09150566946

شعب و ادرس بانک کشاورزی

Keshavarzi 1000 Way2pay 96 02 28 - شعب و ادرس بانک کشاورزی

آذربایجان شرقی :

۱ آبش احمد کلیبر ۱۵۴۷ ۰۴۱-۴۴۴۶۳۱۳۹
۲ آچاچی میانه ۱۵۶۷ ۰۴۱-۵۲۲۷۳۲۲۸
۳ آذرشهر ۱۴۶۶ ۰۴۱-۳۴۲۲۲۱۸۹
۴ ابوریحان تبریز ۱۴۷۲ ۰۴۱-۳۴۷۶۹۴۰۰
۵ اسب فروشان سراب ۱۵۵۸ ۰۴۱-۴۳۲۴۲۲۴۲
۶ استادشهریار تبریز ۱۴۷۵ ۰۴۱-۳۳۲۹۲۰۱۶
۷ اسکو ۵۱۹۹ ۰۴۱-۳۳۲۲۸۷۱۱
۸ اهر ۱۴۶۷ ۰۴۱-۴۴۲۳۲۱۹۳
۹ ایلخچی اسکو ۱۵۷۱ ۰۴۱-۳۳۴۱۵۵۷۷
۱۰ باروج مرند ۱۴۹۴ ۰۴۱-۴۲۱۵۷۳۱۱

آذربایجان غربی :

۱ آفتاب ارومیه ۱۶۱۶ ۰۴۴-۳۲۷۲۱۳۲۲
۲ آواجیق (کلیساکندی) چالدران ۱۶۴۹ ۰۴۴-۳۴۳۳۳۲۳۰
۳ ارومیه ۱۵۸۱ ۰۴۴-۳۲۲۴۵۱۰۵
۴ اشنویه ۱۶۰۷ ۰۴۴-۴۴۶۲۵۸۸۰
۵ امیر آباد بوکان ۱۵۹۶ ۰۴۴-۴۶۲۵۲۰۰۵
۶ انزل ارومیه ۱۵۸۲ ۰۴۴-۳۳۳۲۲۴۸۱
۷ ایواوغلی خوی ۱۶۴۱ ۰۴۴-۳۶۵۱۲۸۲۸
۸ بازارسلماس ۴۸۰۵ ۰۴۴-۳۵۲۴۸۵۵۲
۹ بلوار فرهنگیان ارومیه ۵۲۸۷ ۰۴۴-۳۳۸۵۹۰۸۹
۱۰ بلوار کردستان بوکان ۵۲۱۹ ۰۴۴-۴۶۲۶۱۰۵۲

اردبیل :

۱ آراز ۴۵۵۹ ۰۴۵-۳۲۷۸۵۹۵۷
۲ آرتا اردبیل ۵۰۰۸ ۰۴۵-۳۳۸۴۸۸۸۱
۳ ابی بیگلو نمین ۴۵۷۵ ۰۴۵-۳۲۳۸۲۱۴۴
۴ اراللوی بزرگ اردبیل ۴۵۷۹ ۰۴۵-۳۳۶۸۳۱۱۲
۵ اردبیل ۴۵۲۲ ۰۴۵-۳۳۲۵۱۳۰۲
۶ اصلاندوز ۴۵۵۸ ۰۴۵-۳۲۷۴۲۶۶۱
۷ بازارامام خمینی( مشکین شهر) ۴۵۷۴ ۰۴۵-۳۲۵۲۹۵۱۱
۸ بیله سوار ۴۵۵۰ ۰۴۵-۳۲۸۲۲۱۸۸
۹ پارس آباد ۴۵۵۶ ۰۴۵-۳۲۷۲۳۰۶۱
۱۰ تازه کند انگوت گرمی ۴۵۷۶ ۰۴۵-۳۲۶۵۲۱۸۴

استان البرز :

۱ مهندسی زراعی کرج ۱۱۲۹ ۰۲۶-۳۶۷۹۱۲۱۰
۲ اشتهارد ۱۱۲۱ ۰۲۶-۳۷۷۲۲۸۱۵
۳ برغان کرج ۵۱۵۶ ۰۲۶-۳۲۲۱۱۱۷۶
۴ بلوار باغستان ۵۲۹۸ ۰۲۶-۳۴۳۳۹۹۳۴
۵ بلوار هفت تیر کرج ۴۹۷۵ ۰۲۶-۳۲۷۳۹۳۶۳
۶ چهارراه طالقانی کرج ۱۱۷۱ ۰۲۶-۳۲۷۵۴۱۲۲
۷ دانش آموز ۱۲۱۹ ۰۲۶-۳۲۷۵۱۳۷۰
۸ رجائی شهرکرج ۵۱۴۵ ۰۲۶-۳۴۴۵۳۱۲۰
۹ سرم سازی رازی کرج ۴۸۶۹ ۰۲۶-۳۴۵۰۲۷۰۱
۱۰ سعیدآباد هشتگرد ۵۲۹۱ ۰۲۶-۴۴۶۸۲۴۸۴

اصفهان :

۱ هرند اصفهان ۲۶۵۸ ۰۳۱-۴۶۴۰۲۰۰۸
۲ آران بیدگل ۲۵۵۲ ۰۳۱-۵۴۷۵۴۰۹۹
۳ ابراصفهان ۲۵۷۹ ۰۳۱-۳۵۲۳۰۷۱۴
۴ ابوزیدآباد ۲۶۵۲ ۰۳۱-۵۵۵۱۲۴۴۷
۵ احمد آباد اصفهان ۲۶۹۷ ۰۳۱-۳۲۲۷۵۴۰۶
۶ اردستان ۲۵۰۲ ۰۳۱-۵۴۲۴۲۰۴۰
۷ اژیه اصفهان ۲۶۵۶ ۰۳۱-۴۶۵۰۲۲۴۴
۸ اسفرجان شهرضا ۲۶۲۲ ۰۳۱-۵۳۴۰۲۲۴۴
۹ اسلام آباد کوهپایه اصفهان ۲۶۵۷ ۰۳۱-۴۶۵۰۰۸۸۸
۱۰ اسکندری فریدن ۲۵۱۲ ۰۳۱-۵۷۳۱۳۶۲۵

ایلام :

۱ آبدانان ۴۶۹۸ ۰۸۴-۳۳۶۲۴۰۰۵
۲ ارکواز ملکشاهی مهران ۴۶۸۵ ۰۸۴-۳۳۸۵۲۰۲۰
۳ ایلام ۴۶۶۵ ۰۸۴-۳۳۳۳۴۴۳۴
۴ ایوان ۴۶۸۱ ۰۸۴-۳۳۲۳۰۰۰۹
۵ بدره دره شهر ۴۶۸۹ ۰۸۴-۳۵۷۲۲۳۰۱
۶ پهله زرین آباد دهلران ۴۶۸۷ ۰۸۴-۳۳۷۷۳۲۲۵
۷ چوار ایلام ۴۶۹۷ ۰۸۴-۳۲۷۲۳۶۰۵
۸ خیابان امام ایوان ۴۷۰۶ ۰۸۴-۳۳۲۳۱۰۰۵
۹ خیابان فردوسی ایلام ۴۶۹۶ ۰۸۴-۳۳۳۶۳۷۰۱
۱۰ خیابان ولی عصر آبدانان ۴۶۷۴ ۰۸۴-۳۳۶۲۲۴۰۱

بوشهر :

۱ آبپخش دشتستان ۴۱۷۴ ۰۷۷-۳۴۸۲۲۴۵۰
۲ آبدان دیر ۴۱۷۷ ۰۷۷-۳۵۴۵۲۶۲۱
۳ اهرم تنگستان ۴۱۴۷ ۰۷۷-۳۵۲۲۴۰۱۵
۴ بازار گناوه ۴۱۴۵ ۰۷۷-۳۳۱۳۰۴۷۱
۵ بازار ماهی فروشان بوشهر ۴۱۸۱ ۰۷۷-۳۳۳۴۳۴۸۲
۶ بازارامام خمینی کنگان ۴۱۷۶ ۰۷۷-۳۷۲۲۵۳۸۶
۷ برازجان ۴۱۲۵ ۰۷۷-۳۴۲۴۹۰۵۰
۸ بردخون دیر ۴۱۵۶ ۰۷۷-۳۵۴۵۷۳۷۰
۹ بندر رستمی تنگستان ۴۱۵۹ ۰۷۷-۳۵۲۴۳۲۸۷
۱۰ بندر ریگ گناوه ۴۱۴۶ ۰۷۷-۳۳۸۳۳۲۵۹

تهران بزرگ :

۱ آفریقا سیمرغ تهران ۱۱۸۱ ۰۲۱-۲۲۰۱۹۱۲۰
۲ آیت اله کاشانی ۴۸۰۹ ۰۲۱-۴۴۰۶۵۳۰۰
۳ احمد قصیر تهران ۱۲۴۶ ۰۲۱-۸۸۵۳۹۸۱۰
۴ اختیاریه ۴۸۶۵ ۰۲۱-۲۲۷۷۶۶۱۳
۵ ازگل سازمان جنگلها تهران ۱۱۲۸ ۰۲۱-۲۲۴۵۷۹۶۵
۶ الهیه ۴۹۸۱ ۰۲۱-۲۲۶۵۷۰۱۳
۷ امام علی(چهارراه چشمه) تهران ۱۱۰۷ -۳۳۱۳۸۹۰۷
۸ بازار تهران ۱۱۴۷ ۰۲۱-۵۵۶۰۲۰۶۹
۹ بازار مبل دلاوران ۴۸۴۲ ۰۲۱-۷۷۲۰۴۵۴۴
۱۰ بازار کفاشها تهران ۱۱۸۹ ۰۲۱-۵۵۱۶۳۳۶۶

کرمان :

۱ آزادی کهنوج ۵۲۹۴ ۰۳۴-۴۳۲۳۲۰۷۰
۲ اسلام آباد کهنوج ۲۱۲۸ ۰۳۴-۴۳۳۶۷۲۲۲
۳ بچگان منوجان ۲۰۷۸ ۰۳۴-۴۳۳۷۰۲۱۲
۴ بلوک جیرفت ۲۰۱۷ ۰۳۴-۴۳۲۸۰۰۰۹
۵ جازموریان ۵۴۴۵ ۰۳۴-۴۳۳۷۹۵۹۸
۶ جبال بارز کرمان ۲۰۱۸ ۰۳۴-۴۳۲۷۵۳۸۵
۷ جیرفت ۲۰۱۶ ۰۳۴-۴۳۲۱۸۳۴۶
۸ خیابان امام خمینی کهنوج ۲۱۴۴ ۰۳۴-۴۳۲۰۸۰۹۱
۹ ساردوییه جیرفت ۲۰۶۹ ۰۳۴-۴۳۲۷۰۰۳۰
۱۰ سازمان تعاون روستائی جیرفت ۴۹۸۶ ۰۳۴-۴۳۲۱۰۱۶۳

چهارمحال و بختیاری :

۱ آلونی لردگان ۴۰۷۹ ۰۳۸-۳۴۴۶۲۶۲۵
۲ اردل ۴۰۵۱ ۰۳۸-۳۴۳۴۳۴۸۴
۳ بازفت ۵۴۵۷ ۰۳۸-۳۳۶۳۲۲۴۵
۴ بروجن ۴۰۲۵ ۰۳۸-۳۴۲۲۹۰۸۸
۵ بلداجی ۴۰۶۶ ۰۳۸-۳۴۶۴۳۴۲۲
۶ بن شهر کرد ۴۰۷۷ ۰۳۸-۳۳۷۲۴۱۰۰
۷ جوانمردی لردگان ۴۰۴۴ ۰۳۸-۳۴۴۷۳۳۰۰
۸ جونقان ۴۰۸۲ ۰۳۸-۳۳۲۶۲۳۰۰
۹ چالشتر ۴۰۷۵ ۰۳۸-۳۲۳۲۲۸۰۰
۱۰ خیابان ۱۲ محرم شهرکرد ۴۰۵۹ ۰۳۸-۳۲۲۵۲۵۷۰

خراسان جنوبی :

۱ آرین شهر ۲۴۸۸ ۰۵۶-۳۲۵۹۴۸۰۰
۲ آزادگان ۵۰۵۸ ۰۵۶-۳۲۴۵۵۳۵۹
۳ اسدیه ۲۲۱۹ ۰۵۶-۳۲۱۲۱۳۱۱
۴ اسلامیه فردوس ۲۱۷۵ ۰۵۶-۳۲۷۴۳۸۶۵
۵ امیرآباد ۵۴۱۵ ۰۵۶-۳۲۲۵۴۲۵۲
۶ ایسک ۲۴۸۲ ۰۵۶-۳۲۸۷۴۰۶۱
۷ بشرویه ۲۱۹۷ ۰۵۶-۳۲۷۸۳۳۹۸
۸ بیرجند ۲۱۵۲ ۰۵۶-۳۲۲۲۳۳۱۹
۹ تقاب خوسف ۵۰۵۲ ۰۵۶-۳۲۴۷۰۶۶۰
۱۰ جوخواه ۵۱۰۸ ۰۵۶-۳۲۸۶۳۱۴۳

خراسان رضوی :

۱ جهادکشاورزی مشهد ۴۸۸۱ ۰۵۱-۳۷۶۴۲۶۶۰
۲ صاحب‌الزمان تربت حیدریه ۲۱۵۹ ۰۵۱-۵۲۳۱۹۸۱۳
۳ آرامگاه فردوسی مشهد ۲۴۲۷ ۰۵۱-۳۵۴۲۴۲۲۰
۴ آزادوارجغتای- ۲۲۹۵ ۰۵۱-۴۵۷۳۳۲۲۲
۵ احمدآبادمشهد ۲۲۷۶ ۰۵۱-۳۸۴۶۰۶۷۰
۶ امام تربت جام ۲۲۸۶ ۰۵۱-۵۲۵۳۷۳۳۳
۷ انابد بردسکن ۲۴۸۱ ۰۵۱-۵۵۴۶۳۹۰۰
۸ ایثارگران مشهد ۲۱۸۴ ۰۵۱-۳۷۶۴۹۱۳۰
۹ بایگ تربت حیدریه ۲۲۸۸ ۰۵۱-۵۳۵۲۳۷۸۸
۱۰ بجستان گناباد ۲۱۹۸ ۰۵۱-۵۶۵۲۲۵۵۰

خراسان شمالی :

۱ آزادی اسفراین ۲۱۴۸ ۰۵۸-۳۷۲۴۰۶۹۲
۲ آشخانه ۲۲۰۲ ۰۵۸-۳۲۹۲۲۳۶۰
۳ اسفراین ۲۱۴۷ ۰۵۸-۳۷۲۲۲۷۴۱
۴ بام صفی آباد ۲۲۵۲ ۰۵۸-۳۷۷۳۲۱۴۵
۵ بجنورد ۵۱۴۱ ۰۵۸-۳۲۲۴۴۷۶۰
۶ پانزده خرداد بجنورد ۲۱۴۹ ۰۵۸-۳۲۷۴۲۲۰۳
۷ پیش قلعه ۵۲۱۵ ۰۵۸-۳۲۸۸۳۵۷۵
۸ تیتکانلو ۲۴۵۸ ۰۵۸-۳۶۴۶۴۴۶۴
۹ جاجرم ۲۱۹۹ ۰۵۸-۳۲۲۷۲۷۷۲
۱۰ خیابان امام رضا شیروان ۵۰۲۷ ۰۵۸-۳۶۲۴۹۹۵۳

خوزستان :

۱ آبادان ۱۷۷۴ ۰۶۱-۵۳۲۲۱۲۰۲
۲ آزادگان اهواز ۴۸۹۶ ۰۶۱-۳۲۲۲۴۷۲۲
۳ احمدآباد آبادان ۵۴۰۹ ۰۶۱-۵۳۳۲۲۲۹۲
۴ اروندکنار آبادان ۱۸۱۸ ۰۶۱-۵۳۳۹۲۷۱۷
۵ الهایی اهواز ۱۷۸۹ ۰۶۱-۳۴۴۰۱۳۱۳
۶ امام خمینی اهواز ۱۷۸۵ ۰۶۱-۳۳۳۱۴۶۹۸
۷ امیدیه ۱۷۸۱ ۰۶۱-۵۲۶۲۵۴۶۰
۸ اندیمشک ۱۷۷۸ ۰۶۱-۴۲۶۴۱۰۸۱
۹ اهواز ۱۷۲۵ ۰۶۱-۳۳۳۳۹۰۵۲
۱۰ ایذه ۱۷۵۵ ۰۶۱-۴۳۶۳۵۳۳۰

زنجان : 

۱ ابهر ۴۱۸۲ ۰۲۴-۳۵۲۲۶۵۵۰
۲ امیرکبیر زنجان ۴۱۸۹ ۰۲۴-۳۳۵۶۰۹۴۲
۳ ایجرود ( زرین آباد زنجان ) ۴۲۱۷ ۰۲۴-۳۶۷۲۲۹۰۰
۴ بعثت زنجان ۴۲۰۲ ۰۲۴-۳۳۴۵۱۶۷۷
۵ پانزده خرداد زنجان ۴۹۹۱ ۰۲۴-۳۳۵۶۷۳۰۰
۶ پری زنجان ۴۹۱۴ ۰۲۴-۳۶۲۳۲۲۷۳
۷ چورزق طارم ۴۱۹۴ ۰۲۴-۳۲۸۶۳۵۷۷
۸ حلب زنجان ۴۲۰۶ ۰۲۴-۳۶۸۲۳۳۸۹
۹ خدابنده (قیدار) ۴۱۹۱ ۲۴-۳۴۲۲۲۶۸۸
۱۰ خرمدره ۴۲۰۴ ۰۲۴-۳۵۵۳۳۱۱۱

سمنان :

۱ آرادان گرمسار ۲۸۵۸ ۰۲۳-۳۴۵۴۳۵۶۰
۲ امیر آباد دامغان ۲۸۵۷ ۰۲۳-۳۵۳۵۳۳۶۰
۳ ایوانکی گرمسار ۲۸۶۴ ۰۲۳-۳۴۵۲۲۷۵۳
۴ بسطام ۲۸۵۵ ۰۲۳-۳۲۵۲۳۱۹۳
۵ بلوار شهید مطهری گرمسار ۲۸۸۹ ۰۲۳-۳۴۲۲۸۶۶۶
۶ بلوار هفده شهریور سمنان ۲۸۴۵ ۰۲۳-۳۳۳۶۱۸۸۹
۷ بکران میامی (شاهرود) ۲۸۹۲ ۰۲۳-۳۲۶۶۰۸۵۰
۸ بیارجمند شاهرود ۲۸۵۶ ۰۲۳-۳۲۶۷۳۶۴۱
۹ حسین آباد دولاب دامغان ۵۰۶۲ ۰۲۳-۳۵۳۴۰۳۲۲
۱۰ حسین آباد کالپوش شاهرود ۲۸۶۸ ۰۲۳-۳۲۶۶۳۳۴۴

سیستان و بلوچستان :

۱ آزادچابهار * ۲۷۰۷ ۰۵۴-۳۵۳۱۳۲۲۰
۲ آشار سرباز ۲۷۵۹ ۰۵۴-۳۷۳۶۲۱۵۶
۳ ادیمی زابل ۵۲۵۶ ۰۵۴-۳۲۳۹۳۷۰۰
۴ اسپکه ۲۷۲۵ ۰۵۴-۳۷۱۲۲۱۷۱
۵ امام خمینی زاهدان ۲۷۴۵ ۰۵۴-۳۳۵۲۲۲۳۱
۶ ایرانشهر ۲۷۰۱ ۰۵۴-۳۷۲۲۱۲۷۶
۷ بازار روز چابهار ۲۷۶۹ ۰۵۴-۳۵۳۲۱۷۴۳
۸ بازار زابل ۴۸۰۲ ۰۵۴-۳۲۲۴۰۸۵۲
۹ بنت نیکشهر ۲۷۵۵ ۰۵۴-۳۵۲۱۲۲۹۲
۱۰ بنجار زابل ۲۷۶۱ ۰۵۴-۳۲۶۶۲۰۷۲

فارس :

۱ آباده ۱۸۴۷ ۰۷۱-۴۴۳۴۳۰۶۶
۲ آباده طشک ۱۸۹۹ ۰۷۱-۵۳۸۹۳۱۹۱
۳ آسپاس ۱۹۰۶ ۰۷۱-۴۴۵۹۰۰۷۷
۴ ارد ۱۸۶۷ ۰۷۱-۵۲۴۹۳۶۰۰
۵ ارسنجان ۱۸۷۶ ۰۷۱-۴۳۵۲۵۹۰۰
۶ استهبان ۱۸۴۹ ۰۷۱-۵۳۲۲۲۴۱۶
۷ اشکنان ۵۰۶۶ ۰۷۱-۵۲۷۶۳۷۰۰
۸ افزر ۱۹۸۲ ۰۷۱-۵۴۵۷۲۰۹۱
۹ اقلید ۱۸۶۹ ۰۷۱-۴۴۵۲۳۰۷۷
۱۰ امام خمینی مرودشت ۱۹۱۶ ۰۷۱-۴۳۳۳۷۷۵۹

قزوین :

۱ آبگرم بوئین زهرا ۴۷۶۵ ۰۲۸-۳۴۷۶۳۲۸۱
۲ آبیک ۴۷۴۶ ۰۲۸-۳۲۸۲۳۹۹۰
۳ آوج بوئین زهرا ۴۷۴۵ ۰۲۸-۳۴۶۲۲۲۷۵
۴ ارداق ۵۴۴۶ ۰۲۸-۳۴۴۳۳۶۲۱
۵ اسفرورین ۴۷۵۹ ۰۲۸-۳۵۵۲۲۰۹۶
۶ الموت قزوین ۴۷۵۰ ۰۲۸-۳۳۶۲۲۲۷۷
۷ بویین زهرا ۴۷۴۸ ۰۲۸-۳۴۲۲۲۹۰۲
۸ تاکستان ۴۷۴۲ ۰۲۸-۳۵۲۲۲۱۹۱
۹ چهارراه ولی عصر ۵۴۱۴ ۰۲۸-۳۳۳۶۴۱۹۰
۱۰ خ شهدا ۵۴۱۶ -۳۳۵۷۱۹۸۴

قم : 

۱ امامزاده ابراهیم ۴۷۷۹ ۰۲۵-۳۸۹۰۳۰۳۷ قم
۲ بازارقم ۵۰۸۱ ۰۲۵-۳۷۷۰۰۴۲۲ قم
۳ بلوارامین قم ۴۸۵۰ ۰۲۵-۳۲۶۱۷۰۰۱ قم
۴ پاچیان قم ۴۷۸۲ ۰۲۵-۳۶۳۳۳۵۵۵ قم
۵ تره بار قم ۴۷۸۶ ۰۲۵-۳۶۶۴۰۹۶۶ قم
۶ جعفریه قم ۴۷۷۰ ۰۲۵-۳۶۲۲۲۱۹۲ قم
۷ حاجی آباد لکها قم ۴۷۷۱ ۰۲۵-۳۳۲۲۳۹۰۰ قم
۸ خیابان آذر قم ۴۷۷۴ ۰۲۵-۳۷۷۲۴۵۲۰ قم
۹ خیابان چهار مردان قم ۴۷۷۲ ۰۲۵-۳۷۷۵۳۱۱۴ قم
۱۰ دستجرد قم ۴۷۶۹ ۰۲۵-۳۵۲۲۳۳۱۰ قم

گلستان :

۱ آزاد شهر ۵۱۹۱ ۰۱۷-۳۵۷۲۰۵۰۰ گلستان
۲ آزادی بندر ترکمن ۵۰۸۹ ۰۱۷-۳۴۴۳۴۸۹۱ گلستان
۳ آق قلا ۴۴۸۸ ۰۱۷-۳۴۵۲۵۷۱۲ گلستان
۴ انبار الوم آق قلا ۴۵۰۴ ۰۱۷-۳۴۵۶۴۰۳۰ گلستان
۵ بندر ترکمن ۴۴۸۹ ۰۱۷-۳۴۴۲۴۰۹۸ گلستان
۶ بندرگز ۴۴۸۲ ۰۱۷-۳۴۳۶۱۷۰۰ گلستان
۷ جرجان گرگان ۵۱۹۴ ۰۱۷-۳۲۱۵۹۸۸۲ گلستان
۸ جلین علیا ۵۱۴۰ ۰۱۷-۳۲۱۴۱۸۱۹ گلستان
۹ خان ببین رامیان ۴۵۱۴ ۰۱۷-۳۵۸۶۲۹۴۱ گلستان
۱۰ خیابان امام رضا (ع) علی آباد ۴۴۹۸ ۰۱۷-۳۴۲۲۸۰۰۴ گلستان

گیلان :

۱ آستارا ۴۲۸۷ ۰۱۳-۴۴۸۲۸۰۷۵ گیلان
۲ آستانه اشرفیه ۴۴۴۹ ۰۱۳-۴۲۱۲۵۱۱۰ گیلان
۳ املش ۴۴۴۶ ۰۱۳-۴۲۷۲۳۸۸۰ گیلان
۴ بازار رودسر ۴۴۶۲ ۰۱۳-۴۲۶۲۰۵۰۹ گیلان
۵ بازار صومعه سرا ۴۴۰۵ ۰۱۳-۴۴۳۲۱۴۹۰ گیلان
۶ بازارجمعه تولمات صومعه سرا ۴۴۰۶ ۰۱۳-۴۴۳۶۲۵۶۸ گیلان
۷ بندر انزلی ۴۲۸۸ ۰۱۳-۴۴۵۴۰۰۵۳ گیلان
۸ بندر کیاشهر آستانه اشرفیه ۴۴۷۴ ۰۱۳-۴۲۸۲۶۴۸۱ گیلان
۹ پره سر رضوانشهر ۴۴۲۵ ۰۱۳-۴۴۶۰۲۴۲۲ گیلان
۱۰ تالش ۴۴۰۹ ۰۱۳-۴۴۲۲۴۲۲۴ گیلان

لرستان :

۱ ازنا ۲۹۴۱ ۰۶۶-۴۳۴۲۲۱۷۲
۲ اشترینان بروجرد ۲۹۴۲ ۰۶۶-۴۲۵۵۰۲۳۰
۳ افرینه پلدختر ۲۹۵۰ ۰۶۶-۳۲۲۵۵۲۰۴
۴ الشتر ۵۱۸۶ ۰۶۶-۳۲۵۲۲۹۱۲
۵ الیگودرز ۲۸۹۸ ۰۶۶-۴۳۳۲۶۹۵۱
۶ ایمان آباد خرم آباد ۲۹۵۵ ۰۶۶-۳۳۱۲۷۱۳۱
۷ بازار نور آباد دلفان ۲۹۲۷ ۰۶۶-۳۲۷۳۱۷۱۵
۸ برخوردار دلفان ۲۹۲۵ ۰۶۶-۳۲۷۴۳۱۵۱
۹ بروجرد ۲۹۰۴ ۰۶۶-۴۲۵۳۳۰۴۶
۱۰ بلوار ۶۰ متری دورود ۵۰۹۷ ۰۶۶-۴۳۲۲۳۶۰۶

مازندران :

۱ آْمل ۱۲۴۷ ۰۱۱-۴۴۲۲۶۸۷۱
۲ آهنگرکلادابو آمل ۱۴۱۷ ۰۱۱-۴۳۰۵۳۴۱۰
۳ احمد چاله پی بابل ۱۴۰۸ ۰۱۱-۳۲۶۶۵۷۰۹
۴ اداره کل منابع طبیعی نوشهر ۱۴۶۵ ۰۱۱-۵۲۳۲۶۱۷۴
۵ امیر مازندرانی (ساری) ۱۲۵۸ ۰۱۱-۳۳۳۶۷۲۳۰
۶ امیرکلا بابل ۱۴۰۹ ۰۱۱-۳۲۳۴۰۸۴۴
۷ اورطشت محمود آباد ۵۰۹۹ ۰۱۱-۴۳۱۴۵۹۰۶
۸ بابل ۱۲۴۹ ۰۱۱-۳۲۴۷۵۴۹۹
۹ بابلسر ۱۲۷۹ ۰۱۱-۳۵۲۵۰۴۰۸
۱۰ بازار قائم شهر ۱۴۵۸ ۰۱۱-۴۲۲۲۴۵۰۰

مرکزی :

۱ آستانه شازند ۴۶۵۱ ۰۸۶-۳۸۴۳۴۰۹۹ مرکزی
۲ آشتیان ۴۵۸۲ ۰۸۶-۳۷۲۲۲۱۷۳ مرکزی
۳ آوه ساوه ۴۶۴۷ ۰۸۶-۴۲۴۳۴۲۳۱ مرکزی
۴ اراک ۴۵۸۴ ۰۸۶-۳۲۲۳۰۰۶۴ مرکزی
۵ استوه ۴۶۱۵ ۰۸۶-۳۵۶۳۳۷۱۱ مرکزی
۶ اناج اراک ۴۶۲۲ ۰۸۶-۳۵۶۴۴۷۲۲ مرکزی
۷ تفرش ۴۵۸۸ ۰۸۶-۳۶۲۲۲۲۹۸ مرکزی
۸ تلخاب فرمهین ۴۶۰۴ ۰۸۶-۵۸۲۳۴۴۵۷ مرکزی
۹ توره شازند ۴۶۱۰ ۰۸۶-۳۸۶۴۳۸۴۴ مرکزی
۱۰ جاورسیان ۴۶۵۷ ۰۸۶-۳۵۶۴۳۴۱۰ مرکزی

 

هرمزگان :

۱ احمدی هرمزگان ۴۱۲۲ ۰۷۶-۳۵۴۴۸۱۰۱ هرمزگان
۲ بازار پردیس۲ * ۴۱۲۴ ۰۷۶-۴۴۴۵۶۱۲۸ هرمزگان
۳ بازار روزبندرعباس ۴۰۸۹ ۰۷۶-۳۲۲۵۱۲۴۲ هرمزگان
۴ بازار مساح بندر لنگه ۴۱۰۹ ۰۷۶-۴۴۲۲۵۹۴۱ هرمزگان
۵ بازارعربهای کیش * ۴۷۹۷ ۰۷۶۴-۴۴۳۰۴۹۳ هرمزگان
۶ بشاگرد ۵۱۰۷ ۰۷۶-۴۲۵۳۰۱۸۲ هرمزگان
۷ بندر بستک ۴۱۰۱ ۰۷۶-۴۴۳۲۴۳۵۴ هرمزگان
۸ بندر جاسک ۴۰۹۸ ۰۷۶-۴۲۵۲۰۲۷۶ هرمزگان
۹ بندر عباس ۴۰۸۷ ۰۷۶-۳۳۳۳۷۰۵۰ هرمزگان
۱۰ بندر کلاهی میناب ۴۱۱۵ ۰۷۶-۴۲۳۴۵۸۳۷ هرمزگان

همدان : 

۱ آورزمان ملایر ۲۹۹۹ ۰۸۱-۳۲۴۶۳۶۳۰ همدان
۲ ابوذر نهاوند ۴۰۰۷ ۰۸۱-۳۳۲۴۵۵۴۲ همدان
۳ ازندریان ملایر ۴۰۰۵ ۰۸۱-۳۲۳۱۳۷۳۷ همدان
۴ اسدآباد ۲۹۶۴ ۰۸۱-۳۳۱۲۵۰۵۱ همدان
۵ برزول نهاوند ۴۰۰۶ ۰۸۱-۳۳۴۸۳۲۹۳ همدان
۶ بعثت همدان ۴۰۰۱ ۰۸۱-۳۸۲۱۵۴۰۱ همدان
۷ بهار ۴۰۱۸ ۰۸۱-۳۴۵۰۰۱۰۱ همدان
۸ تعاون هفده شهریور بهار ۲۹۸۷ ۰۸۱-۳۴۵۰۷۰۱۶ همدان
۹ تویسرکان ۲۹۶۶ ۰۸۱-۳۴۹۲۳۳۸۹ همدان
۱۰ جهادکشاورزی(مهدیه) همدان ۴۷۹۸ ۰۸۱-۳۸۳۷۰۵۴۰ همدان

کردستان :

۱ آبیدر ۲۸۱۹ ۰۸۷-۳۳۲۳۴۸۳۴ کردستان
۲ امام خمینی دیواندره ۵۰۸۲ ۰۸۷-۳۸۷۲۲۳۸۶ کردستان
۳ بابا رشانی بیجار ۲۸۱۱ ۰۸۷-۳۸۳۶۳۲۲۱ کردستان
۴ بازار بیجار ۲۷۷۷ ۰۸۷-۳۸۲۳۳۴۶۰ کردستان
۵ بازار سنندج ۲۸۲۶ ۰۸۷-۳۳۱۶۰۱۶۰ کردستان
۶ بانه ۲۷۹۷ ۰۸۷-۳۴۲۲۵۰۳۷ کردستان
۷ بلواررسالت مریوان ۵۱۱۸ ۰۸۷-۳۴۵۴۴۷۵۷ کردستان
۸ بیجار ۲۷۷۲ ۰۸۷-۳۸۲۲۳۵۵۲ کردستان
۹ حسن آباد سنندج ۲۸۲۲ ۰۸۷-۳۳۴۵۵۴۲۹ کردستان
۱۰ حسن آباد یاسوکند بیجار ۲۸۱۲ ۰۸۷-۳۸۴۲۲۵۴۱ کردستان

کرمان : 

۱ ابوذر کرمان ۵۴۰۶ ۰۳۴-۳۲۵۲۹۷۶۱ کرمان
۲ اتحادیه سازمان تعاون رفسنجان ۲۰۲۲ ۰۳۴-۳۴۲۸۲۱۶۲ کرمان
۳ احمدیه رفسنجان ۲۱۴۶ ۰۳۴-۳۴۱۶۵۲۰۱ کرمان
۴ ارزوییه بافت ۲۰۸۶ ۰۳۴-۴۲۴۲۰۱۶۸ کرمان
۵ اسماعیل آباد رفسنجان ۲۰۸۲ ۰۳۴-۳۴۱۷۱۰۳۳ کرمان
۶ انار رفسنجان ۲۰۷۰ ۰۳۴-۳۴۳۸۳۱۰۰ کرمان
۷ بازار کرمان ۲۰۹۱ ۰۳۴-۳۲۲۶۰۵۱۰ کرمان
۸ باغابر بردسیر ۲۰۹۹ ۰۳۴-۳۳۵۵۱۲۴۷ کرمان
۹ باغین کرمان ۲۰۴۸ ۰۳۴-۳۳۳۷۳۹۸۰ کرمان
۱۰ بافت ۲۰۰۷ ۰۳۴-۴۲۴۲۳۷۱۱ کرمان

کرمانشاه :

۱ اسلام آباد غرب ۱۶۶۸ ۰۸۳-۴۵۲۲۳۱۰۰ کرمانشاه
۲ باینگان پاوه ۱۶۶۲ ۰۸۳-۴۶۴۷۲۲۳۵ کرمانشاه
۳ بلوار گلها کرمانشاه ۱۷۱۱ ۰۸۳-۳۴۲۳۶۸۷۷ کرمانشاه
۴ بلوار کشاورز کرمانشاه ۱۶۹۷ ۰۸۳-۳۸۳۷۹۸۹۴ کرمانشاه
۵ بیستون هرسین ۱۷۱۹ ۰۸۳-۴۵۸۸۲۲۰۹ کرمانشاه
۶ پاوه ۱۶۶۱ ۰۸۳-۴۶۱۲۵۹۲۶ کرمانشاه
۷ ثلاث باباجانی جوانرود ۱۶۸۶ -۴۶۷۲۳۴۹۸ کرمانشاه
۸ جوانرود ۱۶۸۵ ۰۸۳-۴۶۲۲۲۲۷۴ کرمانشاه
۹ چهارراه مدرس کرمانشاه ۴۸۰۰ ۰۸۳-۳۷۲۱۲۲۲۰ کرمانشاه
۱۰ چهارراه نوبهار کرمانشاه ۴۷۹۵ ۰۸۳-۳۸۳۷۴۴۶۰ کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد :

۱ آریو برزن ۵۲۴۴ ۰۷۴-۳۲۲۷۱۴۲۶ کهگیلویه و بویر احمد
۲ باشت گچساران ۴۷۲۰ ۰۷۴-۳۲۶۲۲۲۳۷ کهگیلویه و بویر احمد
۳ بهمئی ۴۷۲۱ ۰۷۴-۳۲۸۲۳۳۳۶ کهگیلویه و بویر احمد
۴ پاتاوه ۵۴۱۸ ۰۷۴-۳۳۴۵۲۳۱۶ کهگیلویه و بویر احمد
۵ پارسه ۵۲۱۸ ۰۷۴-۳۳۲۳۴۷۵۶ کهگیلویه و بویر احمد
۶ چرام کهکیلویه ۴۷۲۴ ۰۷۴-۳۲۳۶۳۰۲۲ کهگیلویه و بویر احمد
۷ چهارراه ولیعصر ۴۷۱۱ ۰۷۴-۳۳۲۳۴۷۶۴ کهگیلویه و بویر احمد
۸ خیابان شهیدبلادیان گچساران ۵۰۸۷ ۰۷۴-۳۲۲۲۵۰۴۷ کهگیلویه و بویر احمد
۹ دهدشت کهکیلویه ۴۷۱۶ ۰۷۴-۳۲۲۶۳۰۱۶ کهگیلویه و بویر احمد
۱۰ دوگنبدان گچساران ۴۷۱۴ ۰۷۴-۳۲۲۲۶۴۳۱ کهگیلویه و بویر احمد

 

یزد :

۱ آزادشهریزد ۴۹۱۱ ۰۳۵-۳۷۲۲۹۸۸۸ یزد
۲ ابرکوه ۴۲۵۲ ۰۳۵-۳۲۸۲۵۳۱۶ یزد
۳ ابوذر یزد ۴۹۱۲ ۰۳۵-۳۸۲۶۱۴۰۶ یزد
۴ احمدآباد یزد ۴۲۷۱ ۰۳۵-۳۲۴۸۳۰۲۰ یزد
۵ اردکان ۴۲۱۹ ۰۳۵-۳۲۲۲۲۳۴۱ یزد
۶ اسلامیه ۴۲۷۲ ۰۳۵-۳۲۶۶۲۲۳۲ یزد
۷ اشکذر ۴۲۴۸ ۰۳۵-۳۲۷۲۶۲۰۰ یزد
۸ امام حسین (ع) ۴۲۸۴ ۰۳۵-۳۷۲۴۴۵۰۸ یزد
۹ امام مهریز ۴۲۴۶ ۰۳۵-۳۲۵۲۶۹۰۰ یزد
۱۰ بازار یزد ۴۲۸۲ ۰۳۵-۳۶۲۳۹۰۲۸ یزد
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *