09150566946
محتوای Retained Earnings
انباشته 522x295 - زیان انباشته ، سود و زیان انباشته چیست ؟ زیان انباشته چیست؟

زیان انباشته ، سود و زیان انباشته چیست ؟ زیان انباشته چیست؟

سود و زیان انباشته چیست؟ میزان درآمد خالص پس از پرداخت سود سهامداران مشخص می گردد.درآمد یک کسب می تواند مثبت (سود) یا منفی (ضرر) باشد. سود مثبت فرصت زیادی را به صاحبان مشاغل و یا مدیریت شرکت می دهد تا ...