09150566946
محتوای آموزش فیلتر P/E
فیلتر پیدا کردن سهام با P/E پایین

فیلتر پیدا کردن سهام با P/E پایین

 P نشان دهنده قیمت و E نشان دهنده سود سهام است و این نسبت یعنی قیمت سهم تقسیم بر سود آن که میتواند به سرعت ما را متوجه این قضیه کند که سود یک سهم چند قسمتم قیمت آن است. ...