09150566946

معرفی کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ۵۵۰ ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ۱۵۰ راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ازاﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎ (و اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻬﺎم، اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﺑﺰار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ، ETFﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎﻻ، ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﺎرﺧﯽ ﯾﺎ ارزﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ، داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﻼﻃﻢﭘﺬﯾﺮی (ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﻼس داراﯾﯽ)، اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، داراﯾﯽﻫﺎی درﻣﺎﻧﺪه، ﻧﻘﺪ، رﻣﺰ ارزﻫﺎ، داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ (ﻣﺜﻞ آب و ﻫﻮا، اﻧﺮژی ﺗﻮرم)، ﮐﻼن ﺟﻬﺎﻧﯽ، زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، و آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ (ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﯿﺰ K – ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎرج از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و … را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ. ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش اﺳﺖ.

 

 باز گشت به صفحه لیست جامع از کتب مربوط به بازارهای مالی

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *