنعت ۷۸۵
۵۳,۰۹۷,۶۰۰ ۵۳,۵۵۸,۴۰۰ ۶۶,۳۷۲,۰۰۰ ۶۶,۹۴۸,۰۰۰ ۷۳۶ ۳۸۰ ۳۵۶ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۷۰۰۰۱ ماهر صنعتی برقکار برق صنعت ۷۸۶
۵,۷۰۲,۴۰۰ ۶,۰۷۶,۸۰۰ ۷,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۴۱ R.SA پروتکل بر مبتنی ساختمان هوشمند مدیریت و اشیا اینترنت پلتفرم ریزی برنامه برق صنعت ۷۸۷
۵,۲۵۱,۲۰۰ ۵,۵۲۹,۶۰۰ ۶,۵۶۴,۰۰۰ ۶,۹۱۲,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۳۱ KNX پروتکل با ساختمان هوشمند مدیریت سیستم ریزی برنامه برق صنعت ۷۸۸
۶,۳۵۵,۲۰۰ ۶,۶۷۲,۰۰۰ ۷,۹۴۴,۰۰۰ ۸,۳۴۰,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۱۲۱ پایه دستورات با LOGO پذیر برنامه رله نویسی برنامه برق صنعت ۷۸۹
۱۵,۵۶۱,۶۰۰ ۱۵,۸۳۰,۴۰۰ ۱۹,۴۵۲,۰۰۰ ۱۹,۷۸۸,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۲۸ ۷۲ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۱۶۰۰۰۱ برق توزیع شبکه بردار بهره برق صنعت ۷۹۰
۱۵,۳۶۹,۶۰۰ ۱۵,۵۲۳,۲۰۰ ۱۹,۲۱۲,۰۰۰ ۱۹,۴۰۴,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۵۰ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ MATLAB افزار نرم با داده تحلیلگر برق صنعت ۷۹۱ ۹,۶۴۸,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ۱۲۸ ۹۶ ۳۲ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۲۰۰۴۲ ای تسمه اتوماتیک لباسشویی های ماشین تعمیر برق صنعت ۷۹۲ ۵,۰۲۰,۸۰۰ ۵,۰۷۸,۴۰۰ ۶,۲۷۶,۰۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۹۰۰۱۱ مایکروویو تعمیر برق صنعت ۷۹۳
۶,۰۲۸,۸۰۰ ۶,۱۹۲,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۴۰۰۳۱ فاز تک آسنکرون موتورهای تعمیر برق صنعت ۷۹۴ ۸,۴۵۷,۶۰۰ ۸,۶۳۰,۴۰۰ ۱۰,۵۷۲,۰۰۰ ۱۰,۷۸۸,۰۰۰ ۱۱۲ ۸۴ ۲۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۴۰۰۲۱ فاز سه آسنکرون موتورهای تعمیر برق صنعت ۷۹۵ ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۸۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۶,۲۷۶,۰۰۰ ۶۰ ۴۲ ۱۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۰۰۰۸۱ (تراش ریش و دستی کن خشک دست-سشوار( گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیر برق صنعت ۷۹۶ ۳۵,۸۰۸,۰۰۰ ۳۷,۱۷۱,۲۰۰ ۴۴,۷۶۰,۰۰۰ ۴۶,۴۶۴,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۲۰ ۱۶۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۰۰۰۰۱ گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار برق صنعت ۷۹۷ ۳۱,۷۲۸,۰۰۰ ۳۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳۹,۶۶۰,۰۰۰ ۴۱,۲۸۰,۰۰۰ ۴۲۲ ۲۷۸ ۱۴۴ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۱۰۰۰۱ ۱ درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار برق صنعت ۷۹۸ ۳۲,۶۵۹,۲۰۰ ۳۳,۹۱۶,۸۰۰ ۴۰,۸۲۴,۰۰۰ ۴۲,۳۹۶,۰۰۰ ۴۲۲ ۲۷۸ ۱۴۴ ۸-۵۵/۷۷/۱/۳ * ۱ درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار برق صنعت ۷۹۹ ۵۳,۱۹۳,۶۰۰ ۵۶,۳۲۳,۲۰۰ ۶۶,۴۹۲,۰۰۰ ۷۰,۴۰۴,۰۰۰ ۷۰۰ ۴۰۲ ۲۹۸ ۸-۵۵/۷۷/۲/۱ * ۲ درجه گردنده و حرارتی برقی خانگی لوازم تعمیرکار برق صنعت ۸۰۰ ۳۳,۸۹۷,۶۰۰ ۳۴,۸۶۷,۲۰۰ ۴۲,۳۷۲,۰۰۰ ۴۳,۵۸۴,۰۰۰ ۴۴۸ ۲۹۶ ۱۵۲ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ الکتریکی های ماشین تعمیرکار برق صنعت ۸۰۱ ۶۶,۹۹۸,۴۰۰ ۶۷,۹۸۷,۲۰۰ ۸۳,۷۴۸,۰۰۰ ۸۴,۹۸۴,۰۰۰ ۹۲۰ ۵۶۰ ۳۶۰ ۸-۵۳/۴۷/۲/۴ * ۲ درجه الکتریکی های ماشین تعمیرکار برق صنعت ۸۰۲ ۳۴,۱۵۶,۸۰۰ ۳۴,۸۲۸,۸۰۰ ۴۲,۶۹۶,۰۰۰ ۴۳,۵۳۶,۰۰۰ ۴۵۶ ۳۲۴ ۱۳۲ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۲۰۰۰۲ ظرفشویی و لباسشویی های ماشین تعمیرکار برق صنعت ۸۰۳۲۶,۶۸۸,۰۰۰ ۲۷,۳۷۹,۲۰۰ ۳۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳۴,۲۲۴,۰۰۰ ۳۶۴ ۲۴۶ ۱۱۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۵۰۰۰۱ آسانسور فنی تکنسین برق صنعت ۸۰۴
۹,۰۶۲,۴۰۰ ۹,۲۳۵,۲۰۰ ۱۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۰ ۵۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۳۰۰۱۱ (۳ پایه ( آسانسور اندازی راه برق صنعت ۸۰۵ ۴,۵۳۱,۲۰۰ ۴,۵۸۸,۸۰۰ ۵,۶۶۴,۰۰۰ ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۶۰۰۶۱ siemens دور باکنترل القایی های موتور اندازی راه برق صنعت ۸۰۶ ۴,۵۴۰,۸۰۰ ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۵,۸۲۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۱ ۱۹ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۶۰۰۴۱ Delta دور کنترل با القایی موتورهای اندازی راه برق صنعت ۸۰۷
۸,۹۸۵,۶۰۰ ۹,۳۳۱,۲۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۴۱ کنتاکتورها با AC الکتریکی موتورهای اندازی راه برق صنعت ۸۰۸
۴,۷۹۰,۴۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۹۸۸,۰۰۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۵ ۳۰ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۱۴۰۰۲۱ برق نیروی انتقال های شبکه در ایمنی رعایت برق صنعت ۸۰۹ ۳,۷۹۲,۰۰۰ ۳,۹۴۵,۶۰۰ ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۱۴۰۰۱۱ برق توزیع های شبکه در ایمنی رعایت برق صنعت ۸۱۰ ۲,۴۲۸,۸۰۰ ۲,۵۷۲,۸۰۰ ۳,۰۳۶,۰۰۰ ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۳۲ ۲۴ ۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۴۰۰۱۱ فاز تک ترانسفورماتور پیچی سیم برق صنعت ۸۱۱
۱,۷۵۶,۸۰۰ ۱,۸۹۱,۲۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۶۴,۰۰۰ ۲۲ ۱۲ ۱۰ ۷۴۱۱۰۰۵۰۰۴ ( طبقه یک ( تصویری آیفون بندی سیم برق صنعت ۸۱۲
۲,۶۸۸,۰۰۰ ۲,۸۱۲,۸۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۴۱۱۰۰۵۰۰۲ متعارف حریق اعلام سیستم بندی سیم برق صنعت ۸۱۳
۲,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۴۱۱۰۰۵۰۰۳ (تلفنی ( سرقت اعلام سیستم بندی سیم برق صنعت ۸۱۴
۲,۵۶۳,۲۰۰ ۲,۶۴۹,۶۰۰ ۳,۲۰۴,۰۰۰ ۳,۳۱۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۴ ۶ ۷۴۱۱۰۰۵۰۰۱ (CCTV ) مداربسته دوربین سیستم بندی سیم برق صنعت ۸۱۵ ۸,۴۳۸,۴۰۰ ۸,۷۹۳,۶۰۰ ۱۰,۵۴۸,۰۰۰ ۱۰,۹۹۲,۰۰۰ ۱۱۲ ۸۴ ۲۸ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۱۰۰۸۱ توکار صورت به ساختمان الکتریکی مدارهای کشی سیم برق صنعت ۸۱۶
۵,۰۹۷,۶۰۰ ۵,۴۹۱,۲۰۰ ۶,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۱۰۰۱۱ (ساختمان تجربی برقکاران ویژه( ساختمان پایه مدارهای یابی عیب و کشی سیم برق صنعت ۸۱۷
۵,۸۱۷,۶۰۰ ۶,۱۳۴,۴۰۰ ۷,۲۷۲,۰۰۰ ۷,۶۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۱۵۱۴۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱ مسکونی های ساختمان الکتریکی تاسیسات طراح برق صنعت ۸۱۸
۵,۰۵۹,۲۰۰ ۵,۳۵۶,۸۰۰ ۶,۳۲۴,۰۰۰ ۶,۶۹۶,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۵۰۰۱۱ LIFT Designerافزار- نرم از استفاده با آسانسور سازی -وشبیه- طراحی برق صنعت ۸۱۹ ۸,۵۹۲,۰۰۰ ۹,۱۹۶,۸۰۰ ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۴۹۶,۰۰۰ ۹۶ ۷۲ ۲۴ ۲۱۵۱۴۰۰۵۰۰۲۰۰۱۱ مرتبه بلند های ساختمان الکتریکی تاسیسات طراحی برق صنعت ۸۲۰ ۴,۳۵۸,۴۰۰ ۴,۴۰۶,۴۰۰ ۵,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۵۰۸,۰۰۰ ۴۸ ۳۶ ۱۲ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۶۰۰۸۱ خورشیدی برق تولید های سیستم طراحی برق صنعت ۸۲۱ ۶,۵۹۵,۲۰۰ ۶,۷۱۰,۴۰۰ ۸,۲۴۴,۰۰۰ ۸,۳۸۸,۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۲۵ ۲۱۵۱۴۰۰۵۰۰۲۰۰۵۱ زمین اتصال سیستمهای طراحی برق صنعت ۸۲۲
۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۱۰۰,۸۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۳,۸۷۶,۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۵ ۲۱۵۱۴۰۰۵۰۰۲۰۰۳۱ Dialuxافزار نرم با بسته و باز های مکان روشنایی سازی شبیه و طراحی برق صنعت ۸۲۳
۸,۷۹۳,۶۰۰ ۹,۱۱۰,۴۰۰ ۱۰,۹۹۲,۰۰۰ ۱۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱۱۶ ۷۶ ۲۸ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱ زمینی توزیع های پست ورز فن برق صنعت ۸۲۴
۱۵,۸۵۹,۲۰۰ ۱۶,۵۴۰,۸۰۰ ۱۹,۸۲۴,۰۰۰ ۲۰,۶۷۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۵۰ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۵۰۰۰۱ نزدیک راه از فرمان گرم خط روش به توزیع هوایی شبکه تعمیر ورز فن برق صنعت ۸۲۵ ۸,۲۲۷,۲۰۰ ۸,۶۹۷,۶۰۰ ۱۰,۲۸۴,۰۰۰ ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۵۶ ۳۶ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۷۰۰۰۱ برق زمینی خطوط ورز فن برق صنعت ۸۲۶
۱۰,۹۳۴,۴۰۰ ۱۱,۴۴۳,۲۰۰ ۱۳,۶۶۸,۰۰۰ ۱۴,۳۰۴,۰۰۰ ۱۳۹ ۹۶ ۴۳ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۸۰۰۰۱ برق هوایی شبکه ورز فن برق صنعت ۸۲۷
۱۴,۱۷۹,۲۰۰ ۱۴,۶۸۸,۰۰۰ ۱۷,۷۲۴,۰۰۰ ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۸۵ ۳۳ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۶۰۰۰۱ گرم خط روش به پایه نصب ورز فن برق صنعت ۸۲۸
۵,۶۵۴,۴۰۰ ۵,۹۴۲,۴۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۴۲۸,۰۰۰ ۷۲ ۴۰ ۳۲ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۲۲ الکتریکی قطعات با کار برق صنعت ۸۲۹ ۲۸,۰۹۹,۲۰۰ ۲۹,۵۶۸,۰۰۰ ۳۵,۱۲۴,۰۰۰ ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ ۳۶۴ ۲۶۷ ۹۷ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۱۰۰۰۰۱ ۲درجه برق هوایی شبکه کارگر برق صنعت ۸۳۰ ۲۷,۲۴۴,۸۰۰ ۲۹,۶۸۳,۲۰۰ ۳۴,۰۵۶,۰۰۰ ۳۷,۱۰۴,۰۰۰ ۳۶۴ ۲۶۷ ۹۷ ۸-۵۷/۲۳/۲/۲ * ۲درجه هوایی شبکه کارگر برق صنعت ۸۳۱
۱۲,۹۷۹,۲۰۰ ۱۳,۳۵۳,۶۰۰ ۱۶,۲۲۴,۰۰۰ ۱۶,۶۹۲,۰۰۰ ۱۷۵ ۱۲۵ ۵۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۴۰۰۰۱ آسانسور نصاب کمک برق صنعت ۸۳۲
۲۸,۳۸۷,۲۰۰ ۲۸,۷۹۰,۴۰۰ ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ ۳۵,۹۸۸,۰۰۰ ۳۷۶ ۲۷۸ ۹۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۴۰۰۰۲ آسانسور نصاب کمک برق صنعت ۸۳۳
۶,۹۸۸,۸۰۰ ۷,۱۵۲,۰۰۰ ۸,۷۳۶,۰۰۰ ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹۰ ۴۷ ۴۳ ۴۲۲۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۰۱ برق مشترکین خدمات متصدی برق صنعت ۸۳۴
۶,۰۹۶,۰۰۰ ۶,۳۵۵,۲۰۰ ۷,۶۲۰,۰۰۰ ۷,۹۴۴,۰۰۰ ۶۸ ۱۹ ۴۹ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۵۰۰۰۱ آسانسور فنی مدیر برق صنعت ۸۳۵ ۷,۳۷۲,۸۰۰ ۸,۰۵۴,۴۰۰ ۹,۲۱۶,۰۰۰ ۱۰,۰۶۸,۰۰۰ ۹۵ ۵۲ ۴۳ ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۱۴۰۰۰۱ برق توزیع های شبکه در ایمنی مسئول برق صنعت ۸۳۶
۲۷,۴۷۵,۲۰۰ ۲۸,۳۷۷,۶۰۰ ۳۴,۳۴۴,۰۰۰ ۳۵,۴۷۲,۰۰۰ ۳۵۲ ۲۲۴ ۱۲۸ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱ برق تابلوهای نصاب و مونتاژکار برق صنعت ۸۳۷
۵,۸۳۶,۸۰۰ ۶,۱۳۴,۴۰۰ ۷,۲۹۶,۰۰۰ ۷,۶۶۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۲۱۵۱۴۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱ مسکونی های ساختمان الکتریکی تاسیسات اجرای ناظر برق صنعت ۸۳۸ ۳۳,۴۷۵,۲۰۰ ۳۳,۹۷۴,۴۰۰ ۴۱,۸۴۴,۰۰۰ ۴۲,۴۶۸,۰۰۰ ۴۵۶ ۳۲۴ ۱۳۲ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۰۲ ضعیف جریان تاسیسات نصاب برق صنعت ۸۳۹ ۳۸,۷۵۵,۲۰۰ ۳۹,۵۹۰,۴۰۰ ۴۸,۴۴۴,۰۰۰ ۴۹,۴۸۸,۰۰۰ ۵۱۲ ۳۴۴ ۱۶۸ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۵۰۰۰۱ فتوولتائیک و اضطراری برق های سیستم نصاب برق صنعت ۸۴۰ ۵۱,۸۰۱,۶۰۰ ۵۲,۷۹۰,۴۰۰ ۶۴,۷۵۲,۰۰۰ ۶۵,۹۸۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۳۶ ۱۸۴ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۳۰۰۰۱ آسانسور تعمیرکار و نصاب برق صنعت ۸۴۱ ۵۰,۸۳۲,۰۰۰ ۵۲,۷۹۰,۴۰۰ ۶۳,۵۴۰,۰۰۰ ۶۵,۹۸۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۳۶ ۱۸۴ ۸-۵۱/۶۵/۱/۲ * آسانسور تعمیرکار و نصاب برق صنعت ۸۴۲ ۵,۵۹۶,۸۰۰ ۵,۸۸۴,۸۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۳۵۶,۰۰۰ ۷۰ ۴۶ ۲۴ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۳۰۰۲۱ (۲ پایه ( آسانسور ریل و درب نصب برق صنعت ۸۴۳
۷,۳۸۲,۴۰۰ ۸,۰۹۲,۸۰۰ ۹,۲۲۸,۰۰۰ ۱۰,۱۱۶,۰۰۰ ۸۸ ۶۶ ۲۲ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ شبکه تحت بسته مدار های دوربین نصب برق صنعت ۸۴۴
۶,۵۲۸,۰۰۰ ۷,۱۳۲,۸۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۹۱۶,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۵۲ (گیربکسی ( الکترومکانیکی اتوماتیک در سیستم نصب برق صنعت ۸۴۵ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۷,۰۳۶,۸۰۰ ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۸,۷۹۶,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۸۲ حریق اعلام های سیستم نصب برق صنعت ۸۴۶
۵,۱۰۷,۲۰۰ ۵,۵۵۸,۴۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۶,۹۴۸,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۶۲ (تلفنی ( سرقت اعلام های سیستم نصب برق صنعت ۸۴۷
۵,۱۰۷,۲۰۰ ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۶,۸۴۰,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۷۲ CCTV بسته مدار دوربین های سیستم نصب برق صنعت ۸۴۸
۴,۵۷۹,۲۰۰ ۴,۸۶۷,۲۰۰ ۵,۷۲۴,۰۰۰ ۶,۰۸۴,۰۰۰ ۵۸ ۴۲ ۱۶ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۹۱ (ارتینگ اجرای ( حفاظتی زمین سیستم نصب برق صنعت ۸۴۹ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۷,۸۲۴,۰۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۹,۷۸۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۳۰۰۳۱ ( ۲ پایه ( آسانسور مکانیکی نصب برق صنعت ۸۵۰ ۲,۳۶۱,۶۰۰ ۲,۵۷۲,۸۰۰ ۲,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۳۰ ۲۱ ۹ ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۱۱ اتوماتیک های درب تعمیر و نصب برق صنعت ۸۵۱ ۳,۵۶۱,۶۰۰ ۳,۸۰۱,۶۰۰ ۴,۴۵۲,۰۰۰ ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۳۸ ۲۴ ۱۴ ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۶۰۰۳۱ EPLAN افزار نرم با صنعتی برق پیشرفته کشی نقشه برق صنعت ۸۵۲ ۷,۷۸۵,۶۰۰ ۸,۱۶۹,۶۰۰ ۹,۷۳۲,۰۰۰ ۱۰,۲۱۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۸ ۵۲ ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۱۳۰۰۴۱ آسانسور نگهداری برق صنعت ۸۵۳
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۴,۸۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۵۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۱۶ ۵۰ ۸۱۴۲۲۰۲۶۰۱۲۰۰۰۱ پلیمرها تولید فرایند اپراتور پلیمر صنعت ۸۵۴
۲۱,۵۸۰,۸۰۰ ۲۳,۶۸۳,۲۰۰ ۲۶,۹۷۶,۰۰۰ ۲۹,۶۰۴,۰۰۰ ۲۳۳ ۱۵۴ ۷۹ ۳۱۱۶۳۰۲۶۰۰۱۰۰۰۱ پلیمر آزمایشگاه آزمایشگر پلیمر صنعت ۸۵۵ ۷,۸۵۲,۸۰۰ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۹,۸۱۶,۰۰۰ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰۴ ۷۳ ۳۱ ۸۱۴۱۲۰۲۶۰۰۱۰۰۰۱ (من میل ( کار غلتک پلیمر صنعت ۸۵۶
۱۷,۵۳۹,۲۰۰ ۱۸,۲۹۷,۶۰۰ ۲۱,۹۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۷۲,۰۰۰ ۲۲۸ ۱۶۰ ۶۸ ۸۱۴۲۲۰۲۶۰۰۹۰۰۰۱ ها آمیزه اختلاط فرآیند ورز فن پلیمر صنعت ۸۵۷
۱۹,۳۲۴,۸۰۰ ۱۹,۶۸۹,۶۰۰ ۲۴,۱۵۶,۰۰۰ ۲۴,۶۱۲,۰۰۰ ۲۱۵ ۱۵۵ ۶۰ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۵۰۰۰۱ Carrier افزار نرم با مطبوع تهویه محاسب تاسیسات صنعت ۸۵۸ ۳,۱۳۹,۲۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۵۱ اسپلیت مطبوع تهویه سیستمهای اندازی راه و نصب تاسیسات صنعت ۸۵۹ ۲۰,۳۲۳,۲۰۰ ۲۱,۶۹۶,۰۰۰ ۲۵,۴۰۴,۰۰۰ ۲۷,۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۸۰ ۷۰ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۷۰۰۰۲ روستایی و شهری گاز امدادگر تاسیسات صنعت ۸۶۰
۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۵۱,۲۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۱۸ ۱۲ ۶ ۷۱۲۶۰۰۹۰۰۲ Pex لایه تک اتیلن پلی های لوله اتصالات انجام تاسیسات صنعت ۸۶۱ ۲,۹۷۶,۰۰۰ ۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۳۰ ۲۱ ۹ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱ ۱ سطح ) حرارتی پکیج ( دیواری شوفاژ پکیج تاسیسات صنعت ۸۶۲ ۳,۱۰۰,۸۰۰ ۳,۱۳۹,۲۰۰ ۳,۸۷۶,۰۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۱ ۹ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۰۰۰۲۱ ۲ سطح) حرارتی پکیج ( دیواری شوفاژ پکیج تاسیسات صنعت ۸۶۳
۱۵,۲۵۴,۴۰۰ ۱۵,۹۹۳,۶۰۰ ۱۹,۰۶۸,۰۰۰ ۱۹,۹۹۲,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۲۴ ۶۶ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۷۰۰۰۱ دیواری آبگرمکن کار تعمیر تاسیسات صنعت ۸۶۴
۱۸,۴۴۱,۶۰۰ ۱۹,۱۸۰,۸۰۰ ۲۳,۰۵۲,۰۰۰ ۲۳,۹۷۶,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۵۴ ۸۶ ۸-۷۱/۱۳/۱/۲ (دانش و کار ( دیواری ابگرمکن تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۶۵
۲۷,۹۲۶,۴۰۰ ۲۸,۴۹۲,۸۰۰ ۳۴,۹۰۸,۰۰۰ ۳۵,۶۱۶,۰۰۰ ۳۷۲ ۲۶۱ ۱۱۱ ۸-۷۱/۱۲/۱/۲ * گازی شوفاژ پکیج تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۶۶۵۲,۴۱۶,۰۰۰ ۵۴,۱۴۴,۰۰۰ ۶۵,۵۲۰,۰۰۰ ۶۷,۶۸۰,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۷۰ ۱۵۰ ۸-۴۱/۹۷/۱/۲ * شیر و پمپ تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۶۷
۴۹,۸۰۴,۸۰۰ ۵۱,۵۲۳,۲۰۰ ۶۲,۲۵۶,۰۰۰ ۶۴,۴۰۴,۰۰۰ ۶۴۰ ۴۱۰ ۲۳۰ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۲۰۰۰۱ تراکمی چیلر تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۶۸
۴۷,۷۶۰,۰۰۰ ۵۱,۶۹۶,۰۰۰ ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ ۶۴,۶۲۰,۰۰۰ ۶۴۰ ۴۱۰ ۲۳۰ ۹-۶۹/۸۰/۱/۱ * تراکمی چیلر تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۶۹
۱۴,۹۳۷,۶۰۰ ۱۶,۰۹۹,۲۰۰ ۱۸,۶۷۲,۰۰۰ ۲۰,۱۲۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۵ ۵۵ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۱۰۰۰۱ جذبی چیلر تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۰ ۳۴,۳۹۶,۸۰۰ ۳۶,۲۷۸,۴۰۰ ۴۲,۹۹۶,۰۰۰ ۴۵,۳۴۸,۰۰۰ ۴۵۰ ۳۱۴ ۱۳۶ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۲۰۰۰۰۱ تجاری و خانگی کننده سرد های دستگاه تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۱
۱۶,۷۱۳,۶۰۰ ۱۸,۶۶۲,۴۰۰ ۲۰,۸۹۲,۰۰۰ ۲۳,۳۲۸,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۶۰ ۵۰ ۸-۴۱/۸۰/۱/۱ (دانش و کار ( ابی کولر تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۲
۱۹,۱۳۲,۸۰۰ ۲۰,۱۲۱,۶۰۰ ۲۳,۹۱۶,۰۰۰ ۲۵,۱۵۲,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۶۱ ۸۹ ۷۲۳۳۲۰۰۹۰۰۲۰۰۰۱ گازی مشعل تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۳
۱۹,۴۴۹,۶۰۰ ۲۰,۱۸۸,۸۰۰ ۲۴,۳۱۲,۰۰۰ ۲۵,۲۳۶,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۶۱ ۸۹ ۹-۶۹/۳۰/۱/۱ * گازی مشعل تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۴
۱۶,۲۱۴,۴۰۰ ۱۶,۸۷۶,۸۰۰ ۲۰,۲۶۸,۰۰۰ ۲۱,۰۹۶,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۴۹ ۶۱ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۸۰۰۰۱ خانگی سوز گاز وسایل تعمیرکار تاسیسات صنعت ۸۷۵
۲۲,۱۰۸,۸۰۰ ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ ۲۷,۶۳۶,۰۰۰ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹۰ ۲۳۰ ۶۰ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۲۰۰۳۱ اماکن گاز کشی لوله و جوشکاری تاسیسات صنعت ۸۷۶
۱۲,۶۰۴,۸۰۰ ۱۳,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۷۵۶,۰۰۰ ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۴۰ ۷۲۳۳۲۰۰۹۰۰۶۰۰۰۱ (شناور’سرچاهی’کمرچاهی( صنعتی های پمپ انداز راه تاسیسات صنعت ۸۷۷
۴,۱۰۸,۸۰۰ ۴,۲۴۳,۲۰۰ ۵,۱۳۶,۰۰۰ ۵,۳۰۴,۰۰۰ ۴۹ ۳۵ ۱۴ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۱۱ (رادیاتور ایران شرکت ویژه ( گازی دیواری شوفاژ پکیج تعمیر و نگهداری و سرویس تاسیسات صنعت ۸۷۸
۸,۹۸۵,۶۰۰ ۹,۹۹۳,۶۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱۱۰ ۶۵ ۴۵ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۲۰۰۲۱ تراکمی چیلرهای یابی عیب و اندازی راه، سرویس تاسیسات صنعت ۸۷۹ ۶,۶۶۲,۴۰۰ ۶,۸۳۵,۲۰۰ ۸,۳۲۸,۰۰۰ ۸,۵۴۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۲۱۴۴۴۰۰۹۰۰۰۰۰۲۱ Caesar II افزار نرم با Piping های سیستم تحلیل و مکانیکی طراحی تاسیسات صنعت ۸۸۰ ۵,۵۹۶,۸۰۰ ۵,۶۵۴,۴۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۶۰ ۳۴ ۲۶ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۵۰۰۱۱ carrier hapافزار نرم با مطبوع تهویه محاسبه و طراحی تاسیسات صنعت ۸۸۱ ۳,۰۸۱,۶۰۰ ۳,۲۹۲,۸۰۰ ۳,۸۵۲,۰۰۰ ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۲۴ ۱۶ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۲۱ (سامسونگ شرکت محصولات ویژه ( سنگین گازی کولرهای عیوب رفع و یابی عیب تاسیسات صنعت ۸۸۲
۲,۸۱۲,۸۰۰ ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۳,۸۶۴,۰۰۰ ۳۶ ۲۸ ۸ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۸۰۰۳۱ خانگی سوز گاز وسایل عیوب رفع و یابی عیب تاسیسات صنعت ۸۸۳
۲,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۶۵۹,۲۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۴۱ ۲ سطح اسپیلت گازی کولر تاسیسات صنعت ۸۸۴
۱,۴۸۸,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۴۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۱۸ ۱۰ ۸ ۷۱۲۷۰۰۹۰۰۱ خانگی تاسیسات هوشمند کنترل سامانه با کار تاسیسات صنعت ۸۸۵
۱,۶۲۲,۴۰۰ ۱,۶۹۹,۲۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۱۲۴,۰۰۰ ۱۹ ۱۲ ۷ ۷۱۲۷۰۰۹۰۰۲ اسپیلت گازی کولر کاربری تاسیسات صنعت ۸۸۶
۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۱,۴۷۲,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۲۰ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۰۰۰۸۱ FLUENT کارور تاسیسات صنعت ۸۸۷
۱۰,۱۰۸,۸۰۰ ۱۰,۶۷۵,۲۰۰ ۱۲,۶۳۶,۰۰۰ ۱۳,۳۴۴,۰۰۰ ۱۲۸ ۸۰ ۴۸ ۸-۷۱/۱۹/۱/۲ (دانش و کار ( گرمایی و برودتی تاسیسات کارور تاسیسات صنعت ۸۸۸
۲,۵۲۴,۸۰۰ ۲,۶۵۹,۲۰۰ ۳,۱۵۶,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۳۱ ۱ سطح اسپیلت گازی کولر تاسیسات صنعت ۸۸۹ ۲,۲۳۶,۸۰۰ ۲,۳۷۱,۲۰۰ ۲,۷۹۶,۰۰۰ ۲,۹۶۴,۰۰۰ ۲۸ ۲۰ ۸ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۱۰۰۴۱ PEX لایه تک اتیلن پلی های لوله کشی لوله تاسیسات صنعت ۸۹۰ ۲,۸۲۲,۴۰۰ ۲,۹۱۸,۴۰۰ ۳,۵۲۸,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۳۲ ۱۸ ۱۴ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۳۰۰۱۱ (لایه چند ( تلفیقی پلیمری های لوله کشی لوله تاسیسات صنعت ۸۹۱
۱۵,۲۳۵,۲۰۰ ۱۶,۳۸۷,۲۰۰ ۱۹,۰۴۴,۰۰۰ ۲۰,۴۸۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳۵ ۴۵ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۲۰۰۰۱ گرمایی کف سیستم کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۲
۹,۱۲۰,۰۰۰ ۹,۸۰۱,۶۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۲,۰۰۰ ۱۱۶ ۸۳ ۳۳ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۶۰۰۰۱ (ساختمان صنعت ( ۱درجه تجاری و خانگی گاز کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۳
۱۰,۷۱۳,۶۰۰ ۱۱,۱۰۷,۲۰۰ ۱۳,۳۹۲,۰۰۰ ۱۳,۸۸۴,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۰۲ ۳۸ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۳۰۰۰۱ (تلفیقی( پلیمری های لوله کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۴
۴۵,۰۸۱,۶۰۰ ۴۷,۱۲۶,۴۰۰ ۵۶,۳۵۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۸,۰۰۰ ۵۸۱ ۴۳۵ ۱۴۶ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۹۰۰۰۱ ساختمان رسانی آب تاسیسات نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۵
۵۲,۵۹۸,۴۰۰ ۵۶,۱۹۸,۴۰۰ ۶۵,۷۴۸,۰۰۰ ۷۰,۲۴۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۶۳۵ ۸۵ ۸-۷۱/۱۴/۲/۲ * ۲درجه گرم اب مرکزی حرارت های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۶
۵۴,۳۳۶,۰۰۰ ۵۸,۳۹۶,۸۰۰ ۶۷,۹۲۰,۰۰۰ ۷۲,۹۹۶,۰۰۰ ۷۲۰ ۶۳۵ ۸۵ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۴۰۰۰۱ ۲درجه گرم آب مرکزی حرارت های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۷ ۳۰,۳۶۴,۸۰۰ ۳۲,۴۴۸,۰۰۰ ۳۷,۹۵۶,۰۰۰ ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۱۵ ۸۵ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۳۱۰۰۰۱ ۱ درجه مرکزی حرارت های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۸
۲۹,۹۷۱,۲۰۰ ۳۲,۲۵۶,۰۰۰ ۳۷,۴۶۴,۰۰۰ ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۱۵ ۸۵ ۸-۷۱/۱۴/۱/۲ * ۱ درجه مرکزی حرارت های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۸۹۹ ۳۸,۷۶۴,۸۰۰ ۴۰,۲۳۳,۶۰۰ ۴۸,۴۵۶,۰۰۰ ۵۰,۲۹۲,۰۰۰ ۴۹۶ ۴۰۴ ۹۲ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۸۰۰۰۱ ۲ درجه حرارتی های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۰ ۳۸,۹۲۸,۰۰۰ ۳۹,۹۹۳,۶۰۰ ۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ۴۹,۹۹۲,۰۰۰ ۴۹۶ ۴۰۴ ۹۲ ۸-۷۱/۰۸/۲/۳ * ۲ درجه حرارتی های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۱ ۳۹,۵۳۲,۸۰۰ ۴۲,۷۷۷,۶۰۰ ۴۹,۴۱۶,۰۰۰ ۵۳,۴۷۲,۰۰۰ ۵۱۲ ۴۱۵ ۹۷ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۹۰۰۰۱ ۱درجه برودتی و حرارتی های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۲ ۳۹,۱۸۷,۲۰۰ ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ ۴۸,۹۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵۱۲ ۴۱۵ ۹۷ ۸-۷۱/۰۸/۱/۳ * ۱درجه برودتی و حرارتی های دستگاه نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۳
۲۹,۳۴۷,۲۰۰ ۲۹,۹۳۲,۸۰۰ ۳۶,۶۸۴,۰۰۰ ۳۷,۴۱۶,۰۰۰ ۳۶۹ ۲۷۹ ۷۰ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۰۰۰۰۱ ۱ درجه بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۴
۲۷,۲۷۳,۶۰۰ ۲۹,۷۵۰,۴۰۰ ۳۴,۰۹۲,۰۰۰ ۳۷,۱۸۸,۰۰۰ ۳۶۹ ۲۹۹ ۷۰ ۸-۷۱/۰۶/۱/۲ * ۱ درجه بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۵ ۳۷,۹۶۸,۰۰۰ ۴۰,۱۵۶,۸۰۰ ۴۷,۴۶۰,۰۰۰ ۵۰,۱۹۶,۰۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰ ۸-۷۱/۰۶/۲/۲ * ۲ درجه بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۶
۲۱,۱۳۹,۲۰۰ ۲۲,۰۶۰,۸۰۰ ۲۶,۴۲۴,۰۰۰ ۲۷,۵۷۶,۰۰۰ ۲۶۸ ۱۸۶ ۸۲ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱ گازی شوفاژ پکیج و حرارت تبادل سیستمهای تعمیرکار و نصاب،کش لوله تاسیسات صنعت ۹۰۷
۶,۰۶۷,۲۰۰ ۶,۳۵۵,۲۰۰ ۷,۵۸۴,۰۰۰ ۷,۹۴۴,۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۰۰۰۳۱ (PUSH FIT ) فشاری نصب فاضلاب کشی لوله تاسیسات صنعت ۹۰۸ ۳۰,۲۹۷,۶۰۰ ۳۱,۳۴۴,۰۰۰ ۳۷,۸۷۲,۰۰۰ ۳۹,۱۸۰,۰۰۰ ۳۳۶ ۲۴۰ ۹۶ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۹۰۰۰۱ (مرکزی حرارت( مطبوع تهویه سیستمهای مجری و محاسب تاسیسات صنعت ۹۰۹
۹,۳۵۰,۴۰۰ ۹,۴۹۴,۴۰۰ ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ ۱۱,۸۶۸,۰۰۰ ۱۰۶ ۴۱ ۵۰ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۷۰۰۱۱ انرژی ممیزی تاسیسات صنعت ۹۱۰ ۳۰,۳۴۵,۶۰۰ ۳۱,۵۵۵,۲۰۰ ۳۷,۹۳۲,۰۰۰ ۳۹,۴۴۴,۰۰۰ ۳۴۰ ۱۷۶ ۹۸ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱ (عمومی( گازرسانی های طرح اجرای ناظر تاسیسات صنعت ۹۱۱ ۲۳,۶۳۵,۲۰۰ ۲۵,۱۱۳,۶۰۰ ۲۹,۵۴۴,۰۰۰ ۳۱,۳۹۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۲ ۷۸ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۰۱ واسپیلت ای پنجره گازی کولرهای وتعمیرکار نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۲
۱۴,۲۴۶,۴۰۰ ۱۴,۹۰۸,۸۰۰ ۱۷,۸۰۸,۰۰۰ ۱۸,۶۳۶,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۴۰ ۴۰ ۷۲۳۳۲۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱ (شناور’سرچاهی’کمرچاهی( صنعتی های پمپ نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۳
۹۱۴ صنعت تاسیسات نصاب و تعمیر کار مشعل های تک فاز یک مرحله ای ( گازی ’ گازوئیلی وگازی -گازوئیلی ) ۷۲۳۳۲۰۰۹۰۰۸۰۰۰۱ ۶۸ ۹۲ ۱۶۰ ۰۰۰,۲۲۴,۱۶ ۰۰۰,۶۰۰,۱۵ ۲۰۰,۹۷۹,۱۲ ۰۰۰,۴۸۰,۱۲
۱۰,۰۹۹,۲۰۰ ۱۰,۵۴۰,۸۰۰ ۱۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱۳,۱۷۶,۰۰۰ ۱۳۰ ۸۷ ۴۳ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۷۰۰۰۱ خورشیدی آبگرمکن تعمیرکار و نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۵
۲۳,۴۸۱,۶۰۰ ۲۵,۱۶۱,۶۰۰ ۲۹,۳۵۲,۰۰۰ ۳۱,۴۵۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۲ ۷۸ ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۹۰۰۰۱ فریونی سردخانه تعمیرکار و نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۶ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۸,۸۵۱,۲۰۰ ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱۰۵ ۷۴ ۳۱ ۷۱۲۶۲۰۰۴۰۱۶۰۰۰۱ خانگی آب تصفیه و گیر سختی های دستگاه سرویسکار و نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۷
۲۰,۶۳۰,۴۰۰ ۲۱,۸۹۷,۶۰۰ ۲۵,۷۸۸,۰۰۰ ۲۷,۳۷۲,۰۰۰ ۲۷۰ ۱۸۰ ۹۰ ۷۴۱۲۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱ برقی پله وتعمیرکار نصاب تاسیسات صنعت ۹۱۸ ۳,۸۵۹,۲۰۰ ۴,۱۶۶,۴۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۴۸ ۳۱ ۱۷ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۲۱ (رادیاتور ایران شرکت ویژه ( گازی دیواری شوفاژ پکیج اندازی راه و نصب تاسیسات صنعت ۹۱۹ ۸,۱۴۰,۸۰۰ ۸,۸۳۲,۰۰۰ ۱۰,۱۷۶,۰۰۰ ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۶ ۲۴ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۳۱ گازی شوفاژ پکیج تعمیر و اندازی راه، نصب تاسیسات صنعت ۹۲۰ ۲,۹۴۷,۲۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰ ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۳,۸۴۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۶ ۲۰ ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۳۰۰۲۱ ساختمان مکانیکی تأسیسات در قدرت و فرمان مدارات خوانی نقشه تاسیسات صنعت ۹۲۱ ۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۰۸۱,۶۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۳,۸۵۲,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۳۱۱۵۳۰۰۹۰۰۰۰۰۹۱ تاسیسات در خوانی نقشه و کشی نقشه تاسیسات صنعت ۹۲۲
۱۷,۵۶۸,۰۰۰ ۱۸,۹۲۱,۶۰۰ ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ۲۳,۶۵۲,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۱۶ ۶۸ ۰-۳۹/۹۶/۲/۳ * (UT ) فراصوتی امواج با صنعتی قطعات ازمایشگر جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۳
۱۰,۲۹۱,۲۰۰ ۱۱,۰۱۱,۲۰۰ ۱۲,۸۶۴,۰۰۰ ۱۳,۷۶۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۷ ۴۳ ۰-۳۹/۹۵/۲/۱ * (MT ) مغناطیسی ذرات با صنعتی قطعات ازمایشگر جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۴ ۸,۷۳۶,۰۰۰ ۹,۴۲۷,۲۰۰ ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۰-۳۹/۹۹/۲/۳ * (PT ) نافذ مایع با صنعتی قطعات ازمایشگر جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۵
۱۸,۷۹۶,۸۰۰ ۲۰,۲۸۴,۸۰۰ ۲۳,۴۹۶,۰۰۰ ۲۵,۳۵۶,۰۰۰ ۱۸۴ ۱۱۶ ۶۸ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۱۱ (UT ) فراصوتی امواج با صنعتی قطعات آزمایش جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۶
۱۳,۰۵۶,۰۰۰ ۱۳,۶۶۰,۸۰۰ ۱۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۶,۰۰۰ ۱۳۲ ۹۲ ۴۰ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۵۱ (RT ) پرتونگاری با صنعتی قطعات آزمایش جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۷
۱۱,۷۶۹,۶۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۱۲,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۷ ۴۳ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۳۱ (MT ) مغناطیسی ذرات با صنعتی قطعات آزمایش جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۸
۹,۳۲۱,۶۰۰ ۹,۶۵۷,۶۰۰ ۱۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱۲,۰۷۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۴۱ (PT ) نافذ مایع با صنعتی قطعات آزمایش جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۲۹۱۴,۴۲۸,۸۰۰ ۱۴,۶۴۹,۶۰۰ ۱۸,۰۳۶,۰۰۰ ۱۸,۳۱۲,۰۰۰ ۱۵۵ ۹۷ ۵۸ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۹۰۰۰۱ (پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه ( جوش بازرس جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۰
۱۹,۱۶۱,۶۰۰ ۱۹,۵۱۶,۸۰۰ ۲۳,۹۵۲,۰۰۰ ۲۴,۳۹۶,۰۰۰ ۲۰۶ ۱۲۷ ۷۹ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۸۰۰۰۱ جوش فنی بازرس جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۱
۱۸,۸۸۳,۲۰۰ ۲۰,۶۳۰,۴۰۰ ۲۳,۶۰۴,۰۰۰ ۲۵,۷۸۸,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۲۶ ۸۴ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۰۱ TVTO VT LEVEL IIچشمی بصورت شده جوشکاری قطعات بازرس جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۲
۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ۱۳,۰۸۴,۸۰۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۵۶,۰۰۰ ۱۲۷ ۸۲ ۴۵ ۳۱۱۷۳۰۱۱۰۰۷۰۰۶۱ (RTI )صنعتی رادیوگرافی های فیلم تفیسر جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۳
۸,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۷۳۴,۴۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۳ ۱۷ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۲۱۰۰۰۱ (پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه خاص) ( smaw )دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۴
۱۴,۹۰۸,۸۰۰ ۱۶,۱۲۸,۰۰۰ ۱۸,۶۳۶,۰۰۰ ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۳۰ ۵۰ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۰۳۰۰۰۱ پلاستیک جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۵ ۴۵,۶۳۸,۴۰۰ ۴۸,۸۶۴,۰۰۰ ۵۷,۰۴۸,۰۰۰ ۶۱,۰۸۰,۰۰۰ ۵۸۳ ۴۶۳ ۱۲۰ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۱۶۰۰۰۱ TIG فرآیند با) کربن کم( فولادی قطعات جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۶ ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴۷,۲۷۰,۴۰۰ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۸۸,۰۰۰ ۶۰۷ ۴۹۲ ۱۱۵ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۱۱۰۰۰۱ MAG فرایند با ) کربنی ( فولادی قطعات جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۷
۲۳,۰۰۱,۶۰۰ ۲۳,۰۱۱,۲۰۰ ۲۸,۷۵۲,۰۰۰ ۲۸,۷۶۴,۰۰۰ ۲۷۸ ۲۳۶ ۴۲ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۰۲۰۰۰۱ ۱ درجه گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۸
۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲۳,۰۳۰,۴۰۰ ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۷۸۸,۰۰۰ ۲۷۸ ۲۳۶ ۴۲ ۸-۷۲/۱۷/۱/۲ * ۱ درجه گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۳۹ ۴۱,۱۳۶,۰۰۰ ۴۱,۴۷۲,۰۰۰ ۵۱,۴۲۰,۰۰۰ ۵۱,۸۴۰,۰۰۰ ۵۳۸ ۴۶۸ ۷۰ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۰۱۰۰۰۱ ۲ درجه گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۰ ۳۷,۹۸۷,۲۰۰ ۳۸,۸۵۱,۲۰۰ ۴۷,۴۸۴,۰۰۰ ۴۸,۵۶۴,۰۰۰ ۵۳۸ ۴۶۸ ۷۰ ۸-۷۲/۱۷/۲/۲ * ۲ درجه گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۱ ۳۹,۷۳۴,۴۰۰ ۴۰,۷۷۱,۲۰۰ ۴۹,۶۶۸,۰۰۰ ۵۰,۹۶۴,۰۰۰ ۵۶۰ ۴۹۶ ۶۴ ۸-۷۲/۱۳/۱/۲ (دانش و کار ( CO 2 محافظ گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۲
۲۵,۰۱۷,۶۰۰ ۲۵,۹۲۹,۶۰۰ ۳۱,۲۷۲,۰۰۰ ۳۲,۴۱۲,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۸۶ ۳۴ ۸-۷۲/۱۲/۱/۲ ارگون محافظ گاز جوشکار جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۳
۳۸,۷۱۶,۸۰۰ ۳۹,۴۲۷,۲۰۰ ۴۸,۳۹۶,۰۰۰ ۴۹,۲۸۴,۰۰۰ ۴۹۶ ۴۰۰ ۹۶ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۱۲۰۰۰۱ SMAW فرایند با فولادی های جوشکارسازه جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۴
۲۵,۰۱۷,۶۰۰ ۲۵,۸۹۱,۲۰۰ ۳۱,۲۷۲,۰۰۰ ۳۲,۳۶۴,۰۰۰ ۳۰۵ ۲۶۰ ۴۵ ۷۲۱۲۲۰۱۱۰۱۳۰۰۰۱ SMAW فرایند با فولادی جوشکارمخازن جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۵
۱۷,۷۴۰,۸۰۰ ۱۸,۲۹۷,۶۰۰ ۲۲,۱۷۶,۰۰۰ ۲۲,۸۷۲,۰۰۰ ۱۹۶ ۱۷۷ ۱۹ ۸-۷۲/۲۲/۱/۳/۱ (دانش و کار) ( E8 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۶
۵,۹۴۲,۴۰۰ ۶,۴۲۲,۴۰۰ ۷,۴۲۸,۰۰۰ ۸,۰۲۸,۰۰۰ ۶۴ ۶۲ ۲ ۸-۷۲/۲۲/۱/۳/۲ (دانش و کار) ( E9 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۷
۲۲,۴۷۳,۶۰۰ ۲۴,۴۸۰,۰۰۰ ۲۸,۰۹۲,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸۸ ۲۲۴ ۶۴ ۸-۷۲/۲۲/۲/۳ (دانش و کار) ( E3 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۸
۱۷,۱۹۳,۶۰۰ ۱۸,۰۵۷,۶۰۰ ۲۱,۴۹۲,۰۰۰ ۲۲,۵۷۲,۰۰۰ ۲۱۳ ۱۸۰ ۳۳ ۸-۷۲/۲۲/۱/۳ (دانش و کار) ( E6 ) SMAW دستی الکتریکی قوس فرایند با جوشکاری جوش بازرسی و جوشکاری صنعت ۹۴۹
۱,۶۹۹,۲۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۲,۱۲۴,۰۰۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۲۰ ۸ ۱۲ ۴۳۲۳۲۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱ کانتینر انواع پذیرش دریایی نقل و حمل صنعت ۹۵۰ ۸,۸۸۹,۶۰۰ ۹,۳۷۹,۲۰۰ ۱۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱۱,۷۲۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۲۴ ۳۶ ۹۳۳۳۱۰۱۴۰۰۱۰۰۰۱ باربند و بارگیر ریلی نقل و حمل صنعت ۹۵۱
۱۱,۰۲۰,۸۰۰ ۱۱,۹۳۲,۸۰۰ ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۱۴,۹۱۶,۰۰۰ ۱۳۶ ۴۲ ۵۴ ۸۳۴۲۲۰۱۳۰۰۷۰۰۰۱ بکهو اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۲
۱۲,۸۸۳,۲۰۰ ۱۴,۰۳۵,۲۰۰ ۱۶,۱۰۴,۰۰۰ ۱۷,۵۴۴,۰۰۰ ۱۶۰ ۴۶ ۶۲ ۸۳۴۲۲۰۱۳۰۰۹۰۰۰۱ مکانیکی بیل اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۳
۸,۳۹۰,۴۰۰ ۸,۷۷۴,۴۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۱۰,۹۶۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۳۴ ۸۳۳۲۲۰۱۳۰۰۶۰۰۰۱ بتن پمپ اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۴
۹,۵۹۰,۴۰۰ ۱۰,۵۲۱,۶۰۰ ۱۱,۹۸۸,۰۰۰ ۱۳,۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۵۰ ۳۰ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۱۲۰۰۰۲ جرثقیل اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۵
۹,۶۴۸,۰۰۰ ۱۰,۲۰۴,۸۰۰ ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۲,۷۵۶,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۲ ۳۸ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۱۳۰۰۰۲ (تاورکرین ( برجی جرثقیل اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۶ ۷,۸۳۳,۶۰۰ ۸,۵۷۲,۸۰۰ ۹,۷۹۲,۰۰۰ ۱۰,۷۱۶,۰۰۰ ۹۶ ۴۹ ۲۷ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۱۴۰۰۰۱ باتومی پوش سقفی جرثقیل اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۷
۱۳,۴۸۸,۰۰۰ ۱۴,۴۷۶,۸۰۰ ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ ۱۸,۰۹۶,۰۰۰ ۱۶۵ ۹۶ ۴۹ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۱۵۰۰۰۱ دار کابین سقفی جرثقیل اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۸
۱۲,۸۱۶,۰۰۰ ۱۴,۰۳۵,۲۰۰ ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۴,۰۰۰ ۱۶۰ ۵۰ ۶۲ ۸۳۴۲۲۰۱۳۰۱۹۰۰۰۱ لودر اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۵۹
۱۲,۲۱۱,۲۰۰ ۱۳,۱۵۲,۰۰۰ ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ ۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ ۵۵ ۸۳۴۴۲۰۱۴۰۰۱۰۰۰۱ لیفتراک اپراتور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۰
۹۶۳ صنعت حمل و نقل زمینی اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهری ۸۳۲۲۲۰۱۳۰۰۰۰۰۶۱ ۴ ۴ ۸ ۰۰۰,۸۷۶ ۰۰۰,۷۹۲ ۸۰۰,۷۰۰ ۶۰۰,۶۳۳ ۹۶۲ صنعت حمل و نقل زمینی اصول ایمنی ترافیک، مهارتهای تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهری ۸۳۲۲۲۰۱۳۰۰۰۰۰۷۱ ۴ ۴ ۸ ۰۰۰,۸۷۶ ۰۰۰,۷۹۲ ۸۰۰,۷۰۰ ۶۰۰,۶۳۳ ۹۶۱ صنعت حمل و نقل زمینی اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهای تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت ۸۳۲۱۲۰۱۳۰۰۰۰۰۱۱ ۸ ۸ ۱۶ ۰۰۰,۷۵۲,۱ ۰۰۰,۵۸۴,۱ ۶۰۰,۴۰۱,۱ ۲۰۰,۲۶۷,۱
۱,۸۹۱,۲۰۰ ۲,۱۰۲,۴۰۰ ۲,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۶۲۸,۰۰۰ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۸۳۲۲۲۰۱۳۰۰۰۰۰۱۱ تدافعی رانندگی تکنیکهای و اصول زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۴
۱۸,۳۴۵,۶۰۰ ۱۹,۰۸۴,۸۰۰ ۲۲,۹۳۲,۰۰۰ ۲۳,۸۵۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۶۵ ۷۶ ۳۱۱۵۳۰۱۳۰۰۱۰۰۰۱ آلات ماشین فنی بینی باز زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۵
۵,۸۴۶,۴۰۰ ۶,۰۲۸,۸۰۰ ۷,۳۰۸,۰۰۰ ۷,۵۳۶,۰۰۰ ۶۴ ۳۱ ۱۷ ۲۱۶۴۴۰۱۳۰۰۰۰۰۱۱ ترافیک تحلیلگر زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۶ ۳,۴۱۷,۶۰۰ ۳,۶۸۶,۴۰۰ ۴,۲۷۲,۰۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۴۲ ۱۴ ۲۸ ۸۳۳۲۲۰۱۳۰۱۷۰۰۱۱ (مقدماتی( باری رانندگی زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۷ ۳,۳۱۲,۰۰۰ ۳,۵۰۴,۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲۸ ۸۳۳۱۲۰۱۳۰۰۳۰۰۱۱ (مقدماتی( مسافری رانندگی زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۸
۱۱,۱۴۵,۶۰۰ ۱۲,۵۴۷,۲۰۰ ۱۳,۹۳۲,۰۰۰ ۱۵,۶۸۴,۰۰۰ ۱۳۶ ۹۰ ۴۶ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۰۴۰۰۰۲ (جرثقال ریگر ( جرثقال انداز بکسل سیم زمینی نقل و حمل صنعت ۹۶۹ ۳۷,۸۴۳,۲۰۰ ۳۹,۳۸۸,۸۰۰ ۴۷,۳۰۴,۰۰۰ ۴۹,۲۳۶,۰۰۰ ۴۷۹ ۳۵۷ ۱۲۲ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۰۵۰۰۰۱ ماشینی جرثقیل کارور زمینی نقل و حمل صنعت ۹۷۰
۱۱,۳۵۶,۸۰۰ ۱۱,۸۷۵,۲۰۰ ۱۴,۱۹۶,۰۰۰ ۱۴,۸۴۴,۰۰۰ ۱۰۲ ۵۶ ۴۶ ۱۳۲۴۴۰۱۳۰۰۱۰۰۰۱ زمینی نقل و حمل مدیر زمینی نقل و حمل صنعت ۹۷۱
۱۲,۱۵۳,۶۰۰ ۱۳,۱۵۲,۰۰۰ ۱۵,۱۹۲,۰۰۰ ۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ۱۵۰ ۶۰ ۵۵ ۴۳۲۳۲۰۱۳۰۱۱۰۰۰۱ ترافیکی بارهای حفاظت مسئول زمینی نقل و حمل صنعت ۹۷۲
۱,۹۲۹,۶۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۲ ۱۲ ۸۳۲۲۲۰۱۳۰۰۰۰۰۹۱ گواهینامه اخذ از پس رانندگی تکمیلی های مهارت زمینی نقل و حمل صنعت ۹۷۳
۱۰,۵۵۰,۴۰۰ ۱۱,۰۱۱,۲۰۰ ۱۳,۱۸۸,۰۰۰ ۱۳,۷۶۴,۰۰۰ ۱۳۴ ۸۲ ۵۲ ۸۳۴۳۲۰۱۳۰۰۶۰۰۰۱ ( کرین تاور ( برجی جرثقیل کار مونتاژ زمینی نقل و حمل صنعت ۹۷۴
۱۰,۳۴۸,۸۰۰ ۱۱,۰۴۹,۶۰۰ ۱۲,۹۳۶,۰۰۰ ۱۳,۸۱۲,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۰۱ ۳۹ ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱ (دانش و کار ( ۱درجه ارماتوربند ساختمان صنعت ۹۷۵
۱۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱۱,۷۲۱,۶۰۰ ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۲,۰۰۰ ۱۴۷ ۱۰۰ ۴۷ ۷۲۱۴۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱ ساز اسکلت ساختمان صنعت ۹۷۶
۱۰,۳۷۷,۶۰۰ ۱۱,۴۳۳,۶۰۰ ۱۲,۹۷۲,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ ۱۴۷ ۱۰۰ ۴۷ ۹-۷۴/۴۱/۱/۳/۱ * ۱ درجه ساز اسکلت ساختمان صنعت ۹۷۷
۵,۶۷۳,۶۰۰ ۶,۰۳۸,۴۰۰ ۷,۰۹۲,۰۰۰ ۷,۵۴۸,۰۰۰ ۵۰ ۱۴ ۳۶ ۲۲۶۳۴۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱ (HSE ) ساختمانی های کارگاه در ای حرفه بهداشت و ایمنی ساختمان صنعت ۹۷۸
۱۲,۶۶۲,۴۰۰ ۱۲,۸۲۵,۶۰۰ ۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ۱۶,۰۳۲,۰۰۰ ۱۶۵ ۱۱۳ ۵۲ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۲۰۰۰۱ بند آرماتور ساختمان صنعت ۹۷۹
۱۳,۴۴۹,۶۰۰ ۱۳,۷۱۸,۴۰۰ ۱۶,۸۱۲,۰۰۰ ۱۷,۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۱۵ ۳۵ ۳۱۱۱۳۰۲۹۰۰۲۰۰۰۲ بتن کیفیت کنترل آزمایشگر ساختمان صنعت ۹۸۰
۱۳,۱۲۳,۲۰۰ ۱۳,۴۲۰,۸۰۰ ۱۶,۴۰۴,۰۰۰ ۱۶,۷۷۶,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۱۵ ۵۵ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۸۰۰۰۱ ریز بتن و ساز بتن ساختمان صنعت ۹۸۱
۱۲,۱۱۵,۲۰۰ ۱۲,۳۸۴,۰۰۰ ۱۵,۱۴۴,۰۰۰ ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۱۵ ۵۵ ۹-۵۲/۱۶/۱/۳/۱ * ۱ درجه ریز بتن و ساز بتن ساختمان صنعت ۹۸۲ ۴,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۶۰۰ ۵,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۷۷۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۲ ۸ ۱۳۲۳۴۰۲۹۰۰۱۰۰۲۱ Microsoft Project(MSP) افزار نرم با کارگاهی پروژه کنترل و ریزی برنامه ساختمان صنعت ۹۸۳
۹,۷۳۴,۴۰۰ ۹,۸۱۱,۲۰۰ ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ ۱۱۰ ۴۰ ۷۰ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۷۰۰۳۱ ساختمان سازه نظارت در ساختمان ملی مقررات ضوابط و اصول بکارگیری ساختمان صنعت ۹۸۴
۱۹,۰۱۷,۶۰۰ ۲۰,۴۸۶,۴۰۰ ۲۳,۷۷۲,۰۰۰ ۲۵,۶۰۸,۰۰۰ ۲۷۰ ۲۰۱ ۶۹ ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۱ (دانش و کار ( ۱ درجه کار سفت بنای ساختمان صنعت ۹۸۵ ۶,۲۱۱,۲۰۰ ۶,۳۴۵,۶۰۰ ۷,۷۶۴,۰۰۰ ۷,۹۳۲,۰۰۰ ۵۶ ۳۳ ۲۳ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۳۰۰۳۱ Safe برنامه با پی طراح و تحلیلگر ساختمان صنعت ۹۸۶
۱۶,۳۳۹,۲۰۰ ۱۶,۵۹۸,۴۰۰ ۲۰,۴۲۴,۰۰۰ ۲۰,۷۴۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۸ ۵۲ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۳۰۰۰۲ ETABS افزار نرم با ساختمان سازه طراح و تحلیلگر ساختمان صنعت ۹۸۷
۱۱,۹۴۲,۴۰۰ ۱۲,۳۰۷,۲۰۰ ۱۴,۹۲۸,۰۰۰ ۱۵,۳۸۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۰۴ ۴۶ ۷۱۱۳۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۲ لاشه و قلوه سنگ با چین خشکه ساختمان صنعت ۹۸۸
۱۱,۵۱۰,۴۰۰ ۱۱,۹۳۲,۸۰۰ ۱۴,۳۸۸,۰۰۰ ۱۴,۹۱۶,۰۰۰ ۱۵۰ ۵۳ ۴۴ ۹-۵۱/۴۲/۱/۱ * لاشه و قلوه سنگ با چین خشکه ساختمان صنعت ۹۸۹ ۷,۹۸۷,۲۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۹,۹۸۴,۰۰۰ ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ۹۲ ۵۲ ۴۰ ۳۱۱۸۳۰۲۹۰۰۱۰۰۲۱ بتنی سازه های نقشه خواندن ساختمان صنعت ۹۹۰
۱۶,۲۵۲,۸۰۰ ۱۷,۰۱۱,۲۰۰ ۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۲۱,۲۶۴,۰۰۰ ۲۱۳ ۱۸۴ ۲۹ ۷۱۱۹۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱ بند داربست ساختمان صنعت ۹۹۱
۱۳,۱۹۰,۴۰۰ ۱۳,۵۴۵,۶۰۰ ۱۶,۴۸۸,۰۰۰ ۱۶,۹۳۲,۰۰۰ ۱۸۶ ۱۴۹ ۳۷ ۸-۷۴/۹۵/۱/۱/۱ * ۱ درجه اهنی پروفیل ساز پنجره و در ساختمان صنعت ۹۹۲۱۵,۸۳۰,۴۰۰ ۱۶,۲۶۲,۴۰۰ ۱۹,۷۸۸,۰۰۰ ۲۰,۳۲۸,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۵۶ ۵۴ ۷۲۲۱۲۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ آهنی پروفیل ساز پنجره و در ساختمان صنعت ۹۹۳
۱۴,۸۹۹,۲۰۰ ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ۱۸,۶۲۴,۰۰۰ ۱۹,۶۲۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۹۲ ۶۵ ۹-۵۱/۴۱/۱/۱ * سنگی چینی دیوار ساختمان صنعت ۹۹۴
۱۱,۷۷۹,۲۰۰ ۱۲,۲۱۱,۲۰۰ ۱۴,۷۲۴,۰۰۰ ۱۵,۲۶۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۰۴ ۴۶ ۷۱۱۳۲۰۲۹۰۰۴۰۰۰۲ سنگی دیوارچین ساختمان صنعت ۹۹۵
۱۵,۳۵۰,۴۰۰ ۱۶,۱۲۸,۰۰۰ ۱۹,۱۸۸,۰۰۰ ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۳ ۴۷ ۸۱۴۲۲۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ دوجداره شیشه وUPVCپروفیل با پنجره و در نصاب و سازنده ساختمان صنعت ۹۹۶
۲۹,۹۶۱,۶۰۰ ۳۰,۶۶۲,۴۰۰ ۳۷,۴۵۲,۰۰۰ ۳۸,۳۲۸,۰۰۰ ۳۴۵ ۲۰۴ ۱۰۱ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۱۷۰۰۰۱ برداری نقشه اکیپ سرپرست ساختمان صنعت ۹۹۷
۱۰,۸۵۷,۶۰۰ ۱۱,۰۶۸,۸۰۰ ۱۳,۵۷۲,۰۰۰ ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۴ ۱۶ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۲۲۰۰۰۱ ABUQUS افزار نرم از استفاده با ای سازه اجزای آنالیز طراح ساختمان صنعت ۹۹۸
۱۱,۲۲۲,۴۰۰ ۱۱,۴۵۲,۸۰۰ ۱۴,۰۲۸,۰۰۰ ۱۴,۳۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۸ ۲۲ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۲۳۰۰۰۱ TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) افزار نرم با فولادی های سازه طراح ساختمان صنعت ۹۹۹ ۵,۱۸۴,۰۰۰ ۵,۲۶۰,۸۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۴۸ ۳۸ ۱۰ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۱۳۰۰۱۱ HEC – RAS برنامه با هیدرولیکی طراح ساختمان صنعت ۱,۰۰۰
۱۲,۹۷۹,۲۰۰ ۱۳,۲۰۹,۶۰۰ ۱۶,۲۲۴,۰۰۰ ۱۶,۵۱۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۷۸ ۴۲ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۸۰۰۰۱ SAP با سازه آنالیز و طراح ساختمان صنعت ۱,۰۰۱
۳,۵۷۱,۲۰۰ ۳,۶۶۷,۲۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۴,۵۸۴,۰۰۰ ۳۲ ۲۴ ۸ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۰۰۰۴۱ Auto CAD Land Development افزار نرم با سازی راه پروژه طراحی ساختمان صنعت ۱,۰۰۲
۱۶,۹۶۳,۲۰۰ ۱۷,۱۷۴,۴۰۰ ۲۱,۲۰۴,۰۰۰ ۲۱,۴۶۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۱۱ ۳۹ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۳۰۰۲۱ ساختمان ملی مقررات ضوابط اساس بر ساختمان دستی محاسبات و طراحی ساختمان صنعت ۱,۰۰۳
۷,۶۸۹,۶۰۰ ۷,۹۴۸,۸۰۰ ۹,۶۱۲,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۷۰ ۵۶ ۱۴ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۰۰۰۶۱ Revit Structure افزار نرم وسیله به بتنی و فولادی های سازه سازی مدل و طراحی ساختمان صنعت ۱,۰۰۴
۶,۴۳۲,۰۰۰ ۶,۵۵۶,۸۰۰ ۸,۰۴۰,۰۰۰ ۸,۱۹۶,۰۰۰ ۶۰ ۳۶ ۲۴ ۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۳۰۰۵۱ زلزله برابر در مقاوم و هوشمند های ساختمان طراحی ساختمان صنعت ۱,۰۰۵
۱۹,۰۲۷,۲۰۰ ۱۹,۷۴۷,۲۰۰ ۲۳,۷۸۴,۰۰۰ ۲۴,۶۸۴,۰۰۰ ۲۵۰ ۷۷ ۶۲ ۷۱۱۹۲۰۲۹۰۲۷۰۰۰۱ ارتفاع در کار ورز فن ساختمان صنعت ۱,۰۰۶
۱۹,۰۷۵,۲۰۰ ۱۹,۷۵۶,۸۰۰ ۲۳,۸۴۴,۰۰۰ ۲۴,۶۹۶,۰۰۰ ۲۵۰ ۷۷ ۶۲ ۹-۵۹/۹۱/۱/۱ * ارتفاع در کار ورز فن ساختمان صنعت ۱,۰۰۷
۱۰,۷۹۰,۴۰۰ ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۳,۴۸۸,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸ ۴۶ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۵۰۰۰۱ بند کفراژ و بند قالب ساختمان صنعت ۱,۰۰۸
۱۰,۶۰۸,۰۰۰ ۱۰,۷۶۱,۶۰۰ ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳,۴۵۲,۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸ ۴۶ ۹-۵۲/۲۵/۱/۴/۱ * ۱ درجه بند کفراژ و بند قالب ساختمان صنعت ۱,۰۰۹
۳,۸۶۸,۸۰۰ ۴,۱۵۶,۸۰۰ ۴,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۴۸ ۳۲ ۱۶ ۳۲۵۷۳۰۲۹۰۰۰۰۰۲۱ ساختمان در ای حرفه بهداشت و ایمن کار ساختمان صنعت ۱,۰۱۰
۷,۷۷۶,۰۰۰ ۸,۰۵۴,۴۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۶۸,۰۰۰ ۸۲ ۵۱ ۲۸ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۰۰۰۱۸۱ AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D مسیر طراحی بعدی سه افزار نرم با کار ساختمان صنعت ۱,۰۱۱
۱,۳۱۵,۲۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱۶ ۹ ۷ ۷۲۱۴۲۰۲۹۰۰۷۰۰۰۱ ساختمان ساز اسکلت عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۲
۱,۲۰۹,۶۰۰ ۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱۶ ۹ ۷ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۴۰۰۰۱ بند آرماتور عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۳
۱,۲۳۸,۴۰۰ ۱,۲۷۶,۸۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۱۰۰۰۰۱ ریز بتن و ساز بتن عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۴
۶,۹۵۰,۴۰۰ ۷,۲۴۸,۰۰۰ ۸,۶۸۸,۰۰۰ ۹,۰۶۰,۰۰۰ ۹۰ ۶۵ ۲۵ ۷۲۱۴۲۰۲۹۰۰۶۰۰۰۱ جوشکاری عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۵
۲,۱۶۹,۶۰۰ ۲,۲۸۴,۸۰۰ ۲,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۸۵۶,۰۰۰ ۲۶ ۱۷ ۹ ۷۲۲۱۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱ آهنی پروفیل ساز پنجره و در عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۶
۲,۱۲۱,۶۰۰ ۲,۱۶۹,۶۰۰ ۲,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۱۲,۰۰۰ ۳۱ ۱۷ ۱۴ ۹۳۱۳۱۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱ ساختمان عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۷
۱,۲۲۸,۸۰۰ ۱,۲۷۶,۸۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۷۰۰۰۱ بند وکفراژ بند قالب عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۸
۱,۷۴۷,۲۰۰ ۱,۷۹۵,۲۰۰ ۲,۱۸۴,۰۰۰ ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲۳ ۱۰ ۱۳ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۵۰۰۰۱ تجاری و خانگی گاز کش لوله عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۱۹
۲,۱۸۸,۸۰۰ ۲,۲۴۶,۴۰۰ ۲,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۸۰۸,۰۰۰ ۲۸ ۱۵ ۱۳ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۴۰۰۰۱ بهداشتی وسایل نصاب و کشی لوله عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۲۰
۱,۱۳۲,۸۰۰ ۱,۱۸۰,۸۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱۶ ۸ ۸ ۹۳۱۴۱۰۲۹۰۰۷۰۰۰۱ بردار نقشه عمومی کارگر ساختمان صنعت ۱,۰۲۱
۸,۹۳۷,۶۰۰ ۹,۰۱۴,۴۰۰ ۱۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱۱,۲۶۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۴۰ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۲۳۰۰۰۱ GPS کارور ساختمان صنعت ۱,۰۲۲
۴,۶۱۷,۶۰۰ ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۵,۷۷۲,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۰۰۰۰۲۱ GIS جغرافیایی اطلاعات سیستم کارور ساختمان صنعت ۱,۰۲۳
۱۱,۴۵۲,۸۰۰ ۱۲,۳۲۶,۴۰۰ ۱۴,۳۱۶,۰۰۰ ۱۵,۴۰۸,۰۰۰ ۱۵۳ ۱۰۹ ۴۴ ۹-۵۲/۳۴/۲/۳/۱ ۲ درجه بند ارماتور کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۴
۱۲,۵۷۶,۰۰۰ ۱۲,۷۲۹,۶۰۰ ۱۵,۷۲۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۲,۰۰۰ ۱۶۶ ۱۱۱ ۵۵ ۷۱۱۴۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱ بند آرماتور کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۵
۶,۴۴۱,۶۰۰ ۶,۸۴۴,۸۰۰ ۸,۰۵۲,۰۰۰ ۸,۵۵۶,۰۰۰ ۸۵ ۵۳ ۳۲ ۹-۵۲/۱۶/۲/۳/۱ * ۲درجه ریز بتن و ساز بتن کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۶
۱۲,۸۷۳,۶۰۰ ۱۳,۴۶۸,۸۰۰ ۱۶,۰۹۲,۰۰۰ ۱۶,۸۳۶,۰۰۰ ۱۷۴ ۱۱۸ ۵۶ ۹-۵۱/۲۳/۲/۴/۱ * ۲ درجه کار سفت بنای کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۷
۸,۰۵۴,۴۰۰ ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۱۰,۰۶۸,۰۰۰ ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۸ ۳۲ ۹-۵۲/۲۵/۲/۴/۱ * ۲ درجه بند کفراژ و بند قالب کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۸
۸,۵۷۲,۸۰۰ ۸,۸۱۲,۸۰۰ ۱۰,۷۱۶,۰۰۰ ۱۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱۱۰ ۴۵ ۱۵ ۷۱۱۹۲۰۲۹۰۲۶۰۰۰۱ Rope Access طناب با دسترسی کارور کمک ساختمان صنعت ۱,۰۲۹
۹,۵۶۱,۶۰۰ ۱۰,۰۷۰,۴۰۰ ۱۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۲,۵۸۸,۰۰۰ ۱۲۶ ۸۸ ۳۸ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۶۰۰۰۱ تجاری و خانگی گاز کش لوله کمک ساختمان صنعت ۱,۰۳۰
۱۷,۲۱۲,۸۰۰ ۱۷,۵۵۸,۴۰۰ ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ ۲۱,۹۴۸,۰۰۰ ۲۲۷ ۱۶۲ ۶۵ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله کمک ساختمان صنعت ۱,۰۳۱
۸,۶۶۸,۸۰۰ ۸,۹۶۶,۴۰۰ ۱۰,۸۳۶,۰۰۰ ۱۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱۰۶ ۷۰ ۳۶ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۶۰۰۰۱ برآورد و متره متصدی کمک ساختمان صنعت ۱,۰۳۲
۱۲,۷۹۶,۸۰۰ ۱۳,۵۰۷,۲۰۰ ۱۵,۹۹۶,۰۰۰ ۱۶,۸۸۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۳۷ ۶۳ ۳۱۲۳۳۰۲۹۰۰۲۰۰۰۱ ساختمانی کارهای اجرایی مدیریت کمک ساختمان صنعت ۱,۰۳۳
۶,۲۴۹,۶۰۰ ۶,۳۹۳,۶۰۰ ۷,۸۱۲,۰۰۰ ۷,۹۹۲,۰۰۰ ۷۰ ۴۲ ۲۸ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۲۴۰۰۰۱ بردار نقشه کمک ساختمان صنعت ۱,۰۳۴
۷,۱۷۱,۲۰۰ ۷,۴۴۹,۶۰۰ ۸,۹۶۴,۰۰۰ ۹,۳۱۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۴ ۲۶ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۲۰۰۰۱ تجاری و خانگی گاز کش لوله ساختمان صنعت ۱,۰۳۵
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱۴ ۱۶۱ ۵۳ ۷۱۲۶۲۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱ بهداشتی وسایل نصاب و کش لوله ساختمان صنعت ۱,۰۳۶
۴,۳۷۷,۶۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۵۰۰۲۱ افزار نرم کمک به براورد و متره ساختمان صنعت ۱,۰۳۷
۴,۳۷۷,۶۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۶ ۳۲ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۵۰۰۱۱ کار احجام برآورد و متره ساختمان صنعت ۱,۰۳۸
۶,۷۸۷,۲۰۰ ۶,۹۴۰,۸۰۰ ۸,۴۸۴,۰۰۰ ۸,۶۷۶,۰۰۰ ۷۷ ۴۸ ۲۹ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۰۰۰۰۳۱ وضعیت صورت تعیین متصدی ساختمان صنعت ۱,۰۳۹
۹,۰۳۳,۶۰۰ ۹,۲۰۶,۴۰۰ ۱۱,۲۹۲,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۰۴ ۷۰ ۳۴ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۵۰۰۰۱ برآورد و متره متصدی ساختمان صنعت ۱,۰۴۰
۷,۱۷۱,۲۰۰ ۷,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۹۶۴,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰ ۶۵ ۳۰ ۳۵ ۱۳۲۳۴۰۲۹۰۰۱۰۰۱۱ PMBOK استاندارد اساس بر ساختمانی های پروژه مدیریت ساختمان صنعت ۱,۰۴۱
۴۸,۷۹۶,۸۰۰ ۴۹,۵۱۶,۸۰۰ ۶۰,۹۹۶,۰۰۰ ۶۱,۸۹۶,۰۰۰ ۴۴۰ ۱۸۴ ۲۲۴ ۱۳۲۳۴۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ پروژه مدیر ساختمان صنعت ۱,۰۴۲
۴,۳۸۷,۲۰۰ ۴,۴۳۵,۲۰۰ ۵,۴۸۴,۰۰۰ ۵,۵۴۴,۰۰۰ ۴۰ ۶ ۳۴ ۲۶۱۹۴۰۲۹۰۰۲۰۰۰۱ عمومی پیمان مدیر ساختمان صنعت ۱,۰۴۳
۲۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲۵,۲۱۹,۲۰۰ ۳۰,۷۲۰,۰۰۰ ۳۱,۵۲۴,۰۰۰ ۲۸۰ ۱۲۸ ۱۲۰ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۷۰۰۰۱ فنی دفتر مدیر ساختمان صنعت ۱,۰۴۴
۱۰,۸۲۸,۸۰۰ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۳۲ ۵۸ ۳۱۲۳۳۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ ساختمانی کارهای اجرایی مدیریت ساختمان صنعت ۱,۰۴۵
۴۲,۱۴۴,۰۰۰ ۴۳,۲۵۷,۶۰۰ ۵۲,۶۸۰,۰۰۰ ۵۴,۰۷۲,۰۰۰ ۴۸۰ ۲۶۷ ۱۷۳ ۳۱۱۱۳۰۲۹۰۰۸۰۰۰۱ بتن آزمایشگاه مسئول ساختمان صنعت ۱,۰۴۶
۱۰,۸۲۸,۸۰۰ ۱۱,۲۴۱,۶۰۰ ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ ۱۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۵۰ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۵۱۰۰۰۱ خاکبرداری سازی ایمن و گودبرداری مسئول ساختمان صنعت ۱,۰۴۷
۲۷,۹۸۴,۰۰۰ ۲۸,۲۳۳,۶۰۰ ۳۴,۹۸۰,۰۰۰ ۳۵,۲۹۲,۰۰۰ ۳۲۰ ۱۴۵ ۱۴۵ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۳۰۰۰۱ راهسازی برآورد و متره مسئول ساختمان صنعت ۱,۰۴۸
۸,۹۶۶,۴۰۰ ۹,۳۱۲,۰۰۰ ۱۱,۲۰۸,۰۰۰ ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰۱ ۶۳ ۳۸ ۳۳۳۴۳۰۲۹۰۰۲۰۰۰۱ املاک خریدوفروش مشاور ساختمان صنعت ۱,۰۴۹
۴,۴۸۳,۲۰۰ ۴,۵۳۱,۲۰۰ ۵,۶۰۴,۰۰۰ ۵,۶۶۴,۰۰۰ ۵۰ ۱۴ ۳۶ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۴۷۰۰۱۱ فلزی های ساختمان در اسکلت اجرای بر نظارت ساختمان صنعت ۱,۰۵۰
۱۸,۲۶۸,۸۰۰ ۱۸,۹۲۱,۶۰۰ ۲۲,۸۳۶,۰۰۰ ۲۳,۶۵۲,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۵۷ ۵۳ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۲۶۰۰۰۱ بردار نقشه ساختمان صنعت ۱,۰۵۱
۴,۲۹۱,۲۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵ ۲۵ ۲۰ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۲۵۰۰۰۱ (ماهر بردار نقشه( Total Station الکترونیکی های دستگاه با بردار نقشه ساختمان صنعت ۱,۰۵۲
۹,۴۱۷,۶۰۰ ۹,۶۷۶,۸۰۰ ۱۱,۷۷۲,۰۰۰ ۱۲,۰۹۶,۰۰۰ ۱۰۳ ۵۴ ۳۹ ۳۱۱۲۳۰۲۹۰۰۰۰۲۲۱ مسیر بردار نقشه ساختمان صنعت ۱,۰۵۳
۳۵,۰۵۹,۲۰۰ ۳۵,۷۳۱,۲۰۰ ۴۳,۸۲۴,۰۰۰ ۴۴,۶۶۴,۰۰۰ ۴۰۴ ۲۵۴ ۱۵۰ ۳۱۱۸۳۰۲۹۰۰۱۰۰۰۱ سازه کشی نقشه ساختمان صنعت ۱,۰۵۴
۴۷,۴۵۲,۸۰۰ ۵۰,۴۵۷,۶۰۰ ۵۹,۳۱۶,۰۰۰ ۶۳,۰۷۲,۰۰۰ ۶۲۴ ۳۸۰ ۱۸۸ ۷۳۱۴۲۰۱۵۰۲۱۰۰۰۱ ۱ درجه ساز سرامیک سرامیک صنعت ۱,۰۵۵۴۴,۷۵۵,۲۰۰ ۴۷,۳۴۷,۲۰۰ ۵۵,۹۴۴,۰۰۰ ۵۹,۱۸۴,۰۰۰ ۶۲۴ ۳۸۰ ۱۸۸ ۸-۹۲/۱۲/۱/۳ * ۱ درجه ساز سرامیک سرامیک صنعت ۱,۰۵۶
۴۶,۶۰۸,۰۰۰ ۴۸,۱۱۵,۲۰۰ ۵۸,۲۶۰,۰۰۰ ۶۰,۱۴۴,۰۰۰ ۵۹۵ ۴۳۰ ۱۶۵ ۷۳۱۴۲۰۱۵۰۲۲۰۰۰۱ ۲ درجه ساز سرامیک سرامیک صنعت ۱,۰۵۷
۴۴,۸۸۰,۰۰۰ ۴۵,۹۵۵,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۷,۴۴۴,۰۰۰ ۵۹۵ ۴۳۰ ۱۶۵ ۸-۹۲/۱۲/۲/۳ * ۲ درجه ساز سرامیک سرامیک صنعت ۱,۰۵۸
۲۸,۹۰۵,۶۰۰ ۲۹,۳۷۶,۰۰۰ ۳۶,۱۳۲,۰۰۰ ۳۶,۷۲۰,۰۰۰ ۳۷۲ ۳۰۰ ۷۲ ۷۳۱۴۲۰۱۵۰۲۳۰۰۰۱ برقی و پایی چرخ با سفالگر سرامیک صنعت ۱,۰۵۹
۳,۶۸۶,۴۰۰ ۳,۹۹۳,۶۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۴۸ ۱۰ ۳۸ ۵۲۴۵۲۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱ CNG رسانی سوخت های ایستگاه عمومی اپراتوری خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۰
۶۵۲,۸۰۰ ۶۹۱,۲۰۰ ۸۱۶,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۸ ۴ ۴ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۱۱ سوز دوگانه خودروهای سیستم ایمنی اصول خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۱
۶,۲۴۰,۰۰۰ ۶,۵۲۸,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸۰ ۵۶ ۲۴ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۱۹۰۰۷۱ خودرو والکترونیک برق مبانی آزمایشگاه خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۲
۸۲۵,۶۰۰ ۸۷۳,۶۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۷۲۳۱۰۰۱۰۰۱ (تایرها،آب،ها روغن( خودرو اولیه وسرویس بازدید خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۳
۸,۱۷۹,۲۰۰ ۸,۳۷۱,۲۰۰ ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ ۱۰,۴۶۴,۰۰۰ ۱۰۸ ۷۲ ۳۶ ۷۱۳۲۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱ خودرو رنگ تشخیص بازرسی خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۴
۷۶۸,۰۰۰ ۸۳۵,۲۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱۰ ۷ ۳ ۷۴۱۲۰۰۱۰۰۱ موتورسیکلت برقی قطعات بازوبست خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۵
۱۶,۴۰۶,۴۰۰ ۱۷,۱۰۷,۲۰۰ ۲۰,۵۰۸,۰۰۰ ۲۱,۳۸۴,۰۰۰ ۲۱۶ ۱۴۷ ۶۹ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۲۰۰۰۰۱ دیزلی سنگین ونیمه سنگین خودروهای کار برق خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۶
۶,۱۹۲,۰۰۰ ۶,۴۷۰,۴۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۸,۰۸۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۲۰۱۳۱ سوز گاز سیستم انواع، کردن سوار و پیاده خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۷
۳,۰۵۲,۸۰۰ ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۳,۸۱۶,۰۰۰ ۳,۸۶۴,۰۰۰ ۴۰ ۲۸ ۱۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۱۳۱ ترمز ضدقفل ABSو ترمزمعمولی سیستم تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۸
۲,۳۴۲,۴۰۰ ۲,۴۳۸,۴۰۰ ۲,۹۲۸,۰۰۰ ۳,۰۴۸,۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۳۰۱ خودرو گازی رسانی سوخت سیستم تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۶۹
۲,۳۴۲,۴۰۰ ۲,۴۳۸,۴۰۰ ۲,۹۲۸,۰۰۰ ۳,۰۴۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۳۱۲ هیدرولیک و معمولی فرمان سیستم تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۰
۹,۹۸۴,۰۰۰ ۱۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۸۹ ۴۱ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۱۱۱ بنزینی موتورخودرو تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۱
۸,۹۳۷,۶۰۰ ۹,۱۱۰,۴۰۰ ۱۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱۱۴ ۶۶ ۴۸ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۲۸۲ خودرو بنزینی انژکتوری رسانی سوخت تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۲
۲,۹۱۸,۴۰۰ ۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۳۷ ۱۴ ۲۳ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۲۱ (پاششی سیستم ( سوز دوگانه خودروهای فشارپایین تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۳
۱,۷۵۶,۸۰۰ ۱,۸۵۲,۸۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۱۶,۰۰۰ ۲۴ ۸ ۱۶ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۳۱ (میکسری سیستم ( سوز دوگانه خودروهای فشارپایین تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۴
۶,۵۲۸,۰۰۰ ۶,۷۲۹,۶۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۸۴ ۶۹ ۱۵ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۱۹۰۱۱۱ خودرو بالابربرقی وشیشه تعمیرقفل خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۵
۵۸,۶۳۶,۸۰۰ ۶۰,۳۳۶,۰۰۰ ۷۳,۲۹۶,۰۰۰ ۷۵,۴۲۰,۰۰۰ ۸۰۰ ۵۸۶ ۲۱۴ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۰۰۱ ۱ درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۶
۴۶,۸۳۸,۴۰۰ ۴۷,۳۸۵,۶۰۰ ۵۸,۵۴۸,۰۰۰ ۵۹,۲۳۲,۰۰۰ ۶۴۰ ۳۸۰ ۲۰۰ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۱۹۰۰۰۱ ۱درجه سواری خودروهای برق تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۷
۷,۶۸۰,۰۰۰ ۷,۹۸۷,۲۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۹۸۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۴ ۲۶ ۷۴۲۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱ خودرو الکتریکی تعمیرکارتجهیزات خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۸
۱۴,۹۵۶,۸۰۰ ۱۵,۴۱۷,۶۰۰ ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۹,۲۷۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۳۰۰۰۰۲ (خودروها فشرده هوای ( نیوماتیکی ترمزهای تعمیرکارسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۷۹
۳,۴۲۷,۲۰۰ ۳,۵۱۳,۶۰۰ ۴,۲۸۴,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۴۵ ۲۷ ۱۸ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۵۱ پراید گیربکس و تعمیرموتور خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۰
۳,۰۶۲,۴۰۰ ۳,۱۲۹,۶۰۰ ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۱ ۹ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۱۳۱ L90 تعمیرموتوروگیربکس خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۱
۲,۲۰۸,۰۰۰ ۲,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۴۱۲۰۰۱۰۰۲ خودرو استارت ساده تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۲
۲,۴۷۶,۸۰۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰ ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳۲ ۲۲ ۱۰ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۱۹۰۰۲۱ (روآ’۴۰۵‘پارس( پژو برق سیستم تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۳
۷,۷۰۸,۸۰۰ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۹,۶۳۶,۰۰۰ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۸ ۳۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۳۵۰۰۰۱ اتوبوس جلوبندی کار تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۴
۳۱,۰۲۷,۲۰۰ ۳۲,۶۵۹,۲۰۰ ۳۸,۷۸۴,۰۰۰ ۴۰,۸۲۴,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۱۵ ۸۵ ۷۲۳۳۲۰۰۱۰۰۲۰۰۰۲ (ساز پمپ( دیزل موتورهای رسانی سوخت سیستم کار تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۵
۱,۲۵۷,۶۰۰ ۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۲۰۰۴۱ EF7 ملی موتور تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۶
۲,۵۳۴,۴۰۰ ۲,۶۰۱,۶۰۰ ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۳۲ ۲۲ ۱۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۷۱ سمند و پارس’۴۰۵ پژو دیفرانسیل و گیربکس’موتور تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۷
۱۶,۰۵۱,۲۰۰ ۱۶,۲۱۴,۴۰۰ ۲۰,۰۶۴,۰۰۰ ۲۰,۲۶۸,۰۰۰ ۲۱۶ ۱۷۷ ۳۹ ۸-۴۳/۴۲/۱/۲ * ۱ درجه موتورسیکلت تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۸
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۲,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۶۹ ۷۱ ۸-۴۳/۴۲/۲/۴ * ۲ درجه موتورسیکلت تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۸۹
۲,۵۱۵,۲۰۰ ۲,۶۲۰,۸۰۰ ۳,۱۴۴,۰۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۳۲ ۲۲ ۱۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱ ۲۰۶پژو دیفرانسیل و موتوروگیربکس تعمیر خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۰
۷,۶۱۲,۸۰۰ ۷,۹۴۸,۸۰۰ ۹,۵۱۶,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۲۰۰۸۱ وانژکتوری کاربراتوری رسانی سوخت تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۱
۳,۱۲۹,۶۰۰ ۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۳۴۲ خودرو تعلیق تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۲
۳,۱۲۹,۶۰۰ ۳,۲۶۴,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۹ ۱۱ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۰۸۱ ۲۰۶سمندوپژو ،پارس، ۴۰۵پژو،روآ خودروهای وترمز فرمان،تعلیق تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۳
۲,۱۸۸,۸۰۰ ۲,۲۶۵,۶۰۰ ۲,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۸۳۲,۰۰۰ ۲۷ ۹ ۱۸ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۱۰۱ CNG رسانی سوخت تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۴
۸,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۵۲۴,۸۰۰ ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰,۶۵۶,۰۰۰ ۱۱۰ ۸۲ ۲۸ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۰۷۱ خودرو وتعلیق فرمان تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۵
۹,۵۶۱,۶۰۰ ۱۰,۰۴۱,۶۰۰ ۱۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۲,۵۵۲,۰۰۰ ۱۳۰ ۸۷ ۴۳ ۷۴۲۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۲۲ پلکس مالتی تعمیرسیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۶
۱۵,۳۴۰,۸۰۰ ۱۵,۵۳۲,۸۰۰ ۱۹,۱۷۶,۰۰۰ ۱۹,۴۱۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۰۱ سوز گاز اتومبیل تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۷
۱۷,۳۳۷,۶۰۰ ۱۷,۸۹۴,۴۰۰ ۲۱,۶۷۲,۰۰۰ ۲۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۷۹ ۶۱ ۸-۴۳/۹۴/۲/۲ * ۲ درجه سوز گاز اتومبیل تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۸
۵۴,۱۹۲,۰۰۰ ۵۶,۹۷۶,۰۰۰ ۶۷,۷۴۰,۰۰۰ ۷۱,۲۲۰,۰۰۰ ۸۰۰ ۵۸۶ ۲۱۴ ۸-۴۳/۲۳/۱/۳ ۱ درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۰۹۹
۵۱,۱۹۶,۸۰۰ ۵۲,۲۹۱,۲۰۰ ۶۳,۹۹۶,۰۰۰ ۶۵,۳۶۴,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۳۱ ۱۸۹ ۸-۴۳/۲۳/۲/۳ * ۲ درجه بنزینی سواری های اتومبیل تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۰
۳۴,۴۵۴,۴۰۰ ۳۴,۹۷۲,۸۰۰ ۴۳,۰۶۸,۰۰۰ ۴۳,۷۱۶,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۶۲ ۱۱۸ ۸-۵۵/۴۲/۲/۳ * ۲ درجه خودرو برق تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۱
۴۸,۲۰۱,۶۰۰ ۵۰,۸۵۱,۲۰۰ ۶۰,۲۵۲,۰۰۰ ۶۳,۵۶۴,۰۰۰ ۶۴۰ ۴۱۹ ۲۲۱ ۸-۵۵/۴۲/۱/۲ * ۱ درجه سواری خودروهای برق تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۲
۸۵,۳۶۳,۲۰۰ ۸۹,۸۶۵,۶۰۰ ۱۰۶,۷۰۴,۰۰۰ ۱۱۲,۳۳۲,۰۰۰ ۱,۱۰۰ ۷۷۱ ۳۲۹ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۱۵۰۰۰۱ ۱ درجه) سنگین نیمه و سنگین ( تجاری های خودرو تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۳
۶۶,۹۸۸,۸۰۰ ۶۹,۱۵۸,۴۰۰ ۸۳,۷۳۶,۰۰۰ ۸۶,۴۴۸,۰۰۰ ۸۸۰ ۶۴۲ ۲۳۸ ۸-۴۳/۲۶/۲/۲ ۲ درجه) سنگین نیمه و سنگین ( تجاری خودروهای تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۴
۹,۸۶۸,۸۰۰ ۱۰,۱۷۶,۰۰۰ ۱۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۰۰۲ (ساز جلوبندی ( سبک خودروهای تعلیق سیسمتهای تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۵
۲۳,۷۳۱,۲۰۰ ۲۵,۰۲۷,۲۰۰ ۲۹,۶۶۴,۰۰۰ ۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۱۷ ۱۰۳ ۸-۴۳/۴۶/۲/۲ * ۲ درجه قایق بنزینی موتورهای تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۶
۴۹,۷۶۶,۴۰۰ ۵۲,۳۹۶,۸۰۰ ۶۲,۲۰۸,۰۰۰ ۶۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶۷۲ ۵۲۳ ۱۴۹ ۸ -۴۹ /۲۹ /۲ /۲ ۲ درجه دریایی دیزلی موتورهای تعمیرکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۷
۵۳,۳۱۸,۴۰۰ ۵۴,۱۴۴,۰۰۰ ۶۶,۶۴۸,۰۰۰ ۶۷,۶۸۰,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۱۸ ۲۰۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۲۰۰۰۱ بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۸
۳۵,۵۲۹,۶۰۰ ۳۶,۲۸۸,۰۰۰ ۴۴,۴۱۲,۰۰۰ ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۶۹ ۱۱۱ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱ خودرو تعمیرکاربرق خودرو صنایع صنعت ۱,۱۰۹
۲۱,۱۹۶,۸۰۰ ۲۱,۹۸۴,۰۰۰ ۲۶,۴۹۶,۰۰۰ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۰ ۲۱۱ ۶۹ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۳۱۰۰۰۱ تعمیرکارموتورسیکلت خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۰
۴,۶۶۵,۶۰۰ ۴,۸۵۷,۶۰۰ ۵,۸۳۲,۰۰۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۲۷۲ والکترونیکی معمولی اتوماتیک تعمیرگیربکس خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۱
۸,۴۱۹,۲۰۰ ۸,۷۶۴,۸۰۰ ۱۰,۵۲۴,۰۰۰ ۱۰,۹۵۶,۰۰۰ ۱۱۰ ۷۴ ۳۶ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۵۵۰۰۰۱ سبک خودروهای روغن کار تعویض خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۲
۳,۵۲۳,۲۰۰ ۳,۶۵۷,۶۰۰ ۴,۴۰۴,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۴۵ ۱۸ ۲۷ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۹۱ خودرو تکنولوژی خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۳
۷,۳۳۴,۴۰۰ ۷,۷۰۸,۸۰۰ ۹,۱۶۸,۰۰۰ ۹,۶۳۶,۰۰۰ ۹۶ ۵۶ ۴۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۵۶۰۰۰۱ آلات ماشین روغن آنالیز تکنسین خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۴
۳,۴۶۵,۶۰۰ ۳,۶۵۷,۶۰۰ ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۴۵ ۱۸ ۲۷ ۷۴۱۲۲۰۰۱۰۱۹۰۰۹۱ زانتیا و پراید مطبوع تهویه خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۵
۳۳,۷۶۳,۲۰۰ ۳۵,۳۸۵,۶۰۰ ۴۲,۲۰۴,۰۰۰ ۴۴,۲۳۲,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۵۵ ۱۲۵ ۸-۴۳/۹۵/۲/۳ * ۲ درجه) موتور کار تنظیم ( اپ تون خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۶
۳۵,۴۴۳,۲۰۰ ۳۶,۰۵۷,۶۰۰ ۴۴,۳۰۴,۰۰۰ ۴۵,۰۷۲,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۵۵ ۱۲۵ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۷۰۰۰۱ (کارموتور تنظیم ( اپ تون خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۷
۹,۸۲۰,۸۰۰ ۱۰,۰۴۱,۶۰۰ ۱۲,۲۷۶,۰۰۰ ۱۲,۵۵۲,۰۰۰ ۱۳۲ ۸۴ ۴۸ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۱۱۰۰۰۲ خودرو سرویسکار خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۸۱۲,۱۸۲,۴۰۰ ۱۲,۵۵۶,۸۰۰ ۱۵,۲۲۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۱۶ ۴۴ ۸-۴۹/۸۱/۲/۳ * خودرو نگهداری و سرویس خودرو صنایع صنعت ۱,۱۱۹
۳,۴۶۵,۶۰۰ ۳,۶۵۷,۶۰۰ ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۴۵ ۲۵ ۲۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۷۰۰۳۱ پراید انژکتوری رسانی سوخت سیستم خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۰
۷,۴۲۰,۸۰۰ ۷,۶۰۳,۲۰۰ ۹,۲۷۶,۰۰۰ ۹,۵۰۴,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۲۰۰۹۱ موتور الکترونیک و الکتریک سیستم عیب رفع و یابی عیب خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۹۱ سوز دوگانه و گازی رسانی سوخت سیستم عیب رفع و یابی عیب خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۲
۲,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۳۴۲,۴۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۹۲۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۰۹۱ خودرو یاب عیب دستگاههای کاربا خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۳
۲,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۳۴۲,۴۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۹۲۸,۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۰۵۱ کار محیط وبهداشت ایمنی اصول کاربرد خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۴
۲,۴۹۶,۰۰۰ ۲,۶۶۸,۸۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۲۵۱ درخودرو کامپیوتر کاربرد خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۵
۶,۷۷۷,۶۰۰ ۶,۹۴۰,۸۰۰ ۸,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۶۷۶,۰۰۰ ۹۰ ۶۴ ۲۶ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۳۰۰۶۱ خارجی زبان به خودرو فنی مدارک کاربرد خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۶
۱۱,۶۸۳,۲۰۰ ۱۱,۹۵۲,۰۰۰ ۱۴,۶۰۴,۰۰۰ ۱۴,۹۴۰,۰۰۰ ۱۵۳ ۱۰۰ ۵۳ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱ بوس مینی و اتوبوس اتوماتیک های گیربکس انداز راه و نصب کارور خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۷
۸,۰۵۴,۴۰۰ ۸,۳۲۳,۲۰۰ ۱۰,۰۶۸,۰۰۰ ۱۰,۴۰۴,۰۰۰ ۱۰۶ ۶۸ ۳۸ ۷۱۳۲۲۰۰۱۰۰۲۰۰۱۱ خودرو رنگ فیزیکی کنترلر خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۸
۱۴,۲۰۸,۰۰۰ ۱۴,۵۷۲,۸۰۰ ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸,۲۱۶,۰۰۰ ۱۹۲ ۱۴۰ ۵۲ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۷۰۰۴۱ سبک های خودرو رسانی سوخت های سیستم مکانیک خودرو صنایع صنعت ۱,۱۲۹
۵۴,۱۳۴,۴۰۰ ۵۵,۶۰۳,۲۰۰ ۶۷,۶۶۸,۰۰۰ ۶۹,۵۰۴,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۷۳ ۱۴۷ ۸-۴۹/۶۳/۲/۲ * (خاکی عملیات ( سازی راه سنگین الات ماشین مکانیک خودرو صنایع صنعت ۱,۱۳۰
۲,۶۷۸,۴۰۰ ۲,۷۵۵,۲۰۰ ۳,۳۴۸,۰۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷۴۲۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱ خودرو گیر دزد نصب خودرو صنایع صنعت ۱,۱۳۱
۲,۵۴۴,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲ ۲۵ ۷ ۷۲۳۱۲۰۰۱۰۰۶۰۰۷۱ انژکتوری ، کاربراتوری( بنزینی موتورهای روی گازسوز رسانی سوخت سیستم اندازی راه و قطعات نصب خودرو صنایع صنعت ۱,۱۳۲
۱,۳۵۳,۶۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۶۹۲,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷ ۱۴ ۳ ۸۱۷۱۰۲۰۰۰۱ دستی ساده سازی کاغذ کاغذ صنایع صنعت ۱,۱۳۳
۱۴,۵۷۲,۸۰۰ ۱۵,۰۲۴,۰۰۰ ۱۸,۲۱۶,۰۰۰ ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ ۱۹۲ ۱۸۰ ۱۲ ۸۱۵۵۲۰۲۸۰۱۲۰۰۰۱ خشک و تر کار اشپالت خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۴
۴,۶۳۶,۸۰۰ ۵,۰۷۸,۴۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۲۰۰۱۱ ( پوست و چرم ( کیف الگوساز خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۵
۱۴,۳۱۳,۶۰۰ ۱۵,۰۳۳,۶۰۰ ۱۷,۸۹۲,۰۰۰ ۱۸,۷۹۲,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۴۰ ۴۰ ۷۵۳۶۲۰۲۸۰۰۱۰۰۰۱ بچگانه و مردانه ،زنانه کفش ساز پستایی خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۶
۱۴,۳۲۳,۲۰۰ ۱۴,۴۹۶,۰۰۰ ۱۷,۹۰۴,۰۰۰ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ۱۸۸ ۱۴۴ ۴۴ ۸-۰۲/۳۴/۱/۱ (دانش و کار ( ۱ درجه ساز پستایی خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۷
۱۳,۴۷۸,۴۰۰ ۱۳,۸۹۱,۲۰۰ ۱۶,۸۴۸,۰۰۰ ۱۷,۳۶۴,۰۰۰ ۱۹۲ ۱۴۸ ۴۴ ۸-۰۲/۳۴/۲/۲ (دانش و کار ( ۲ درجه ساز پستایی خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۸
۲۳,۲۸۰,۰۰۰ ۲۴,۰۹۶,۰۰۰ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۴۰ ۶۰ ۸-۰۲/۴۶/۲/۲ (کاردانش( ۲ درجه کار پیش خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۳۹
۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۰۱۴,۴۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۳۹ ۳۲ ۷ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۲۰۰۴۱ زنانه کیف تکمیل و دوخت خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۰
۶,۰۵۷,۶۰۰ ۶,۳۷۴,۴۰۰ ۷,۵۷۲,۰۰۰ ۷,۹۶۸,۰۰۰ ۸۰ ۶۱ ۱۹ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۵۰۰۰۱ چرمی زیراندازهای دوزنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۱
۷,۷۹۵,۲۰۰ ۷,۹۵۸,۴۰۰ ۹,۷۴۴,۰۰۰ ۹,۹۴۸,۰۰۰ ۱۰۲ ۸۲ ۲۰ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۱۰۰۰۱ چرمی مردانه و اداری کیف دوزنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۲
۱۷,۶۲۵,۶۰۰ ۱۸,۲۵۹,۲۰۰ ۲۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲۲,۸۲۴,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۷۱ ۶۹ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۲۰۰۰۱ طبیعی چرم با کیف دوزنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۳
۲۰,۰۶۴,۰۰۰ ۲۰,۲۳۶,۸۰۰ ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ ۲۵,۲۹۶,۰۰۰ ۲۶۸ ۱۹۶ ۷۲ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۳۰۰۰۱ مصنوعی چرم با کیف دوزنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۴
۱۹,۹۹۶,۸۰۰ ۲۰,۸۰۳,۲۰۰ ۲۴,۹۹۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۴,۰۰۰ ۲۶۸ ۲۱۵ ۵۳ ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۴۰۰۰۱ دست با چرمی کیف دوزنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۵
۷,۵۳۶,۰۰۰ ۷,۶۵۱,۲۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۹,۵۶۴,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۲ ۲۸ ۷۵۳۶۲۰۲۸۰۰۷۰۰۰۱ چرمی کمربند سازنده خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۶
۱۵,۶۸۶,۴۰۰ ۱۶,۴۸۳,۲۰۰ ۱۹,۶۰۸,۰۰۰ ۲۰,۶۰۴,۰۰۰ ۲۲۸ ۱۸۸ ۴۰ ۸-۳/۱۲/۱/۳ (دانش کار ( دوز کیف خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۷
۱۰,۰۴۱,۶۰۰ ۱۰,۸۹۶,۰۰۰ ۱۲,۵۵۲,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۰۱ ۲۹ ۷۵۳۶۲۰۲۸۰۰۸۰۰۰۱ کفش مدلساز خز، پوست، چرم صنایع صنعت ۱,۱۴۸
۱,۴۳۰,۴۰۰ ۱,۴۵۹,۲۰۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰ ۱۸ ۱۴ ۴ ۷۳۱۷۰۱۹۰۰۲ مشبک ساده های طرح اجرای و برشکاری چوب صنایع صنعت ۱,۱۴۹
۷,۷۵۶,۸۰۰ ۸,۱۲۱,۶۰۰ ۹,۶۹۶,۰۰۰ ۱۰,۱۵۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۰۲۰۱۵۱ درودگری برقی دستی و دستی های ابزار بکارگیری چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۰
۱۵,۹۴۵,۶۰۰ ۱۶,۴۰۶,۴۰۰ ۱۹,۹۳۲,۰۰۰ ۲۰,۵۰۸,۰۰۰ ۲۰۵ ۱۷۰ ۳۵ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۰۲۰۱۸۱ درودگری عمومی آلات ماشین بکارگیری چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۱
۳۳,۰۸۱,۶۰۰ ۳۴,۸۱۹,۲۰۰ ۴۱,۳۵۲,۰۰۰ ۴۳,۵۲۴,۰۰۰ ۴۲۰ ۱۸۳ ۴۷ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۱۱۰۰۰۱ چوبی تراش پیکر چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۲
۱۴,۰۹۲,۸۰۰ ۱۴,۴۶۷,۲۰۰ ۱۷,۶۱۶,۰۰۰ ۱۸,۰۸۴,۰۰۰ ۱۷۹ ۱۱۵ ۶۴ ۷۳۱۲۲۰۱۹۰۱۰۰۰۰۱ تنبورساز چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۳
۲۷,۹۴۵,۶۰۰ ۲۹,۱۴۵,۶۰۰ ۳۴,۹۳۲,۰۰۰ ۳۶,۴۳۲,۰۰۰ ۳۵۰ ۲۵۰ ۵۰ ۷۵۲۳۲۰۱۹۰۰۲۰۰۰۱ ۱ درجه خراط چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۴
۱۹,۱۰۴,۰۰۰ ۱۹,۶۶۰,۸۰۰ ۲۳,۸۸۰,۰۰۰ ۲۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۵۰ ۷۵۲۳۲۰۱۹۰۰۱۰۰۰۱ ۲ درجه خراط چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۵
۴۲,۳۴۵,۶۰۰ ۴۳,۱۷۱,۲۰۰ ۵۲,۹۳۲,۰۰۰ ۵۳,۹۶۴,۰۰۰ ۵۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۷۱۱۵۲۰۱۹۰۰۱۰۰۰۲ چوبی ساز پنجره و در چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۶
۵۶,۴۳۸,۴۰۰ ۵۷,۳۹۸,۴۰۰ ۷۰,۵۴۸,۰۰۰ ۷۱,۷۴۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۴۹۰ ۱۶۰ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۰۲۰۰۰۱ درودگر چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۷
۶۰,۵۲۸,۰۰۰ ۶۲,۳۲۳,۲۰۰ ۷۵,۶۶۰,۰۰۰ ۷۷,۹۰۴,۰۰۰ ۸۳۰ ۶۷۰ ۱۶۰ ۸-۱۲/۰۶/۲/۴ * ۲ درجه درودگر چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۸
۵۲,۸۸۶,۴۰۰ ۵۴,۴۴۱,۶۰۰ ۶۶,۱۰۸,۰۰۰ ۶۸,۰۵۲,۰۰۰ ۶۸۰ ۴۲۴ ۱۳۶ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۰۱۰۰۰۱ ۱درجه درودگر چوب صنایع صنعت ۱,۱۵۹
۴۳,۵۲۶,۴۰۰ ۴۴,۵۲۴,۸۰۰ ۵۴,۴۰۸,۰۰۰ ۵۵,۶۵۶,۰۰۰ ۵۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۷۱۱۵۲۰۱۹۰۰۳۰۰۰۲ دکوراتورچوبی چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۰
۳۴,۷۰۴,۰۰۰ ۳۵,۶۰۶,۴۰۰ ۴۳,۳۸۰,۰۰۰ ۴۴,۵۰۸,۰۰۰ ۴۵۰ ۳۵۹ ۴۱ ۹-۳۹/۲۶/۲/۳ * ۲ درجه چوب کار رنگ چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۱
۶,۸۳۵,۲۰۰ ۷,۱۰۴,۰۰۰ ۸,۵۴۴,۰۰۰ ۸,۸۸۰,۰۰۰ ۸۷ ۷۳ ۱۴ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۱۰۰۱۱ چوبی احجام ساخت چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۲
۲,۰۵۴,۴۰۰ ۲,۱۵۰,۴۰۰ ۲,۵۶۸,۰۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۵ ۷۵۲۲۰۱۹۰۰۳ چوب با کریم قرآن رحل ساخت چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۳
۳۷,۵۸۴,۰۰۰ ۳۸,۵۶۳,۲۰۰ ۴۶,۹۸۰,۰۰۰ ۴۸,۲۰۴,۰۰۰ ۴۸۰ ۳۱۰ ۱۴۵ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۱۳۰۰۰۱ مصنوعی و طبیعی الیاف با مبلمان سازنده چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۴
۱۸,۸۵۴,۴۰۰ ۱۹,۳۵۳,۶۰۰ ۲۳,۵۶۸,۰۰۰ ۲۴,۱۹۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۵۶ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۲۰۰۰۰۱ کورین و اف دی ام صفحات با کابینت نصاب و سازنده چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۵
۱۵,۱۹۶,۸۰۰ ۱۵,۶۱۹,۲۰۰ ۱۸,۹۹۶,۰۰۰ ۱۹,۵۲۴,۰۰۰ ۱۹۲ ۱۶۴ ۲۸ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۲۳۰۰۰۱ (پیشرفته روش ( چوبی وصفحات کارچوب نگاروسوخت سوخت چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۶
۲۵,۶۴۱,۶۰۰ ۲۶,۰۳۵,۲۰۰ ۳۲,۰۵۲,۰۰۰ ۳۲,۵۴۴,۰۰۰ ۳۲۵ ۲۱۵ ۶۰ ۷۵۲۳۲۰۱۹۰۰۳۰۰۰۱ چوب کار فرز چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۷
۲۴,۶۲۴,۰۰۰ ۲۵,۵۰۷,۲۰۰ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ۳۱,۸۸۴,۰۰۰ ۳۲۵ ۲۱۵ ۶۰ ۸-۱۲/۶۰/۱/۱ * چوب کار فرز چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۸
۱۵,۱۴۸,۸۰۰ ۱۵,۵۳۲,۸۰۰ ۱۸,۹۳۶,۰۰۰ ۱۹,۴۱۶,۰۰۰ ۱۹۰ ۱۱۵ ۷۵ ۵۲۲۳۲۰۱۹۰۲۳۰۰۰۱ چوبی مصنوعات فروشنده چوب صنایع صنعت ۱,۱۶۹
۴۲,۹۵۰,۴۰۰ ۴۳,۵۶۴,۸۰۰ ۵۳,۶۸۸,۰۰۰ ۵۴,۴۵۶,۰۰۰ ۵۵۰ ۳۷۸ ۱۲۲ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۰۷۰۰۰۱ چوبی ساز کابینت چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۰
۴۱,۶۳۵,۲۰۰ ۴۲,۷۲۹,۶۰۰ ۵۲,۰۴۴,۰۰۰ ۵۳,۴۱۲,۰۰۰ ۵۴۰ ۳۹۲ ۱۰۳ ۸-۱۱/۲۱/۲/۳ * ۲ درجه چوبی ساز کابینت چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۱
۵۹,۰۷۸,۴۰۰ ۶۰,۱۳۴,۴۰۰ ۷۳,۸۴۸,۰۰۰ ۷۵,۱۶۸,۰۰۰ ۷۶۰ ۵۶۶ ۱۷۸ ۸-۱۲/۰۹/۱/۲ * ( سوراخکاری ، فرز ، برش ( چوب CNC دستگاه کارور چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۲
۲۳,۶۴۴,۸۰۰ ۲۴,۲۶۸,۸۰۰ ۲۹,۵۵۶,۰۰۰ ۳۰,۳۳۶,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۸ ۷۲ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۱۰۰۰۰۲ چین گره چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۳
۷۷,۱۰۷,۲۰۰ ۷۹,۳۵۳,۶۰۰ ۹۶,۳۸۴,۰۰۰ ۹۹,۱۹۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۶۸۰ ۲۷۵ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۲۴۰۰۰۱ (ویژه نیازهای با افراد خاص ( کار مشبک چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۴
۳۰,۷۲۰,۰۰۰ ۳۱,۵۸۴,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹,۴۸۰,۰۰۰ ۳۹۰ ۲۸۵ ۷۵ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۱۷۰۰۰۱ کار مشبک چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۵
۸,۸۴۱,۶۰۰ ۹,۱۵۸,۴۰۰ ۱۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱۱,۴۴۸,۰۰۰ ۱۱۲ ۹۲ ۲۰ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۲۵۰۰۰۱ ۲ درجه ) قالب بدون ( چوب کار معرق چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۶
۵۰,۳۲۳,۲۰۰ ۵۱,۶۷۶,۸۰۰ ۶۲,۹۰۴,۰۰۰ ۶۴,۵۹۶,۰۰۰ ۶۵۰ ۵۱۲ ۸۸ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۴۰۰۰۱ (پیشرفته( چوب کار معرق چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۷
۴۶,۹۸۲,۴۰۰ ۴۷,۸۶۵,۶۰۰ ۵۸,۷۲۸,۰۰۰ ۵۹,۸۳۲,۰۰۰ ۶۰۰ ۴۴۰ ۱۱۰ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۳۰۰۰۱ (مقدماتی( چوب کار معرق چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۸
۲۸,۵۳۱,۲۰۰ ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ ۳۵,۶۶۴,۰۰۰ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷۶ ۲۶۰ ۹۲ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۸۰۰۰۱ حجمی کار معرق چوب صنایع صنعت ۱,۱۷۹
۱,۷۹۵,۲۰۰ ۱,۸۱۴,۴۰۰ ۲,۲۴۴,۰۰۰ ۲,۲۶۸,۰۰۰ ۲۲ ۱۸ ۴ ۷۳۱۷۰۱۹۰۰۴ قالب بدون ساده های طرح کاری معرق چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۰
۳۰,۵۶۶,۴۰۰ ۳۱,۲۹۶,۰۰۰ ۳۸,۲۰۸,۰۰۰ ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ ۳۹۰ ۳۰۶ ۵۴ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۲۰۰۰۱ ۱ درجه کار منبت چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۱۳۸,۶۰۱,۶۰۰ ۳۹,۲۴۴,۸۰۰ ۴۸,۲۵۲,۰۰۰ ۴۹,۰۵۶,۰۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۱۰۰۰۲ دستی کار منبت چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۲
۴۲,۱۷۲,۸۰۰ ۴۳,۹۵۸,۴۰۰ ۵۲,۷۱۶,۰۰۰ ۵۴,۹۴۸,۰۰۰ ۵۶۰ ۴۳۴ ۹۶ ۷۳۱۷۲۰۱۹۰۰۵۰۰۰۱ کار معرق منبت چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۳
۱۸,۹۶۹,۶۰۰ ۱۹,۵۴۵,۶۰۰ ۲۳,۷۱۲,۰۰۰ ۲۴,۴۳۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۸۴ ۳۲ ۷۱۱۵۲۰۱۹۰۰۵۰۰۰۱ چوبی پارکت نصاب چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۴
۳۳,۱۳۹,۲۰۰ ۳۳,۷۰۵,۶۰۰ ۴۱,۴۲۴,۰۰۰ ۴۲,۱۳۲,۰۰۰ ۴۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۷۱۱۵۲۰۱۹۰۰۴۰۰۰۱ ساخته پیش چوبی های خانه نصاب چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۵
۳۱,۷۲۸,۰۰۰ ۳۲,۱۰۲,۴۰۰ ۳۹,۶۶۰,۰۰۰ ۴۰,۱۲۸,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۳۰ ۷۰ ۷۵۲۲۲۰۱۹۰۲۲۰۰۰۲ چوبی کابینت نصاب چوب صنایع صنعت ۱,۱۸۶
۱۶,۰۶۰,۸۰۰ ۱۶,۶۵۴,۴۰۰ ۲۰,۰۷۶,۰۰۰ ۲۰,۸۱۸,۰۰۰ ۱۶۸ ۱۲۰ ۴۸ ۷۵۴۱۲۰۲۱۰۰۱۰۰۰۱ ۱ سطح غواص دریایی صنایع صنعت ۱,۱۸۷
۱۶,۰۶۰,۸۰۰ ۱۶,۶۵۴,۴۰۰ ۲۰,۰۷۶,۰۰۰ ۲۰,۸۱۸,۰۰۰ ۱۶۸ ۱۲۶ ۴۲ ۷۵۴۱۲۰۲۱۰۰۲۰۰۰۱ ۲ سطح غواص دریایی صنایع صنعت ۱,۱۸۸
۲۰,۰۲۵,۶۰۰ ۲۰,۶۱۹,۲۰۰ ۲۵,۰۳۲,۰۰۰ ۲۵,۷۷۴,۰۰۰ ۲۰۸ ۱۶۶ ۴۲ ۷۵۴۱۲۰۲۱۰۰۳۰۰۰۱ ۳ سطح غواص دریایی صنایع صنعت ۱,۱۸۹
۲,۷۴۵,۶۰۰ ۲,۸۷۰,۴۰۰ ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۶ ۳۱۳۳۳۰۴۰۰۰۲۰۰۴۱ G.C گازی کروماتوگرافی دستگاه آزمایش شیمیایی صنایع صنعت ۱,۱۹۰
۵,۶۶۴,۰۰۰ ۶,۱۹۲,۰۰۰ ۷,۰۸۰,۰۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۳۳۳۰۴۰۰۰۳۰۰۹۱ Matlab افزار نرم با مهندسی توابع سازی بهینه شیمیایی صنایع صنعت ۱,۱۹۱
۱,۹۸۷,۲۰۰ ۲,۰۴۴,۸۰۰ ۲,۴۸۴,۰۰۰ ۲,۵۵۶,۰۰۰ ۱۶ ۸ ۸ ۲۱۴۵۴۰۴۰۰۰۱۰۰۵۱ شیمیایی های محلول تهیه شیمیایی صنایع صنعت ۱,۱۹۲
۲۳,۹۷۱,۲۰۰ ۲۴,۶۰۴,۸۰۰ ۲۹,۹۶۴,۰۰۰ ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ ۲۰۸ ۱۰۴ ۱۰۴ ۲۱۴۵۴۰۴۰۰۰۱۰۰۰۱ آب آزمایشگاه شیمی کارشناس شیمیایی صنایع صنعت ۱,۱۹۳
۲۱,۸۳۰,۴۰۰ ۲۲,۶۶۵,۶۰۰ ۲۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲۸,۳۳۲,۰۰۰ ۲۹۱ ۲۶۹ ۲۲ ۸-۷۴/۹۳/۱/۲ (* کارودانش مختص( ۱درجه اهنی پروفیل ساز پنجره و در فلزی صنایع صنعت ۱,۱۹۴
۴۸,۵۱۸,۴۰۰ ۴۹,۸۴۳,۲۰۰ ۶۰,۶۴۸,۰۰۰ ۶۲,۳۰۴,۰۰۰ ۶۴۰ ۵۸۳ ۵۷ ۸-۷۴/۹۳/۲/۲ (* کارودانش مختص ( ۲درجه اهنی پروفیل ساز پنجره و در فلزی صنایع صنعت ۱,۱۹۵
۲۰,۲۵۶,۰۰۰ ۲۰,۷۸۴,۰۰۰ ۲۵,۳۲۰,۰۰۰ ۲۵,۹۸۰,۰۰۰ ۲۶۵ ۲۰۶ ۵۹ ۷۳۱۸۲۰۲۷۰۰۱۰۰۰۱ خانگی بافندگی دستگاه با پوشاک بافنده نساجی صنایع صنعت ۱,۱۹۶
۲۰,۰۱۶,۰۰۰ ۲۰,۶۳۰,۴۰۰ ۲۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۸,۰۰۰ ۲۶۰ ۱۹۴ ۶۶ ۷۳۱۸۲۰۲۷۰۰۲۰۰۰۱ خانگی بافندگی دستگاه با سال ۱۰ زیر کودکان و نوزاد پوشاک بافنده نساجی صنایع صنعت ۱,۱۹۷
۱۸,۳۴۵,۶۰۰ ۱۸,۸۷۳,۶۰۰ ۲۲,۹۳۲,۰۰۰ ۲۳,۵۹۲,۰۰۰ ۲۳۹ ۱۹۲ ۴۷ ۸۱۵۲۲۰۲۷۰۰۳۰۰۰۱ ژاکارد و ماکویی چند بافندگی ماشینهای بافنده نساجی صنایع صنعت ۱,۱۹۸
۱۰,۴۰۶,۴۰۰ ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۳,۰۰۸,۰۰۰ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۵ ۱۰۲ ۳۳ ۷۳۲۲۲۰۲۷۰۰۱۰۰۰۱ پارچه چاپ نساجی صنایع صنعت ۱,۱۹۹
۱۴,۲۷۵,۲۰۰ ۱۴,۹۵۶,۸۰۰ ۱۷,۸۴۴,۰۰۰ ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۹۷ ۱۵۶ ۴۱ ۷-۵۳/۲۳/۱/۲ * گذار چله- بند چله نساجی صنایع صنعت ۱,۲۰۰
۳۰,۸۰۶,۴۰۰ ۳۱,۲۷۶,۸۰۰ ۳۸,۵۰۸,۰۰۰ ۳۹,۰۹۶,۰۰۰ ۴۰۰ ۲۷۰ ۱۳۰ ۷۳۲۲۲۰۲۷۰۰۵۰۰۰۱ روتاری چاپ کارور نساجی صنایع صنعت ۱,۲۰۱
۹,۷۰۵,۶۰۰ ۹,۹۲۶,۴۰۰ ۱۲,۱۳۲,۰۰۰ ۱۲,۴۰۸,۰۰۰ ۱۲۶ ۹۲ ۳۴ ۷۳۲۲۲۰۲۷۰۰۳۰۰۰۱ اسکرین سیلک چاپ کارور نساجی صنایع صنعت ۱,۲۰۲
۴۸,۷۴۸,۸۰۰ ۴۹,۰۹۴,۴۰۰ ۶۰,۹۳۶,۰۰۰ ۶۱,۳۶۸,۰۰۰ ۶۰۰ ۳۸۴ ۲۱۶ ۷-۵۴/۶۱/۱/۲ * ( ماشینی باف فرش ( ماشینی قالیباف کارور نساجی صنایع صنعت ۱,۲۰۳
۲۸,۴۱۶,۰۰۰ ۲۸,۹۸۲,۴۰۰ ۳۵,۵۲۰,۰۰۰ ۳۶,۲۲۸,۰۰۰ ۳۵۶ ۲۲۸ ۱۲۸ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۱۷۰۰۰۱ مراکزمخابراتی در نیرو تغذیه ورز فن ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۴
۱۶,۴۴۴,۸۰۰ ۱۷,۱۴۵,۶۰۰ ۲۰,۵۵۶,۰۰۰ ۲۱,۴۳۲,۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۱۲۰۰۰۱ Out door نگهداری و نصب ورز فن ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۵
۸,۵۴۴,۰۰۰ ۸,۸۸۰,۰۰۰ ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۴ ۷۱ ۳۳ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۲۷۰۰۰۱ هوآوی BTS نگهداری ورز فن ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۶
۱۵,۷۸۲,۴۰۰ ۱۶,۷۴۲,۴۰۰ ۱۹,۷۲۸,۰۰۰ ۲۰,۹۲۸,۰۰۰ ۲۰۲ ۱۲۹ ۷۳ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۱۸۰۰۰۱ رادیویی های سیستم نگهداری ورز فن ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۷
۱۳,۷۰۸,۸۰۰ ۱۴,۲۹۴,۴۰۰ ۱۷,۱۳۶,۰۰۰ ۱۷,۸۶۸,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۰۴ ۶۶ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۰۸۰۰۰۱ نوری کابل بند مفصل ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۸
۱۴,۶۲۰,۸۰۰ ۱۴,۸۹۹,۲۰۰ ۱۸,۲۷۶,۰۰۰ ۱۸,۶۲۴,۰۰۰ ۱۸۳ ۱۱۵ ۶۸ ۷۴۲۲۲۰۳۵۰۲۰۰۰۰۱ دیجیتال تلفنی مراکز نصاب ارتباطات فناوری صنعت ۱,۲۰۹
۱۷,۳۰۸,۸۰۰ ۱۷,۸۴۶,۴۰۰ ۲۱,۶۳۶,۰۰۰ ۲۲,۳۰۸,۰۰۰ ۱۵۰ ۹۲ ۵۸ ۲۱۵۱۴۰۰۷۰۰۵۰۰۹۱ RETScreen افزار نرم با فتوولتاییک خورشیدی نیروگاه مالی تحلیل و ارزیابی پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۰
۱۰,۹۱۵,۲۰۰ ۱۱,۴۹۱,۲۰۰ ۱۳,۶۴۴,۰۰۰ ۱۴,۳۶۴,۰۰۰ ۱۰۸ ۷۵ ۳۳ ۳۱۳۱۳۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱ خورشیدی انرژی های سیستم بازاریاب پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۱
۳۲,۹۴۷,۲۰۰ ۳۳,۷۰۵,۶۰۰ ۴۱,۱۸۴,۰۰۰ ۴۲,۱۳۲,۰۰۰ ۳۰۲ ۲۱۳ ۸۹ ۲۱۵۱۴۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱ فتوولتائیک های سیستم طراح پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۲
۳۴,۹۲۴,۸۰۰ ۳۵,۴۱۴,۴۰۰ ۴۳,۶۵۶,۰۰۰ ۴۴,۲۶۸,۰۰۰ ۳۲۰ ۲۳۳ ۸۷ ۲۱۵۱۴۰۰۷۰۰۵۰۰۰۱ شبکه به متصل) فتوولتائیک ( خورشیدی نیروگاه طراح پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۳
۶,۷۷۷,۶۰۰ ۷,۰۱۷,۶۰۰ ۸,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۳ ۱۷ ۲۱۵۱۴۰۰۷۰۰۱۰۰۲۱ خورشیدی آب پمپاژ های سیستم اجرای و طراحی پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۴
۱۶,۱۲۸,۰۰۰ ۱۶,۵۲۱,۶۰۰ ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰,۶۵۲,۰۰۰ ۱۴۰ ۹۲ ۴۸ ۲۱۵۱۴۰۰۷۰۰۱۰۰۱۱ PVsyst افزار نرم با فتوولتائیک های سیستم سازی شبیه و طراحی پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۵
۹,۷۶۳,۲۰۰ ۱۰,۷۰۴,۰۰۰ ۱۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۴ ۲۶ ۳۱۳۱۳۰۰۷۰۰۱۰۰۱۱ خورشیدی پانلهای نصب پذیر تجدید و نو های انرژی فناوری صنعت ۱,۲۱۶
۷,۸۳۳,۶۰۰ ۷,۸۷۲,۰۰۰ ۹,۷۹۲,۰۰۰ ۹,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶ ۵۴ ۲۲ ۳۱۱۱۳۰۹۵۰۰۰۰۰۲۱ الکتروریسی نانو فناوری صنعت ۱,۲۱۷
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۷۶۳,۲۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰ ۳۸ ۲۲ ۱۶ ۳۱۴۲۳۰۹۵۰۰۰۰۰۱۱ نانو فناوری با خاک حاصلخیزی بهبود نانو فناوری صنعت ۱,۲۱۸
۱۰,۹۲۴,۸۰۰ ۱۱,۵۰۰,۸۰۰ ۱۳,۶۵۶,۰۰۰ ۱۴,۳۷۶,۰۰۰ ۱۱۸ ۸۲ ۳۶ ۳۱۱۱۳۰۹۵۰۰۰۰۰۶۱ ژل سل روش به ذرات نانو تولید نانو فناوری صنعت ۱,۲۱۹
۱۰,۹۲۴,۸۰۰ ۱۱,۵۰۰,۸۰۰ ۱۳,۶۵۶,۰۰۰ ۱۴,۳۷۶,۰۰۰ ۱۱۸ ۸۲ ۳۶ ۳۱۱۱۳۰۹۵۰۰۰۰۰۷۱ هیدروترمال روش به ذرات نانو تولید نانو فناوری صنعت ۱,۲۲۰
۱۹,۷۹۵,۲۰۰ ۲۱,۱۰۰,۸۰۰ ۲۴,۷۴۴,۰۰۰ ۲۶,۳۷۶,۰۰۰ ۲۰۰ ۷۰ ۱۳۰ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۱۰۰۰۰۱ پروژه کار دقیق ابزار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۱
۸,۴۳۸,۴۰۰ ۸,۸۲۲,۴۰۰ ۱۰,۵۴۸,۰۰۰ ۱۱,۰۲۸,۰۰۰ ۹۰ ۵۷ ۳۳ ۳۱۱۵۳۰۳۱۰۰۱۰۰۲۱ AUTOMATION STUDIO افزار نرم با الکتریکی های سیستم کنترل و اتوماسیون دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۲
۴۶,۵۴۰,۸۰۰ ۴۷,۸۸۴,۸۰۰ ۵۸,۱۷۶,۰۰۰ ۵۹,۸۵۶,۰۰۰ ۵۱۱ ۳۳۹ ۱۷۲ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۰۰۱ صنعتی کار اتوماسیون دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۳
۳۱,۰۲۷,۲۰۰ ۳۱,۸۶۲,۴۰۰ ۳۸,۷۸۴,۰۰۰ ۳۹,۸۲۸,۰۰۰ ۳۳۶ ۲۵۲ ۸۴ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۱۱۰۰۰۱ Delta صنعتی کار اتوماسیون دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۴
۳۱,۰۲۷,۲۰۰ ۳۱,۶۸۹,۶۰۰ ۳۸,۷۸۴,۰۰۰ ۳۹,۶۱۲,۰۰۰ ۳۳۶ ۲۵۲ ۸۴ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۷۰۰۰۱ FATEK صنعتی کار اتوماسیون دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۵
۷,۷۴۷,۲۰۰ ۷,۹۸۷,۲۰۰ ۹,۶۸۴,۰۰۰ ۹,۹۸۴,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۴۰۰۶۱ PLC S7-1200 با نویسی برنامه و اتوماسیون دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۶
۶,۳۴۵,۶۰۰ ۶,۵۸۵,۶۰۰ ۷,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۲۳۲,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۱۱۰۰۱۱ پایه دستورات با PLC Delta نویسی برنامه دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۷
۷,۷۱۸,۴۰۰ ۸,۰۴۴,۸۰۰ ۹,۶۴۸,۰۰۰ ۱۰,۰۵۶,۰۰۰ ۸۰ ۶۰ ۲۰ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۴۰۰۲۱ پایه دستورات با PLC S7-300 نویسی برنامه دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۸
۶,۲۴۹,۶۰۰ ۶,۴۴۱,۶۰۰ ۷,۸۱۲,۰۰۰ ۸,۰۵۲,۰۰۰ ۶۴ ۴۸ ۱۶ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۴۰۰۳۱ پیشرفته دستورات با PLC S7-300 نویسی برنامه دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۲۹
۳۶,۸۷۳,۶۰۰ ۳۷,۷۵۶,۸۰۰ ۴۶,۰۹۲,۰۰۰ ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ ۴۱۰ ۲۶۸ ۱۴۲ ۳۱۱۵۳۰۳۱۰۰۱۰۰۰۱ صنعتی کار پنوماتیک دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۰
۱۱۵,۷۶۶,۴۰۰ ۱۱۸,۲۰۴,۸۰۰ ۱۴۴,۷۰۸,۰۰۰ ۱۴۷,۷۵۶,۰۰۰ ۱,۵۴۰ ۱,۰۵۰ ۴۹۰ ۸-۴۲/۳۲/۱/۲ * دقیق ابزار تعمیرکار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۱
۵۲,۹۸۲,۴۰۰ ۵۵,۳۷۲,۸۰۰ ۶۶,۲۲۸,۰۰۰ ۶۹,۲۱۶,۰۰۰ ۶۷۵ ۵۰۸ ۱۶۷ ۷۳۱۱۲۰۳۱۰۰۱۰۰۰۱ ساعت تعمیرکار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۲
۲۶,۷۷۴,۴۰۰ ۲۷,۷۰۵,۶۰۰ ۳۳,۴۶۸,۰۰۰ ۳۴,۶۳۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۱۰ ۹۰ ۳۱۱۴۳۰۳۱۰۰۴۰۰۰۱ ARM خانواده میکروکنترلر مدارات تحلیلگر و طراح دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۳
۲۳,۹۷۱,۲۰۰ ۲۴,۲۷۸,۴۰۰ ۲۹,۹۶۴,۰۰۰ ۳۰,۳۴۸,۰۰۰ ۲۷۲ ۱۳۲ ۱۴۰ ۳۱۱۴۳۰۳۱۰۰۵۰۰۰۱ AVR خانواده میکروکنترلر مدارات تحلیلگر و طراح دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۴
۶,۶۱۴,۴۰۰ ۶,۷۵۸,۴۰۰ ۸,۲۶۸,۰۰۰ ۸,۴۴۸,۰۰۰ ۷۰ ۴۵ ۲۵ ۳۱۱۴۳۰۳۱۰۰۵۰۰۲۲ روان تابلوهای طراحی دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۵
۵,۵۵۸,۴۰۰ ۵,۸۲۷,۲۰۰ ۶,۹۴۸,۰۰۰ ۷,۲۸۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۴۳۰۳۱۰۰۵۰۰۱۱ AVR خانواده میکروکنترلر مدارات تحلیل و طراحی دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۶
۱۳,۱۷۱,۲۰۰ ۱۳,۶۴۱,۶۰۰ ۱۶,۴۶۴,۰۰۰ ۱۷,۰۵۲,۰۰۰ ۱۴۸ ۹۸ ۵۰ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۸۰۰۰۱ DCS گسترده کنترل سیستم تعمیر ورز فن دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۷
۵,۶۷۳,۶۰۰ ۵,۷۷۹,۲۰۰ ۷,۰۹۲,۰۰۰ ۷,۲۲۴,۰۰۰ ۶۱ ۳۶ ۱۷ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۶۱ CITECT HMI – SCADA افزار نرم با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۸
۹,۹۷۴,۴۰۰ ۱۰,۲۶۲,۴۰۰ ۱۲,۴۶۸,۰۰۰ ۱۲,۸۲۸,۰۰۰ ۱۱۰ ۶۱ ۳۹ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۹۱ PCS7 افزار نرم با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۳۹
۴,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷ ۲۸ ۱۷ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۳۰۱ PSIM افزار نرم با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۰
۴,۹۳۴,۴۰۰ ۵,۰۶۸,۸۰۰ ۶,۱۶۸,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۵۴ ۳۳ ۲۱ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۱۰۰۳۱ SPEEDOMETERS افزار نرم با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۱
۵,۵۹۶,۸۰۰ ۵,۸۶۵,۶۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۳۳۲,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۲۱ Proficy HMI/SCADA افزار- بانرم صنعتی مانیتورینگ و کنترل دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۲
۵,۷۰۲,۴۰۰ ۵,۷۷۹,۲۰۰ ۷,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۲۲۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۱۰۰۱۱ پیشرفته دقیق ابزار با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۳
۵,۷۰۲,۴۰۰ ۶,۰۸۶,۴۰۰ ۷,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۶۰۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۴۱ صنعتی درایورهای با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۴۷,۹۶۸,۰۰۰ ۸,۳۱۳,۶۰۰ ۹,۹۶۰,۰۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۳ ۲۷ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۷۱ LABVIEW افزار نرم با کار دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۵
۲۷,۴۴۶,۴۰۰ ۲۷,۸۲۰,۸۰۰ ۳۴,۳۰۸,۰۰۰ ۳۴,۷۷۶,۰۰۰ ۳۱۲ ۲۳۰ ۸۲ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۴۰۰۰۱ PLC کارور دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۶
۲۴,۴۲۲,۴۰۰ ۲۴,۷۳۹,۲۰۰ ۳۰,۵۲۸,۰۰۰ ۳۰,۹۲۴,۰۰۰ ۲۷۲ ۱۳۲ ۱۰۰ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۹۰۰۰۱ ۱ درجه PLC کارور دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۷
۲۱,۷۷۲,۸۰۰ ۲۳,۴۸۱,۶۰۰ ۲۷,۲۱۶,۰۰۰ ۲۹,۳۵۲,۰۰۰ ۲۷۲ ۱۳۲ ۱۰۱ ۰-۸۴/۵۵/۱/۴ * ۱ درجه PLC کارور دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۸
۲۱,۷۸۲,۴۰۰ ۲۳,۴۸۱,۶۰۰ ۲۷,۲۲۸,۰۰۰ ۲۹,۳۵۲,۰۰۰ ۲۷۲ ۱۵۶ ۸۶ ۰-۸۴/۵۵/۲/۴ * ۲ درجه PLC کارور دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۴۹
۶,۸۲۵,۶۰۰ ۷,۰۱۷,۶۰۰ ۸,۵۳۲,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۷۳ ۴۸ ۲۵ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۵۱ Citect HMI/SCADAافزار- نرم با تجهیزات و طرح بر نظارت و -کنترل دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۵۰
۸,۱۵۰,۴۰۰ ۸,۳۱۳,۶۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۵ ۲۵ ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۲۰۱ WINCC با مانیتورینگ دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۵۱
۲۳,۷۷۹,۲۰۰ ۲۴,۴۲۲,۴۰۰ ۲۹,۷۲۴,۰۰۰ ۳۰,۵۲۸,۰۰۰ ۲۶۴ ۲۰۸ ۵۶ ۳۱۱۵۳۰۳۱۰۰۲۰۰۰۱ صنعتی کار هیدورلیک دقیق ابزار و کنترل صنعت ۱,۲۵۲
۴۹,۰۷۵,۲۰۰ ۵۱,۳۷۹,۲۰۰ ۶۱,۳۴۴,۰۰۰ ۶۴,۲۲۴,۰۰۰ ۶۳۴ ۵۰۶ ۱۲۸ ۷۲۱۱۲۰۳۳۰۰۲۰۰۰۱ ۱ درجه گر ریخته متالورژی صنعت ۱,۲۵۳
۴۹,۴۵۹,۲۰۰ ۵۱,۶۲۸,۸۰۰ ۶۱,۸۲۴,۰۰۰ ۶۴,۵۳۶,۰۰۰ ۶۳۴ ۵۰۶ ۱۲۸ ۱-۲۴/۱۳/۱/۳ * ۱ درجه گر ریخته متالورژی صنعت ۱,۲۵۴
۷۰,۴۰۶,۴۰۰ ۷۱,۳۰۸,۸۰۰ ۸۸,۰۰۸,۰۰۰ ۸۹,۱۳۶,۰۰۰ ۹۰۶ ۷۷۸ ۱۲۸ ۷۲۱۱۲۰۳۳۰۰۳۰۰۰۱ ۲ درجه گر ریخته متالورژی صنعت ۱,۲۵۵
۶۴,۹۸۲,۴۰۰ ۶۵,۸۵۶,۰۰۰ ۸۱,۲۲۸,۰۰۰ ۸۲,۳۲۰,۰۰۰ ۹۰۶ ۷۷۸ ۱۲۸ ۱-۲۴/۱۳/۲/۳ * ۲ درجه گر ریخته متالورژی صنعت ۱,۲۵۶
۵,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۲۸۹,۶۰۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۶,۶۱۲,۰۰۰ ۶۵ ۳۸ ۲۷ ۷۲۱۱۲۰۳۳۰۰۲۰۰۲۱ (کامپوزیت ( ترکیبی مواد گری ریخته و قالبگیری متالورژی صنعت ۱,۲۵۷
۳,۷۹۲,۰۰۰ ۳,۹۱۶,۸۰۰ ۴,۷۴۰,۰۰۰ ۴,۸۹۶,۰۰۰ ۳۸ ۲۶ ۱۲ ۳۱۳۲۳۱۰۷۰۰۱۰۱۵۱ BODبیوشمیایی نیاز مورد اکسیژن گیری اندازه آب مدیریت صنعت ۱,۲۵۸
۲۵۹,۱ صنعت مدیریت آب بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۳۱۳۲۳۱۰۷۰۰۱۰۰۵۱ ۴۲ ۱۲ ۵۴ ۰۰۰,۴۲۰,۶ ۰۰۰,۳۱۲,۶ ۰۰۰,۱۳۶,۵ ۶۰۰,۰۴۹,۵
۱۰,۳۶۸,۰۰۰ ۱۰,۸۴۸,۰۰۰ ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ ۹۴ ۵۶ ۳۸ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۷۱ پروژه ریزی برنامه صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۰
۹,۵۷۱,۲۰۰ ۹,۹۴۵,۶۰۰ ۱۱,۹۶۴,۰۰۰ ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ۸۵ ۵۵ ۳۰ ۲۴۲۱۴۰۳۷۰۰۱۰۰۸۱ (OPM3 )سازمانی پروژه مدیریت بلوغ ارزیابی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۱
۵,۵۱۰,۴۰۰ ۵,۷۰۲,۴۰۰ ۶,۸۸۸,۰۰۰ ۷,۱۲۸,۰۰۰ ۴۶ ۳۱ ۱۵ ۱۲۲۳۴۰۳۷۰۰۱۰۰۱۱ صنعتی بنگاه در تکنولوژی انتقال صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۲
۱۰,۵۷۹,۲۰۰ ۱۰,۸۷۶,۸۰۰ ۱۳,۲۲۴,۰۰۰ ۱۳,۵۹۶,۰۰۰ ۱۱۷ ۶۴ ۵۳ ۳۳۳۹۳۰۳۷۰۰۰۰۰۱۱ کار بازار به ورود آمادگی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۳
۴,۱۲۸,۰۰۰ ۴,۲۲۴,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۳۷ ۲۶ ۱۱ ۲۴۲۱۴۰۳۷۰۰۱۰۰۲۱ SWOT روش با استراتژیک ریزی برنامه صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۴
۴,۱۸۵,۶۰۰ ۴,۲۳۳,۶۰۰ ۵,۲۳۲,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰ ۳۶ ۲۵ ۱۱ ۱۳۲۱۴۰۳۷۰۰۱۰۰۱۱ ناب تولید سیستم سازی پیاده صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۵
۸,۵۴۴,۰۰۰ ۸,۷۰۷,۲۰۰ ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰,۸۸۴,۰۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۵۰۰۱۱ TQM جامع کیفیت مدیریت سازی پیاده صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۶
۶,۵۶۶,۴۰۰ ۷,۰۱۷,۶۰۰ ۸,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۵۸ ۴۳ ۱۵ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۸۰۰۱۱ FMEA آن از ناشی اثرات و خطا تحلیل و تجزیه صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۷
۴,۶۰۸,۰۰۰ ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴۰ ۲۳ ۱۷ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۵۰۰۶۱ ها سازمان در سیستمی تفکر صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۸
۴,۵۹۸,۴۰۰ ۴,۷۴۲,۴۰۰ ۵,۷۴۸,۰۰۰ ۵,۹۲۸,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۱۲۰۰۴۱ کار و کسب طرح تدوین و تهیه صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۶۹
۱۸,۴۲۲,۴۰۰ ۱۸,۹۴۰,۸۰۰ ۲۳,۰۲۸,۰۰۰ ۲۳,۶۷۶,۰۰۰ ۲۲۰ ۱۵۰ ۷۰ ۴۳۲۱۲۰۳۷۰۰۱۰۰۰۱ عمومی انبار سرپرست صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۰
۳۲,۵۶۳,۲۰۰ ۳۳,۳۶۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۴,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹۰ ۱۴۸ ۷۶ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۱۰۰۰۱ تعمیرات و نگهداری سیستم سرپرست صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۱
۱۰,۱۵۶,۸۰۰ ۱۰,۲۳۳,۶۰۰ ۱۲,۶۹۶,۰۰۰ ۱۲,۷۹۲,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۵۰۰۲۱ (IMS )مدیریت یکپارچه سیستم طراحی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۲
۶,۲۴۹,۶۰۰ ۶,۴۷۰,۴۰۰ ۷,۸۱۲,۰۰۰ ۸,۰۸۸,۰۰۰ ۵۴ ۳۶ ۱۸ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۱۲۰۰۱۱ کارخانه طراحی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۳
۸,۹۹۵,۲۰۰ ۹,۲۰۶,۴۰۰ ۱۱,۲۴۴,۰۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۱۳۲۱۴۰۳۷۰۰۲۰۰۱۱ QFD روش به محصولات بهبود و طراحی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۴
۳۱,۵۷۴,۴۰۰ ۳۲,۶۷۸,۴۰۰ ۳۹,۴۶۸,۰۰۰ ۴۰,۸۴۸,۰۰۰ ۳۷۰ ۱۹۰ ۱۳۰ ۳۱۱۹۳۰۳۷۰۰۱۰۰۰۱ کیفیت تضمین ورز فن صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۵
۱۸,۴۰۳,۲۰۰ ۱۸,۹۲۱,۶۰۰ ۲۳,۰۰۴,۰۰۰ ۲۳,۶۵۲,۰۰۰ ۱۵۴ ۹۸ ۵۶ ۲۴۲۱۴۰۳۷۰۰۴۰۰۰۱ کیفیت تضمین کارشناس صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۶
۱۳,۵۲۶,۴۰۰ ۱۳,۹۲۹,۶۰۰ ۱۶,۹۰۸,۰۰۰ ۱۷,۴۱۲,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۳۱۱۹۳۰۳۷۰۰۵۰۰۰۱ کیفیت کنترلر صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۷
۱۲,۰۳۸,۴۰۰ ۱۲,۲۴۹,۶۰۰ ۱۵,۰۴۸,۰۰۰ ۱۵,۳۱۲,۰۰۰ ۱۱۱ ۶۶ ۴۵ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۵۰۰۰۱ کیفیت تضمین مدیر صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۸
۶,۲۲۰,۸۰۰ ۶,۵۲۸,۰۰۰ ۷,۷۷۶,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ ۵۵ ۳۳ ۲۲ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۵۰۰۵۱ وری بهره مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۷۹
۶,۸۴۴,۸۰۰ ۶,۸۸۳,۲۰۰ ۸,۵۵۶,۰۰۰ ۸,۶۰۴,۰۰۰ ۶۰ ۳۷ ۲۳ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۴۱ ICB استاندارد اساس بر پروژه مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۰
۴,۷۳۲,۸۰۰ ۴,۸۰۹,۶۰۰ ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۲۳ ۱۷ ۱۳۲۱۴۰۳۷۰۰۱۰۰۲۱ عملیات و تولید مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۱
۴,۶۰۸,۰۰۰ ۴,۸۰۹,۶۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۱۱ PRIMAVERA ENTERPRISE افزار نرم با پروژه کنترل و مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۲
۴,۶۳۶,۸۰۰ ۴,۸۰۹,۶۰۰ ۵,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۴۰ ۲۲ ۱۸ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۳۱ PRIMAVERA PROJECT PLANNER افزار نرم با پروژه کنترل و مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۳
۲۵,۰۸۴,۸۰۰ ۲۵,۵۴۵,۶۰۰ ۳۱,۳۵۶,۰۰۰ ۳۱,۹۳۲,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۳۰ ۸۰ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۲۰۰۰۱ تعمیرات و مهندسی امور مدیر صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۴
۲۶,۰۰۶,۴۰۰ ۲۶,۶۹۷,۶۰۰ ۳۲,۵۰۸,۰۰۰ ۳۳,۳۷۲,۰۰۰ ۲۳۰ ۱۵۵ ۷۵ ۱۳۲۱۴۰۳۷۰۰۳۰۰۰۱ تولید کنترل و ریزی برنامه مدیر صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۵
۴,۹۵۳,۶۰۰ ۵,۱۰۷,۲۰۰ ۶,۱۹۲,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۴۲ ۳۰ ۱۲ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۵۲ pmbok الگوی اساس بر پروژه مدیریت صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۶
۱۲,۷۰۰,۸۰۰ ۱۳,۱۰۴,۰۰۰ ۱۵,۸۷۶,۰۰۰ ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ ۱۱۴ ۷۱ ۴۳ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۶۰۰۰۱ پروژه کنترل مسئول صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۷
۴,۹۶۳,۲۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰ ۶,۲۰۴,۰۰۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۳۱۱۹۳۰۳۷۰۰۸۰۰۱۱ ISO 19011-2011 اساس بر مدیریتی های سیستم ممیزی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۸
۴۷,۸۳۶,۸۰۰ ۴۸,۵۵۶,۸۰۰ ۵۹,۷۹۶,۰۰۰ ۶۰,۶۹۶,۰۰۰ ۴۳۲ ۲۳۹ ۱۳۵ ۲۱۴۱۴۰۳۷۰۰۸۰۰۰۱ سیستم و صنایع مهندسی صنایع مدیریت صنعت ۱,۲۸۹
۵۴,۴۰۳,۲۰۰ ۵۷,۲۵۴,۴۰۰ ۶۸,۰۰۴,۰۰۰ ۷۱,۵۶۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۴۶۸ ۲۵۲ ۸-۲۰/۹۹/۱/۲ * ها سنگ فراور معدن صنعت ۱,۲۹۰
۱۸,۲۱۱,۲۰۰ ۱۸,۴۹۹,۲۰۰ ۲۲,۷۶۴,۰۰۰ ۲۳,۱۲۴,۰۰۰ ۲۲۲ ۱۸۰ ۴۲ ۷-۱۱/۴۹/۱/۲ * زغال استخراج کارگر معدن صنعت ۱,۲۹۱
۱۰,۱۴۷,۲۰۰ ۱۰,۴۱۶,۰۰۰ ۱۲,۶۸۴,۰۰۰ ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۲۸ ۸۶ ۴۲ ۷۵۴۲۲۰۳۹۰۰۲۰۰۰۱ معدن در آتشکاری کارور معدن صنعت ۱,۲۹۲
۱۹,۳۱۵,۲۰۰ ۱۹,۷۴۷,۲۰۰ ۲۴,۱۴۴,۰۰۰ ۲۴,۶۸۴,۰۰۰ ۲۴۶ ۱۹۵ ۵۱ ۸۱۱۲۲۰۳۹۰۱۳۰۰۰۱ حفاری دستگاه کارور معدن صنعت ۱,۲۹۳
۱۹,۱۱۳,۶۰۰ ۱۹,۵۵۵,۲۰۰ ۲۳,۸۹۲,۰۰۰ ۲۴,۴۴۴,۰۰۰ ۲۴۶ ۱۹۵ ۵۱ ۷-۱۳/۸۹/۱/۲ * حفاری دستگاه کارور معدن صنعت ۱,۲۹۴
۸,۲۳۶,۸۰۰ ۸,۵۸۲,۴۰۰ ۱۰,۲۹۶,۰۰۰ ۱۰,۷۲۸,۰۰۰ ۱۰۷ ۸۶ ۲۱ ۸۱۱۱۲۰۳۹۰۲۹۰۰۰۱ گیر لق معدن صنعت ۱,۲۹۵
۸,۲۷۵,۲۰۰ ۸,۵۰۵,۶۰۰ ۱۰,۳۴۴,۰۰۰ ۱۰,۶۳۲,۰۰۰ ۱۰۷ ۸۶ ۲۱ ۷-۱۱/۹۸/۱/۲ * گیر لق معدن صنعت ۱,۲۹۶
۳۱,۳۰۵,۶۰۰ ۳۱,۹۴۸,۸۰۰ ۳۹,۱۳۲,۰۰۰ ۳۹,۹۳۶,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۹۳۱۱۲۰۳۹۰۰۴۰۰۰۱ عمومی کار معدن معدن صنعت ۱,۲۹۷
۳۱,۲۰۹,۶۰۰ ۳۱,۸۰۴,۸۰۰ ۳۹,۰۱۲,۰۰۰ ۳۹,۷۵۶,۰۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۷-۱۱/۰۸/۱/۲ * عمومی کار معدن معدن صنعت ۱,۲۹۸
۶,۸۴۴,۸۰۰ ۷,۰۲۷,۲۰۰ ۸,۵۵۶,۰۰۰ ۸,۷۸۴,۰۰۰ ۷۵ ۶۱ ۱۴ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۵۱ VRayپلاگین با رندرگیری و ۳DMAXافزار نرم کمک با چوبی داخلی دکوراسیون و طراحی معماری صنعت ۱,۲۹۹
۱,۰۱۷,۶۰۰ ۱,۱۲۳,۲۰۰ ۱,۲۷۲,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۷۱۳۱۰۳۰۰۰۲ (۳D پوشش ( برجسته طرح دیواری پوسترهای نصب معماری صنعت ۱,۳۰۰
۲۲,۳۲۹,۶۰۰ ۲۲,۷۰۴,۰۰۰ ۲۷,۹۱۲,۰۰۰ ۲۸,۳۸۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۱۷۰ ۶۰ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۱۱ معماری در راندو های تکنیک و اسکیس معماری صنعت ۱,۳۰۱
۱,۱۳۲,۸۰۰ ۱,۱۷۱,۲۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۷۱۱۱۰۳۰۰۰۲ ساده آجرچینی معماری صنعت ۱,۳۰۲
۱۰,۷۱۳,۶۰۰ ۱۱,۰۲۰,۸۰۰ ۱۳,۳۹۲,۰۰۰ ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۱۳۷ ۷۸ ۵۹ ۷۴۱۱۲۰۳۰۰۰۱۰۰۰۱ ساختمان برقکار معماری صنعت ۱,۳۰۳
۵,۴۹۱,۲۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۲ ۱۸ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۲۱ معماری طراحی در ساختمان ملی مقررات ضوابط و اصول بکارگیری معماری صنعت ۱,۳۰۴
۲,۸۱۲,۸۰۰ ۲,۸۶۰,۸۰۰ ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۳۰ ۹ ۲۱ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۶۱ عمران و معماری مهندسی رویکرد با سازشهری و ساخت بر حاکم مقررات و ضوابط بکارگیری معماری صنعت ۱,۳۰۵
۱۹,۰۶۵,۶۰۰ ۱۹,۴۱۱,۲۰۰ ۲۳,۸۳۲,۰۰۰ ۲۴,۲۶۴,۰۰۰ ۲۴۷ ۱۷۱ ۷۶ ۷۱۱۱۲۰۳۰۰۰۶۰۰۰۱ کار سفت بنای معماری صنعت ۱,۳۰۶
۲۶,۷۶۴,۸۰۰ ۲۷,۱۲۹,۶۰۰ ۳۳,۴۵۶,۰۰۰ ۳۳,۹۱۲,۰۰۰ ۳۴۶ ۲۹۶ ۵۰ ۹-۵۹/۹۶/۱/۲ * ساختمان کش بند معماری صنعت ۱,۳۰۷۹,۴۲۷,۲۰۰ ۹,۶۵۷,۶۰۰ ۱۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱۲,۰۷۲,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۷ ۲۳ ۷۱۱۱۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۲ ساختمان بندکش معماری صنعت ۱,۳۰۸
۳,۷۱۵,۲۰۰ ۳,۸۵۹,۲۰۰ ۴,۶۴۴,۰۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰ ۴۰ ۳۲ ۸ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۳۱ Photoshop افزار نرم کمک به معماری بندی شیت و پرزنته معماری صنعت ۱,۳۰۹
۶,۵۱۸,۴۰۰ ۶,۷۴۸,۸۰۰ ۸,۱۴۸,۰۰۰ ۸,۴۳۶,۰۰۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۲۰۰۱۱ معماری ۲ فاز های نقشه ترسیم معماری صنعت ۱,۳۱۰
۱۴,۰۸۳,۲۰۰ ۱۴,۶۶۸,۸۰۰ ۱۷,۶۰۴,۰۰۰ ۱۸,۳۳۶,۰۰۰ ۱۷۶ ۱۴۶ ۳۰ ۰-۲۱/۲۸/۱/۲ * داخلی فضای کننده تزیین معماری صنعت ۱,۳۱۱
۹,۹۷۴,۴۰۰ ۱۰,۱۱۸,۴۰۰ ۱۲,۴۶۸,۰۰۰ ۱۲,۶۴۸,۰۰۰ ۱۱۰ ۸۰ ۳۰ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۴۱ پلاگین با رندرگیری و ۳DMAX VRay افزار نرم از استفاده با داخلی معماری طراحی و دکوراسیون معماری صنعت ۱,۳۱۲
۸,۹۴۷,۲۰۰ ۹,۱۲۹,۶۰۰ ۱۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱۱,۴۱۲,۰۰۰ ۹۹ ۷۷ ۲۲ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۹۱ Google Sketch Up افزار نرم با بعدی سه صورت به خارجی و داخلی طراحی، دکوراسیون معماری صنعت ۱,۳۱۳
۱,۲۳۸,۴۰۰ ۱,۲۶۷,۲۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱۴ ۱۲ ۲ ۷۱۳۱۰۳۰۰۰۵ دیوار سطح کاری رنگ معماری صنعت ۱,۳۱۴
۱۲,۳۱۶,۸۰۰ ۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۵,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶۲ ۱۱۹ ۴۳ ۷۱۱۳۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ کار سنگ معماری صنعت ۱,۳۱۵
۱۰,۷۹۰,۴۰۰ ۱۰,۹۳۴,۴۰۰ ۱۳,۴۸۸,۰۰۰ ۱۳,۶۶۸,۰۰۰ ۱۳۷ ۱۰۳ ۳۴ ۹-۵۱/۴۳/۱/۳/۱ (دانش و کار ( ۱ درجه کار سنگ معماری صنعت ۱,۳۱۶
۲۲,۶۵۶,۰۰۰ ۲۲,۹۸۲,۴۰۰ ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ ۲۸,۷۲۸,۰۰۰ ۲۹۶ ۲۵۰ ۴۶ ۷۱۲۳۲۰۳۰۰۰۹۰۰۰۱ سیمانکار معماری صنعت ۱,۳۱۷
۲۰,۷۶۴,۸۰۰ ۲۱,۲۶۴,۰۰۰ ۲۵,۹۵۶,۰۰۰ ۲۶,۵۸۰,۰۰۰ ۲۹۶ ۲۵۰ ۴۶ ۹-۵۵/۳۰/۱/۲ * سیمانکار معماری صنعت ۱,۳۱۸
۱۶,۵۹۸,۴۰۰ ۱۷,۰۱۱,۲۰۰ ۲۰,۷۴۸,۰۰۰ ۲۱,۲۶۴,۰۰۰ ۱۸۰ ۱۳۸ ۴۲ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲ ۳D Maxافزار نرم با معماری طراح معماری صنعت ۱,۳۱۹
۵۸,۲۱۴,۴۰۰ ۵۸,۹۶۳,۲۰۰ ۷۲,۷۶۸,۰۰۰ ۷۳,۷۰۴,۰۰۰ ۷۲۸ ۶۲۴ ۱۰۴ ۰-۲۱/۲۵/۱/۲ * داخلی معماری طراح معماری صنعت ۱,۳۲۰
۶۳,۳۶۹,۶۰۰ ۶۳,۸۷۸,۴۰۰ ۷۹,۲۱۲,۰۰۰ ۷۹,۸۴۸,۰۰۰ ۷۲۸ ۶۲۴ ۱۰۴ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ (۱درجه( داخلی معماری طراح معماری صنعت ۱,۳۲۱
۳,۸۹۷,۶۰۰ ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۴,۸۷۲,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۵ ۱۳ ۷۱۲۵۲۰۳۰۰۰۰۰۰۱۱ سکوریت شیشه نصاب و طراح معماری صنعت ۱,۳۲۲
۶,۳۴۵,۶۰۰ ۶,۶۴۳,۲۰۰ ۷,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۳۰۴,۰۰۰ ۶۵ ۴۸ ۱۷ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۷۱ Lumion pro افزار نرم با خارجی و داخلی فضاهای طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۳
۹,۱۱۰,۴۰۰ ۹,۱۹۶,۸۰۰ ۱۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱۱,۴۹۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۸۱ Varyپلاگین با رندرگیری و Trimble Sketch up افزار بانرم بعدی سه سازی مدل و معماری طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۴
۱۰,۱۹۵,۲۰۰ ۱۰,۳۲۹,۶۰۰ ۱۲,۷۴۴,۰۰۰ ۱۲,۹۱۲,۰۰۰ ۹۴ ۵۲ ۲۰ ۲۱۶۱۴۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ Revit Architecture افزار نرم با ساختمانی های نقشه طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۵
۸,۱۷۹,۲۰۰ ۸,۳۹۰,۴۰۰ ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۹۰ ۷۲ ۱۸ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۲۱ VRay پلاتین با رندرگیری و ۳DMAX افزار نرم از استفاده با ساختمان نمای طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۶
۳,۷۰۵,۶۰۰ ۳,۷۸۲,۴۰۰ ۴,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۷۲۸,۰۰۰ ۴۰ ۳۴ ۶ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۹۱ Grasshopper نرم افزار با معماری ومدلسازی طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۷
۴,۴۳۵,۲۰۰ ۴,۵۰۲,۴۰۰ ۵,۵۴۴,۰۰۰ ۵,۶۲۸,۰۰۰ ۴۸ ۳۸ ۱۰ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۶۱ RHINOCEROS با بعدی دو و بعدی سه بصورت ساختمانی های پروژه طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۸
۲۱,۹۳۶,۰۰۰ ۲۲,۷۱۳,۶۰۰ ۲۷,۴۲۰,۰۰۰ ۲۸,۳۹۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۶۰ ۸۰ ۳۲۳۴۳۰۳۰۰۱۴۰۰۱۱ شهری فضاهای طراحی معماری صنعت ۱,۳۲۹
۲۶,۷۷۴,۴۰۰ ۲۷,۱۷۷,۶۰۰ ۳۳,۴۶۸,۰۰۰ ۳۳,۹۷۲,۰۰۰ ۲۹۷ ۲۴۰ ۵۷ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۱۶۰۰۰۱ (آپارتمانی و ویلایی( مسکن طراحی معماری صنعت ۱,۳۳۰
۷,۳۶۳,۲۰۰ ۷,۵۹۳,۶۰۰ ۹,۲۰۴,۰۰۰ ۹,۴۹۲,۰۰۰ ۸۰ ۵۲ ۲۸ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۴۱ ARCHICAD کمک به معماری طراحی معماری صنعت ۱,۳۳۱
۲۶,۹۰۸,۸۰۰ ۲۷,۲۷۳,۶۰۰ ۳۳,۶۳۶,۰۰۰ ۳۴,۰۹۲,۰۰۰ ۲۹۵ ۲۳۵ ۶۰ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۱۳۰۰۰۱ (۲درجه( داخلی معماری طراحی معماری صنعت ۱,۳۳۲
۸,۹۲۸,۰۰۰ ۹,۱۲۹,۶۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱۱۵ ۷۵ ۴۰ ۷۱۲۴۲۰۳۰۰۰۱۰۰۰۱ ابنیه کار آسفالت و رطوبتی کار عایق معماری صنعت ۱,۳۳۳
۱۱,۴۳۳,۶۰۰ ۱۱,۷۲۱,۶۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ ۱۴,۶۵۲,۰۰۰ ۱۵۰ ۷۹ ۳۱ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱ (۳Dپوشش ( دکوراتیو یکپارچه فضاساز معماری صنعت ۱,۳۳۴
۹,۱۶۸,۰۰۰ ۹,۲۵۴,۴۰۰ ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱۱,۵۶۸,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۲ ۱۸ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱ ساختمان داخلی دکوراسیون و معماری در فرسوده جامد مواد کارگیری به و بازیافت کاربر معماری صنعت ۱,۳۳۵
۱,۶۴۱,۶۰۰ ۱,۶۸۹,۶۰۰ ۲,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۴ ۶ ۷۴۱۱۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ ساختمان برقکار عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۳۶
۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۴۰۱,۶۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱۶ ۹ ۷ ۷۱۱۱۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱ کار سفت بنای عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۳۷
۱,۹۸۷,۲۰۰ ۲,۰۲۵,۶۰۰ ۲,۴۸۴,۰۰۰ ۲,۵۳۲,۰۰۰ ۲۴ ۱۶ ۸ ۷۱۱۳۲۰۳۰۰۰۶۰۰۰۱ کار سنگ عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۳۸
۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۴۰۱,۶۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰ ۱۶ ۸ ۸ ۷۱۲۲۲۰۳۰۰۰۴۰۰۰۱ کار کاشی عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۳۹
۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۴۳۰,۴۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۷۱۲۳۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱ کار گچ عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۴۰
۱,۳۲۴,۸۰۰ ۱,۳۹۲,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ ۸ ۸ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۷۰۰۰۱ ساختمان نقاش عمومی کارگر معماری صنعت ۱,۳۴۱
۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۸۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ۱۶ ۱۰ ۶ ۷۱۲۴۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ ابنیه کار وآسفالت رطوبتی کار عایق کارگرعمومی معماری صنعت ۱,۳۴۲
۱۳,۳۷۲,۸۰۰ ۱۳,۶۴۱,۶۰۰ ۱۶,۷۱۶,۰۰۰ ۱۷,۰۵۲,۰۰۰ ۱۷۷ ۱۲۳ ۵۴ ۷۱۲۲۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ کار کاشی معماری صنعت ۱,۳۴۳
۱۲,۵۴۷,۲۰۰ ۱۲,۸۲۵,۶۰۰ ۱۵,۶۸۴,۰۰۰ ۱۶,۰۳۲,۰۰۰ ۱۷۷ ۱۲۳ ۵۴ ۹-۵۱/۵۲/۱/۳/۱ * ۱ درجه کار کاشی معماری صنعت ۱,۳۴۴
۱,۶۲۲,۴۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰ ۱۶ ۴ ۷۱۲۲۰۳۰۰۰۶ دیوار ساده کاری کاشی معماری صنعت ۱,۳۴۵
۲۳,۱۶۴,۸۰۰ ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ ۲۸,۹۵۶,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۳ ۱۸۴ ۱۱۹ ۷۴۱۱۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ ساختمان برقکار کمک معماری صنعت ۱,۳۴۶
۱۶,۶۸۴,۸۰۰ ۱۶,۹۴۴,۰۰۰ ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ ۲۲۱ ۱۳۶ ۸۵ ۷۱۱۱۲۰۳۰۰۰۷۰۰۰۱ کار سفت بنای کمک معماری صنعت ۱,۳۴۷
۹,۶۶۷,۲۰۰ ۹,۸۱۱,۲۰۰ ۱۲,۰۸۴,۰۰۰ ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ ۱۳۰ ۹۴ ۳۶ ۷۱۱۳۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ کار سنگ کمک معماری صنعت ۱,۳۴۸
۹,۱۸۷,۲۰۰ ۹,۳۹۸,۴۰۰ ۱۱,۴۸۴,۰۰۰ ۱۱,۷۴۸,۰۰۰ ۱۳۰ ۹۴ ۳۶ ۹-۵۱/۴۳/۲/۱/۱ * ۲ درجه کار سنگ کمک معماری صنعت ۱,۳۴۹
۸,۳۱۳,۶۰۰ ۸,۳۹۰,۴۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰ ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ ۱۰۷ ۶۷ ۴۰ ۷۱۲۴۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ ابنیه کار آسفالت و رطوبتی کار عایق کمک معماری صنعت ۱,۳۵۰
۴,۵۸۸,۸۰۰ ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۶۰ ۳۸ ۲۲ ۹-۵۱/۵۲/۲/۳/۱ * ۲ درجه کار کاشی کمک معماری صنعت ۱,۳۵۱
۱۳,۰۱۷,۶۰۰ ۱۳,۳۰۵,۶۰۰ ۱۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۶,۶۳۲,۰۰۰ ۱۶۷ ۱۲۰ ۴۷ ۷۱۲۳۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ کار گچ کمک معماری صنعت ۱,۳۵۲
۱۱,۵۴۸,۸۰۰ ۱۱,۷۷۹,۲۰۰ ۱۴,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴,۷۲۴,۰۰۰ ۱۶۲ ۱۲۵ ۳۷ ۹-۵۵/۱۳/۲/۳/۱ (دانش و کار ( ۲ درجه کار گچ کمک معماری صنعت ۱,۳۵۳
۱۳,۶۳۲,۰۰۰ ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۷ ۱۳۲ ۴۵ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ ساختمان نقاش کمک معماری صنعت ۱,۳۵۴
۱۲,۶۷۲,۰۰۰ ۱۳,۰۷۵,۲۰۰ ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ۱۶,۳۴۴,۰۰۰ ۱۷۷ ۱۳۲ ۴۵ ۹-۳۱/۲۵/۲/۱/۱ * ۲ درجه ساختمان نقاش کمک معماری صنعت ۱,۳۵۵
۳۵,۱۵۵,۲۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۹۴۴,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۴ ۴۲۶ ۶۸ ۹-۵۵/۱۳/۱/۲ (دانش و کار ( بر گچ معماری صنعت ۱,۳۵۶
۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۱,۶۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۵۲,۰۰۰ ۱۹۳ ۱۴۱ ۵۲ ۷۱۲۳۲۰۳۰۰۰۵۰۰۰۱ کار گچ معماری صنعت ۱,۳۵۷
۱,۶۱۲,۸۰۰ ۱,۶۵۱,۲۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲۰ ۱۶ ۴ ۳۴۳۲۰۳۰۰۰۲ یونولیت و فوم با ساختمان ساده سازی ماکت معماری صنعت ۱,۳۵۸
۱,۶۸۹,۶۰۰ ۱,۷۸۵,۶۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۲۳۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۳۴۳۲۰۳۰۰۰۱ sketch up افزار نرم با بعدی سه سازی مدل معماری صنعت ۱,۳۵۹
۱۱,۲۵۱,۲۰۰ ۱۱,۵۴۸,۸۰۰ ۱۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱۴,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۴۶ ۴۲ ۲۱۶۱۴۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ اتوکد افزار نرم با ساختمان کشی نقشه آتلیه مسئول معماری صنعت ۱,۳۶۰
۲۰,۲۷۵,۲۰۰ ۲۰,۵۴۴,۰۰۰ ۲۵,۳۴۴,۰۰۰ ۲۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲۷۲ ۲۰۸ ۶۴ ۷۱۱۱۲۰۳۰۰۰۴۰۰۰۱ قدیمی های ابنیه سنتی معمار معماری صنعت ۱,۳۶۱
۷,۶۸۹,۶۰۰ ۷,۸۸۱,۶۰۰ ۹,۶۱۲,۰۰۰ ۹,۸۵۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۵ ۳۵ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۶۰۰۰۱ پلیمری یکپارچه کفپوش نصاب معماری صنعت ۱,۳۶۲
۸,۸۹۹,۲۰۰ ۹,۰۹۱,۲۰۰ ۱۱,۱۲۴,۰۰۰ ۱۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۹۹ ۲۱ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۱۰۰۰۲ پارکت و موکت ، دیواری کاغذ نصاب معماری صنعت ۱,۳۶۳
۸,۵۱۵,۲۰۰ ۸,۸۷۰,۴۰۰ ۱۰,۶۴۴,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۱۱۷ ۱۰۱ ۱۶ ۹-۵۹/۲۸/۱/۲ * پارکت و موکت ، دیواری کاغذ نصاب معماری صنعت ۱,۳۶۴
۹۶۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۸۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۷۱۳۱۰۳۰۰۰۱ دیواری کاغذ نصب معماری صنعت ۱,۳۶۵
۱۸,۸۹۲,۸۰۰ ۱۹,۳۲۴,۸۰۰ ۲۳,۶۱۶,۰۰۰ ۲۴,۱۵۶,۰۰۰ ۲۵۳ ۱۹۳ ۶۰ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ ساختمان نقاش معماری صنعت ۱,۳۶۶
۱۸,۲۵۹,۲۰۰ ۱۸,۸۱۶,۰۰۰ ۲۲,۸۲۴,۰۰۰ ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ ۲۵۳ ۱۹۳ ۶۰ ۰-۳۱/۲۵/۱/۴/۱ * ۱ درجه ساختمان نقاش معماری صنعت ۱,۳۶۷
۱۱۵,۸۰۴,۸۰۰ ۱۱۸,۴۹۲,۸۰۰ ۱۴۴,۷۵۶,۰۰۰ ۱۴۸,۱۱۶,۰۰۰ ۱,۵۴۵ ۱,۲۱۵ ۳۳۰ ۷۱۳۱۲۰۳۰۰۰۵۰۰۰۱ ساختمان نقاشی معماری صنعت ۱,۳۶۸
۲۸,۴۸۳,۲۰۰ ۲۸,۸۷۶,۸۰۰ ۳۵,۶۰۴,۰۰۰ ۳۶,۰۹۶,۰۰۰ ۳۲۲ ۲۰۰ ۱۰۲ ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۴۰۰۰۱ Autocad با ساختمان کش نقشه معماری صنعت ۱,۳۶۹
۳۶,۰۱۹,۲۰۰ ۳۶,۶۹۱,۲۰۰ ۴۵,۰۲۴,۰۰۰ ۴۵,۸۶۴,۰۰۰ ۴۰۲ ۲۶۶ ۱۳۶ ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۱۰۰۰۱ ساختمان عمومی کش نقشه معماری صنعت ۱,۳۷۰۲۹,۰۴۰,۰۰۰ ۳۰,۱۳۴,۴۰۰ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۶۸,۰۰۰ ۴۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۰-۳۲/۵۴/۲/۳ (دانش و کار ( ۲ درجه ساختمان عمومی کش نقشه معماری صنعت ۱,۳۷۱
۱,۶۸۹,۶۰۰ ۱,۷۸۵,۶۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۲۳۲,۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۳۱۱۸۰۳۰۰۰۴ AutoCAD افزار نرم با ساختمانی ساده پلان کشی نقشه معماری صنعت ۱,۳۷۲
۳۷,۰۰۸,۰۰۰ ۳۸,۱۰۲,۴۰۰ ۴۶,۲۶۰,۰۰۰ ۴۷,۶۲۸,۰۰۰ ۴۱۹ ۲۷۱ ۱۴۸ ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۲۰۰۰۱ معماری کشی نقشه معماری صنعت ۱,۳۷۳
۴,۴۶۴,۰۰۰ ۴,۶۸۴,۸۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۵,۸۵۶,۰۰۰ ۴۵ ۳۲ ۱۳ ۳۴۳۲۳۰۳۰۰۰۸۰۰۳۱ V_RAY افزار نرم با بالا رندر قابلیت با دهی متریال و پردازی نور معماری صنعت ۱,۳۷۴
۴۴,۶۹۷,۶۰۰ ۴۵,۲۶۴,۰۰۰ ۵۵,۸۷۲,۰۰۰ ۵۶,۵۸۰,۰۰۰ ۶۰۰ ۴۴۵ ۱۵۵ ۱-۶۱/۹۷/۱/۲/۱ (دانش و کار ( ۱درجه کاری ایینه هنر معماری صنعت ۱,۳۷۵
۳۵,۵۹۶,۸۰۰ ۳۶,۶۰۴,۸۰۰ ۴۴,۴۹۶,۰۰۰ ۴۵,۷۵۶,۰۰۰ ۴۵۱ ۳۳۶ ۱۱۵ ۱-۶۱/۹۷/۲/۲/۱ (دانش و کار ( ۲درجه کاری ایینه هنر معماری صنعت ۱,۳۷۶
۷,۱۷۱,۲۰۰ ۷,۲۸۶,۴۰۰ ۸,۹۶۴,۰۰۰ ۹,۱۰۸,۰۰۰ ۷۶ ۴۹ ۲۷ ۳۱۱۵۳۰۴۱۰۰۱۰۰۳۱ کاری ماشین و فلزی قطعات ساخت مکانیک صنعت ۱,۳۷۷
۱۲,۵۵۶,۸۰۰ ۱۳,۱۶۱,۶۰۰ ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ ۱۶,۴۵۲,۰۰۰ ۱۶۵ ۱۲۰ ۴۵ ۸-۳۵/۳۹/۱/۳ * ( صنایع ( کن تیز ابزار مکانیک صنعت ۱,۳۷۸
۶,۷۱۰,۴۰۰ ۶,۹۰۲,۴۰۰ ۸,۳۸۸,۰۰۰ ۸,۶۲۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۲۱۴۴۴۰۴۱۰۰۰۰۰۲۱ Adina system افزار نرم با سیالات و ها سازه آنالیز مکانیک صنعت ۱,۳۷۹
۹,۳۷۹,۲۰۰ ۹,۷۳۴,۴۰۰ ۱۱,۷۲۴,۰۰۰ ۱۲,۱۶۸,۰۰۰ ۱۲۰ ۶۱ ۵۹ ۰-۸۴/۵۲/۲/۲ * ۲ درجه CNC نویس برنامه مکانیک صنعت ۱,۳۸۰
۹,۹۰۷,۲۰۰ ۱۰,۲۹۱,۲۰۰ ۱۲,۳۸۴,۰۰۰ ۱۲,۸۶۴,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۱ ۳۹ ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۱۳۰۰۱۱ CNC نویسی برنامه مکانیک صنعت ۱,۳۸۱
۵,۵۱۰,۴۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۶,۸۸۸,۰۰۰ ۷,۰۲۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۱۱ CATIAADVANCE افزار نرم با تحلیل مکانیک صنعت ۱,۳۸۲
۳,۵۱۳,۶۰۰ ۴,۱۶۶,۴۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۴۰ ۲۶ ۱۴ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۰۱۱ ABAQUS افزار نرم با مکانیکی تحلیل مکانیک صنعت ۱,۳۸۳
۴۹,۶۲۲,۴۰۰ ۵۰,۲۴۶,۴۰۰ ۶۲,۰۲۸,۰۰۰ ۶۲,۸۰۸,۰۰۰ ۶۴۸ ۵۳۰ ۱۱۸ ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۱۵۰۰۰۱ تراشکار مکانیک صنعت ۱,۳۸۴
۲۳,۲۴۱,۶۰۰ ۲۳,۷۰۲,۴۰۰ ۲۹,۰۵۲,۰۰۰ ۲۹,۶۲۸,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۲۷ ۷۳ ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۱۳۰۰۰۱ CNC تراشکار مکانیک صنعت ۱,۳۸۵
۱۹,۷۷۶,۰۰۰ ۲۰,۵۰۵,۶۰۰ ۲۴,۷۲۰,۰۰۰ ۲۵,۶۳۲,۰۰۰ ۲۶۰ ۱۹۵ ۶۵ ۸-۳۳/۸۴/۲/۳ * ۲ درجه CNC تراشکار مکانیک صنعت ۱,۳۸۶
۴۷,۰۱۱,۲۰۰ ۴۸,۴۷۰,۴۰۰ ۵۸,۷۶۴,۰۰۰ ۶۰,۵۸۸,۰۰۰ ۶۴۰ ۵۴۱ ۹۹ ۸-۳۴/۲۲/۲/۳ * ۲ درجه تراشکار مکانیک صنعت ۱,۳۸۷
۵,۷۳۱,۲۰۰ ۶,۰۱۹,۲۰۰ ۷,۱۶۴,۰۰۰ ۷,۵۲۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۱۰۰۵۱ Vari cad افزار نرم با مکانیکی بعدی سه های مدل سازی شبیه و ترسیم مکانیک صنعت ۱,۳۸۸
۵,۶۵۴,۴۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۱۰۰۱۱ top solid افزار¬نرم با مکانیکی بعدی¬سه های¬مدل سازی¬شبیه و ترسیم مکانیک صنعت ۱,۳۸۹
۵,۵۹۶,۸۰۰ ۵,۸۵۶,۰۰۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۷,۳۲۰,۰۰۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۳۱۱۵۳۰۴۱۰۰۳۰۰۲۱ اندازی راه و نصب- نگهداری و تعمیر مکانیک صنعت ۱,۳۹۰
۶,۶۸۱,۶۰۰ ۶,۸۱۶,۰۰۰ ۸,۳۵۲,۰۰۰ ۸,۵۲۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۲۱۴۴۴۰۴۱۰۰۰۰۰۴۱ Machining Strategist افزار نرم با بهینه ابزار مسیر تولید مکانیک صنعت ۱,۳۹۱
۴,۹۷۲,۸۰۰ ۵,۲۶۰,۸۰۰ ۶,۲۱۶,۰۰۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۶۶ ۳۸ ۲۸ ۸-۳۳/۵۱/۱/۳ * کار اره و کار دریل مکانیک صنعت ۱,۳۹۲
۱۸,۶۵۲,۸۰۰ ۱۸,۹۴۰,۸۰۰ ۲۳,۳۱۶,۰۰۰ ۲۳,۶۷۶,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۵۰ ۶۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۲۰۰۰۱ Rhino افزار نرم با ساز مدل و طراح مکانیک صنعت ۱,۳۹۳
۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۱۳۹,۲۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۳۱ Solid Works افزار نرم با طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۴
۱۰,۸۶۷,۲۰۰ ۱۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱۳,۵۸۴,۰۰۰ ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۵ ۶۰ ۴۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۲۱ CATIAافزار نرم با آزاد سطوح و پیچیده سطوح طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۵
۵,۸۶۵,۶۰۰ ۶,۰۸۶,۴۰۰ ۷,۳۳۲,۰۰۰ ۷,۶۰۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۴۱ catia با پیشرفته سطوح طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۶
۲,۸۸۹,۶۰۰ ۲,۹۶۶,۴۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۱۱ Solid Works با اولیه سازی قالب و سطوح طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۷
۳,۲۳۵,۲۰۰ ۳,۳۸۸,۸۰۰ ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۴,۲۳۶,۰۰۰ ۲۷ ۲۱ ۶ ۲۱۴۴۴۰۴۱۰۰۰۰۰۱۱ ANSYS وسیله به محدود اجزاء روش به ها مدل تحلیل و طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۸
۵,۷۴۰,۸۰۰ ۵,۹۲۳,۲۰۰ ۷,۱۷۶,۰۰۰ ۷,۴۰۴,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۴۱ Solid Works افزار نرم با ها مکانیزم تحلیل و طراحی مکانیک صنعت ۱,۳۹۹
۵,۶۹۲,۸۰۰ ۵,۹۴۲,۴۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۴۲۸,۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۱۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۶۱ Auto Cad با مدلسازی و طراحی مکانیک صنعت ۱,۴۰۰
۳,۴۷۵,۲۰۰ ۳,۹۳۶,۰۰۰ ۴,۳۴۴,۰۰۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۳۳ ۲۳ ۱۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۵۱ Inventor با مدلسازی و طراحی مکانیک صنعت ۱,۴۰۱
۵,۲۶۰,۸۰۰ ۵,۶۶۴,۰۰۰ ۶,۵۷۶,۰۰۰ ۷,۰۸۰,۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۸۱ Solid Works با پیشرفته مدلسازی و طراحی مکانیک صنعت ۱,۴۰۲
۷,۴۸۸,۰۰۰ ۷,۸۴۳,۲۰۰ ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۹,۸۰۴,۰۰۰ ۸۰ ۴۴ ۲۶ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۰۲۱ MATLABافزار-نرم سیمولینک از استفاده با مکانیکی مسائل¬حل و¬طراحی مکانیک صنعت ۱,۴۰۳
۲۱,۰۰۴,۸۰۰ ۲۱,۶۷۶,۸۰۰ ۲۶,۲۵۶,۰۰۰ ۲۷,۰۹۶,۰۰۰ ۲۸۰ ۲۱۵ ۶۵ ۸-۳۳/۸۶/۲/۳ * ۲ درجه CNC کار فرز مکانیک صنعت ۱,۴۰۴
۵۰,۷۵۵,۲۰۰ ۵۱,۷۲۴,۸۰۰ ۶۳,۴۴۴,۰۰۰ ۶۴,۶۵۶,۰۰۰ ۶۸۸ ۵۸۲ ۱۰۶ ۸-۳۴/۳۲/۲/۳ * ۲ درجه فرزکار مکانیک صنعت ۱,۴۰۵
۸,۴۳۸,۴۰۰ ۹,۸۴۹,۶۰۰ ۱۰,۵۴۸,۰۰۰ ۱۲,۳۱۲,۰۰۰ ۹۲ ۶۰ ۳۲ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۱۰۰۴۱ CATIA افزار نرم با کار مکانیک صنعت ۱,۴۰۶
۱۵,۴۳۶,۸۰۰ ۱۶,۱۳۷,۶۰۰ ۱۹,۲۹۶,۰۰۰ ۲۰,۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۵ ۱۲۰ ۳۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۰۴۱ ADAMS افزار نرم با کار مکانیک صنعت ۱,۴۰۷
۴,۷۳۲,۸۰۰ ۵,۰۷۸,۴۰۰ ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۴۸ ۳۶ ۱۲ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۰۰۱۰۱ MASTER CAM افزار نرم با کار مکانیک صنعت ۱,۴۰۸
۹,۲۰۶,۴۰۰ ۹,۴۸۴,۸۰۰ ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۱۱۰۰۳۱ SOLID WORKSافزار نرم با کار مکانیک صنعت ۱,۴۰۹
۱۸,۲۹۷,۶۰۰ ۱۹,۱۴۲,۴۰۰ ۲۲,۸۷۲,۰۰۰ ۲۳,۹۲۸,۰۰۰ ۲۲۰ ۱۳۶ ۸۴ ۰-۳۲/۱۳/۲/۱ * ۲ درجه Mechanical Desktop کاربر مکانیک صنعت ۱,۴۱۰
۲۳,۰۰۱,۶۰۰ ۲۳,۶۳۵,۲۰۰ ۲۸,۷۵۲,۰۰۰ ۲۹,۵۴۴,۰۰۰ ۲۴۰ ۱۳۱ ۷۹ ۳۱۱۵۳۰۴۱۰۰۱۰۰۰۱ صنعتی قطعات معکوس مهندسی کارشناس مکانیک صنعت ۱,۴۱۱
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۱,۶۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۲۳ ۱۸ ۵ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۶۱ catia محیط در پیشرفته کاری ماشین مکانیک صنعت ۱,۴۱۲
۷,۶۷۰,۴۰۰ ۸,۵۹۲,۰۰۰ ۹,۵۸۸,۰۰۰ ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۷۲۲۳۲۰۴۱۰۱۸۰۰۲۱ POWERMILL افزار نرم توسط کاری ماشین مکانیک صنعت ۱,۴۱۳
۵۳,۸۲۷,۲۰۰ ۵۵,۰۹۴,۴۰۰ ۶۷,۲۸۴,۰۰۰ ۶۸,۸۶۸,۰۰۰ ۷۲۰ ۵۷۶ ۱۴۴ ۸-۴۱/۱۱/۲/۳ * ۲ درجه صنایع مکانیک مکانیک صنعت ۱,۴۱۴
۱۳,۰۶۵,۶۰۰ ۱۳,۸۹۱,۲۰۰ ۱۶,۳۳۲,۰۰۰ ۱۷,۳۶۴,۰۰۰ ۱۴۴ ۹۱ ۵۳ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۴۰۰۱۱ صنعتی خوانی نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۱۵
۸۲,۵۶۹,۶۰۰ ۸۳,۷۴۰,۸۰۰ ۱۰۳,۲۱۲,۰۰۰ ۱۰۴,۶۷۶,۰۰۰ ۹۱۲ ۵۸۸ ۳۲۴ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۴۰۰۰۲ صنعتی کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۱۶
۳۱,۷۲۸,۰۰۰ ۳۳,۱۶۸,۰۰۰ ۳۹,۶۶۰,۰۰۰ ۴۱,۴۶۰,۰۰۰ ۳۴۸ ۲۲۲ ۱۲۶ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۹۰۰۰۲ Autodesk Inventor افزار نرم با صنعتی کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۱۷
۲۵,۱۱۳,۶۰۰ ۲۶,۷۶۴,۸۰۰ ۳۱,۳۹۲,۰۰۰ ۳۳,۴۵۶,۰۰۰ ۲۷۰ ۱۸۲ ۸۸ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۸۰۰۰۱ SOLID WORKS افزار نرم با صنعتی کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۱۸
۳۷,۷۱۸,۴۰۰ ۴۰,۰۸۹,۶۰۰ ۴۷,۱۴۸,۰۰۰ ۵۰,۱۱۲,۰۰۰ ۴۸۰ ۲۵۶ ۲۲۴ ۰-۳۲/۹۷/۱/۳ * رایانه کمک به طراح و کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۱۹
۲۲,۷۲۳,۲۰۰ ۲۳,۶۵۴,۴۰۰ ۲۸,۴۰۴,۰۰۰ ۲۹,۵۶۸,۰۰۰ ۲۵۰ ۲۳۰ ۲۰ ۳۱۱۸۳۰۴۱۰۰۱۰۰۰۱ CATIA با صنعتی طراح و کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۲۰
۲۷,۱۶۸,۰۰۰ ۲۸,۹۲۴,۸۰۰ ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۶,۰۰۰ ۳۳۰ ۲۵۷ ۷۳ ۰-۳۲/۱۴/۲/۱ * CATIA با صنعتی طراح و کش نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۲۱
۶۰,۳۸۴,۰۰۰ ۶۱,۴۹۷,۶۰۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۷۶,۸۷۲,۰۰۰ ۸۱۱ ۶۰۶ ۲۰۵ ۰-۳۲/۱۲/۲/۳ * ۲ درجه صنعتی کشی نقشه مکانیک صنعت ۱,۴۲۲
۱۴,۲۳۶,۸۰۰ ۱۵,۱۳۹,۲۰۰ ۱۷,۷۹۶,۰۰۰ ۱۸,۹۲۴,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۰۹ ۴۱ ۳۱۱۵۳۰۴۱۰۰۱۰۰۱۱ بعدی سه پرینت روش با سریع سازی نمونه مکانیک صنعت ۱,۴۲۳
۵,۶۶۴,۰۰۰ ۶,۱۳۴,۴۰۰ ۷,۰۸۰,۰۰۰ ۷,۶۶۸,۰۰۰ ۸۰ ۵۶ ۲۴ ۷-۹۵/۷۳/۱/۳ * دستی گلدوز) سنتی دوختهای ( دستی صنایع هنر و فرهنگ ۱,۴۲۴
۶,۴۵۱,۲۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۸,۰۶۴,۰۰۰ ۸,۵۸۰,۰۰۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۷-۲۵/۱۲/۱/۲ * قیمتی فلزات گر ریخته جواهرسازی و طلا هنر و فرهنگ ۱,۴۲۵
۱۱,۰۲۰,۸۰۰ ۱۱,۷۴۰,۸۰۰ ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۱۴,۶۷۶,۰۰۰ ۱۵۴ ۸۲ ۷۲ ۴-۳۱/۳۵/۱/۲ * جواهر و نقره و طلا فروشنده جواهرسازی و طلا هنر و فرهنگ ۱,۴۲۶
۲۷,۹۱۶,۸۰۰ ۲۹,۲۹۹,۲۰۰ ۳۴,۸۹۶,۰۰۰ ۳۶,۶۲۴,۰۰۰ ۴۵۰ ۴۲۶ ۲۴ ۷-۵۴/۵۷/۲/۳ (دانش و کار ( ۲ درجه باف قالی فرش هنر و فرهنگ ۱,۴۲۷
۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۱۰۲,۴۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۶۲۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۵ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۲۰۰۴۱ سفال روی نقاشی تجسمی هنرهای هنر و فرهنگ &