09150566946
محتوای استغال
photo ۲۰۲۱ ۰۸ ۰۹ ۱۷ ۱۵ ۲۲ 522x295 - تولید دارو های گیاهی

تولید دارو های گیاهی

📋گیاهان دارویی علاوه بر کاربرد غذایی، برای کشاورزان باعث درآمد و برای بازرگانان نیز توجیه اقتصادی را در پی خواهد داشت. در عین حال تنوع و کمیت گیاهان دارویی ایران، مورد نیاز عموم کشورهای جهان است. مردم کشورمان نیز به ...