09150566946
محتوای اثار ورشکستگی شرکت سهامی
شرکت سهامی 522x295 - ورشکستگی شرکت سهامی به چه صورت است ؟

ورشکستگی شرکت سهامی به چه صورت است ؟

ورشکستگی پایان حیات تجاری تاجر است. به همین سبب در مقررات شرکت ها ، ورشکستگی  موجب انحلال شرکت میگردد. به همین سبب قانونگذار ، ورشکسته را از هر مداخله ای در اموال خود ممنوع کرده است. ورشکستگی تاجر یا شرکت ...