09150566946

لیست شرکت های بورسی ایران

نماد بورسی نام شرکت بورسی
آ س پ آ.اس.پ
آپ آسان پرداخت پرشین
اپرداز آتیه داده پرداز
اتکام شرکت بیمه اتکایی امین
اتکامح ح. شرکت بیمه اتکایی امین
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان
اتکایح ح . بیمه اتکایی ایرانیان
آتیمس صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
اجاد۱ اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اخابر مخابرات ایران
اخزا۱۰ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳
اخزا۵ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹
اخزا۶ اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵
اخزا۷ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲
اخزا۸ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳
اخزا۹ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
اخزا۹۲ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع
آرمان بیمه آرمان
آریان سرمایه گذاری پارس آریان
آساس صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
آسام صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
آسیا بیمه آسیا
اطلس صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتماد صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
افرا افرانت
آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر
آگاس صندوق س. هستی بخش آگاه
امید۹۹ مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
انرژی۳ سایر اشخاص بورس انرژی
آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بالبر کابل‌ البرز
بپاس بیمه پاسارگاد
بترانس ایران‌ ترانسفو
البرز بیمه البرز
بساما بیمه سامان
بسویچ پارس‌سویچ‌
بشهاب لامپ‌  پارس‌ شهاب‌
بفجر پتروشیمی فجر
بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد
بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی
بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج
بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا
بموتو موتوژن‌
بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بنو بیمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده)
بنیرو نیروترانس‌
بهپاک صنعتی بهپاک
پارس۹۶۰۷ گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
پارس۹۶۰۷۲ گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
پارسیان بیمه پارسیان
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر
پاسا ایران‌یاساتایرورابر
پاکشو گروه صنعتی پاکشو
پتایر ایران‌ تایر
پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پخش پخش البرز
پدرخش درخشان‌ تهران‌
پردیس سرمایه گذاری پردیس
پرشیا اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
پسهند صنایع‌ لاستیکی‌  سهند
پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
پکویر کویر تایر
پلاسک پلاسکوکار
پلوله گازلوله‌
تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
تبریز۹۷ مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸
تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
ترازوی هوشمند۴ ترازوی رژیمی هوشمند
تسه۹۳۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه۹۳
تسه۹۳۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۳
تسه۹۳۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۳
تسه۹۴۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۴
تسه۹۴۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۴
تسه۹۴۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۴
تسه۹۴۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۴
تسه۹۴۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۴
تسه۹۴۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۴
تسه۹۴۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۴
تسه۹۴۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴
تسه۹۴۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴
تسه۹۴۱۰ امتیازتسهیلات مسکن دی ماه۹۴
تسه۹۴۱۱ امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه۹۴
تسه۹۴۱۲ امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه۹۴
تسه۹۵۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵
تسه۹۵۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۵
تسه۹۵۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۵
تسه۹۵۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵
تسه۹۵۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵
تسه۹۵۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵
تسه۹۵۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌
تکنو تکنوتار
تلیسه دامداری تلیسه نمونه
تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
تهران۸۱۱ مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۲۱%
تهران۸۱۲ مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸%
توریل توکاریل
تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران
ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
ثاژن سخت‌ آژند
ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند
ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیسح ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران
ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان
ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمرا عمران و توسعه شاهد
ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
ثفارسح ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین
ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
جم پتروشیمی جم
جوپار۹۹ اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
چافست افست‌
چکاپا گروه  صنایع کاغذ پارس
چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حپترو حمل و نقل پتروشیمی
حتاید تایدواترخاورمیانه
حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
حخزر کشتیرانی دریای خزر
حریل ریل پردازسیر
حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
حفاری حفاری شمال
حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حکمت بانک حکمت  ایرانیان
خاذین سایپاآذین‌
خبهمن گروه‌بهمن‌
خپارس پارس‌ خودرو
خپویش سازه‌ پویش‌
ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
ختور رادیاتور ایران‌
ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
خچرخش چرخشگر
خدیزل بهمن  دیزل
خراسان شرکت پتروشیمی خراسان
خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
خزامیا زامیاد
خزر فنرسازی‌زر
خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا۲ صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور
خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
خمحرکه نیرو محرکه‌
خمحور تولیدمحورخودرو
خمهر مهرکام‌پارس‌
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌
خودرو ایران‌ خودرو
خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان
خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو
دابور داروسازی‌ ابوریحان‌
دارو کارخانجات‌داروپخش‌
داسوه داروسازی‌ اسوه‌
دالبر البرزدارو
دامین داروسازی‌ امین‌
دانا بیمه دانا
دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک
دپارس پارس‌ دارو
دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
دتولید داروسازی تولید دارو
دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
درازک دارویی‌ رازک‌
دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی
دسبحا گروه دارویی سبحان
دسینا داروسازی‌ سینا
دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
دعبید لابراتوارداروسازی‌  دکترعبیدی‌
دفارا داروسازی‌ فارابی‌
دکوثر داروسازی‌ کوثر
دکیمی کیمیدارو
دلر داروسازی‌ اکسیر
دلقما دارویی‌ لقمان‌
دماوند تولید نیروی برق دماوند
دیران ایران‌دارو
دیرانح ح . ‌ایران‌دارو
ذرت۹۵۱۰-۰۲ ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰زرین دانه
ذرت۹۵۱۰-۰۵ ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰انبارصفری
ذرت۹۵۱۰-۰۸ ذرت تحویل ۹۵۱۰ دانیال بیستون
ذرت۹۵۱۰-۱۱ ذرت تحویل ۹۵۱۰ انبارکامیارذرت
ذرت۹۵۱۰-۱۳ ذرت دانه تحویل۹۵۱۰انبار بهرامی
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان
رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
رایان مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲%
رتاپ تجارت الکترونیک  پارسیان
رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
رکیش کارت اعتباری ایران کیش
زاگرس پتروشیمی زاگرس
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
زنجان صنایع پتروشیمی زنجان
زنگان صنعت روی زنگان
ساراب سیمان‌ داراب‌
ساربیل سیمان آرتا اردبیل
ساروم سیمان‌ارومیه‌
سامان بانک سامان
ساینا صنایع بهداشتی ساینا
سبجنو سیمان‌ بجنورد
سبزوا سیمان لار سبزوار
سبهان سیمان‌ بهبهان‌
سپاس صندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱
سپاها سیمان‌سپاهان‌
ستران سیمان‌ تهران‌
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا
سخاش سیمان‌خاش‌
سخزر سیمان‌ خزر
سخند صندوق.س.سپهرخبرگان نفت
سخواف سیمان مجد خواف
سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سدشت صنایع سیمان دشتستان
سرود سیمان‌شاهرود
سشرق سیمان‌ شرق‌
سشرقح ح . سیمان‌ شرق‌
سشمال سیمان‌ شمال‌
سصفها سیمان‌اصفهان‌
سصفها۲ سیمان‌اصفهان‌
سصوفی سیمان‌ صوفیان‌
سغرب سیمان‌غرب‌
سفار سیمان‌فارس‌
سفارس سیمان فارس و خوزستان
سفارود کارخانه فارسیت درود
سفانو سیمان فارس نو
سقاین سیمان‌ قائن‌
سکرد سیمان کردستان
سکرد۹۸ مشارکت سیمان کردستان۹۸۰۲۱۹
سکردح ح . سیمان کردستان
سکرما سیمان‌ کرمان‌
سمازن سیمان‌مازندران‌
سمتاز سیمان ممتازان کرمان
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز
سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
سهگمت سیمان‌هگمتان‌
سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
سیلام سیمان‌ ایلام‌
شاراک پتروشیمی شازند
شاملا معدنی‌ املاح‌  ایران‌
شاوان پالایش نفت لاوان
شبریز پالایش نفت تبریز
شبندر پالایش نفت بندرعباس
شبهرن نفت‌ بهران‌
شپاس نفت پاسارگاد
شپاکسا پاکسان‌
شپدیس پتروشیمی پردیس
شپدیس۲ پتروشیمی پردیس
شپمچا پارس‌ پامچال‌
شپنا پالایش نفت اصفهان
شتران پالایش نفت تهران
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان
شخارک پتروشیمی‌ خارک‌
شراز پالایش نفت شیراز
شرانل نفت ایرانول
شسپا نفت سپاهان
شستان پتروشیمی گلستان
شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌
شفارا پتروشیمی‌فارابی‌
شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
شفن پتروشیمی فناوران
شکبیر پتروشیمی امیرکبیر
شکربن کربن‌ ایران‌
شگل گلتاش‌
شلرد کود شیمیایی اوره لردگان
شلعاب لعابیران‌
شنفت نفت‌ پارس‌
شنفتح ح . نفت‌ پارس‌
شیراز پتروشیمی‌شیراز
شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
صایتل۹۰۲ صکوک اجاره رایتل  ماهانه ۲۱ %
صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن
صخابر اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صخابر۲ اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صدانا۹۸ اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
صشرق۹۹ مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
صغرب ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
صملی۹۷۰۹ صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳%
صنوین صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
غالبر لبنیات‌کالبر
غبشهر صنعتی‌ بهشهر
غبهنوش بهنوش‌ ایران‌
غپاک لبنیات‌ پاک‌
غپینو پارس‌ مینو
غدام خوراک‌  دام‌ پارس‌
غدشت دشت‌ مرغاب‌
غسالم سالمین‌
غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
غصینو صنعتی مینو
غگرجی بیسکویت‌  گرجی‌
غگل گلوکوزان‌
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان
غمارگ مارگارین‌
غمهرا تولیدی‌مهرام‌
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غنوش نوش‌ مازندران‌
فاذر صنایع‌ آذرآب‌
فاذر۲ صنایع‌ آذرآب‌
فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فاسمین کالسیمین‌
فالوم آلومتک‌
فاما صنعتی‌ آما
فاهواز نورد و لوله اهواز
فاهوازح ح. نورد و لوله اهواز
فباهنر مس‌ شهیدباهنر
فپنتا سپنتا
فجام جام‌دارو
فجر فولاد امیرکبیرکاشان
فخاس فولاد خراسان
فخوز فولاد  خوزستان
فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
فروس فروسیلیس‌ ایران‌
فزرین زرین معدن آسیا
فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید
فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
فلامی لامیران‌
فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
فمراد آلومراد
فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
فملیح ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
فن آوا گروه فن آوا
فنوال نورد آلومینیوم‌
فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌
فولاد فولاد مبارکه اصفهان
فولاد۹۷ مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
فولاژ فولاد آلیاژی ایران
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد
فیروزه صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام
قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
قشهد شهد
قصفها قنداصفهان‌
قلرست قند لرستان‌
قم۹۷۱ شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
قم۹۷۲ شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
قم۹۷۳ شهرداری قم۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
قمرو قند مرودشت‌
قنقش قندنقش‌جهان‌
قنیشا قند  نیشابور
قهکمت قندهکمتان‌
کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر
کاردان صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
کاریس صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
کاسپین داروسازی کاسپین تامین
کاما باما
کبافق معادن‌ بافق‌
کپارس کاشی‌ پارس‌
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌
کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
کدما معدنی‌ دماوند
کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
کرج۹۷ شهرداری کرج ۱۳۹۴
کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان
کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
کساپا سایپاشیشه‌
کساپاح ح . سایپاشیشه‌
کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
کساوهح ح . صنایع‌ کاشی‌ وسرامیک‌ سینا
کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
کسرام پارس‌ سرام‌
کسعدی کاشی‌ سعدی‌
کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
کقزوی شیشه‌ قزوین‌
کگل معدنی و صنعتی گل گهر
کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر
کلوند کاشی‌ الوند
کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کمنگنز معادن‌منگنزایران‌
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
کهمدا شیشه‌ همدان‌
کوثر بیمه کوثر
کی بی سی شرکت کی بی سی
کی بی سیح ح. شرکت کی بی سی
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران
گلگهر۱ اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰%
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
لابسا آبسال‌
لازما کارخانه های صنعتی آزمایش
لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌
لپارس پارس‌ الکتریک‌
لپیام گسترش صنایع پیام
لخزر پارس‌ خزر
لسرما سرما آفرین‌
لوتوس۹۹ اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
ما بیمه  ما
مارون پتروشیمی مارون
الماس صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
ماهان۹۹ اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
مبین پتروشیمی مبین
مداران داده‌پردازی‌ایران‌
مشهد۹۷۱ مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
مشهد۹۷۲ شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
مشهد۹۷۳ شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
ملت بیمه ملت
ممسنی پتروشیمی ممسنی
منفت۹۸۱۰ مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱%
میدکو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
نبروج نساجی‌ بروجرد
نمرینو ایران‌ مرینوس‌
نوین بیمه نوین
نیرو نیرو سرمایه
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
وارس سرمایه گذاری ارس صبا
وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین
واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
واعتبارح ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
وآفری بیمه کارآفرین
والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
وانصار بانک انصار
وایران لیزینگ ایرانیان
وآیند بانک  آینده
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
وپاسار بانک  پاسارگاد
وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌)
وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر
وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
وخاور بانک خاورمیانه
ودی بیمه  دی
ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا
وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
وسبحان سرمایه گذاری سبحان
وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
وشمال س. چشم انداز توسعه شمال
وشهر بانک شهر
وصنا گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌
وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
وصندوقح ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
وصنعت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌)
وقوام بانک قوامین
وکادو تکادو
وکار بانک‌ کارآفرین‌
وکوثر شرکت اعتباری  کوثر مرکزی
وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ
ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
ولساپاح ح . لیزینگ رایان‌ سایپا
ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر
ولملت واسپاری ملت
ومدکو۱ مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
وملل شرکت اعتباری ملل
وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌)
ومهر بانک مهر اقتصاد
ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
ونوین بانک‌ اقتصاد نوین‌
ونیرو سرمایه‌گذاری‌ نیرو
ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ ایران‌
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *