09150566946

امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

واضح و روشن است که امواج پیشرو یا امواج ایمپالس به صورت پنج موجی هستند و یا به عبارت دیگر از پنج ریز موج تشکیل شده اند. امواج ایمپالس به طور کلی در دودسته امواج ایمپالس روند دار و امواج ایمپالس ترمینال قرار می گیرند.

سه کلمه پیشرو، شتابدار و ایمپالس در این مطلب به یک معنی هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

تفاوت اول در امواج ایمپالس

تفاوت اول این دو نوع موج پیشرو (ایمپالس) در موج ۴ آنهاست. هر موج یک قلمرو قیمتی دارد. قلمرو قیمتی موج ۲ فاصله بین پایین ترین و بالاترین قیمت در این موج است. حال اگر موج ۴ وارد قلمرو یا محدوده قیمتی موج ۲ شود موج پیشرو مورد نظر از نوع ترمینال است. در صورتیکه موج ۴ به محدوده قیمتی موج ۲ وارد نشود و قبل از رسیدن به این محدوده به کار خود خاتمه دهد و موج ۵ شروع شود، موج ایمپالس حاضر از نوع روند دار است.

300x186 - امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

تفاوت دوم

تفاوت دوم این دو نوع موج پیشرو از امواج الیوت در درصد فیبوناچی است. موج دوم در امواج ایمپالس ترمینال می تواند تا کل (۹۹ درصد) موج ۱ را اصلاح کند اما موج ۲ در موج پیشرو رونددار تا ۶۱٫۸ % از موج ۱ را می تواند اصلاح کند و نه بیشتر ( در غیر این صورت روند دار نیست).

همین قانون در موج ۴ نیز وجود دارد. در موج روند دار موج ۴ می تواند تا ۶۱٫۸% از موج ۳ را اصلاح کند. در موج ترمینال موج ۴ می تواند تا ۹۹ درصد موج ۳ را اصلاح نماید.

تفاوت سوم

در موج پیشرو دو خط روند ترسیم نمایید. خط روند اول را به گونه ای رسم کنید که از نقطه صفر و ۲ عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج ۱ و۳  نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

خط روند دوم را به گونه ای رسم کنید که از دو نقطه ۲ و ۴ عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج ۳ و ۵  نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

1 3 300x249 - امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

تفاوت چهارم

موج ۲ در موج پیشرو روند دار نمی تواند الگوی مثلث به خود بگیرد. اما در موج پیشرو ترمینال موج ۲ ممکن است الگوی مثلث باشد.

تفاوت پنجم

در امواج پیشرو روند دار بلندترین یا طولانی ترین موج نسبت به موج شتابدار قبلی خود ( مثلا موج ۳ نسبت به موج ۱ ) ۱۶۱٫۸ درصد است. اما در امواج پیشرو ترمینال این نسبت ممکن است رعایت نشود.

2 1 300x252 - امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

تفاوت ششم امواج ایمپالس

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج ۲ نباید کمتر از مدت زمان موج ۱ باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج ۴ نباید کمتر از مدت زمان موج ۳ باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر امتداد موج

همانطور که بیان شد دو دسته الگوی شتابدار ( امواج پیشرو) وجود دارند و تفاوت های این دو از نظر قیمت و زمان با یکدیگر توضیح داده شد. در امواج پیشرو یا شتابدار امواج ۱ ، ۳ و ۵ در جهت روند هستند و یکی از آنها طولانی تر دو موج دیگر می شود. البته موج ۳ هیچگاه کوتاه ترین موج نیست.

تقسیم بندی موج شتابدار روند دار بر اساس موج ممتد

اگر موج ۱ امتداد یافته باشد

 • موج ۵ نمی تواند از موج ۳ بزرگتر شود (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج ۳ کوتاهترین موج نیست).
 • موج ۳ کوتاه تر از ۶۱٫۸ درصد موج ۱ است.
 • کل موج پیشرو را می توان در یک کنج یا گوه قرار داد.
 • موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸% موج ۱ را اصلاح می کند. البته استثنا هم دارد.

3 1 300x191 - امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

اگر موج ۳ امتداد یافته باشد

 • موج ۳ تا ۱۶۱٫۸ درصد تا ۲۶۱٫۸ % موج ۱ امتداد می یابد.
 • موج ۲ پیچیده تر از موج ۴ می شود. یعنی اگر موج ۲ به صورت رانینگ دوتایی یا رانینگ سه تایی خبر از احتمال بالای امتداد موج ۳ می دهد.

اگر موج ۵ امتداد یافته باشد

 • موج ۳ حتما طولانی تر از موج ۱ است (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج ۳ کوتاهترین موج نیست).
 • موج ۳ نمی تواند بیشتر از ۱۶۱٫۸% موج ۱ باشد.
 • موج ۴ پیچیده تر از موج ۲ است ( موج اصلاحی قبل از موج طولانی پیچیده است).
 • موج ۴ در بیشترین مقدار به اندازه ۶۱٫۸ درصد از موج ۳ را اصلاح می کند.
 • درصد اصلاح موج ۳ توسط موج ۴ کمتر از درصد اصلاح موج ۲ توسط موج ۱ است.
 • اندازه موج ۵ یکی از این دو حالت است: حالت اول: برابر با اندازه ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳٫   حالت دوم: ۱۶۱% تا ۲۶۱% طول موج ۳٫

امتداد دو گانه

در امتداد دو گانه به جای یک موج طولانی دو موج طولانی وجود دارد.

 • دو موجی که ممتد می شوند موج ۳ و ۵ هستند.
 • در این حالت طول موج ۳ تا ۱۶۱ % موج ۱ پیش می رود. موج ۵ نیز تا ۱۶۱ درصد موج ۳ یا تا فاصله ی ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ ادامه می یابد.
 • موج ۴ پیچیده تر از موج ۲ است.

4 1 300x175 - امواج پیشرو یا امواج ایمپالس

موج ۵ کوتاه

 • انتهای موج ۵ از انتهای موج عبور نمی کند.
 • موج ۵ حداقل ۳۸ درصد از موج ۴ را بازمی گردد.
 • موج ۴ حداقل ۶۱٫۸ درصد از موج ۳ را اصلاح می کند.
 • موج امتداد یافته در این حالت موج ۳ است.

الگوی شتابدار ترمینال

همانطور که پیش از این ذکر شد در امواج پیشرو ترمینال موج ۴ وارد محدوده قیمتی موج ۲ می شود. حال در این قسمت امواج شتابدار ترمینال را بر اساس ریز موج طولانی آن بررسی می کنیم.

یکی از نکات مهم در آموزش امواج الیوت محل تشکیل موج پیشرو ترمینال است. این الگو بیشتر در موج C (موج پایانی زیگزاگ) یا موج ۵ از ۵ تشکیل می شود.

در موج شتابدار ترمینال درصد فیبوناچی ۱۶۱٫۸ الزامی نیست. در صورتی که موج روند دار خیلی دیده می شود.

اگر موج ۱ امتداد یافته باشد

 • موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸ درصد از موج ۱ را اصلاح می کند.
 • بازه قیمتی موج ۳ بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد موج ۱ است.
 • موج ۵ کوچکتر از موج ۳ است.

اگر موج ۳ امتداد یافته باشد

 • موج ۲ بیشتر از ۶۱٫۸% از موج ۱ را اصلاح می کند.
 • اصلاح موج ۳ توسط موج ۴ کمتر از ۳۸٫۲% می باشد.

اگر موج ۵ امتداد یافته باشد

 • موج ۴ بیشتر ۵۰% از موج قبلی خود یعنی ۳ را اصلاح می کند.
 • موج ۵ از فاصله قیمتی ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ بزرگتر می شود.

اگر موج ۵ کوتاه باشد

منظور اینست که از انتهای موج ۳ عبور نمی کند. در این صورت:

 • موج ۴ بین ۶۱٫۸ تا کل موج ۳ را اصلاح می کند.
 • موج ۴ بزرگتر از موج ۲ است.
 • طول موج ۵ بیشتر از ۳۸٫۲% از موج ۱ است.

 

پر واضح و روشن است که هر دو نوع موج ایمپالس رونددار و موج ایمپالس ترمینال از امواج الیوت شرایط و الزامات دیگر امواج ایمپالس را دارند. که در زیر این شرایط آورده شده است.

 • موج ۲ نباید به نقطه ابتدایی موج ۱ برسد. همینطور موج ۴ نیز نباید به نقطه ابتدایی موج ۳ برسد.
 • در یک موج پیشرو موج ۱ و۳ و ۵ خود هر یک پیشرو هستند و موج ۲ و ۴ اصلاحی می باشند.
 • در میان امواج ۱ و ۳ و ۵ ، موج ۳ نمی تواند کوتاهترین باشد.
 • موج ۳ حتما باید از انتهای موج ۱ عبور کند و حداقل ۶۱٫۸ % آن باشد.
 • موج ۵ باید حداقل ۳۸ درصد از موج ۴ را بازگردد و نه کمتر. موج ۵ باید بیشتر از ۳۳ درصد از موج ۱ و یا ۳ باشد.
 • اگر مدت زمان تشکیل امواج ۱ تا ۳ را با هم جمع کنید بایستی بیشتر از مدت زمان تشکیل موج ۴ شود.
 • ریز موج ها به لحاظ قیمتی و زمانی نمی توانند از موج درجه بالاتر خود بزرگتر باشند. مثلا ریز موج ۲ از موج ۳ نمی تواند از موج ۲ از نظر قیمت و زمان بیشتر باشد. یعنی محدوده قیمتی بیشتری نمی تواند داشته باشد و همچنین مدت زمان تشکیل بیشتری نمی تواند داشته باشد.
 • بیان شد که موج ۱ و ۳ و ۵ به صورت پیشرو هستند. یکی از این سه موج طولانی تر از دو تای دیگر می شود. نکته مهم اینست که اگر موج ۳ طولانی یا ممتد شود موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸% موج ۱ را اصلاح می کند. همینطور موج ۴ نیز کمتر از ۶۱٫۸% از موج ۳ را اصلاح می کند. حال اگر موج ۱ طولانی شود واضح است که موج ۲ کمتر از ۶۱٫۸% موج ۱ را اصلاح می کند.
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
دیدگاه کاربران
 • فیروز 25 مرداد 1400

  ممنون استفاده کردیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *