09150566946
محتوای اختیارات بازرسان در شرکت
بازرسی در شرکت های سهامی چگونه است ؟

بازرسی در شرکت های سهامی چگونه است ؟

پیش از این ذکر شد که شرکت سهامی سه رکن دارد ؛ رکن تصمیم گیری ، رکن اداره و رکن نظارت. بازرس یا بازرسان ، رکن سوم شرکت هستند. بنابراین وظیفه اصلی ایشان نظارت و اظهار نظر بر عملکرد مدیران ...