09150566946

تولید آسانسور

2021 11 16 - تولید آسانسور

• آﺳﺎﻧﺴﻮر وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺸﺮ در ﻗـﺮن ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺑـﺎﻻﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺮاح آﺳﺎﻧﺴﻮر اﻣﺮوزی داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺰرگ اﺗﻮود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺗﻮود ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دو وزﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮح اﺑﺘﺪاﺋﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر را اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ آﺳﺎﻧـﺴﻮر ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی و دارای ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اوﺗﯿﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ شد

• کشورهای تولید کننده عمده آسانسور به سه حوزه جغرافیایی تقسیم می‌شوند که مهمترین حوزه کشور آمریکا از بخش بسیار فعال قسمت آسانسور و قطعات تولیدی آن برخوردار است. حوزه دوم ، کشورهای شرق آسیا بوده که مشهورترین آنها کشورهایژاپن و کره می‌باشند. حوزه سوم جغرافیایی بخش اروپا شامل کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، آلمان و اسپانیا از جمله کشورهای بارز می‌باشد که تنگاتنگی اقتصادی زیادی با کشور ایران در زمینه آسانسور دارند. و در حال حاضر بیشتر کشورهای اروپایی همکاری نزدیک با کشور ایران را دارند.

شاخص های سرمایه گذاری:

ظرفیت تولید: ۱۶۰۰ دستگاه در سال

نرخ برابری دلار: ۲۸۰۰۰ تومان

مساحت زیر بنا: ۱۲۰۰ متر مربع

هزینه تجهیزات: ۴ میلیارد تومان

تعداد اشتغال: ۲۶ نفر

نرخ بازدهی داخلی: ۳۲ درصد

مدت زمان بازگشت سرمایه: ۳٫۸ سال

مزیت ها و نقاط قوت:

-بازار صادراتی مناسب در منطقه در صورت افزایش کیفیت

-تولید داخلی بعضی از قطعات آسانسور

-محدودیت های اعمال شده بر واردات آسانسور

موانع و مشکلات:

-وجود رقبای قدرتمند

-ضعف حمایتی دولت از صنعت آسانسور

-رکود بازار ساخت و ساز

-کندی روند انتقال فناوری به داخل کشور

• در حال حاضر بیشتر کشورهای اروپایی همکاری نزدیک با کشور ایران را دارند. ازکشورهای واردکننده آسانسور و اجزاء وقطعات آن می‌توان کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیای میانه و کشورهای خاورمیانه را نام برد. ضمناً کشور ایران نیز در حال حاضر برخی از اجزاء و قطعات آسانسورهای تا سرعت ۶/۱ متر برثانیه را وارد می‌نماید و واردات آسانسور پکیج برای ساختمانها و پروژه‌های خاص و سرعت های بالا با انجام طراحی ، نصب و راه‌اندازی در داخل صورت می‌پذیرد.

 

 

 

 


ورود به صفحه اصلی لیست راه اندازی کسب و کار

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *