09150566946

شعب و آدرس بانک ملت

logobm gray - شعب و آدرس بانک ملت

شعب خراسان رضوی :

نام شعبه شماره حسابگری استان مدیریت شعب کدارتباطی تلفن سپرده و خدمات
دانشگاه مشهد ۴۹۵۵۱ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۲۲۳۴۰۱۱-۳۲۲۳۴۰۱۲-۳۲۲۳۴۰۱۳-۳۲۲۲۰۰۸۷-۳۲۲۲۰۰۸۸
بازار رضا مشهد ۴۹۴۷۸ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۳۶۵۰۸۳۰
چناران ۴۸۹۰۰ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۴۶۱۲۶۹۱۱-۴۶۱۳۱۰۵۰
باب الجواد (ع) ۴۹۰۷۲ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۲۲۱۸۱۱۶-۳۲۲۲۳۵۵۶-۳۲۲۵۷۰۳۷
صفوی مشهد ۴۹۱۹۷ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۳۶۵۸۵۸۶-۳۳۶۴۹۶۵۵
امام رضا (ع) ۴۹۲۳۹ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۲۲۲۲۰۸۶-۳۲۲۳۲۵۵۲
دانش مشهد ۴۹۲۴۷ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۸۵۴۸۷۵۵-۳۸۵۹۰۰۲۸-۳۸۵۴۷۶۷۶-۳۸۵۴۰۴۱۳
سبزوار ۵۲۱۶۷ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۴۴۲۴۱۳۸۲-۴۴۲۲۹۷۱۲
سناباد مشهد ۴۹۴۳۷ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۸۴۳۲۱۶۰-۳۸۴۵۳۲۱۵-۳۸۴۰۰۹۷۱-۳۸۴۰۱۱۶۳
خیابان شیرازی مشهد ۴۹۶۰۱ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۲۲۳۵۰۱۲-۱۳-۳۲۲۳۱۷۷۷-۸ ۳۲۲۲۴۸۳۴-۳۲۲۲۶۸۶۹
خیام نیشابور ۵۱۹۱۲ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۴۲۲۲۸۰۵۱-۴۲۲۴۱۹۳۱
رضوی مشهد ۴۹۲۰۵ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۸۵۴۷۲۶۸
خواجه ربیع مشهد ۴۹۷۹۱ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۷۴۱۸۱۰۰ ۳۷۴۱۹۳۸۳
خیابان ابوذر غفاری مشهد ۴۹۲۷۰ خراسان رضوی استان خراسان رضوی ۰۵۱ ۳۸۴۵۳۳۵۲-۳۸۴۳۲۴۸۱-۳۸۴۲۷۵۵۵-۳۸۴۵۳۳۴۹

استان آذربایجان شرقی :

خیابان شهید مدنی تبریز ۱۳۵۱۶ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۵۲۴۵۸۶۵
هادی شهر ۱۲۴۰۱ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۲۰۴۱۶۴۲
خیابان طالقانی مرند ۱۲۴۲۷ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۲۲۹۱۱۴۲
کشک سرای مرند ۱۲۴۶۸ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۲۱۴۲۶۶۰
شبستر ۱۲۸۱۵ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۲۴۲۲۵۰۰
هشترود ۱۲۹۱۴ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۵۲۶۲۲۰۰۷
اسکو ۱۵۸۰۰ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۳۲۲۱۴۵۰
ورزقان ۱۲۳۲۸ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۴۵۵۲۸۳۳
میدان ساعت تبریز ۱۳۴۷۴ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۵۵۵۲۶۰۷
ایلخچی ۱۶۵۰۱ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۳۴۱۲۶۵۵
ائل گلی تبریز ۱۴۱۳۴ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۱۳۸۱۲۳۶
اهر ۱۲۲۵۲ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۴۴۲۲۲۶۵۲
پروین اعتصامی تبریز ۱۳۴۳۳ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۵۵۵۳۳۳۷
شهید دکتر چمران تبریز ۱۳۴۵۸ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۵۵۱۸۷۷۲
کوی ولیعصر تبریز ۱۳۴۸۲ آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی ۰۴۱ ۳۳۳۲۰۳۴۲

استان آذربایجان غربی :

بازار ارومیه ۱۰۶۱۱ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۲۴۶۸۰۰
بلوار سربازان گمنام ارومیه ۱۲۰۵۴ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۳۴۷۶۷۱۲
خیابان انقلاب بوکان ۱۱۷۰۰ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۴۶۲۴۸۵۲۱
خیابان قیام ارومیه ۱۰۶۹۴ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۳۴۸۶۵۱
شوط ماکو ۱۰۱۱۶ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۴۲۷۲۳۰۰
میدان ولیعصر خوی ۱۰۲۶۴ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۶۲۵۲۷۸۵
بلوار شیخ شلتوت ارومیه ۱۰۷۴۴ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۳۳۹۰۳۹
شهید مطهری ارومیه ۱۰۷۰۲ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۳۵۲۹۳۱
خیابان شهید باکری ارومیه ۱۰۶۶۰ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۲۳۷۶۱۰
خوی ۱۰۲۱۵ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۶۲۵۸۱۶۱
ارومیه ۱۰۶۰۳ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۲۲۶۴۹۱
بلوار شهید باهنر ارومیه ۱۰۹۰۰ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۳۴۷۲۳۵۳
شاهین دژ ۱۱۸۱۷ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۴۶۳۲۳۲۵۰
مسجد سردار ارومیه ۱۰۶۵۲ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۲۲۲۳۷۶۶
بلوار مولوی ارومیه ۱۰۹۲۶ آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی ۰۴۴ ۳۳۴۳۶۸۴۲

استان اردبیل : 

خیابان شهید رجائی اردبیل ۱۳۲۰۱ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۳۳۰۹۹۱
میدان ساعت اردبیل ۱۳۰۱۱ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۲۳۴۳۸۲-۳۳۲۳۴۳۱۳
میدان مبارزان اردبیل ۱۳۰۲۹ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۳۳۷۸۵۱
اردبیل ۱۲۹۶۳ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۲۴۷۰۷۱
سیمتری اردبیل ۱۳۰۳۷ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۲۴۴۷۵۰
خیابان وحدت اردبیل ۱۳۰۸۶ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۳۵۶۵۳۳
سرعین اردبیل ۱۳۱۱۰ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۲۲۲۲۱۹۴
گرمی اردبیل ۱۳۱۲۸ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۲۶۲۳۳۱۱
امام جمعه اردبیل ۱۲۹۷۱ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۳۳۳۱۱۱
بازار اردبیل ۱۲۹۸۹ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۳۳۳۷۲۲
جام جم اردبیل ۱۳۰۰۳ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۸۱۱۵۵۴
خلخال ۱۶۳۹۴ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۲۴۲۶۳۰۰
گیوی ۱۶۴۰۲ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۲۹۲۲۳۵۴
میدان شریعتی اردبیل ۱۲۹۹۷ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۲۴۱۱۰۲
خیابان شهداء اردبیل ۱۳۰۴۵ اردبیل استان اردبیل ۰۴۵ ۳۳۴۴۷۶۶۴

استان اصفهان :

آمادگاه اصفهان ۹۱۷۴۴ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۲۲۲۲۱۲۴-۳۲۲۳۹۹۰۳
بلوار کشاورز اصفهان ۹۲۳۹۵ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۷۷۵۶۰۵۲
چهارراه هشت بهشت اصفهان ۹۲۳۸۷ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۲۶۵۸۰۳۳
میدان جمهوری اسلامی اصفهان ۹۲۳۱۲ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۳۳۷۹۸۳۴
اشرفی اصفهانی اصفهان ۹۲۱۴۸ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱
خیابان ولیعصر اصفهان ۹۲۰۷۲ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۲۲۹۸۹۶۳-۳۲۲۹۸۸۵۳
بلوار شهید نیکبخت مبارکه ۹۲۴۷۸ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۵۲۴۱۸۰۰۳
طالقانی اصفهان ۹۲۰۴۹ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۲۳۵۱۳۳۶-۳۲۳۵۱۳۳۷
مصلی اصفهان ۹۱۹۹۱ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۶۶۱۹۶۷۰-۳۶۶۱۵۸۸۱-۳۶۶۳۷۲۲۰
خوراسگان اصفهان ۹۴۵۸۱ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۵۲۱۹۹۰۵-۳۵۲۲۳۰۹۸-۳۵۲۲۲۷۸۷
میدان مدرس شهرضا ۹۵۳۲۳ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۵۳۲۲۲۱۱۵
امیرکبیر خمینی شهر ۹۱۲۳۱ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۳۳۲۳۰۳۷۷-۳۳۶۳۰۳۷۷
خوروبیابانک ۹۵۱۵۸ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۴۶۳۲۳۶۰۹
شاهین شهر ۹۵۹۶۸ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۴۵۲۴۳۷۷۸-۴۵۲۷۰۴۷۷
شهرضا ۹۵۳۳۱ اصفهان استان اصفهان ۰۳۱ ۵۳۵۳۴۰۰۴

استان البرز : 

شهید رجایی کرج ۸۸۰۳۹ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۴۴۳۹۱۹۷
کوهسار کرج ۸۸۲۰۳ البرز استان البرز ۰۲۶ ۴۴۳۲۷۰۸۹
اشتهارد ۸۸۱۸۷ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۷۷۲۶۲۱۲
گلشهر کرج ۸۸۱۴۶ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۴۵۶۴۶۹۸
نظرآباد کرج ۸۸۱۲۰ البرز استان البرز ۰۲۶ ۴۵۳۲۶۱۸۹
شهید افشارپور ۸۸۱۱۲ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۲۷۰۵۲۰۲
حصارک کرج ۸۸۳۸۵ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۴۵۱۴۸۵۸
شهید حاج یوسف خورشیدی کرج ۸۸۰۴۷ البرز استان البرز ۰۲۶ ۳۴۴۷۶۰۷۶

استان خراسان شمالی :

امام خمینی بجنورد ۴۸۲۹۸ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۲۹۷۹۷
شیروان ۴۸۱۹۹ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۶۲۲۶۹۹۲
شهید بهشتی شمالی بجنورد ۴۸۳۶۳ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۲۹۱۴۹
آشخانه ۴۸۳۲۲ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۹۲۲۵۴۵
جاجرم ۴۸۲۶۴ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۷۶۶۸۱
گرمه ۴۸۳۴۸ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۵۰۳۴۷۷
شهید چمران بجنورد ۴۸۳۵۵ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸
چهارراه شهداء بجنورد ۴۸۳۷۱ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۳۲۰۳۲
خیابان امام خمینی شیروان ۴۸۲۰۷ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۶۲۲۵۳۰۶
اسفراین ۴۸۷۶۹ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۷۲۲۲۴۲۵
بجنورد ۴۸۳۱۴ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۲۳۱۲۵-۳۲۲۲۳۰۲۵
فاروج ۵۴۳۸۷ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۶۴۲۲۱۳۱
طالقانی بجنورد ۴۸۲۷۲ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۲۳۴۹۴
شریعتی بجنورد ۴۸۳۰۶ خراسان شمالی استان خراسان شمالی ۰۵۸ ۳۲۲۳۸۱۲۵

استان خوزستان : 

پتروشیمی فجر بندر امام خمینی ۳۴۷۱۰ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱
اهواز ۳۰۸۷۴ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۲۲۱۲۰۱۱
بیمارستان امام خمینی اهواز ۳۱۰۸۸ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۲۲۲۰۰۹۰
هندیجان ۲۹۷۶۹ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۵۲۵۷۰۷۹۱
مسجد سلیمان ۳۰۲۸۸ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۴۳۲۲۹۷۹۱
شوشتر ۳۰۱۴۸ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۰
خیابان آزادی مسجد سلیمان ۳۰۲۹۶ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۰
شهید جهان آراء خرمشهر ۳۲۶۹۸ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۰
رامشیر خلف آباد ۳۲۴۸۲ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۰
شهید چمران اهواز ۳۱۲۶۰ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۳۳۷۶۹۷۵
سه راه باهنر اهواز ۳۱۲۳۷ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۲۲۸۰۳۵۲
چهارراه اباذراهواز ۳۰۹۱۶ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۵۵۱۵۲۹۸
طالقانی اهواز ۳۱۰۹۶ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۲۲۰۲۰۰۷
فتح المبین دزفول ۲۹۷۲۸ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۴۲۲۴۵۶۹۰
سه راه خرمشهر اهواز ۳۱۰۶۲ خوزستان استان خوزستان ۰۶۱ ۳۳۷۸۸۶۹۳

استان تهران :

مجیدیه ۶۵۵۲۴ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۲۲۵۰۴۹۳۸
پل تهران نو ۶۸۴۴۵ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۷۷۶۹۳۲۳۵
نبوت ۶۸۴۶۰ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۷۷۹۲۹۲۵۶
میرزای شیرازی ۶۳۰۲۴ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۳۲۳۲۹۶
پارک ساعی ۶۳۱۲۳ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۷۱۴۶۰۴
سنایی ۶۳۱۳۱ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۳۱۰۴۵۶
بهجت آباد ۶۳۱۹۸ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۹۲۶۰۴۶
کارگرشمالی کوی دانشگاه ۶۳۲۳۰ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۶۳۲۱۶۹
زهره ۶۳۶۰۲ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۳۲۸۲۶۸
پاشا ۶۵۰۱۱ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۵۰۲۶۸۷
میدان سلماس تهران ۶۵۰۳۷ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۶۳۴۴۴۹
سهروردی جنوبی ۶۸۳۹۵ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۴۵۲۶۰۰
سید جمال الدین اسدآبادی ۶۵۵۰۸ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۷۱۲۶۶۳
ملک الشعراء ۶۸۰۲۳ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۸۳۵۵۱۶
امیر اتابک ۶۵۶۴۹ تهران منطقه یک تهران ۰۲۱ ۸۸۳۲۰۳۳۵

استان گیلان :

املش ۱۹۷۲۹ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۲۷۲۵۳۲۳
رودسر ۱۹۶۵۳ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۲۶۲۹۹۹۴
چوبرهشتپر ۱۷۱۲۹ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۴۲۱۵۱۵۵
سیاهکل لاهیجان ۱۹۳۶۴ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۲۳۲۲۰۴۵
خیابان نامجو رشت ۱۷۹۲۱ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۳۳۳۲۰۸۹۰
چابکسر رودسر ۲۰۰۴۰ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۲۶۷۹۱۷۰
کلاچای ۲۰۰۰۸ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۴۲۶۸۳۰۱۱
لشت نشاء رشت ۱۸۲۴۲ گیلان استان گیلان ۰۱۳ ۳۴۴۰۲۳۲۰

استان فارس :

میرزای شیرازی شیراز ۳۹۰۰۸ فارس استان فارس ۰۷۱ ۳۶۲۵۹۰۰۶
فیروز آباد ۳۷۵۰۷ فارس استان فارس ۰۷۱ ۳۸۷۲۳۴۰۷
امام خمینی آباده ۳۸۰۲۶ فارس استان فارس ۰۷۱
آباده ۳۸۰۳۴ فارس استان فارس ۰۷۱ ۴۴۳۳۷۰۹۲
مرودشت ۳۸۵۰۵ فارس استان فارس ۰۷۱ ۴۳۲۲۴۰۱۲
امام خمینی مرودشت ۳۸۵۱۳ فارس استان فارس ۰۷۱ ۴۳۳۳۹۴۴۵

استان زنجان : 

جمهوری اسلامی زنجان ۲۰۷۸۴ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۴۴۱۱۰۱
سعدی جنوبی زنجان ۲۰۶۲۸ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۳۲۶۸۰۹
بعثت زنجان ۲۰۶۳۶ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۳۲۷۵۲۹
خدابنده زنجان ۲۰۷۰۱ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۴۲۲۴۲۰۰
میدان پایین زنجان ۲۰۶۱۰ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۳۲۷۰۱۵
اسلام آباد زنجان ۲۰۶۵۱ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۵۳۱۲۰۰
میدان استقلال زنجان ۲۰۶۰۲ زنجان استان زنجان ۰۲۴ ۳۳۵۵۹۰۰۲

استان سمنان : 

میدان سعدی سمنان ۶۱۲۶۷ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۳۳۲۸۳۳۹
بلوار شهید بهشتی گرمسار ۶۱۵۸۰ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۴۲۳۴۰۴۱
ایوانکی ۶۱۵۲۳ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۴۵۲۲۷۷۰
میدان مشاهیر سمنان ۶۱۳۸۲ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۳۳۳۵۶۵۶-۳۳۳۲۹۸۱۳
میدان شهید بهشتی سمنان ۶۱۳۱۷ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۳۳۲۹۴۸۶
میدان امام رضا سمنان ۶۱۳۴۱ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۳۳۴۰۱۰۶
کارگر شاهرود ۶۰۵۸۲ سمنان استان سمنان ۰۲۳ ۳۲۳۳۱۶۴۶

استان سیستان و بلوچستان : 

خاش ۴۷۵۳۰ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۳۷۲۳۹۳۲
نیک شهر ۴۷۸۴۵ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۵۲۲۲۲۷۰
زاهدان ۴۷۲۴۱ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۳۲۲۲۰۷۸
خیابان شهید مطهری زابل ۴۷۰۸۴ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۲۲۳۵۴۱۰
زهک ۴۷۱۴۲ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۲۶۱۳۷۴۰
بعثت زابل ۴۷۰۶۸ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۲۲۴۳۶۸۳
کنارک ۴۷۴۸۰ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۵۳۸۳۵۱۸
بلوار صیاد چابهار ۴۷۴۴۹ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۵۳۳۲۳۴۲
بلوار شهید مزاری زاهدان ۴۷۳۳۲ سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ ۳۳۴۱۱۸۸۲

استان قزوین :

بوئین زهرا قزوین ۲۱۲۸۷ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۴۲۲۴۸۸۳-۳۴۲۲۴۸۸۲
شهید بابایی قزوین ۲۱۱۱۳ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۳۵۰۰۸۷
خیابان اسد آبادی قزوین ۲۱۰۹۷ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۲۵۵۲۶۴۷
خیابان شهداء قزوین ۲۱۱۰۵ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۲۵۵۶۰۱۷
خیابان پادگان قزوین ۲۱۱۵۴ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۳۴۱۶۰۰
میدان آزادی قزوین ۲۱۱۲۱ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۳۲۷۵۵۹
خیام شمالی قزوین ۲۱۳۱۱ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۳۴۸۲۸۳
تاکستان ۲۲۲۳۶ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۵۲۲۶۰۸۵
محمدیه ۲۱۳۵۲ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۲۵۷۲۲۰۹
شهید انصاری قزوین ۲۱۱۶۲ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۵۶۹۸۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۲۱۳۳۷ قزوین استان قزوین ۰۲۸ ۳۳۶۹۰۰۹۳

استان کردستان : 

خیابان کارگر سنندج ۲۳۰۱۰ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۱۵۸۸۷۲
میدان نبوت سنندج ۲۳۰۷۷ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۲۹۱۳۹۶
بیجار ۲۲۷۹۸ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۸۲۳۰۳۱۸
بلوار کردستان سقز ۲۲۵۲۵ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۶۲۱۷۹۹۸
خیابان حافظ سنندج ۲۳۱۰۱ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۲۳۶۶۱۲
دیواندره ۲۲۹۵۴ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۸۷۲۷۴۸۰
خیابان رسالت مریوان ۲۵۰۸۰ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۴۵۴۰۲۹۰
فجر سنندج ۲۳۰۸۵ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۲۳۲۰۱۶
میدان آزادی سنندج ۲۳۰۶۹ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۲۹۲۰۱۷
صلاح الدین ایوبی سنندج ۲۳۱۴۳ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۳۱۶۴۳۳۵
خیابان جمهوری مریوان ۲۵۰۷۲ کردستان استان کردستان ۰۸۷ ۳۴۵۲۱۳۹۳

استان گلستان : 

ولیعصر گرگان ۵۵۵۵۸ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۲۳۴۰۸۵۱-۳۲۳۳۸۴۶۴
پنجم آذر گرگان ۵۵۵۲۵ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۲۳۵۶۴۱۰-۳۲۳۵۶۴۳۰
خیابان فلسطین گرگان ۵۵۵۳۳ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۲۲۶۳۵۸۰-۳۲۲۲۴۴۹۷
وشمگیر گنبد ۵۴۶۴۳ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۳۲۹۴۳۲۹-۳۳۲۳۸۵۳۲
گنبد کاووس ۵۴۶۸۴ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۳۲۲۹۳۸۲
تراکمه گنبد کاووس ۵۴۶۱۹ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۳۲۲۸۷۶۰
علی آباد کتول ۵۵۲۲۸ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۴۲۲۱۳۰۱-۳۴۲۲۲۷۵۲
گرگانپارس ۵۵۵۸۲ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۲۳۵۳۸۸۰-۳۲۳۵۳۸۶۰
گالیکش ۶۰۱۶۰ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۵۸۳۷۳۰۲
بندرگز ۵۵۰۹۵ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۴۳۶۱۶۱۷-۳۴۳۶۱۶۱۸
آزاد شهر ۶۰۳۶۸ گلستان استان گلستان ۰۱۷ ۳۵۷۲۲۳۱۰

استان یزد :

خیابان فرخی یزدی یزد ۹۶۷۳۵ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۶۲۶۴۵۶۲
ابرکوه ۳۸۱۰۹ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۲۸۲۵۴۰۴-۳۲۸۲۲۷۹۵
بازار یزد ۹۶۷۲۷ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۶۲۶۲۱۸۹- ۳۶۲۲۰۰۹۳
چهار راه شهداء یزد ۹۶۷۸۴ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۶۲۷۰۴۵۹-۳۶۲۶۲۸۲۸
ابن سینا یزد ۹۶۸۴۲ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۶۲۴۹۶۰۰
آیت ا… کاشانی یزد ۹۶۷۴۳ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۶۲۹۳۷۶۰-۳۶۲۹۳۷۶۱-۳۶۲۹۳۷۶۲-۳۶۲۹۳۷۶۳
مرکزی مهریز ۹۷۰۵۵ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۲۵۳۷۳۹۰
شاهدیه یزد ۹۶۹۶۶ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۵۲۱۲۸۸۱ باجه زارچ: ۳۵۲۷۲۸۴۸-۳۵۲۷۸۰۰۸
اردکان ۹۷۲۱۲ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۲۲۲۴۲۰۰
شرف آباد اشکذر یزد ۹۶۹۴۱ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۲۷۶۵۵۷۷-۳۲۷۶۵۳۲۲
بلوار بیست ودوبهمن یزد ۹۶۹۰۹ یزد استان یزد ۰۳۵ ۳۵۲۲۳۹۶۳

استان همدان :

بوعلی سینا همدان ۲۵۷۵۹ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۲۵۱۴۷۵۸
استادان همدان ۲۵۸۸۲ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۸۲۱۱۰۵۲
کبودرآهنگ ۲۵۹۷۳ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۵۲۲۲۶۷۹
رزن همدان ۲۶۰۱۳ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۶۲۲۲۵۱۱
کشاورز همدان ۲۵۸۱۷ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۲۶۷۵۲۰۰
بهار همدان ۲۶۱۰۴ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۴۵۰۷۰۱۱
تویسرکان ۲۶۴۳۵ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۴۹۲۴۶۵۶
لالجین همدان ۲۶۵۲۶ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۴۵۲۴۰۲۹
میدان امام حسین ملایر ۲۶۶۵۸ همدان استان همدان ۰۸۱ ۳۳۳۴۹۰۰۲-۳۳۳۴۹۰۰۳

استان مازندران : 

خرم آباد تنکابن ۵۷۴۶۳ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۵۴۲۵۵۶۰۲
بازار آمل ۵۹۰۸۹ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۴۴۲۲۱۹۲۳
رامسر ۵۷۷۹۴ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۵۵۲۲۲۸۵۰
خیابان امام خمینی بابلسر ۵۶۵۸۰ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۳۵۲۵۸۴۷۲
محمود آباد ۵۶۸۴۶ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۴۴۷۴۴۰۰۷
رویان نور ۵۶۹۳۷ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۴۴۵۴۲۵۲۶
تنکابن ۵۷۴۷۱ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۵۴۲۲۲۲۱۰
زیرآب ۶۰۰۵۳ مازندران استان مازندران ۰۱۱ ۴۲۴۵۴۷۰۲
آمل ۵۹۰۷۱ مازندران استان مازندران ۰۱۱

استان هرمزگان :

بندر سیریک ۴۳۱۱۷ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶ ۴۲۳۷۴۳۳۴
بندر لنگه ۴۳۹۹۲ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶ ۴۴۲۴۳۹۸۲
میدان دکتر شریعتی بندرعباس ۴۳۲۳۲ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶ ۳۲۲۴۶۸۱۰
خیابان شیخ آباد میناب ۴۳۱۵۸ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶ ۴۲۲۸۲۴۹۶
رودان ۴۳۱۳۳ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶ ۴۲۸۸۴۲۹۶-۴۲۸۸۲۱۷۹
گلشهر بندرعباس ۴۳۴۰۶ هرمزگان استان هرمزگان ۰۷۶

استان لرستان : 

خرم آباد ۲۸۶۱۳ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۳۳۱۴۰۶۴-۳۳۳۰۲۸۹۹
الشتر ۲۸۸۱۱ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۲۵۲۳۷۰۴
بروجرد ۲۸۱۱۸ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۴۲۶۲۲۰۶۱
دورود ۲۹۲۵۶ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۴۳۲۲۳۰۹۷
خیابان علوی خرم آباد ۲۸۶۹۶ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۳۴۲۰۰۲۶
فلک الافلاک خرم آباد ۲۸۶۰۵ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۳۳۱۳۴۴۹
بازار الیگودرز ۲۹۲۰۷ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۴۳۳۳۷۴۰۰
بهار بروجرد ۲۸۱۷۵ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۴۲۶۰۶۴۹۶
میدان شهداء خرم آباد ۲۸۶۳۹ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۳۳۲۷۰۰۶
ولیعصر خرم آباد ۲۸۶۴۷ لرستان استان لرستان ۰۶۶ ۳۳۲۳۲۶۹۱

استان کرمانشاه :

خیابان جمهوری کرمانشاه ۲۴۲۵۷ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۸۵۹۵۹
شهیدحدادعادل اسلام آبادغرب ۲۵۳۷۹ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۵۲۴۳۵۹۸
طاق بستان کرمانشاه ۲۴۲۱۶ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۴۲۴۱۱۶۳
اسلام آباد غرب ۲۵۳۵۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۵۲۲۲۱۲۱
جوانرود ۲۴۸۹۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۶۲۲۹۳۰۶
صحنه ۲۴۰۷۵ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۸۳۲۸۲۴۶
سیمان غرب کرمانشاه ۲۴۲۲۴ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۴۷۳۳۳۵۰
چهل متری مطهری کرمانشاه ۲۴۱۳۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۲۷۰۱۴
کرمانشاه ۲۴۳۷۲ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۹۲۴۳۷

استان کهگیلویه و بویراحمد :

خیابان جمهوری کرمانشاه ۲۴۲۵۷ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۸۵۹۵۹
شهیدحدادعادل اسلام آبادغرب ۲۵۳۷۹ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۵۲۴۳۵۹۸
طاق بستان کرمانشاه ۲۴۲۱۶ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۴۲۴۱۱۶۳
اسلام آباد غرب ۲۵۳۵۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۵۲۲۲۱۲۱
جوانرود ۲۴۸۹۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۶۲۲۹۳۰۶
صحنه ۲۴۰۷۵ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۴۸۳۲۸۲۴۶
سیمان غرب کرمانشاه ۲۴۲۲۴ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۴۷۳۳۳۵۰
چهل متری مطهری کرمانشاه ۲۴۱۳۳ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۲۷۰۱۴
کرمانشاه ۲۴۳۷۲ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۹۲۴۳۷
خیابان هلال احمر کرمانشاه ۲۴۱۸۲ کرمانشاه استان کرمانشاه ۰۸۳ ۳۷۲۹۴۷۱۲

 

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *