09150566946

تبدیل سهام در شرکت های سهامی به چه معناست ؟

نام - تبدیل سهام در شرکت های سهامی به چه معناست ؟

سهام چیست ؟

سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه‌سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

| سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد. |

  • تبدیل سهام 

شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل کند.

در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج،حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور،فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر منتشر می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج،حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده،تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد،حراج تا دو نوبت و طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهام بانام مزبور،بدواَ هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن به وسیله شرکت به حساب بانکی سوددار سپرده می شود.
در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است،ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر،به شرکت مسترد شود،مبلغ سپرده و سود تعلق به آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از سپری شدن ده سال،مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع(رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت منتقل گردد.
هر گاه پس از تجدید حراج،مقداری از سهام به فروش نرسد،صاحبان سهام بی نام در صورتی که به شرکت مراجعه کنند،به ترتیب مراجعه به شرکت،اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است،به نسبت سهام بی نام که در دست دارند،وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام تحصیل نمایند.این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده،هر دو در اختیار شرکت قرار دارد،رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام،مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام،در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.

  • تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

برای تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام با آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند،نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *