09150566946
محتوای اساسنامه شرکت به چه معناست
اساسنامه شرکت چیست ؟

اساسنامه شرکت چیست ؟

اساسنامه شرکت ، مانند شناسنامه است با این تفاوت که اساسنامه برای شخص حقوقی (شرکت) و شناسنامه برای شخص حقیقی (انسان) میباشد. اساسنامه شرکت که بیشتر در شرکت های سهامی به کار میرود ،  کلیه اصول و ضوابط حاکم بر ...