09150566946
محتوای آموزش ورود به بورس
از روند های اصلاحی نترسید و منتظر برگشت باشید

از روندهای اصلاحی نترسید و منتظر برگشت باشید

از روندهای اصلاحی نترسید و منتظر برگشت به روند اصلی باشید از یک سو از اصلاحات موقتی نترسید و از سوی دیگر در اصلاحات عمیق برای خروج دست دست نکنید. یکی از اصول اساسی در معامله گری آن است که ...